<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 9 16, 2005

No. 0530 (Như Hạnh dịch)
Nước mưa làm ảnh hưởng ngôi đền thờ Phật Giáo ở Sanchi, Ấn Ðộ
Saturday, September 17, 2005

BHOPAL: Mưa to ở Madhya Pradesh đã làm ảnh hưởng đến ngôi tháp thờ Xá lợi ở Sanchi , một trong số những ngôi đền Phật Giáo cổ và linh thiêng nhất trên thế giới và là một di sản thế giới của cơ quan Văn Hóa LHQ.

Theo nguồn tin từ sự nghiên cứu khảo học Ấn Độ, nước chảy xuyên qua 16m chiều cao mái và 37m đường kính của ngôi tháp ở Sanchi, cách 46km về phía Bắc của thủ phủ tiểu bang Bhopal.

"Tầng lớp bên trong mái của tháp đã đóng rêu. Phần nền bên dưới cũng đã đầy bùn" nguồn tin của ngành khảo cổ Ấn Ðộ - ASI cho biết.

Hoàng Đế Ashoka đã kiến tạo ngôi tháp từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, là một ngôi tháp có vòm hình bán cầu to lớn có khu trung tâm là nơi an vị Xá Lợi Phật.

Những đền đài quan trọng khác bao gồm một trong 7 trụ Ashoka đang tồn tại với 4 tượng sư tử ngôì đâu lưng vào nhau---đó là quốc huy của Ấn Đô.
Mỗi năm có hàng ngàn Phật tử hành hương kể cả người ngoại quốc đến viếng Sanchi.

Nguồn tin cho biết ngôi tháp trước đó được tu bổ bằng hoá chất để bảo vệ ngôi tháp không bị nắng mưa làm hư hại. Nhưng 6 năm qua ngôi tháp đã không được tu sửa như thế.

K.K.Mohammad, một giới chức đứng tuổi của ASI, ngươì gốc Bhopal noí rằng việc nước chảy xuyên qua mái tháp là việc thường xuyên và không có gì quan trọng.
Ông nói với phóng viên tờ IANS:" Tôi đã nhận được báo cáo gửi từ Sanchi về việc này và viên chức trong cơ sở của tôi cho biết là đã kiểm soát và không có gì nghiêm trọng. Điều đó xảy ra bất cứ khi nào có mưa to.

Mohammad cho biết là không có lỗ thủng hay vết nứt nào hiện trên mái để nhìn thấy được ."Nhưng chúng tôi không thể làm gì được để ngăn chận sự rỉ nước cho đến lúc hết muà mưa."

Nguồn tin cho biết trước đây nước không bao giờ rỉ qua mái tháp cho dù là mưa to.

Thuộc một phần di tích Phật giáo ở Ấn Ðộ, tháp Sanchi cũng tiêu biểu cho một lãnh vực trong cuộc đời của Đức Vua Ashoka,ngươì đã kết hôn với Devi, ái nữ của một nhà quí tộc thuộc vùng Sanchi, sau đó Ngài cho xây dựng ngôi tháp và cũng đặt ở đó 4 cột trụ với hình tượng sư tử.

Hoàng Tử Mahendra, con của Đức Vua Ashoka , đã cùng Mẹ thăm viếng vùng Sanchi trước khi bắt đầu sứ mạng truyền bá Phật Giáo vào xứ Tích Lan.

Rains affect Buddhist shrine at Sanchi
Saturday September 17 2005 00:00 IST
IANS

BHOPAL: Heavy rains in Madhya Pradesh have affected the Sanchi stupa, one of the most sacred and oldest Buddhist shrines across the world and a Unesco world heritage site.

According to sources in the Archaeological Survey of India (ASI), water is leaking through the roof into the 16-metre high and 37-metre in diameter stupa at Sanchi, 46 km north of state capital Bhopal.

"The inner layer of the roof of the stupa has become mossy. The ground below has also become muddy," said sources in the ASI.

Built by emperor Ashoka in the third century BC, the stupa is a large hemispherical dome having a central chamber in which relics of Lord Buddha are placed.

The other important monuments at Sanchi include one of the seven existing Ashoka Pillars with four lions sitting back to back - the national emblem of India.

Thousands of Buddhist pilgrims, including foreigners, every year visit Sanchi.

The sources said that the stupa was earlier chemically treated to protect it from sun and rain. "But it has not been chemically treated for the last six years," sources said.

K.K. Mohammad, a senior official of the ASI who is based in Bhopal, said that leakage of water through the roof of the stupa was a routine affair and nothing serious.

"I have got the matter checked by officials of my department posted at Sanchi. There is nothing serious in it. It happens whenever it rains heavily," he told IANS.

Mohammad said that no holes or cracks had developed on the roof, as was being apprehended. "But we cannot do anything to stop the leakage of water till the rainy season is over," he said.

Sources said that water had never leaked through the roof of the stupa, despite heavy rains earlier.

Apart from the Buddha's relics, Sanchi also represents an aspect of the life of king Ashoka, who had married Devi, the daughter of a nobleman from the area of Sanchi, and later built the stupa and also placed one of his pillars and the lion symbol there.

Prince Mahendra, Ashoka's son, visited Sanchi with his mother before starting his mission to take Buddhism to Sri Lanka.

http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IEP20050916054736&Page=P&Title=Nation&Topic=0&