<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 11, 2005

No. 0065

Các Trường Thiền Minh Sát trên Thế Giới

Hội Thiền Minh Sát tại tiểu bang Massachusetts ỏ Mỹ:
Được viết tắt là IMS (Insight Meditation Society), Hội Thiền Minh Sát tại Massachusetts, được thành lập năm 1975, là một tổ chức không vụ lợi để cống hiến một địa điểm cho việc nỗ lực thực tập Thiền Minh Sát. IMS điều hành một trung tâm thiền tọa lạc trong một khu rừng rộng 80 mẫu ở tại trung tâm của tiểu bang Massachusetts. Trung tâm thiền này cống hiến một môi trường biệt lập để sự tập trung được sâu sắc hơn trong khi thực hành thiền Minh Sát.Trung Tâm Thiền Minh Sát New York, tiểu bang New York ở Mỹ:
Được viết tắt là NYI (New York Insight Meditation Center), Trung Tâm Thiền Minh Sát New York là một trung tâm thiền do các hội viên tạm trú đảm nhiệm để phục vụ cho các khóa thiền Minh Sát, các lớp Phật Pháp lý thuyết và thực hành, và những chương trình khác cho những người ở vùng New York. NYI là một tổ chức không vụ lợi và luôn luôn đón chào các thiền sinh sơ cơ cũng như nhiều kinh nghiệm.

Hội Hành Thiền Minh Sát Seattle, tiểu bang Seattle ở Mỹ:
Được viết tắt là SIMS (Seattle Insight Meditation Society), Hội Hành Thiền Minh Sát Seattle là một tổ chức không vụ lợi đã tận lực cống hiến Giáo Pháp của Đức Phật vê` Minh Sát Tuệ và sự Giác Tỉnh cho tất cả những ai đang khao khát mong tìm. SIMS cống hiến các lớp học về thiền Minh Sát và tổ chức các khóa thiền.


Trung Tâm Thiền Thạch Tâm (Spirit Rock), thành phố San Francisco, tiểu bang California ở Mỹ:
Trung Tâm Thiền Thạch Tâm tọa lạc tại thị trấn Woodcare ở miền tây quận Marin, chưa đến một giờ lái xe nếu đi từ phía bắc của thành phố San Francisco. Trung tâm này hổ trợ một chương trình đầy đủ cho những khóa học liên tục, những khóa thiền trọn ngày và dài hạn để giúp hành giả thực chứng đuợc chân lý của Giáo Pháp trong thiền định và sự liên hệ của thiền định về đời sống trong xã hội hiện đại. Những khóa thiền được giảng dạy bởi 17 vị hội viên của Hội Cố vấn Thiền Sư Thạch Tâm và bởi các vị Thiền Sư cao niên du hành từ các trung tâm thiền huynh đệ, từ hội IMS ở Massachusetts, và từ Gaia House ở Anh quốc.

Hội Phật Pháp Vùng Giữa Nước Mỹ, tại Vùng Trung Tâm ở Mỹ:
Hội Phật Pháp Vùng Giữa Nước Mỹ cống hiến Thiền Minh Sát cho vùng trung tâm của Nước Mỹ. Mạng của hội cung cấp thông tin về những nhóm thiền địa phương trong vùng khỏang giữa Appalachian and Rocky Mountain, những khóa thiền của Hội Phật Pháp Vùng Giữa Nước Mỹ và phần lớn của những nhóm Thiền Minh Sát khắp nước Mỹ, và liên kết với những mạng Thiền Minh Sát khắp hoàn cầu.


Trung Tâm Thiền Minh Sát, Redwood City ở Mỹ:
Được viết tắt là IMC (Insight Meditation Center), Trung Tâm Thiền Minh Sát tại Redwood City là một trung tâm thiền Minh Sát đặt căn bản vào cộng đồng của vùng phụ cận thành phố. Trung tâm này do các hội viên tạm trú ở Redwood

Gaia House, tại Anh Quốc:
Là một Trung tâm thiền cho sự thẩm suy và lòng từ bi. Gaia House cống hiến các khóa thiền Minh Sát và Zen suốt năm. Trung tâm cung hiến những sự giảng dạy toàn diện về Giáo Pháp và đào luyện đức tin để nhận thức được trí tuệ và lòng từ bi trong đời sống thường nhật. Trung tâm này không bị ràng buột vào bất cứ một tôn giáo nào. Những sự giảng dạy đưa đến sự thức tỉnh sâu xa và sự thực chứng đời sống giác ngộ.

Vipassana.com, tại Anh Quốc:
Trang Vipassana.com cống hiến phương tiện và ủng hộ các người hành thiền trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Vài trăm người đã tham dự khóa Thiền Tập miễn phí 10 tuần lễ trên Mạng từ khi mạng bắt đầu vào năm 1997. Được hướng dẫn bởi Andrew Quernmore, một vị thiền sư có cứ điểm tại London, lớp thiền tập giới thiệu cả hai kỷ thuật Thiền Chỉ và Thiền Quán và hiện thời được phổ biến bằng tiếng Anh và tiếng Nga (Đang được phiên dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp).

Hội Liên Hiệp Thiền Minh Sát, tại Anh Quốc:
Hội Liên Hiệp Thiền Minh Sát đã đưa lên mạng những sách về Thiền Minh Sát Miến Điện theo truyền thống của Ngài Mahasi Sayadaw, Ngài Ledi Sayadaw, và Ngài Chanmyay Sayadaw. Những khóa thiền được hướng dẫn bởi Bikkhu Pesala, một vị tỳ kheo người Anh đã được thọ giới với Ngài Mahasi Sayadaw.

Dharma.org.com, tại Úc Đại Lợi:
Dharma.org.com là mạng của hệ thống những nhóm thiền Minh Sát, những trung tâm, và các thiền sư ở Úc châu. Có một sự thay đổi rộng rải trong phương cách thực tập trên hệ thống mạng, nhưng tất cả các vị thiền sư đều là thành viên của nhóm Thiền Sư Minh Sát Phạm Vi Úc Châu, là một nhóm thiền được thành lập bởi hai vị Christopher Titmuss và Subhana Barzaghi.

Trung Tâm Thiền Minh Sát, tại Singapore:
Truyền thống thiền Tứ Niệm Xứ Miến Điện theo phương pháp của Ngài Mahasi Sayadaw được truyền dạy trong trung tâm này. (Ngài Sayadaw U Pannathami ở tại trung tâm này thường xuyên). Di chuyển: nhà ga MTR gần nhất là Tanah Merah và những xe bus SBS chạy ngang qua trung tâm mang số 10 và số 14. Trung tâm chào đón các người hành thiền đến trung tâm bất cứ giờ nào, hoặc đi một mình hoặc đi theo nhóm để tham dự các khóa thiền.

Chanmyay Yeiktha, tại Miến Điện:
Chanmyay Yeiktha (Thiền Viện Hòa Bình) là một trung tâm thiền Phật Giáo tại Rangoon, Miến Điện nơi mà các Thiền Sư là các vị tỳ khưu trưởng lão dạy Thiền Minh Sát bằng tiếng Miến và tiếng Anh. Những ai nhiệt tâm trong sự phát triển trí tuệ có thể thực tập thiền Minh Sát, không phân biệt giới tính, chủng tộc, quốc gia và tôn giáo.

Panditarama Shwe Taung Gon Sasana Yeiktha, tại Miến Điện:
Thiền sinh trong và ngoài nước đến trung tâm thiền Shwe Taung Gon tại Rangon để thực tập thiền Minh Sát một cách tích cực. Phương pháp của Ngài Mahasi đặt Chánh niệm trên Thân, Thọ, Tâm, và Pháp qua sắc, thinh, hương, vị, xúc. Đối tượng chính của thiền định là sự phồng, xộp của bụng trong khi tọa thiền và sự chuyển động của chân trong khi đi kinh hành.

Trung Tâm Thiền Mã Lai tại Penang, Mã Lai:
Trung Tâm Thiền Phật Giáo Mã Lai được mở cửa trọn năm. Những khóa thiền tích cực cũng như các lớp thiền bán phần được tổ chức quanh năm. Ngài Thiền Sư hiện nay là Ngài Sayadaw U Pannathami. Ngài là đệ tử của Ngài Sayadaw U Pandita ở thiền đường Paditarama, Miến Điên. Ngài Sayadaw Pannathami nói tiếng Mỹ lưu loát và dạy thiền Minh Sát theo truyền thống của Ngài Mahasi Sayadaw.

Stiching Inzichts Meditatie, tại Netherlands:
Đây là một tổ chức đẩy mạnh sự thực tập hành thiền Minh Sát tại Netherlands và tổ chức các khóa thiền Minh Sát với các vị thiền sư từ Đông sang Tây. Tổ chức này công bố một thời khóa biểu hàng năm bao gồm cả họat động của những trung tâm thiền địa phương.

The Swedish Vipassanagruppen, tại Sweden:
Là một tổ chức không vụ lợi cho những người quan tâm đến hành thiền Minh Sát. Hội sắp xếp các buổi tọa thiền thường lệ, nhóm học, và các khóa thiền. Chữ Vipassana được chia làm hai phần: “Vi” có nghĩa là “Bằng nhiều cách”, và “Passana” có nghĩa là “Nhìn thấy”. Vậy “Vipassana” có nghĩa là nhìn thấy bằng nhiều cách khác nhau hay Minh Sát Đó là phương pháp thiền do Đức Phật giảng dạy khoảng 500 năm trước Đức Chúa Giê Su Giáng Sinh. Mục đích của thiền Minh Sát là để phát triển Chánh niệm ngay trong giây phút hiện tại để dẫn đến lòng Từ Bi, sự An lạc đưa đến sự Giác ngộ.

