<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 2 27, 2006

No. 0787 (Hạt Cát dịch)

Thái Lan sẽ triển lãm tác phẩm nghệ thuật Gandhara được khai quật ở Taxila, Pakistan.
Pakistan Times, Feb 24, 2006
WAH CANTT, Pakistan -- Chính phủ Thái Lan dự tính tổ chức cuộc triển lãm tuyệt phẩm nghệ thuật Gandhra được khai quật bởi Pakistan bên cạnh việc yểm trợ tài chánh cho chương trình bảo tồn di sản này.

Sự kiện này đã được Phó Giám Ðốc Bộ Khảo Cổ Pakistan, Dr. Muhammad Ashraf Khan tuyên bố chính thức với giới truyền thông tại Viện Bảo tàng Taxila hôm thứ Năm sau khi trở về từ Thái Lan.
.
Nguồn di sản phong phú bao gồm cả tác phẩm điêu khắc về Ðức Phật và ngôi tháp có tên gọi Badalpur được phát hiện gần Taxila.

Nói thêm về chuyến viếng thăm Thái Lan với việc tiềm lực di sản văn hóa của Taxila đã được nổi bật, ông Phó Bộ Khảo Cổ nói viên chức Thái Lan đã thảo luận với ông trên nhiều chủ điểm về cuộc triển lãm năm nay tại Thái Lan.

Tác phẩm điêu khắc Ðức Phật, hình tượng và các di vật khác, những tác phẩm được phát hiện trong suốt thời gian liên tục khai quật tại nhiều khu vực khác nhau thuộc văn minh Gandhara, đặt biệt là Taxila, sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm. Ông nói 94 % dân số Thái Lan là Phật tử và họ sẽ tôn vinh số bảo vật giá trị mà Pakistan đang sở hữu.

Muhammad Ashraf nói ông mong muốn khuyến khích du lịch tôn giáo với Thái Lan trong sự hợp tác với Bộ Văn Hóa. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ Thái Lan cũng đã dự định thực hiện các phiên du lịch hành hương đến Taxila và Takhat Bhai trong năm nay.

Ông còn nói chính phủ Thái Lan cũng đồng ý tài trợ cho sự tái thiết, bảo tồn và duy trì một tu viện Phật Giáo và ngôi tháp tọa lạc gần viện Bảo Tàng Taxila.

Thailand to hold exhibition on Gandhara art pieces in Pakistan
Pakistan Times, Feb 24, 2006

WAH CANTT, Pakistan -- The government of Thailand has planned to hold exhibition of master pieces of Gandhara art discovered by Pakistan besides financing the preservation of heritage.

This was stated by Deputy Director Department of Archaeology Dr. Muhammad Ashraf Khan talking to newsmen here at Taxila Museum on Thursday after returning from Thailand.

The rich heritage includes sculptures of Buddha and other stupa named Badalpur found near Taxila.

Elaborating his visit to Thailand in which cultural heritage potential of Taxila was highlighted , he said Thai officials held discussions with him on various points regarding the exhibition this year at Thailand.

Perspective

The Buddha sculptures, statutes and other relics which were discovered during time-to-time excavations at the different sites of Gandhara civilization specially Taxila, he said 94 percent population of Thailand is Buddhist and value the great Buddhist treasure which Pakistan posses.

Muhammad Ashraf said we wish to promote religious tourism with Thailand in collaboration with the culture Ministry.

He said the Thai government has also planned to arrange tours of Buddhist pilgrims to Taxila and Takhat Bhai this year.

He said the Thai government has also agreed to financially support the restoration, preservation and conservation of a Buddhist monastery and stupa situated near Taxila Museum.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,2354,0,0,1,0
No. 0772 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Tích Lan yêu cầu Thái Lan trao trả bức tượng Phật lịch sử.
By Prò.Abava Aryasinghe,Sunday Observe,January 22,2006

Vallipuram là một làng cạnh bờ biển tại ranh giới Vadamarachchi của bán đảo Jaffna, Tích Kan.. Chung quanh hầu như là biển cát trải qua nhiều thế kỷ. Khu vực này đã trở nên nổi tiếng với cái tên Vallipuram .

Chữ đầu của từ ngữ Valli, có nghĩa , trong tiếng Sinhala , là Ðịa Cầu..Chữ thứ hai, Pura đương nhiên là tỉnh .Hiện nay nơi đó mới dựng lên một bức tượng tưởng nhớ Vị thần Vishnu. Xa khoảng chừng năm mươi yards từ khu vực này thuộc Đông Bắc, vào năm 1890 đã khám phá một tượng Phật bằng đá và đồng tiền vàng.Chữ khắc trong những tiền vàng này là Daraka trong tiếng Sinhala. Tượng Phật ở tại công viên cũ tại Jaffna dưới cây Bồ Ðề .Và sau đó vị Thống Ðốc người Anh, Henry Blake đã hiến tặng đến Quốc Vương Thái Lan.

