<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 5 27, 2005

Bản tin ngày 25 tháng 05 năm 2005 (Minh Hạnh nghe và ghi chép)

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân Texas Hoa Ky`, xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật sự trong ngày. Theo một thông báo mới nhất của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới thi` tổ chức Tăng Già Thế Giới sẽ tổ chức đại hội khoán đại vào tháng 11 cuối năm nay tại chùa Cực Lạc Tự trên đảo Penang của Mã Lai Á. Tổ chức Tăng Già Thế Giới là một trong hai tổ chức được thành lập tại Tích Lan từ thập niên 50 của thế kỷ, và cùng với hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đã quy tụ được nhiều thành viên của nhiều quốc gia. Trong những năm gần đây thi` những tổ chức Phật Giáo trên thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc tổ chức các đại hội khoáng đại vi` ly' do đơn giản là số người tham dự càng lúc càng đông và kinh phí càng lúc càng nhiều, và tất cả chúng ta đều biết rằng những thành viên của các tổ chức này đóng một số tiền tương đối giới hạn cho việc tổ chức đại hội, thay vào đó thi` hội đồng Tăng Già cũng như hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đã ky` vọng vào các ngôi chùa cũng như chính quyền địa phương. Tổ chức Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới thường trông cậy vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, và hội đồng Tăng Già thi` thường trông cậy vào các cơ sở tổ chức Phật Giáo có sự dồi dào về tài chính.
Cực Lạc Tự là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Đông Nam Á với một lối kiến trúc bao gồm cả hai phái Nam Tông và Bắc Tông, đây là ngôi chùa lớn nhất tại Penang, một ho`n đảo mà cư dân phần lớn là người Hoa, chúng tôi sẽ có một số bài tường thuật trong tuần tới về nội dung đại hội ky` này của hội đồng Tăng Già Thế Giới.
Đại lễ Phật Đản chung của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Ky` văn pho`ng ÌI Viện Hoá Đạo tại miền Nam California tổ chức vào ngày 15 tháng 05, kết quả một cách rất là mỹ mãn. Năm nay đặc biệt về phần trang trí thi` phải nói rằng vượt xa mọi năm, nhiều người cho rằng đây là một đại lễ mà phần trang hoàng đẹp nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó thi` sự ủng hộ của giới truyền thông báo chí xa gần đã chứng tỏ cho thấy một sự ủng hộ rất lớn đối với giáo hội và ban tổ chức đại lễ Phật Đản, vị trưởng ban đại lễ Phật Đản năm nay là HT Thích Chơn Trí, trụ tri` chùa Pháp Vân.
Nói về lãnh vực y khoa thi` công việc nghiên cứu stem cell đang gây nhiều tranh luận, như chúng ta được biết rằng Tổng Thống Bush, Tổng Thống Hoa Ky` và đảng Cộng Hoà trên quan niệm rất bảo thủ, ảnh hưởng bởi giáo hội Catholic thi` đã cực lực hạn chế, nếu không muốn nói là chống lại những nghiên cứu về stem cell, và do vậy những ngân khỏang của chính phủ liên bang dành cho những công tri`nh nghiên cứu này đã bị rất giới hạn trong suốt thời kỳ cầm quyền của Tổng Thống Bush cho đến ngày hôm nay, và Tổng Thống Hoa Ky` cũng lên tiếng trong thời gian gần đây.
Trong lúc đó tại Nam Hàn, những công tri`nh nghiên cứu về stem cell ngày càng đóng một vai tro` vô cùng quan trọng. Chúng ta cũng được biết rằng một trong những công tri`nh nghiên cứu này đặt tại một đại học Phật Giáo và một vị giáo sư của đại học này là ông Hoang VuShu có thể nói rằng là một trong những chuyên gia đứng đầu về ngành nghiên cứu stem cell có một số lời phát biểu, qua lời phát biểu này ông đã nói rằng công tri`nh nghiên cứu của stem cell dựa lên trên quan điểm của Phật Giáo thi` hoàn toàn là không có điều gi` đi ngược lại với luân ly' đạo đức. Đây là một công tri`nh nghiên cứu gây rất nhiều tranh luận về stem cell có thể hứa hẹn là một lãnh vực y khoa