Trung tâm thiền Passaddhi, tại Ireland:
Là một nhóm thiền nhỏ và là trung tâm thiền định tại Beara Peninsula ở phía tây nam của Ireland, trông xuống Đại Tây Dương. Thiền định được giảng dạy là thiền Minh Sát theo truyền thống của Ngài Hòa Thượng Mahasi Sayadaw.

Cộng Đồng Thiền Minh Sát New Haven, tại New Haven ở Mỹ:
Hội Thiền Minh Sát New Haven là nơi tụ hợp các nhân vật quan tâm sâu sa về thực tập thiền Minh Sát và phát triển Chánh Kiến trong Giáo Pháp của Đức Phật. Hội tổ chức đưa đón nhóm tọa thiền hàng tuần, miễn phí và mở rộng cho cộng chúng, và các thiền sinh sơ cơ được đặc biệt đón chào.

Hội Niệm Xứ - Nền Tảng của Sự Chánh Niệm, tại Mỹ:
Cống hiến cho sự nghiên cứu sâu xa của hai bộ kinh Niệm Xứ và Quán Niệm Hơi Thở (Nhập Tức, Xuất Tức Niệm) trong truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy. Hội cũng cung cấp một Mạng cho Cộng Đồng Chánh Niệm Miền Bắc Jersey.

Dịch: Tinhtan

Buddhist websites: Meditation

Insight Meditation Society - Massachusetts, USAThe Insight Meditation Society was founded in 1975 as a nonprofit organization to provide a place for the intensive practice of insight meditation. IMS operates a retreat center set on 80 wooded acres in the quiet country of central Massachusetts. It provides a secluded environment for intensive meditation practice.
Posted by Hello
N
ew York Insight Meditation Center - New York, USANew York Insight Meditation Center is a non-residential meditation center that provides insight meditation retreats, courses, workshops, and other programs to people in the New York City area. Beginning and experienced meditators are welcome. NYI is a not-for-profit organization.
Posted by Hello
Seattle Insight Meditation Society - Seattle, USAThe Seattle Insight Meditation Society (SIMS) is a non-profit organization devoted to offering the Buddha's teachings on insight and awareness to all those who seek them. SIMS offers classes in insight meditation and retreats.

Posted by Hello Spirit Rock Meditation Center - San Francisco, USASpirit Rock Meditation Center is located in Woodacre in western Marin County, less than an hour north of San Francisco. The Center hosts a full program of ongoing classes, daylong retreats and residential retreats exploring the themes of meditation and its relation to life in modern society. Retreats are taught by the seventeen members of the Spirit Rock Teachers Council and by senior visiting teachers from our sister centers, Insight Meditation Society and Gaia House.

Mid America Dharma - Central Region, USAMid America Dharma offers insight meditation to the central region of the USA. The web site offers information on: local meditation groups in the area between the Appalachian and Rocky Mountain ranges; Mid America Dharma retreats and retreats of most other insight meditation groups throughout the USA; and links to other
insight meditation sites throughout the world.


The Insight Meditation Center - Redwood City, USAThe Insight Meditation Center (IMC) is a community-based urban meditation center for the practice of Vipassana or Insight meditation. We are a non-residential center in Redwood City, California, dedicated to the study and practice of Buddhist teachings. IMC offers a broad range of practice and community activities. This includes a weekly schedule of meditation sessions, dharma talks (talks on Buddhist teaching and practice), classes, group discussions, yoga practice and a variety of meditation and study retreats.
Insight Meditation Community - Washington DC, USAThe Insight Meditation Community of Washington DC is vipassana meditation group approximately in the tradition of the Insight Meditation Society in Barre, Massacheusetts, USA. Tara Brach is the founding and guiding Dhamma teacher. Over 100 meditators attend the weekly sitting / class. Meditation retreats of one, three, or seven days are held regularly in the Washington, DC area.
Vipassana Meditation Website - InternationalThis is the international home page of the organizations which offer courses in Vipassana Meditation in the tradition of Sayagyi U Ba Khin as taught by S.N. Goenka and his assistant teachers.
The International Meditation Centers - USA, Australia, England & Austria There are five International Meditation Centres in the Sayagyi U Ba Khin Tradition. Each of the Centres in the West is a direct offspring of the International Meditation Centre of Yangon, Myanmar, which was founded by Sayagyi U Ba Khin. All the Centres are guided by Mother Sayamagyi and Sayagyi U Chit Tin, two of Sayagyi U Ba Khin's closest disciples, who have practised and taught meditation for more than forty years and have carried on the tradition since Sayagyi U Ba Khin's demise in 1971.
Vipassana Metta - Maui, USA The small vipassana retreat community on Maui conduct regular silent vipassana metta retreats: daylong, weekend, two week and an annual month long (August). We undertake cultivation of awareness through the traditional practices of generosity, moral conduct, concentration, insight and lovingkindness with the understanding that liberation of the heart brings the greatest happiness which is peace. Teachers: Kamala Masters and Steven Armstrong. Periodically other senior teachers are invited to offer the dhamma on Maui.
Madison Insight Meditation Group - USAThe Madison Insight Meditation Group is comprised of people with varying levels of training and experience in Vipassana, or Insight Meditation. They focus on the essence of the Buddha's teachings that underlie 2500 years of cultural traditions.
Gaia House - EnglandA Centre for meditation, enquiry and compassion. Gaia House offers insight meditation and zen retreats throughout the year. The Centre provides comprehensive Dharma teachings and spiritual practices to realize wisdom and compassion in daily life. The Centre is not tied to any religion. The teachings explore depths of awareness and the discovery of an enlightened life.
Vipassana.com - EnglandVipassana.com offers resources and support to meditators in the Theravada tradition. Several hundred people have participated in the free 10 week Online Meditation Course since it began in 1997. Led by Andrew Quernmore, a London-based meditation teacher, the course introduces both samatha and vipassana techniques and is currently available in English and Russian (Spanish and French translations are in progress).
Association for Insight Meditation - EnglandAssociation for Insight Meditation website's has books in the Burmese Insight Meditation tradition of Mahasi Sayadaw, Ledi Sayadaw and Chanmyay Sayadaw. Retreats are conducted by an English monk ordained by Mahasi Sayadaw, Bhikkhu Pesala.
Dharma.org.au - Australia.Dharma.org.au is the website of a network of Insight Meditation groups, centres and teachers in Australia. There is a wide variety of practice styles in the network, but all the teachers are members of the Insight Teacher Circle Australia, a group established by Christopher Titmuss and Subhana Barzaghi.
Vipassana Meditation Centre - SingaporeThe Burmese, Mahasi Sayadaw Satipatthana Vipassana tradition is followed in this centre. (Sayadaw U Pannathami stays at this centre from time to time) Transport: The nearest MRT station is Tanah Merah and the SBS Buses passing through are no. 10 and 14. Meditators are welcome to the centre anytime to practise, either individually or in groups for retreats.
Chanmyay Yeiktha - Myanmar (Burma)Chanmyay Yeiktha ('Peaceful Hermitage') is a Buddhist meditation centre in Rangoon, Myanmar (Burma) where the teachers are senior Buddhist monks who teach Vipassana (Insight) meditation in Myanmar and English languages. Anyone who takes a keen interest in mental development can practise meditation here, regardless of sex, race, nationality and religion.
Panditarama Shwe Taung Gon Sasana Yeiktha - Myanmar (Burma)Both local and foreign yogis come to the Shwe Taung Gon center in Yangon to practice intensive Vipassana meditation. The Mahasi method involves mindfulness of body, sensations, mind, and general objects such as seeing, hearing, tasting and smelling. The primary objects of meditation are the rise and fall of the abdomen in sitting meditation and the movement of the feet in walking meditation.
Malaysian Buddhist Meditation Centre - Penang, MalaysiaThe Malaysian Buddhist Meditation Centre, is open throughout the whole year. Intensive retreats as well as part time meditation classes are held throughout out the year. The present meditation teacher is Sayadaw U Pannathami. He is the disciple of Sayadaw U Pandita of Panditarama in Myanmar (Burma). Sayadaw speaks English well and teaches vipassana meditation in the Mahasi Sayadaw tradition.
Stichting Inzichts Meditatie - The NetherlandsThis organization promotes the practice of vipassana meditation in The Netherlands and organizes vipassana meditation retreats with teachers from the East and the West. It publishes a yearly schedule including the activities of regional centers.
The Swedish Vipassanagruppen - SwedenVipassanagruppen is a nonprofit organisation for people interested in insight meditation. We arrange regular sittings, seminars and retreats. Vipassana means insight. It is a meditation method taught by the Buddha around 500 BC. The purpose is to develop mindfulness here and now which leads to compassion, equanimity and enlightenment.
Passaddhi Retreat Centre - IrelandPassaddhi, a small retreat and meditation centre in the Beara Peninsula in the southwest of Ireland, overlooking the Atlantic Ocean. The meditation taught is vipassana in the tradition of the Ven. Mahasi Sayadaw (Burmese/Thai Theravadin).
The Insight Meditation Community of New Haven - New Haven, USA.The Insight Meditation Community of New Haven is a gathering of individuals who are interested in deepening our meditation practice and developing our understanding of Buddhist teachings. We host a weekly, drop-in sitting group, free of charge and open to the public, and beginners are particularly welcome.
Satipatthana — The Foundations of Mindfulness - USA Dedicated to an in-depth study of the Satipatthana and Anapanasati Suttas in the Theravada tradition. Also hosts the North Jersey Mindfulness Community website.No. 0064
Chinese celebrate their new year in Kolkata

[India News]: Kolkata, Feb 9 :


