<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 7 04, 2005

No. 0396 ( Tinh Tấn dịch)

Tìm an lạc nội tâm trong thiền định của Phật Giáo

Được viết bởi Sara Withee, ban biên tập nhật báo Metro West
Ngày 3 tháng 7, 2005

MILFORD, MA (USA) – Một vị Tăng tụng kinh và vị Tăng khác dạy một nhóm nhỏ hít thở sâu và để sự cuồng nhiệt của cuộc đời qua một bên.

“Không có một nơi nào trên hành tinh này mà tôi thích hơn là sống vào lúc này,” Đại Đức David Chutiko, một vị Tăng từ Trung Tâm Thiền Định Phật Giáo Wat Buddhabhavana ở Westford đã nói. “Khi những người hành thiện đến cùng nhau với mục đích chung thì không có gì hay hơn bằng.”


“Đời sống cao đẹp” là chủ đề của sáng hôm qua khi Đại Đức Chutiko và Đại Đức Ajahm Somphone Sirisavat hướng dẫn một buổi hành thiền và lễ chúc phúc của Phật giáo tại Cửa hàng Nghệ thuật Naramba Himalyan.


Hôm qua, khoảng trên hai mươi người đã để giày qua một bên và ngồi trên sàn cửa hàng để được hướng dẫn qua kỷ thuật hành thiền Anapanasati, một danh từ Phật giáo dành cho phương pháp Quán Niệm Hơi Thở (Trung Bộ Kinh bài số 118).

Chín tháng sau khi khai mạc tại Khu Thương Mại Nathaniel ở đường East Main, các chủ nhân của trung tâm này nói rằng có nhiều người đã tìm đến con đường hành thiền, các buổi giảng làm an dịu tâm và văn hóa Á Châu.

“Tôi nghĩ rằng người ta đang tìm điều gì để thêm vào niềm vui bình thường trong đời sống của họ,” đồng chủ nhân, cô Amber Sarah Caldwell đã nói. “Họ biết về đi chơi, dùng cơm tối, xem phim, nhưng họ đang muốn tìm sự bình yên nội tâm.”

Cô Caldwell đã nói cư dân mới di chuyển đến khu vực này và sự phổ biến của Yoga, châm cứu và các phương pháp dinh dưỡng toàn diện đang làm ngành thương mại của cô được nâng cao.
Cô nói: “ Họ nghe về thiền định. Họ hiếu kỳ. Có sự cởi mở hơn. Sự việc đang thay đổi.”
Buổi thiền định ngày hôm qua đã kết thúc với sự chúc phúc của Đại Đức Sirisavat cho cửa hàng bằng rải nước và Chư Tăng thọ trai. Chư Tăng chỉ thọ thực một lần trong ngày, trước ngọ, và chỉ dùng những gì được dâng cúng đến Chư Tăng.

Những người tham dự cuộc lễ hôm qua đã chứng kiến Chư Tăng thọ nhận vật thực vào bình bát và tán dương thiền định và cửa hàng.
“Có sự bình yên về những gì vừa diễn ra,” ông Karin Spinney, một y tá 56 tuổi từ Hopedale đã nói. “Thật tốt để tìm được an lạc.”

(tinhtan dich)

Finding inner peace with Buddhist mediation
By Sara Withee, MetroWest Daily News Staff, July 3, 2005

MILFORD, MA (USA) -- One monk chanted and another told the small group to breathe deeply and set aside life's hectic pace.

"There is not one place on this planet I would rather be at this moment," said David Chutiko, a Buddhist monk from the Wat Buddhabhavana Buddhist Meditation Center in Westford. "When good people come together with a common purpose, it doesn't get any better than that."
"Life's good" was the focus yesterday morning as Chutiko and Ajahm Somphone Sirisavat led a meditation and Buddhist blessing ceremony at Naramba Himalyan Arts.
Over two dozen people set aside their shoes and sat on the store's floor yesterday to be led through the meditation technique of Anapanasati, the Buddhist word for mindfulness of breathing.
Nine months after opening in Nathaniel Plaza on East Main Street, the center's owners say many have found their way to their mediation, healing and Asian culture courses.
"I think people are looking for something in addition to their regular enjoyment in life," co-owner Amber Sarah Caldwell said. "They know about going out, having dinner, seeing movies, but they're looking for inner peace."
Caldwell said new people moving to the area and the growing popularity of yoga, acupuncture and other holistic regimens have boosted her business.
"They've heard of meditation," she said. "They're curious. There's more openness. It's changing."
Yesterday's meditation ended with Sirisavat blessing the store with water and the monks receiving lunch. Monks only eat once a day, before noon, and only eat what is offered to them.
Participants in yesterday's ceremony watched the monks fill their alms bowl and praised the meditation and the store.
"There's something peaceful about just going in," said Karin Spinney, a 56-year-old nurse from Hopedale. "It's OK to relax."
(tinhtan se dich)
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000002,00000001395,0,0,1,0