và sẽ dẫn đến hai phương diện nếu thành công ở trong tương lai. Thứ nhất là có thể làm ra những nhân bản về các bộ phận ở trong cơ thể, ví dụ như về tim gan, lục phủ ngũ tạng, những gi` mà đã bị hư hại, nếu phần co`n lại co`n lành mạnh thi` có thể clone tức la` được nhân bản ra. Người ta cũng rất ái ngại về trường hợp khác là chính cái khả năng phát triển về kỹ thuật của nhân bản stem cell sẽ dẫn đến một điều mà ngày nay người ta vẫn chưa làm được đó là nhân bản con người . Ngày hôm nay người ta đã có một số nhân bản rất quan trọng về những con vật, nhưng chưa có một nhân bản nào thành công về con người. Giáo hội Catholic Lamã đã cực ky` lên án điểm này, xem đó là điều đi ngược lại với tính ly' của Ky Tô trong vai tro` mà một người sanh ra đời với cha, với mẹ với mái ấm gia đi`nh là một điều vô cùng cần thiết, vô cùng quan trọng, nói lên giá trị luân ly' đạo đức mà thượng đế đã dành cho con người. Tuy nhiên về quan niệm của những nhà nghiên cứu Nam Hàn và có thể nói phần đông những người này là những người Phật tử dựa trên những quan điểm của Phật giáo, những người này cho biết rằng hứa hẹn mà ngành này mang lại chắc chắn có ảnh hưởng lớn trên phương diện y học và nhờ vậy sẽ có những cống hiến quan trọng và sự việc nếu trong tương lai nếu có nhân bản một con người bằng kỹ thuật là người đó sanh ra đời không trong điều kiện gia đi`nh tự nhiên như hiện nay, tức là có cha có mẹ thi` liệu rằng có đi ngược lại quan điểm luân lý của đạo Phật hay không? thi` theo ông Hoang một nhà nghiên cứu và cũng là giáo sư của một đại học Phật Giáo, ông cho rằng điều đó không có một cơ sở gi` trong kinh điển Phật Giáo cho thấy đi ngược lại với giáo ly' của đạo Phật. Phải mất rất nhiều năm để người ta biết thêm về chuyện này, nhưng Hoa Ky` đang dẫn đầu về các phản đối về cuộc nghiên cứu stem cell, nhất là những lời phản đối của các nhà khoa học Hoa Ky` là giới chuyên gia Hoa Ky` đã đi sau các quốc gia khác về lãnh vực này, trong lúc Nam Hàn thi` được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu hiện nay.
Trong tờ Bangkok Post số ra ngày hôm nay có đăng một bài báo của một vị ty` kheo người Thái tên là Petanando, đây là một người vốn đã có những phê bi`nh lớn đối với chính phủ Thái đối với Phật Giáo Thái Lan ngày hôm nay vị này đặt lại câu hỏi được nêu ra là liệu rằng nền luân ly' của đạo Phật có khả năng để chống lại nạn tham nhũng hối lộ, có thể nói rằng là một vấn đề trăn để của xã hội Thái Lan hay không, thi` điểm này lập luận rằng đạo Phật đã có một quan niệm rất rõ rệt thế giới này được hi`nh thành, thế giới này được tồn tại và thế giới này được hưng thịnh là phải dựa trên cơ sở của giới hạnh, giới hạnh ở đây là một đời sống trong sạch của một nội tâm trong sạch, và một xã hội mà có nhiều tham nhũng, xã hội có nhiều sự hối lộ thi` xã hội đó không thể là một điều kiện thích hợp để làm một chiếc nôi cho công cuộc hoàng pháp của Phật giáo và nếu Phật giáo muốn chứng tỏ được hiệu năng cũng như chứng tỏ được tánh thanh tịnh của mi`nh thi` Phật giáo phải có khả năng thanh tịnh hoá xã hội bằng cách là giảm thiểu nạn hối lộ. Thái Lan vẫn là một quốc gia bị chi phối nhiều bởi các tướng lãnh quân nhân và giới cầm quyền Thái mặc dù đang cố gắng để xây dựng lại một xã hội dân chủ, thật ra Thái Lan có thể nói là một quốc gia tự do báo chí nhất tại vùng Đông Nam Á, tuy nhiên đối với giới quan sát quốc tế và chính phủ Thái Lan cũng phải thừa nhận rằng nạn hối lộ vẫn là một nạn trầm trọng tại một đất nước mà nhân công rất rẻ và cảnh sát và các viên chức chính quyền lãnh lương hàng tháng với mức tương đối thấp vi` vậy nạn hối lộ là một điều không thể tránh khỏi, đó cũng là một thử thách lớn của thời đại.
No. 0342 ( Minh Hạnh dịch)