The small Chinese community in Kolkata on Wednesday celebrated their new year, this time the year being the year of the rooster. Chinese celebrate the New Year as a family affair, marking it as a time of reunion and thanksgiving, with the celebrations generally bordering on religious ceremony given in honour of Heaven and Earth, the gods of the household and the family ancestors. The Chinese prayed at the Buddhist temple in the city's Tangra locality, and exchanged greetings and lit incense sticks and candles. The whole Tangra locality was decorated with balloons and Chinese lights. Friends and relatives visit each other houses. CC Woh, a Chinese living in the city said, that as rooster is famous for its courage and talent, people are expected to be more courageous. "This year is called the year of the Rooster. Actually the Rooster means courageous and talented. So we greet people to become more courageous for the coming year," he said. "We celebrate New Year by wishing each other. We burn crackers," said Youlanda, another Chinese. Residents as usual are looking forward to the various other programmes lined up for the day. "First thing is the dragon show. Then we go to our temple and we pray in the night at 1.30 a.m. Morning we pray in the house and new-year starts," said Derek. Traditionally, the Chinese New Year celebration starts with the first New Moon of the new-year and ends on the full moon 15 days later. The 15th day of the new-year is called the Lantern Festival, which is celebrated at night with lantern displays and children carrying lanterns in a parade. (ANI)
No. 0063

CHÙA PATHOM CHEDI

Chùa Pathom Chedi là di tích Phật giáo xưa nhất ở Thái lan, nằm ở thành phố Nakhon Pathom, cách Bangkok 60 km về phía Nam. Nền của ngôi chùa đã có hơn 2000 năm. Dưới thời vua A Dục vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, một đoàn truyền giáo đã được phái đến Thái Lan, vào thời đó được gọi la Suvannabhumi. Chứng tích cho sự kiện này chính là sự phát hiện ra bánh xe pháp luân bằng đá, những cái bàn thờ có chạm trổ, và những đấu chân của Đức Phật, tất cả nhũng chứng tích này đều có trước khi tượng Phật đầu tiên được đúc vào năm 143 trước công nguyên. Pathom Chedi có nghĩa là ngôi tháp đầu tiên. Ngôi tháp nguyên thuỷ cao 39 mét, và được xây theo mẫu của tháp Sanchi ở Ấn Độ. Ngôi tháp này được coi là thiêng liêng vì có tôn thờ xá lợi Phật do phái đoàn truyền giáo ngày xưa đem sang Thái Lan. Ngôi tháp cổ hiện nay vẫn còn, nhưng đã được xây thêm và trùng tu dưới sự chỉ đạo của nhiều vị vua khác nhau. Đây thực sự là một ngôi tháp rất đặc biệt cho các nhà vua Thái Lan, vì theo truyền thống, tất cả vua chúa khi đi ngang qua tháp Pathom Chedi đều phải dừng lại để dâng hương đèn cúng dường.Ngôi tháp hiện nay là giấc mơ thành hiện thực của Vua Mongkut Rama đệ tứ, người mà khi còn là hoàng tử đã từng xuất gia và từng hành hương đến đây nhiều lần. Lúc bấy giờ ngôi tháp đã bắt đầu bị hư hoại, và vị hoàng tử này đã nguyện là sẽ trùng tu lại ngôi bảo tháp. Khi lên ngôi vua, ông đã cho xây một ngôi tháp rất lớn để trùm lên bên trên che chở cho ngôi tháp cổ. Đây là một công việc rất khó khăn, và ngôi tháp đầu tiên đã bị sụp đổ do thời tiết xấu. Tuy vậy, vào năm 1870, công trình cũng được hoàn thành, và chóp nhọn của tháp được dựng lên dười thời của vị vua kế vị là vua Chulalongkorn.Trước năm 1897, ngôi tháp nằm giữa một khu rừng, vì vậy vua Chulalongkorn đã ra lện cho thành phố Nakorn Chaisri dời đến thêm vài dặm nữa. Người ta có thể tiếp cận đến ngôi tháp từ phía bắc, dọc theo một đại lộ rộng lớn. Từ xa đã có thể thấy một ngôi tháp rất là hùng vĩ. Đến gần hơn sẽ có những bậc cấp bằng đá cẩm thạch dẫn đến ngôi chánh điện ở phía bắc, và ở đó hiện ra sừng sững một tượng Đức Phật đứng rất đẹp. Cao 120 mét, có lẽ đây là ngôi tháp Phật giáo cao nhất thế giới.
(Liễu Pháp dịch)

Phra Pathom Chedi

About 60km to the South of Bangkok, in the town of Nakhon Pathom, stands probably the earliest Buddhist monument in Thailand, Phra Pathom Chedi. A few years ago, I had the great pleasure of visiting this place of worship and (even) took some photos. Recently, a friend sent me an official guide, published by the 'Office of Utility Management and Maintenance of the Great Pagoda'. Now that I have scanned in a few of my photos, I thought I'd take the opportunity of presenting a little tour to indicate especially how old are the roots of Buddhism in Thailand and also how the Buddha Dhamma can be seen in practice in such places. The historical notes are taken from the official guide.
The roots of this pagoda are over 2000 years old. During his reign in India in the 3rd Century before Jesus Christ (B.C.), Emperor Asoka sent out missionaries to lands far away. One of these was what is presently Thailand, at that time called Suvarnaphumi. The evidence for this has been provided by the discovery of stone wheels of law (Dharmachakra), carved altars and the Buddha's footprints, all of which preceded the making of the first Buddha rupas (images) in 143 B.C.
Phra Pathom Chedi means 'The First Stupa' (Phra used here as emphasis for the sense of 'holy'). The original stupa was 39 metres high and built in the style of the great stupa at Sanchi. It is considered sacred since it contains some relics of the Buddha Gotama that were brought over by the early missionaries. The orginal monument is still there, but has since been built over and restored under the guidance of various monarchs. This is indeed a very special chedi for the rulers of Thailand, since it has been the royal tradition the reigning monarch must offer candles and joss sticks whenever passing Phra Pathom Chedi.

The present monument, is the realisation of the wish of King Mongkut, Rama IV, who, as a prince had been several times on pilgrimage to the stupa as a monk. At that time the stupa had fallen into decay, so the prince resolved to restore it. When he acceded to the throne, he therefore instructed its restoration by building an enormous chedi as a protective cover of the existing one. This proved a difficult task - the first attempt collapsed in bad weather. However, in due course this was achieved and in 1870, the spire was raised during the reign of his successor, King Chulalongkorn.

Today, the chedi lies at the heart of a town that celebrates its 100th anniversary this year (the name Nakhon Pathom replacing Nakorn Chaisri somewhat later). Before 1897, the stupa was in the midst of jungle, so King Chulalongkorn ordered Nakorn Chaisri to be transplanted a couple of miles! The pagoda is generally approached from the North side along an extended avenue. Even from far away one gains an impression of the large scale. At 120 metres in height, it was the tallest Buddhist monument in the world, perhaps it still is?
Moving closer, one approaches marble steps that lead up towards the North vihara (or chapel) and there looms the image of a standing Buddha.
No. 0062
VIỆN ĐẠI HỌC BERKELEY THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CƯU PHẬT GIÁO MỚI