Khảo cổ khai quật dọc theo eo biển của Valiiipuram cung cấp cho nhiều gạch đá và nhiều đồ cổ bằng gốm.Hiện tại tất cả tìm được trưng bày tại viện khảo cổ viện bảo tàng Jaffna.
Vào 1936,một cái đĩa bằng vàng được khám phá trong khi khai quật nến móng đền thờ Vishmu Kovil. Nó đã đươc phát hiện chôn vùi dưới đất trong nền móng cũ.

Việc khám phá này thực hiện bởi Ven.Walpola là thầy giáo tại Jaffna trong thời gian đó.Ông cho Giáo Sư Paranavitana, là Ủy viên hội đồng khảo cổ được xem.. .Dĩa vàng gồm có 4 hàng chữ viết trong văn bản hồi thế kỷ thứ nhứt Chữ viết đó như sau:
Sidha Maharajhaha Vahayaha rajehi amete2. Isigiraya Nakadiva Bujameni3. Badakara atanehi Piyaguka Tisa4. Vihara karite (Vide-illustration)

Bản dịch Anh ngữ của chữ viết này có thể. ‘ Thành Công! Trong triều đại của vị Vua hùng mạnh Vasabha, và khi công sứ Isgirava cai trị Nagadipa,Piyaguka Tisa Vihara được xây dựng tại Badakara atana.

Ðiều đó hầu như chắc chắn có tu viện Phật Giáo trong khu vực chung quanh nơi mà hình tượng Đức Phật và những phát hiện khác đã khai quật.
It is almost certain that there had been a Buddhist Vihara in the vicinity where the Buddha image and the other finds were hidden.

Bồ Đào Nha đã thực hiện sự cướp bóc tàn nhẫn của họ trong việc phá hủy những vật kỷ niệm của tôn giáo dọc theo duyên hải Sri Lanka. Vallipuram đã không tránh khỏi sự phẩn nộ của chúng. Vị trí Vihara tọa lạc sau đó đã xây dựng một ngôi Chùa Hindu.

Vài nhà nghiên cứu văn khắc không giải đáp được câu hỏi và đọc được tấm bia vàng, khó khăn trên việc đọc. Chính phủ Ski Lanka nên yêu cầu Chính phủ Thái trao trả lai hình ảnh vô giá của Đức Phật cho người Phật Tử Sinhala.

Portuguese plunder of a Buddhist vihara in Jaffna
by Prof. Abaya Aryasinghe, Sunday Observer, January 22, 2006

Vallipuram gold plate inscription


Vallipuram is a village in the sea coast in the Vadamarachchi division of the Jaffna peninsula. The area is practically covered with sea sand deposited during centuries. This area had been a populated townlet as the name Vallipuram indicates.
The first part of the name Valli means, in Sinhala, the Earth. The second part, pura is evidently town. At present there stands a kovil of recent origin, dedicated to God Vishnu. About fifty yards away from this site in the north-east direction a stone image of Lord Buddha and a gold coin was discovered in 1890. The legend on this coin reads Daraka in Sinhala script. The Buddha statue was at the old national park in Jaffna under a Bo tree. The then British Governor Henry Blake donated it to the King of Siam.
Archaeological excavation of the coastal belt of Vallipuram provides bricks and pieces of ancient pottery. These finds are now exhibited in the Jaffna Archaeological Museum.
In 1936, a gold plate was discovered while a foundation was excavated for the Vishnu Kovil. It was found buried in the old foundation.
This discovery was brought to the notice of Ven. Walpola Rahula who was a teacher in Jaffna at that time. He in turn, showed it to Prof. S. Paranavitana who was the Commissioner of Archaeology. He deciphered the writing on it and contributed a learned article to Epigraphia Zeylanica, Vol. IV. The gold plate contains four lines of writing in the first century script. Its wording is as follows:
1. Sidha Maharajhaha Vahayaha rajehi amete2. Isigiraya Nakadiva Bujameni3. Badakara atanehi Piyaguka Tisa4. Vihara karite (Vide-illustration)
The English rendering of this writing could be: 'Success! In the reign of the great King Vasabha, and when the Minister Isigiraya was governing Nagadipa, Piyaguka Tisa Vihara was built at Badakara atana.
It is almost certain that there had been a Buddhist Vihara in the vicinity where the Buddha image and the other finds were hidden.
The Portuguese launched their ruthless pillage of destroying religious monuments along the maritime belt in Sri Lanka. Vallipuram did not escape their wrath. The vihara location was later utilised to put up a Hindu temple there.
The gold plate in question and its reading cannot be disputed by any epigraphist, contrary to the above reading. The Govt. of Sri Lanka should request the Siamese Govt. to return that priceless Buddha image of the Sinhalese Buddhists.