Nhà thờ trở thành ngôi chùa Phật Giáo

Woking News and Mail, UK 26/05/2005
By Philip Skelton, Minh Hạnh dịch


Làng Knaphill trở thành một nơi có ngôi chùa Phật Giáo quốc tế.
Đất đai được dọn sạch sẽ và công trình sửa chữa đang được xúc tiến để biến đổi một ngôi nhà thờ và một nhà quàn của bịnh viện Brookwood trở thành ngôi chùa có văn phòng quản trị. Khi mọi việc xong xuôi, ngôi chùa này sẽ là nơi để học Phật Pháp và thiền định cho người dân Anh và Âu Châu. Có bãi đậu xe mới đi vào từ đường Brushfield Way và cây cảnh quanh chùa sẽ được chỉnh trang lại.
Đây là một trong 16 ngôi chùa Thái tại Anh Quốc để truyền giảng giáo pháp cho trên 30,000 dân Thái và hàng ngàn người Anh ở địa phương, những người ham thích học hỏi về Phật Pháp và thiền định.
Nhóm chuyên viên tu sửa ngôi nhà thờ bỏ phế này là Dhammakaya International Society của Anh quốc. Các hoạt động của hội Phật giáo này là thuyết pháp về giáo ly' của Đức Phật và hướng dẫn các Phật tử hành thiền.
Nhóm người tự nguyện đã bận rộn trong công việc quét dọn ngôi nhà thờ cũ để sẵn sàng cho việc sửa chữa bên trong.
Những hàng ghế dài bên trong nhà thờ thì được gỡ ra và để sàn nhà trống cho thích nghi với con số khách tới viếng thăm và cũng là để dùng làm chỗ để tọa thiền.
Pho`ng trưng bày tranh tượng sắp được xây và một khán đài với tượng Phật Thích Ca được xây tại đằng trước.
Hầu hết những toà nhà và những kiến trúc sẽ được giữ lại trong đó bao gồm những tảng đá to` vo`, những trụ đá và những mái ngói bằng đá to` vo`. Khi công trình tại Knaphill hoàn tất , những buổi lễ Phật và các buổi học thiền sẽ được sinh hoạt bên trong ngôi chùa này.
Ban tổ chức dự trù những sinh hoạt trong các ngày lễ bao gồm tụng kinh cầu nguyện và giảng dậy giáo ly', cúng dường thực phẩm và dâng y. Những vị tăng sĩ, dễ dàng phân biệt trong bộ áo cà sa, sẽ trú ngụ tại trung tâm này. Ngôi nhà thờ này đã ở trong ti`nh trạng hoang phế, bị phá phách, đập đổ từ nhiều năm qua. Khi công trình tu sửa hoàn tất, DISUK hy vọng nó sẽ trở nên một phần của cộng đồng.
Cửa chùa sẽ được mở rộng cho tất cả bá tánh thập phương, ngôi chùa sẽ tổ chức những lớp giảng dậy về thiền, giảng dậy giáo lý cho cộng đồng Phật tử Thái và cho những nhóm người khác ở trong nước Anh và Âu Châu.

CHAPEL TO BECOME BUDDHIST TEMPLE
26/05/2005
Woking News and Mail, UK
By PHILIP SKELTON


KNAPHILL village is to become home to an international Buddhist temple.
Land is being cleared and renovation work is taking place to convert the former Brookwood Hospital chapel and mortuary into a temple and administrative base.
When work is completed it will serve as a place of Buddhist learning and meditation for people in the UK and Europe. There will be a new parking area with access from Brushfield Way and landscaped grounds.
It will be one of 16 Thai Buddhist temples in the UK that serve a population of more than 30,000 Thai people and thousands of British residents interested in Buddhism and meditation. The group renovating the disused chapel is the Dhammakaya International Society of the United Kingdom (DISUK). This Buddhist movement preaches the teachings of Buddha and practises and teaches the art of meditation.
Teams of volunteers have been busy clearing and cleaning the old chapel in preparation for an interior redesign.
Pews have been taken out and the floor space opened up to accommodate guests and provide space for meditation.
A gallery is to be built and a stage with a statue of Buddha at the front.
Much of the original Anglican building and structure will be preserved including stone arches, pillars and beamed roof arches. When the development at Knaphill is finished Buddhist and meditation ceremonies will take place inside the building.
The organisation will be holding activities on festival days including chanting and teaching, almsgiving and the offering of sustenance and robes to monks.
The monks, who are highly visible in their saffron robes, eventually hope to live at the centre. The chapel has been in disuse for a number of years and has been the target of vandals. When the refurbishment is complete, DISUK hopes it will once again become part of the community.
Phibul Choompolpaisal of DISUK said: “When the work is finished the centre will be open to the public.
“The temple will offer meditation, teaching and activities for the Thai community and other groups of people in the UK and Europe.