By Janet Gilmore, Media Relations 11 February 2005

Berkeley, Calif. Phật giáo tân thời đã và đang cho ra hàng trăm loại sách tự lực, phim ảnh có giá trị, và tạo ra tiếng vang xa hơn là chỉ ảnh hưởng đến một vài ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.Nhưng quan điểm về đạo Phật tân thời này có giống với những gì mà các nhà học giả về Phật học đã từng tu tập ở châu Á không? Ông Robert Sharf, giám đốc trường đại học California, Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Học mới ở Berkeley, trả lời một cách thẳng thắng là: không.Ông Sharf muốn làm thay đổi vấn đề này. Chẳng những ông hy vọng sẽ tổ chức các buổi hội nghị để chia sẻ và bàn luận những khám phá mới, mà còn tổ chức những sự kiện nhắm vào những người không chuyên về Phật học. Hội nghị của trung tâm “nói về Đức Phật, đạo Phật, và phương tiện” diễn ra trong tuần này đã phản ảnh điều đó.“Tôi muốn bắt đầu một buổi đàm luận mà sẽ dẫn đến sự nhận chân giá trị một cách sâu xa hơn về lịch sử và Phật pháp” ông Sharf đã nói như vậyTheo truyền thống của Mỹ, thì đạo Phật là một tôn giáo rất khó phân biệt rõ ràng theo từng thời đại, tâm linh được hứa hẹn như 1 chân thiện mỹ về hạnh phúc và giác ngộ của 1 nhân thể, tuy nhiên Phật giáo không đòi hỏi về hình thức chẳng hạn như: lễ nghi, hội họp, và việc học đạo.Các nhà học giả chuyên nghiên cứu đạo Phật dựa theo bản nguyên văn từ tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng, tiếng Trung Hoa, và đã quen thuộc với truyền thống Phật giáo còn tồn tại ở các quốc gia bên Á Châu, thường rất ngạc nhiên và mất niềm tin vào những gì mà Phật giáo được tuyên truyền ở Mỹ quốc, họ cho rằng người Mỹ đã làm thay đổi bản chất thật sự của Phật giáo. Ông Sharf nói có hai sự hiểu biết khác nhau về nền tảng của Phật pháp. Ông Sharf đưa ra một ví dụ như trong lịch sử Phật học, tuy Phật tử hiểu rất rõ giá trị của thiền quán, việc hành thiền chỉ dành riêng cho chư tăng, và được xem là không thích hợp cho các cư sĩ tại gia.Quan niệm rằng hành thiền có thể giúp ích trong việc cải hóa con người trở thành bậc cha mẹ, vợ chồng, anh em, chủ tớ và ngay cả tình nhân tốt đẹp hơn - một quan niệm được lập đi lập lại nhiều lần trong sách “Phật” phổ thông - có thể được xem như là một điều quái lạ và có thể nguy hiểm đối với cái nhìn của chư tăng theo truyền thống.Ông tin rằng nếu cứ lý tưởng hoá cho rằng chư tăng thì phải sống cuộc đời độc cư thiền định cũng là một ý nghĩ sai lầm.Những cơ sở Phật giáo, cũng như một số nhà thờ Thiên chúa giáo khác, quan tâm sâu xa đến vấn đề kinh tế và chính trị, tuy là để tuyên dương hòa bình, nhưng đôi lúc lại đồng loã với chiến tranh và kỳ thị chủng tộc.Ông Sharf nói rằng: Muốn duy trì Phật giáo một cách đúng đắn và thích hợp với thời đại, thì Phật giáo phải bỏ đi những quan điểm khác nhau này. “Tô son cho đạo Phật không đem lại lợi ích cho ai hết, luôn cả những tín đồ Phật giáo”. Ông Sharf nói tiếp: “Phật giáo phải được hiểu một cách chinh xác hơn. Phật giáo là một truyền thống tâm linh đa dạng với một gia tài văn học và nghệ thuật phong phú.” Những tâm tư của ông Shaft đã đưa ông đi khắp thế giới đễ tìm hiểu thêm về Phật pháp khi ông chọn con đường nầy .Ông bắt đầu quan tâm đến Phật giáo ở tuổi thiếu niên, khi còn định cư ở Canada, từ thập niên 60 đến đầu thập niên 70. Khi cảm thấy cần phải tìm hiểu Phật pháp sâu xa hơn, ông đã sang Ấn Độ và Miến Điện để theo học với một số vị thầy, và sau đó chính ông cũng xuất gia .Khi còn là một sinh viên đại học ,ông Sharf đã từng đọc rất nhiều kinh Phật bằng nguyên văn. Ông còn đạt được bằng Thạc Sĩ ngôn ngữ Trung Hoa ở trường đại học Toronto và bằng tiến sĩ Phật học tại trường đại học Michigan. Ông chuyên tâm nghiên cứu sự thích nghi của các giáo lý và tổ chức của Phật giáo Ấn Độ với xã hội Trung Hoa thời trung cổ. Vì Zen hay Thiền Tông là một trong những sự thích nghi này, nên công trình nghiên cứu đã làm ông đặt câu hỏi về sự nhận thức về Zen của người Tây Phương. Một điểm tập chú trong công trình của ông là một số các phái đoàn truyền giáo của Thiền Tông Nhật bản đến châu Âu và Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ trước. Ông Sharf cho rằng những đoàn truyền giáo này, phần lớn là những trí thức thông hiểu Triết học Tây phương, đã đem đến phương Tây một hình thức thiền hấp dẫn với nhũng người trí thức quan tâm đến tôn giáo nhưng không thích các thể chế giáo hội. Vì vậy, những ý tưởng mà người Mỹ cho là cốt lõi của Thiền, chẳng hạn như kinh nghiệm tâm linh, thật sự đã được lấy từ tư tưởng của các triết gia tây phương, như là Williams James. Ông Sharf kết luận rằng Phật giáo đã được chế biến cho phù hợp với sở thích của những người phương tây đang thèm khát tâm linh, nhưng lại không cần đến các nghi lễ, giới điều hay tổ chức. Ông Sharf thừa nhận rằng nét đặc sắc này của Phật giáo trong nền văn hoá dân gian hiện đại có một tác dụng tích cực đối với các học giả, đó là nhu cầu ngày càng cao cần có các chuyên gia Phật giáo trong các trường đại học và cao đẳng ở Hoa kỳ. Trong những năm gần đây, nhiều phân khoa và nhiều dự án mới đã được thiết lập hay mở rộng ở các viện nghiên cứu hàng đầu quốc gia, kể cả các trường Đại học Berkeley, Havard, Michigan, Stanford, Los Angeles và Yale. Phật học đã trở thành một ngành học chính trong giới học viện. Tuy nhiên, theo lời ông Sharf, thì tiếc là trong khi các học giả đang tìm cách đào sâu kiến thức Phật học, rất ít người có khuynh hướng đem kiến thức đó đến trực tiếp cho quần chúng. Ông nói rằng phần lớn các học giả Phật giáo thậm chí không cần cố gắng tiếp cận với những người không chuyên về Phật học vì họ cảm thấy khoảng cách giữa sự hiểu biết của các học giả và sự hiểu biết của quần chúng nói chung quá lớn. Tuy nhiên, mục tiêu của Trung Tâm Nghiên cứu Phật học của trường Đại học Bekerley không chỉ là đẩy mạnh việc nghiên cứu của các học giả, mà còn đem kết quả của những công trình nghiên cứu này đến với những người không chuyên nhưng quan tâm đến lịch sử và giáo lý của Phật giáo. Ông còn nói rằng trách nhiệm của một học giả không chỉ là tìm hiểu xem mỗi người nên chọn cách tu tập như thế nào cho riêng mình, mà qua trung tâm này, ông còn muốn bắt đầu một cuộc đàm luận với cộng đồng để làm giảm bớt cái khoảng cách giữa các học giả và quần chúng.
A_B dịch

Campus establishes new Buddhist Studies Center

BERKELEY – Buddhism's New Age-type appeal has launched literally hundreds of self-help books, scores of films, and captured the imagination of more than a few Hollywood superstars.
But do popular notions of Buddhism conform to what scholars know about the religion as it has been practiced in Asia? According to Robert Sharf, the director of the University of California, Berkeley's new Center for Buddhist Studies, the answer is straightforward: No.
Sharf would like to do something about this. Through the new center, he hopes to hold not only scholarly symposia in which academics from around the world share and discuss their latest research, but also host events designed to reach a lay audience. The center's "Speaking for the Buddha? -- Buddhism and the Media" conference that took place this week reflects that effort.
"I want to start a dialogue that will lead to a more sophisticated appreciation among the public of Buddhist history and teachings," said Sharf.
In American pop culture, he said, Buddhism is indistinguishable from modern New Age spirituality that promises meditative insight, happiness and self-fulfillment, yet demands nothing in return such as attendance at church, participation in ritual, moral restraint or study.
According to Sharf, this depiction of Buddhism would have been unrecognizable to most Asian Buddhist authorities throughout history. Buddhism, like any other tradition that deserves to be taken seriously, does not offer simple answers to complex questions, and is far from the stereotypically peaceful faith that is often presented in the media, he said.
Scholars who study Buddhist scriptures and historical documents in their original languages (Sanskrit, Tibetan, Chinese, etc.), and who are familiar with the Buddhist traditions that survive today in Asia, are often astonished and dismayed at how Buddhism is presented in American media and consider it to be caricature, Sharf said. He contends that what passes for Buddhism is often antithetical to the principles of Buddhism first established in India by the Buddha some 2,500 years ago. For example, Sharf points out that while meditation was valued by Buddhists, throughout much of Buddhist history meditation was not considered appropriate for the masses but was reserved for ordained celibate monks. A life of scriptural study, ritual practice and self-restraint -- strict observance of the Buddhist precepts -- were just as central to Buddhist practice as was meditation. The notion that Buddhist meditation could make one a better parent, spouse, lover or boss -- a notion repeated in a host of modern "Buddhist" self-help books -- would have struck traditional Buddhist masters as bizarre at best, dangerous at worst, Sharf said. He also believes that the romantic image of Buddhist monks as always leading lives of quiet contemplation is equally misguided. Many Buddhist institutions, like Christian churches, had broad economic and political interests, and this resulted in not only efforts to promote peace but also complicity in racism and even war. Like any other tradition, said Sharf, for Buddhism to remain meaningful and relevant it must come to terms with its past. "Whitewashing Buddhism does not serve anyone's interests, including the Buddhists," said Sharf. "Buddhism deserves to be better understood -- it is an intellectually sophisticated tradition with a rich literary and artistic legacy." He should know. Sharf's passion for the subject led him across the globe and into a career studying Buddhism. Sharf became interested in the subject as a teenager in Canada during the late 1960s and early 1970s. Feeling the need to learn more from Asian authorities, he traveled to India and Burma where he studied with a number of Buddhist teachers, later becoming an ordained priest himself.
As a college student, he read classical Buddhist texts in their original languages, eventually receiving a master's degree in Chinese from the University of Toronto and a doctorate in Buddhist Studies from the University of Michigan. His research focuses on understanding medieval Chinese adaptations of Indian Buddhist tenants and institutions. As Zen was one of these adaptations, his research led him to reexamine how Zen came to be understood in the West. One focus of his work has been a number of Japanese Zen "missionaries" who came to Europe and the United States at the turn of the last century. These missionaries, said Sharf, many of whom were urbane intellectuals versed in Western philosophy, packaged Zen for export in a manner that rendered it appealing to Western intellectuals interested in religion but alienated from the church. As a result, many of the ideas that Americans consider central to Zen -- the centrality of spiritual experience for example -- are actually lifted from Western thinkers such as the philosopher William James. Sharf concludes that Buddhism was made to order for a Western audience hungry for "spirituality" but wanting little to do with rituals, moral precepts or institutions. Sharf admits that Buddhism's current cachet in pop culture does have one positive consequence for scholars, namely, a growing demand for Buddhist specialists in universities and colleges throughout America. Sharf noted that, in recent years, new faculty positions and programs have been established or expanded at most of the nation's leading research institutions, including UC Berkeley, Harvard University, Michigan, Stanford University, UCLA, and Yale University. Buddhist Studies has emerged as a mainstream discipline within academia, he said.Unfortunately, Sharf said, while scholars of Buddhism seek to deepen knowledge and understanding of the religion, few are inclined to take that knowledge directly to the public.
"Most (Buddhist studies) academics don't even try to reach a lay audience because they feel the gap between the scholarly and the popular understandings of Buddhism is simply too great,." he said. The goal of UC Berkeley's new Center for Buddhist Studies, however, is not only to promote research among scholars, but also to bring the findings of scholarship to non-academics interested in the history and teachings of Buddhism. The scholar's task is not to pass judgment on how any individual chooses to practice his or her faith, Sharf said, but through the center, he wants to begin a dialogue with the community. Said Sharf: "I want to try to reduce the gap." tags - CMS--> tags around entire link list - CMS-->
No. 0061

