<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 11 11, 2005

No. 0620 (Hạt Cát dịch)
Tay Golf cừ khôi thế giới, Tiger Woods thành công nhờ thấm nhuần ảnh hưởng Phật Giáo của mẹ.

Thượng Hải - Vận động viên môn golf số một trên thế giới hiện nay, Tiger Woods, nói rằng niềm tin Phật Giáo của mẹ anh và kinh nghiệm chiến trường thuộc Lực Lượng Ðặc Biệt trong cuộc chiến VN của cha anh là nền tảng sự thành công của anh trong môn thể thao Golf.

Người từng thắng cuộc nhiều giải thưởng quan trọng trong môn thể thao Golf nói rằng năng lực mãnh liệt trong việc tập trung và việc tranh đua trên sân golf của anh là kết quả bởi bà mẹ Thái Lan chịu ảnh hưởng Phật giáo và ông cha thuộc lực lượng đặc biệt từng tham chiến ở VN.

“Tâm trí và phong cách vận động của tôi đối với môn thể thao này có thể là đến từ cả cha lẫn mẹ tôi”. Woods, 29 tuổi, nói trước trận mở màn cuộc thi đấu tranh giải Quán Quân HSBC 5 triệu Mỹ Kim tại Thượng Hải ngày 10 tháng 11, 2005.

Anh nói “Mẹ tôi là Phật tử thuần thành, hiển nhiên là bản chất rất trầm tĩnh, và cha tôi rất năng động cũng như ông đã được đào luyện thêm những tính chất khác khi ở trong Lực Lượng Ðặc Biệt, và ông đã hình thành trí năng đó, một trí năng đầy nghị lực và chắc chắn là ông đã trao truyền tính chất ấy đến cho tôi”.
.
“Ông không cứng rắn trên tôi nhưng ông dạy tôi kỹ thuật bằng cách nào để thành cứng rắn và cách nào để trở nên cứng rắn hơn trên sân cỏ và vượt qua mọi việc tốt hơn để có thể tập trung vào tiêu điểm”.

Woods nói “Và những điều này là những điều mà tôi may mắn có được”, có được cha mẹ đã trải qua kinh nghiệm dày dặn trước đó và cuộc đời của anh tùy thuộc vào nó.

Anh nói thêm “Golf chẳng phải là một sinh vật sống hay chết, chỉ là một trò chơi, nhưng những điều đó làm nó trở nên dễ dàng hơn cho tôi”.Tay trùm quán quân các giải Master và giải Vô Ðịch Anh Quốc môn Golf (British Open), người theo sát nút giải PGA 2005 tuần vừa qua đã nói như trên .

Tiger Woods, 29 tuổi, hiện đang là tay golf cừ khôi số một trên thế giới, là một ngôi sao trong dãy ngân hà những tay tranh tài tuần này tại Sân Vận Ðộng Câu Lạc Bộ Golf Quốc Tế Thượng Hải.

(Căn cứ theo các tài liệu từ Internet, Eldrick (Tiger) Woods, 30 tuổi ở thời điểm hiện tại, đã có một sự nghiệp lẫy lừng kể từ khi chính thức trở thành tay golf chuyên nghiệp cuối mùa hè năm 1996. Anh đã dành chiến thắng tại 60 giải đấu, 45 lần trong đó thuộc hệ thống PGA TOUR, cộng với các giải thuộc các năm 1997, 2001, 2002 và Masters 2005, các chức vô địch PGA 1999 và 2000, hai danh hiệu Mỹ mở rộng 2000 và 2002, và 2 chức vô địch Anh mở rộng 2000 và 2005, cùng với chiến thắng thứ hai tại giải Masters năm 2001, Tiger đã trở thành tay golf đầu tiên dành được cả bốn danh hiệu chủ chốt trong một năm. Anh có những chiến thắng đầy vinh quang trong sự nghiệp và là một người kiếm được nhiều tiền nhất trong lĩnh vực của mình).

Tiger: Buddhist mom, Green Beret dad crucial to my success

SHANGHAI: World number one Tiger Woods says his mother’s Buddhist beliefs and his father’s combat experience with the Green Berets during the Vietnam War are fundamental to his success on the golf course.

The 10-time major winner said his intense powers of concentration and fierce competitiveness on the golf course are a result of his Thai mother’s Buddhist influence and his father’s special forces’ tour in Vietnam.

“My mental approach to the game, my style of play probably comes from both my parents,” Woods, 29, said ahead of today’s opening round of the US$5mil HSBC Champions tournament here.

“My mom being of Buddhist descent, obviously it’s a very calm nature, and my dad’s very competitive as well and he adds a different element to it as he was in the special forces, a Green Beret and he has that mindset, a very tough mindset and he certainly passed on that approach.

“He wasn’t tough on me but he taught me techniques how to be tough and how to get tougher on the golf course and get over things better and be able to focus.

“And these are things that I was very lucky and very fortunate to have, to have had a parent that’s been through those experiences before and his life depended on it.

“Now golf is not life or death, it’s just a game, but it makes it a lot easier for me,” said the reigning Masters and British Open champion, who clinched the 2005 PGA tour money title last weekend.

Woods is among a galaxy of stars competing this week at the Shanghai’s Sheshan International Golf Club.

The 75-man elite field brings together title winners from the European Tour, the Asian Tour, the PGA of Australasia and the Sunshine Tour. – AFP

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=3aa64e88079b11c5&cat=f97ff7b11934dbb6