Hòa Thượng Bửu Chơn (1911 - 1979)

Hòa Thượng Bửu Chơn thế danh là Phạm Văn Thông, sinh năm Tân Hợi (1911) tại Sa Đéc - Đồng Tháp. Thuở thiếu thời Ngài sinh sống tại đất nước Chùa Tháp Campuchia, do đó Ngài thấm nhuần Phật Giáo Nam Tông vốn là quốc giáo của Vương quốc này. Sẵn có túc duyên Phật pháp nên vào năm 1940, Ngài xuất gia thuộc hệ phái Nam Tông. Sau đó Ngài vào rừng chấp trì hạnh đầu đà (Dhatanga) suốt mười hai năm. Năm 1951 Ngài được Phật tử Việt Nam cung thỉnh về Sài Gòn để truyền bá giáo pháp Nguyên Thủy.
Từ năm 1954 cho đến năm 1979 Ngài liên tiếp giữ nhiều chức vụ quan trọng như là thành viên vận động thành lập Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, Tăng Thống Ban Chưởng Quản, rồi Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, Phó Chủ Tịch Hội Phật Giáo Thế Giới, Cố Vấn Tối Cao và vĩnh viễn cho Hội Phật Giáo Thế Giới. Và trong 25 năm Ngài liên tiếp đi tham dự các hôi nghị Phật Giáo tại các nước Miến Ðiện,Nepal, Ấn Ðộ, Campuchia, Thái Lan,Nhật Bản, Ðức. Ngài cũng đến các nước Tây Phương để nghiên cứu Phật học tại các quốc gia như Anh, Y', Pháp.
Ngài là học giả biết nhiều ngoại ngữ như Lào, Thái Lan, Khmer, Miến Ðiện, Tích lan, Trung Hoa, Pháp, Anh, Ðức, Y', Nga và cổ ngữ Pali. Riêng về Pali là ngôn ngữ mà Ngài đã dành rất nhiều thi` giờ nghiên cứu và đã soạn thành tự điển Pali.
Dù bận rộn Phật sự trong nước cũng như Phật sự quốc tế, Ngài vẫn dành thời gian để phiên dịch và trước tác nhiều kinh sách để hoằng dương giáo pháp, trên dưới 20 tác phẩm.
Ngày 19-9-1979 bệnh cũ bộc phát trầm trọng, đến 2 giờ sáng ngày 21-9-1979 (1.8 - Kỷ Mùi) Ngài an nhiên viên tịch tại Phnôm - Pênh, hưởng thọ 69 tuổi đời, với 30 tuổi đạo. Trước giờ phút lâm chung, trên giường bệnh Hòa thượng vẫn còn tĩnh táo nghe các thành viên trong đoàn báo cáo buổi lễ Dôn Ta và lễ Truyền giới viên mãn cho 7 vị sư Campuchia, mở đầu kỷ nguyên phục hồi nền Phật Giáo xứ Chùa Tháp.

Các tác phẩm của Ngài còn để lại trong sự nghiệp sáng tác phiên dịch :
- Cư Sĩ Thực Hành, Tứ Thanh Tịnh Giới , Pháp Xa, Chuyển Pháp Luân, Bồ Tát Khổ Hạnh, Hàng rào giai cấp, Niệm Thân, Chánh Giác Tông, Tội Ngũ trần, Truyện Ngạ Quỹ, Quả Báo Sa Môn, Nhân Quả Liên Quan, Kho tàng Pháp Bảo, Pháp Đầu Đà, Hội Nghị Quốc Tế, Văn Phạm Pàli, Định luật thiên nhiên của vũ trụ, Tự Điển Pàli.

No. 0060

Hành Hương Để Cầu Siêu Cho Nạn Nhân Sóng Thần


Posted by Hello
Từ Bangkok, ngày 09 tháng 2 năm 2005 Bộ Du Lịch Thái Lan đã quảng bá một chương tri`nh hành hương dành cho những người Thái, muốn tham dự lễ cầu siêu cho những nạn nhân thiên tai sóng thần "tsunami" đã bị tử vong năm ngoái.
Chương tri`nh "Hành hương đến Andaman" là một chương tri`nh phối hợp giữa Bộ Du Lịch Thái, các tổ chức du lịch địa phương, và các hãng hàng không dân sự.
Chương tri`nh sẽ bắt đầu bằng những nghi thức Phật giáo tại các thành phố lớn trong toàn quốc Thái Lan, kể cả các tỉnh miền bắc như Chiang Mai và Chiang Rai, và các tỉnh đông bắc như tỉnh Nakhon Ratchasima nhằm mục đích tạo tinh thần an lạc cho những người sống sót và những người dân địa phương của hai tỉnh này.
Đoàn hành hương sẽ tụ tập tại Bangkok vào ngày 10 tháng 02 và đi tới miền nam của tỉnh Phang Nga, là nơi đã bị cơn sóng thần tsunami tàn phá nặng nề nhứt vào ngày 26 tháng 12.
Vào ngày 13 tháng 2 , sẽ có một buổi lễ cầu siêu trọng thể cho những nạn nhân tử vong bởi cơn sóng thần tại bãi biển Ban Bang Niang thuộc quận Khoa Lak là nơi có hàng ngàn du khách và dân địa phương bị tử vong.
Những vị lãnh đạo tôn giáo, như đạo Phật, đạo Hồi, đạo Tin Lành và đạo Thiên chúa sẽ hướng dẫn những buổi cầu nguyện này.
Dân Thái Lan tin tưởng rằng người sống nên tổ chức cầu siêu cho những người quá vãng. Nhờ những buổi lễ cầu siêu mà các oan hồn uổng tử mới thoát khỏi bể trầm luân và sớm đuợc siêu thóat nơi miền cực lạc.
Bản dịch: Minh Hạnh


Posted by Hello

Posted by Hello

Posted by Hello

Posted by Hello

Package tours to offer condolences to tsunami victims

BANGKOK, Feb 9 (TNA) - The Tourism Authority of Thailand (TAT) has launched a tour programme for Thais who want to particpate in religious ceremonies in memory of last year's tsunami deaths.
The “Merit Making Caravan to Andaman” is a joint project between the TAT, local tour operators and airlines.
The project will start with Buddhist ceremonies in big cities across the nation, including the northern provinces of Chiang Mai and Chiang Rai, and the northeastern province of Nakhon Ratchasima to boost the morale of the survivors and the local residents.
The caravan will gather in Bangkok on 10 February and then go to the southern resort province of Phang Nga, the country's hardest hit area from the 26 December tsunamis.
There will be a ceremony to offer merit and pay respects to those who died during the massive waves at the Ban Bang Niang Beach in the province's Khoa Lak district on 13 February when thousands of tourists and local residents were killed.
Spiritual leaders of four religious faiths -- Buddhist, Muslim, Protestant and Catholic - will lead the ceremony.
Thais believe that the living should offer merit and pass it to the dead through religious ceremonies to help ease their grieved spirits and guide them to eternal peace. (TNA)--E112, E002
No. 0059

Trường đại học Rutgers University sẽ trao tặng bằng danh dự cho Đức Dalai Lama


Posted by Hello

Trường đại học Rutgers University sẽ trao tặng bằng danh dự cho Ngài Dalai Lama, khi vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng đến viếng khu trường đại học New Brunswich vào ngày 25 tháng 9 năm 2005. Nhân viên trường đại học đã cho biết như vậy.
Đức Dalai Lama, Tenzin Gyatso, sẽ đọc một bài diễn văn về hoà bi`nh nhân chuyến viếng thăm này của Ngài. Đức Dalai Lama, được giải hoà bi`nh Nobel vào năm 1989 cho việc Ngài đã nỗ lực trong sự tranh đấu bất bạo động để ti`m kiếm một sự hoà giải cho những rạng nức giữa Tây Tạng và Trung hoa.
Đức Dalai Lama đã được tôn vinh vào lúc Ngài 15 tuổi và nắm quyền hành lãnh đạo của Tây Tạng lúc tuổi 15. Năm 1959, sau khi đất nước Tây Tạng bị chiếm đóng bởi quân đội Trung hoa , Ngài lưu vong qua Ấn Độ cùng với một số Phật tử Tây Tạng. Tại nơi đây những người dân Tây Tạng lưu vong đã thành lập một vùng nói tiếng Tây Tạng, văn hoá Tây Tạng và Tôn Giáo là Phật giáo Tây Tạng dưới sự lãnh đạo của Đức Dalai Lama.
Là một người chủ trương hòa bi`nh cho thế giới và sự hiểu biết trên phương diện tu hành. Đức Dalai Lama đã du hành cùng khắp, Ngài đã vẽ lên sự chú y' của những nhà lãnh đạo thế giới về những quy tắc căn bản trong vấn đề nhân quyền và tự do dân chủ. Ngài đã không mệt mỏi trong sự cố gắng hiến dâng cho sự tranh đấu bất bạo động. Hội đồng giải Hoà Bi`nh Nobel đã ghi nhận rằng "Đức Dalai Lama đã chủ trương hoà bi`nh căn bản trên lo`ng khoan dung, tha thứ và kính trọng lẫn nhau trong sự gi`n giữ lịch sử và tài sản văn hoá của dân tộc Ngài."
Vị khoa trưởng của trường đại học Rutgers, ông Richard McCormick nói rằng ông hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Dalai Lama sẽ thuận lợi.
Bản dịch: Minh Hạnh

Rutgers to honor Dalai Lama with degree
By PATRICIA ALEX
STAFF WRITER


Rutgers University will award an honorary degree to the Dalai Lama when the Tibetan Buddhist leader visits the New Brunswick campus Sept. 25, officials announced Thursday.
The 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso, will deliver a public lecture on peace during his visit. The Dalai Lama won the Nobel Peace Prize in 1989 for his continuing efforts to find a non-violent solution to the conflicts between Tibet and China.
The Dalai Lama was enthroned at the age of 5 and called upon to assume full political leadership of Tibet at age 15. In 1959, following the crushed Tibetan National Uprising, he sought asylum in India, where he works to preserve the Tibetan language, religion and culture within the refugee community.
As an international advocate for peace and religious understanding, the Dalai Lama has traveled extensively, drawing the attention of world leaders to issues of fundamental human rights and democratic freedom. Of his tireless dedication to non-violence, the Nobel committee noted, "He has advocated peaceful solutions based upon tolerance and mutual respect in order to preserve the historical and cultural heritage of his people."
Rutgers President Richard McCormick said it is hoped the visit will foster
No. 0058

Sống đời sống tu tập trong ngôi chùa tại Nam Hàn

The Dhamma Times, 30 July 2004 , By Karen Goa


monk in south korean Posted by Hello

Chùa Naksan tọa lạc trên một vách đá nhô ra biển vùng Ðại Tây Dương thuộc miền bắc tỉnh Gangwon. Có một lịch sử lâu đời là 1300 năm từ thời đại Naksan. Ngôi chùa của ti`nh thương-đã trải qua nhiều sự xâm nhập khác nhau từ các nước ngoài.Phần lớn mới xảy ra hầu hết là sự hoà bi`nh. Kể từ khi ngôi chùa cung cấp chỗ ở cho các du khách đến tham dự Thế Vận Hội Thế Giới năm 2002. Hàng trăm người Tây Phương đã bước xuyên qua cổng bằng đá và đời sống khuôn mẫu của thiền viện Phật giáo.Một vài điều họ muốn ti`m biết từ ngôi chùa đó là về văn hoá Phật Giáo và Văn Hoá Ðại Hàn, co`n những thứ khác thi` có thể nhi`n thấy qua cuộc sống của dân chúng và những sự lo lắng hàng ngày.Ðiều bí mật của một đời sống hạnh phúc an lạc trong tâm là từ bỏ phiền não thế gian: đó là câu Phật ngôn.Trong thời gian 35 năm bị đô hộ bởi quân đội Nhật Bản có nhiều ngôi chùa đã bị thiêu hủy chỉ co`n lại cái nền. Nhưng sau đó đã được xây dựng lại giống như xưa, tức là theo đúng với khuôn mẫu của ngôi chùa cũ. Một vài cây cảnh cổ xưa được trồng lại, như cây gingko, những cây nashi (saksan) cây lê thi` co`n tồn tại lại sau ngọn lửa.Văn hóa Ðại Hàn cũng được tồn tại lại, bạn sẽ ngạc nhiên với sự quay ngược trở về. Ngay trước ngôi chùa lớn và mới, những người thanh niên trẻ với bộ mặt khẩn trương trong bộ quần áo màu trắng rộng đứng trong tư thế quân đội. Họ là những người học võ thuật tae kwon do và họ đang cử hành nghi thức cổ xưa trong những hi`nh thái nổi tiếng của nghệ thuật rất đặc biệt.Gogyoung Seunim, vị nữ tu với khuôn mặt giống như vần trăng bạc đã hướng dẫn chúng tôi đi xuyên qua "Balwugongyang" tại nơi dùng bữa ăn tối. Ðây là một bữa ăn tối theo nghi thức cổ truyền, đó là một hi`nh thái khác của sự kiểm soát tâm, nó dạy sự bi`nh đẳng và tự kiểm soát mi`nh. Gần như trong mỗi một hoạt động, chúng tôi ngồi xếp chân trên chiếc tọa cụ. Có những luật lệ như ăn tất cả những gi` chúng ta lấy. Không được nói chuyện. Tuân theo những thứ tự của bữa ăn.Tôi múc một muỗng cơm và hạt kê, soup rong biễn, rau cải miền núi, ngó sen và kim chi (một loại dưa cải chua cay đặt biệt của người Ðại Hàn), tất cả nằm trong một cái tô bằng gỗ. Tôi ăn tất cả những thứ trong cái tô của tôi và cẩn thận vét sạch thức ăn trong tô của tôi bằng miếng cải chua và đôi đũa . Ðây không phải là môt việc dễ dàng, nhất là dùng đôi đũa.Phần kế tiếp đã làm tôi kinh ngạc suốt bữa ăn là. Nếu một người trong phòng ăn - Tất cả là 33 người trong pho`ng ăn- không ăn sạch tất cả những thức ăn trong tô của họ, dù chỉ là một hột cơm hay hột ớt, họ sẽ đổ nước vào tô rồi chút nước cặn đó vào trong thùng nước mà tất cả mọi người phải uống nước từ nơi đó.Tôi cố gắng nhẫn nại với người đàn bà có cái dĩa dơ ngồi cạnh tôi nhưng nghĩ tới thùng nước làm cho tôi muốn nôn ra . Cuối cùng tất cả chúng tôi đều làm sạch sẽ. Sau cùng chúng tôi được cho biết rằng những người Tây Phương không phải uống nước trong thùng nước đó, nhưng đó cũng là một bài học giá trị cho bữa ăn.Chuông của ngôi chùa gõ lên 28 tiếng, nó như tiếng chuông báo thức, mới 3 giờ sáng.Những người ở pho`ng kế bên đánh thức nhau dậy cho buổi lễ công phu khuya và là cơ hội cuối để lạy 108 lạy. Thật là dễ dàng lăn ra ngủ trên tấm nệm, rúc vào cái lo` sưởi dưới sàn nhà mà người ta đã dùng cả thế kỷ rồi, và ngủ cho tới giờ nghỉ xả hơi .Người Đại Hàn uống trà bằng chum trà. Các vị tu sĩ trong nghi thức Dado Tea hay co`n gọi là thiền trà, là một nghi thức hàng ngày chính thức để làm thanh tịnh tâm y' và khỏe thân thể. Có bốn loại trà xanh.Hãy nhi`n nó, quan sát màu sắc và hưởng hương thơm của nó. - Đừng có chỉ uống như uống rượu Sakê, Vị Ni Sư nhắc nhở chúng tôi như vậy.Chúng tôi uống chum trà thơm phức. Không có gi` bỏ thừa. Những lá trà sau khi uống thi` được dùng làm lau mặt hay chiên với dầu mè như một loại rau để ăn.Sau đó một thiếu phụ người Singaporean đã bị trợi chân té, nhưng không sao, bà ta là người lạy 108 lạy rất giỏi.
Minh Hạnh dịch

Living a monk's life in South Korea

The Dhamma Times, 30 July 2004by Karen Goa

New Zealand Herald, Auckland - Beneath rows of lotus lanterns grey-robed monks chant, kneel, bow to the golden Buddha and rise in graceful repetitions.Crouched like a frog on a cushion I struggle to rise with them. My companion on the right wobbles, loses her balance and crashes backward into the wall.The monks pay no attention and begin the 108 "agony" bows to discipline their minds and rid themselves of earthly desires. We take our undisciplined minds and unruly Western bodies out of the temple, leaving the monks with 102 bows to go.Naksan Temple sits on a cliff overlooking the East Sea in Korea's northern Gangwon province. Over its 1300-year-history Naksan - The Temple of Compassion - has suffered foreign invasion of all kinds.The most recent is the most peaceful. Since the temple first started offering overnight stays to visitors to the World Cup in 2002, hundreds of Westerners have walked through its stone gates and sampled Buddhist monastic life. Some are curious about Buddhism and Korean culture, others are looking for a temporary retreat from city life and modern-day worries.The secret of happiness lies in the mind's release from worldly ties: Buddhist proverb.First, give up the jeans.Wearing standard-issue yellow jackets and green baggy trousers instead of our own clothes our group - mainly Singaporeans and a few New Zealanders and Aussies - adds a buttercup touch to the temple gardens.It's hard to imagine a more worry-free spot. There's a simple beauty in the Japanese maples framing wide-winged pavilions, white lilacs hanging in bunches beside a stone well, crimson peony splashes against wooden lattice shutters.During the 35-year Japanese occupation much of the temple complex was burnt to the ground, but the post-war buildings are recreated in the same centuries-old style. Some of the earliest plants, like the gingko and nashi (Naksan) pear trees, survived the flames.The culture survived too, but with surprising modern twists. In front of the largest and newest temple serious-faced young men in white baggy suits wait in military lines. They're tae kwon do students and they're performing Korea's ancient and most famous form of martial arts especially for us.Their leader claps bamboo sticks together, the cameras are ready - and the 80s pop tune It's Raining Men blares across the square.With "God bless Mother Nature, she's a single woman too" ringing in the ears it's hard to concentrate on the high kicks and low punches. Things get messy when we're invited to try it ourselves. Most Korean children take up tae kwon do at an early age, but we look like chickens on bad drugs.Tolerance, patience and understanding are the highest virtues every man should develop.Gogyoung Seunim, a shaven-headed monk with a face like a silvery moon, shows plenty of these virtues as she guides us through "Balwugongyang" at the evening meal. This traditional meal ceremony is another form of mind discipline that teaches equality and self-control.As for nearly every activity, we sit cross-legged on floor cushions. There are formal rules - eat everything you take. Don't chat. Follow the order of the meal.I spoon small portions of rice and millet, seaweed soup, mountain vegetable, lotus root and kimchi, the spicy Korean version of sauerkraut, into my set of shiny wooden "balwu" bowls. I eat everything in my bowls and carefully wipe them clean using a chopstick and a large slice of pickled radish - this is no easy trick, especially for the chopstick-challenged. It takes several swipes with the radish. Then I swish the dishes with water and, as instructed, drink the dregs.The next part has been causing me consternation all through the meal. If someone in the room - and there are 33 people dining - doesn't clean everything from their bowl, even the tiniest grain of rice or a chili seed, their watery dregs go into a bucket that everyone must drink from.I try to be tolerant of the yappy woman with the dirty dishes sitting next to me but fear of the bucket water is giving me heartburn. Eventually we're given the all clear. Westerners probably wouldn't have to drink the bucket water anyway, we're told later, but it's a salutary lesson in the value of food.Fools wait for a lucky day, but every day is a lucky day for an industrious man.The temple bell gongs once, twice, three times - 25 more to go. As an alarm clock it's more like having rose petals dropped on your head than a slap in the face, but still, it's 3am.The next-door neighbours rouse themselves for the dawn ceremonial service and their last chance for the 108 agony bows. It's easier to roll over on the sleeping mat, snuggle into the underfloor heating that Koreans have used for centuries, and snooze luxuriously till daybreak.By the time I push open the shutters the monks - and some more motivated visitors - have already worshipped, meditated and eaten their morning meal. While there's no pressure to do any of the temple activities, I think, "Shiftless piglet, must do better".After their morning rituals the silent monks sweep leaves off the path leading through a forest of sea pine to Hongryeonam, a small temple built into the cliffs.On the way to the temple there's a stone statue of the goddess of compassion rising from a carved lotus bloom. Standing 16 m high the statue took six years to complete and can be seen by ships at sea.This may or may not be a good thing. Naksan Temple is only 50km from the Demilitarised Zone between North and South Korea. A barbed wire fence stretches along Naksan beach and the temple grounds to keep out North Koreans invading from the East. Sea. Stones hanging on the fence act as an alarm - if the stones fall, look out for North Koreans.Even at this hour South Korean soldiers are up patrolling the temple's cliffside perimeter fence. Of all the little cultural contrasts on this trip, this juxtaposition between peaceful temple life and potential military threat is the most jarring.It's impossible, though, to think troublesome political thoughts when the birds are singing and the sun is an orange flash on a pewter sea.By the mind the world is led, by the mind the world is drawn.Koreans drink pots and pots of tea. For Buddhist monks the Dado Tea ceremony is a solemn ritual that clears the mind and rejuvenates the body. The plain pottery tea service is laid out on hewn chunks of pine in a sunlit room. Seunim pours out four different kinds of green tea. Look at it, observe its colour and smell - don't just drink it like sake, she tells us.We drink cup after fragrant cup. Nothing is wasted. Used tea leaves are good as a facial scrub, or fried in sesame oil as a vegetable.A young Singaporean woman slips inside the room, a little late. She's mastered the 108 bows. For days she creaks around like a bandy-legged cowboy, but she's stretched her boundaries as well as her body, and she's smiling
No. 0057

Phật tử tại nước Nga đón tết

Posted by Hello

Phật tử nước Nga làm lễ đón ngày đầu năm con gà (người Tây phương họ gọi năm ất Dậu là Blue Wơoden Rơoster tức là con gà trống màu xanh bằng gỗ. Ngày lễ tượng chưng cho sự gạn lọc tâm cho thanh tịnh , thời gian hoàn hảo cho sự gột rữa những tội lỗi, những điều không hoàn hảo những trắc trở.Hai ngày cuối trong năm các ngôi chùa Phật giáo trong khắp nước Nga đã hướng dẫn những buổi lễ. Trong buổi lễ cuối người Phật tử đối pháo ngay khi mặt trời lặn và đốt một miếng bột nhào sẵn hoặc một miếng vải nhỏ, để loại trừ tất cả những điều không may, những bất hạnh
Ngày đầu năm thi` tưởng nhớ với niềm hân hoan vui mừng. Sự cầu nguyện cho sức khỏe và phát tài trong ngày đầu năm thường được đi kèm với những lễ hội. Những người đầu bếp địa phương thường quyến rủ dân chúng với những kiệt tác của bánh culinary.

Theo Phật giáo thi` niên đại khởi đầu ngay lúc Ðức Phật nhập Niết Bàn. Hầu như không thể xác định chính xác ngày của sự việc. Ðã có nhiều truyền thuyết khác nhau. Ðược biết rằng sự hiện hữu của Ðức Phật là niên khoản giữa 623 và 380 BC trước Tây lịch. Và cũng được biết rằng Ðức Phật nhập Niết Bàn khi Ngài 80 tuổi.

Năm nay là năm con gà trống bằng gỗ màu xanh. Trong ngày đầu năm mới, vị trưởng ban nghi thức lễ hội Nga Hambo-Lama Damba Ayuheev đã chúc mừng mọi người và cầu chúc cho mọi người được phát tài trong năm mới.

Vị tu sĩ tại Moscow cho biết rằng bắt đầu cho một ngày của năm mới lúc 6:00 am. Buổi tối của ngày cuối năm các Phật tử đã đến các chùa để tham dự những lễ cầu nguyện cho sức khỏe, cho sự làm ăn trong năm được phát tài và cũng để cầu nguyện cho hoà bi`nh của thế giới.

Phong tục của những người Phật tử người Nga họ đi thăm viếng nhau vào ngày đầu năm. Theo vị Lama thi` người ta có thể được dùng những thức ăn như thịt trìu, thịt bo` và các loại rau , trái cây. Người Phật tử thi` không dùng các loại thịt.

Những quà tặng, những vật kỷ niệm, và những hi`nh tượng Ðức Phật thi` rất thông dụng trong ngày đầu năm để trao tặng nhau. Có khoảng gần 1 triệu người Phật tử tại nước Nga.

Sagaalgan là một lễ hội lớn của Buryat và người dân nói ngôn ngữ Mongol. Sagaalgan co`n được gọi là ngày White Month - tháng màu trắng, thi` được ăn mừng từ thế kỷ thứ 13 do sự ra lệnh của người cháu Chinghis Khan's là Khubilai Khan và biểu tượng cho bắt đầu vào mùa xuân. "White month" bắt đầu một đời sống mới.

Bài dịch được dịch từ một tờ báo của người Nga, và bài dịch tới đây chấm dứt.
(Minh Hạnh dịch)

Russian Buddhists worship Blue Wooden Rooster
02/09/2005 13:18
Today Russian Buddhists celebrate the official beginning of the New Year of Blue Wooden Rooster. The holiday symbolizes cleansing of one's souls, the perfect time to rid oneself of sins, imperfections and troubles.
The last couple of days Buddhist temples throughout Russia have been conducting divine worshipping ceremonies along with the so-called "dugjuuba" ceremony. During the latter ceremony Buddhists would light ritual fires rights after the sunset and burn small pieces of dough or fabric in them, thus ridding themselves of all the misfortunes.
The actual New Year is commemorated with grand festivities. Well-being and prosperity prayers are usually accompanied by theatrical ceremonies; local chefs mesmerize the public with their culinary masterpieces.
In Buddhism, chronology starts from the moment of Buddha's physical death, his departure to Nirvana. It is virtually impossible to determine the exact date of the event; various traditions present various accounts. It is known however that Buddha"s earthly existence is dated between 623 and 380 BC and it is also known that he was 80 years old at the time Buddha reached Nirvana.
This year is the year of Blue Wooden Rooster. The other day, head of Russia's traditional sanghi Hambo-Lama Damba Ayusheev congratulated everyone with the holiday and wished them to "keep the seeds of prosperity" in the year to come.
"It is considered that the New Year begins at 6:00 am," stated a spokesman of Russia's Buddhist sangha in Moscow to a RIA "Novosti" correspondent. "On New Year"s Eve Buddhists gather in temples and pray for the well-being, prosperity and peace in the world. In addition, faithful people also order public prayers for the upcoming year," noted Sanzhei-Lama. It is customary for Buddhists to visit each other in the morning. According to the lama, people can enjoy not only fruits and vegetables on this day but also "white" (dairy) foods and meat (lamb and beef). Buddhist regions do not consume poultry, states the lama.
As far as the presents are concerned, souvenirs and images of Buddha are among the most popular ones.
There are nearly one million Buddhists in Russia. They primarily reside in Kalmykia, Buryatia, Tuva, Altai region, and Chitinsky to name a few.
"Sagaalgan" is one of the most favorite holidays of Buryats and other Mongol-speaking nations. Sagaalgan, or the holiday of the White Month, is celebrated since XIII century by the order of Chinghis Khan's grandson Khubilai Khan and symbolizes the beginning of spring. "White month" refers to the beginning of a new life.
No. 0056
Một đất nước Tây Tạng tại Ấn Ðộ
By Elizabeth Dalziel, Associated Press


Mystic masks: Colorful Buddhist festivals
are celebrated in northern India, near Leh.
Elizabeth Dalziel, AP Posted by Hello

Leh Lahakh là một nơi quyến rủ nhiều du khách đến ngắm cảnh và cho những ai muốn khám phá điều mới lạ. Vi` nơi đây là nơi có nhiều bông hoa Phật rất đẹp, những ngọn núi tuyết thật hùng vĩ và những ngôi chùa có nhiều di tích xưa để lại.
Lahakd là một cao nguyên lạnh lẽo nằm về phía bắc Ấn Ðộ, nối liền với phía tây của Tây Tạng trong dãy Hy mã lạp Sơn, và phía bắc của Trung quốc.

Những tu viện được xây dựng trên đỉnh cao chót vót giữa thung lũng. Tạo nên rất nhiều quyến rũ, khach du lich từ Tây phương, trong đó có người Châu Âu, và Bắc Mỹ cũng như Nam Mỹ, và cũng là trào lưu vững chắc của những thanh thiếu niên trẻ Do Thái đến để chiêm ngưỡng Sau những ngày làm việc nhiều áp lực trong quân đổi Do Thái. Những người du khách này đắm chi`m bởi những lời Phật dậy và địa thế rất rộng lớn gồ ghề. Nhung với sự đi bộ xa xôi của các tu viện rộng lớn đó coi nhu đi lại rất dễ dàng cho người dân địa phương đã quen thủy thổ. Với chiều cao từ 11,500 đến 23, 400 trên mặt đại dương

Những người du khách rất dễ dàng nhận diện. Họ mặc đồ ngắn gọn, mang kiếng mát, đội những nón nhiều màu sắc rực rỡ , với những bi`nh nước. Dưới ánh nắng chói chang đã làm cho họ rực rỡ trong đám đông, h ọ nhi`n nhữ ng ky` công khéo léo một cách khâm phục đó là. Gompas. Tương phản lại hi`nh ảnh đó là người dân địa phương với văn hóa của họ mặc những loại áo dài, làm bằng lông cừu và áo â m cùng với trang sức nhiều màu …

Những nguoi Tây phương và dân địa phuong tin tưởng vị Lama hóa thân kiếp thứ 12 của Ngài Naropa. Ðã đem lại giáo lý Phật pháp từ thế kỷ thứ 10 cho Ladakh

Vào mùa hè, tu viện Hemis nằm cạnh thị trấn Leh Ladakh cứ 12 năm được tổ chức một lần những cuộc triển lãm những bức tanka, những bức thanka này cao lớn bằng một cao ốc và được mô tả về những truyền thống các tín ngưỡng, được vẽ trên lụa. Bức thanka đó thi` được vẽ để nói lên hóa thân của vị Lama Gyalwang Drukpa thứ 11. Bức thanka đã được thực hiện bởi những vị tu sĩ và đặc biệt hơn nữa là những vũ khúc rất điêu luyện và nhiều sáng tạo.

Thêm vào đó Hemis cũng là nơi tập trung cho những du khách và nhiều tôn giáo khác nhau đến để hái lộc, kính bái nhau. Hemis rất tốt cho những ai thật sự muốn có đời sống về tâm linh.

Leh Ladakh cũng là nơi rất an toàn cho dân du khách đến.

Tóm lại Leh Ladakh là nơi rất an toàn và ly' tưởng cho những ai muốn khám phá đời sống tâm linh, những ky` tích, những phong cảnh và những điều mới lạ.
Tâm Thinh dịch


Mountains and monasteries of India's 'Little Tibet' attract trekkers and seekers
By Elizabeth Dalziel, Associated Press

LEH, India — They are trekkers and seekers, backpackers and Buddhist followers, and they come here for both spiritual sustenance and for rugged hikes amid ancient monasteries and snowcapped mountains.
This northern region of India known as Ladakh is a cold desert plateau, a western extension of the Tibetan Plateau in the great Himalayas, on the frontier with China. Local residents include Tibetan refugees who crossed into the Indian Himalayas through what is known as "the roof of the world" and settled into an area now known as Little Tibet.
Monasteries perched atop small hills above the valley attract surprisingly large groups of Western tourists, including Europeans, North and South Americans, and a steady stream of young Israelis looking to decompress after completing their military service. These visitors come both to immerse themselves in Buddhist teachings and to master the rugged terrain. But hiking and reaching the temples is far easier for the locals, who are acclimated to altitudes that range from 11,500 to 23,400 feet above sea level.
The tourists are easy to spot, clad in Bermuda shorts and toting cameras, sunglasses, colorful hats and water bottles as they fight the punishing sun while thronging to admire the marvels of craftsmanship on display at the monasteries, known as Gompas. In contrast, the locals' attire includes traditional outfits crafted from yak wool, long gowns or jackets adorned with turquoise jewelry.
The most revered contemporary lama in Ladakh, known as Drukpa, draws a large following (both Western and local). He is believed to be the 12th reincarnation of Naropa, a revered Buddhist scholar from the 10th century who is credited with introducing Buddhism to the region.
This summer, the Hemis monastery near the town of Leh hosted an extravaganza held once every 12 years: The unveiling of a Tanka, a tall building-size traditional religious painting on silk. The painting is dedicated to a reincarnation of the 11th Gyalwang Drukpa. The Tanka was accompanied by masked monks representing Buddhist deities performing tantric dances.
But the Hemis event was just one of many annual religious festivals that draw both tourists and the Buddhist faithful, who take part in rituals — known as puyas — with great fervor. These religious adherents include khampa nomads, who are believed to be the area's original settlers; the Brokpas, the last Buddhist Indo-Iranian tribe left in the world; and the Tibetan immigrants who now populate the area.
Ladakh is also considered safe for travelers, having been spared the violence that routinely mars the peace in the nearby insurgency-affected Kashmir Valley. (Ladakh is part of the Jammu-Kashmir state but is away from the Kashmir Valley, the hub of the insurgency.)
Whether your interest lies in rugged mountaineering, a spiritual journey or a trek with nomads, Ladakh's ethereal beauty is guaranteed to enchant.
No. 0055
Thiền Định đưa Tâm ra khỏi những vấn đề của xã hội

By Cristina Gair/ Post Independent, ngày 4 thang 2, 2005

Với điện thoại cầm tay reo, với e-mail chồng chất, công việc và giờ nghĩ pha trộn với nhau, hầu như khó có thể ở trong trạng thái quân bình trong thế giới ngày nay. Thầy Lama Dawa Zangpo tuyên bố: “Thiền Định rất có giá trị cho thế giới Âu Mỹ ngày nay”. Thầy là một vị thầy đã thực hành thiền định 3 năm tại Oregon. Thầy giảng giải rằng sự cuồng nhiệt, chạy theo đời sống, thái độ phải làm của hầu hết những người Mỹ đã đặt họ vào dưới tình trạng áp chế và lối sống này cũng tạo thành một liều thuốc mạnh của sự ức chế. Sở Thông tin Sức khỏe cho người Tiêu dùng, là một sở của Thư viện Y học Hawai, định rõ thiền định như là “một kỷ thuật kiểm soát tâm mà thường dẫn đến một cảm giác của sự an lạc nội tâm và bình yên, và có thể đưa đến kết quả của những kinh nghiệm sâu sắc cho sự phát triển nhận thức bản thân và tỉnh thức siêu việt.”

Thầy Zangpo cũng nói: “Vài người nhận thức rằng ‘Có một vài điều đang thiếu sót trong đời sống của tôi,’ và họ tham thiền để tìm sự bình yên.” Thầy nói rằng rất nhiều người có cùng tư tưởng này, họ nhất quyết hành theo Phật Pháp sau khi tham dự, nhưng sự biến đổi này là một tiến trình xảy ra không phải chỉ sau một đêm mà được!

Đang ở trong trạng thái thiền định là một hình thức nghệ thuật mà tâm đòi hỏi để tập trung và làm cho trong sáng. Thông thường chúng ta bị sao lãng và chú ý vào những điều đang xẩy ra chung quanh chúng ta. Thiền định là phương cách huấn luyện tâm để bạn không bị lôi kéo theo quá nhiều chiều hướng.

Bạn cũng có thể tự khởi sự hành thiền bằng cách mua một quyển sách về thiền định và đi về vùng núi, nhờ thế bạn tự cho phép bạn tìm được sự bình yên và hài hòa trong những ngày cuối tuần.

(tinhtan dịch)


Meditation takes mind off matters of society

By Cristina Gair / Post IndependentFebruary 4, 2005

As cell phones ring, e-mail piles up, and work and off hours blend together, it is nearly impossible to stay centered in today's world."Meditation is so valuable for the American world," said Lama Dawa Zangpo, a Buddhist teacher who studied meditation three years in Oregon. He explained that the hectic, fast-paced lifestyle and must-do attitude of most Americans puts them under pressure and provides a healthy dose of stress.The Consumer Health Information Service, a service of the Hawaii Medical Library, defines meditation as "a technique of mind control that often leads to a feeling of inner calm and peacefulness, and may result in profound experiences of self-realization and transcendental awareness.""Some people realize that 'Something is missing from my life,' and they meditate trying to find peace," Zangpo said. Many of these same people do decide to embrace Buddhist teachings after participating, but it is a process that occurs not as an overnight conversion, he said.Being in a state of meditation is an art form in that the mind is challenged to focus and clear. "Normally we are distracted and paying attention to all that is happening around us," Zangpo said. "Meditation is a way of training the mind so you don't get pulled in so many directions."Buddhist meditation is just one religion that uses this technique. "The discipline is found in many other religions including Christianity, Hinduism and Islam, and it is also advocated by many practitioners of holistic health for its impact on stress-related disease," according to CHIS. You can also undertake meditation on your own by getting a book on the subject and heading for the mountains, so give yourself the permission to find peace and contentment over the weekend.