<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 7 17, 2006

No. 1046 (tinhtan dich)

Lễ hội trưng bày Nến trong mùa An cư Kiết hạ của Phật giáo năm 2006

Được viết bởi Jacques Biermann, Pattaya Daily News,
Ngày 10 tháng 07, 2006.
Thành phố đón mừng mùa An cư Kiết hạ bởi một Lễ hội trưng bày Nến trọng đại 2006.

Pattaya, ThaiLand – Phó Hội đồng Thành phố Pattaya Ông Wuttisak Rermkitchakarn cùng với các thành viên từ nội các MPs của ông, chính thức tuyên bố Lễ hội trưng bày Nến cho mùa An cư Kiết hạ 2006. Tuyên bố này đã đề ra vào ngày 27 tháng Sáu, 2006 tại phòng hội thảo của Sảnh Đường Pattaya.
Thành phố Pattaya và Hội Đồng Nghệ thuật và Văn hóa Banglamung chủ trách cho Lễ hội trưng bày Nến đặc biệt trong Phật giáo. Lễ hội này đựợc tổ chức từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 07, 2006.
Mục đích của Lễ hội như vậy nhằm duy trì các truyền thống Phật giáo và tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Lễ hội đã được hoạch định vào ngày 7 tháng 07, đã bắt đầu với một Lễ hội trưng bày nến tại Tu viện Wat Poh tỉnh Naklua.
Những cuộc tranh giải từ các trường Pattaya đã diễn ra trong một Lễ hội Phật giáo đặc biệt bằng cách trưng bày những cây nến thủ công tỉ mỉ hấp dẫn.
Mười ngàn cây nến nhỏ kết hợp thành các cuộc trưng bày muôn sắc vĩ đại đã diễn hành dọc theo những đường phố tỉnh Naklua, tạo thành một biển cảnh tuyệt diệu cho du khách từ xa và rộng lớn khi đoàn diễn hành này uốn lượn theo con đường Beach và kết thúc tại tu viện Wat Chaimongkol ở phía Nam Pattaya.
Những cuộc tranh giải trưng bày nến sặc sỡ nhất được trả chi phí đáng kể là 30,000 Thai Baht. Các trường thắng giải về trưng bày nến là trường Pattaya thứ 9, Trường Srisuvit và Trường Bohtisumbhan Bhittayakarn, mỗi trường được nhận giải thưởng 30,000 Baht (720 Mỹ kim)

(tinhtan dịch)

Buddhist Lent Candle Festival 2006

by Jacques Biermann, Pattaya Daily News, July 10, 2006

City rejoices in celebrating the Buddhist Lent, by creating an awe-inspiring Candle Festival 2006

Pattaya, Thailand -- Pattaya City Under Deputy Wuttisak Rermkitchakarn, together with members from his cabinet MPs, officially declared the Buddhist Lent Candle Festival 2006. The event took place on the 27 June, 2006 at a meeting room of Pattaya City Hall.

Pattaya City and The Department of Banglamung Culture and Arts were hosts for this special Buddhist Candle Festival. The event took place between 7 and 8 July.
The purpose of such event is to preserve the Buddhist traditions and a mark of respect for the Lord Buddha. The event featured on the 7th July began with a candle festival at Wat Poh in Naklua.
Contestants from Pattaya schools took place in such a special Buddhist event by creating impressive displays of meticulously hand-crafted candles.
Myriad colourful displays of great and small candles paraded along the streets of Naklua, creating a sea of magnificent sights to visitors from far and wide as they weaved their way through Beach Road and ended up at Wat Chaimongkol in South Pattaya.
Competitions for the best candle displays attracted a handsomely price of 30,000 TB. Winners for the creative candle displays went to Pattaya 9th School, Srisuvit School and Bohtisumbhan Bhittayakarn School, they each received a prize money of 30,000 Baht.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2907,0,0,1,0

No. 1053 (DD Nguyên Tạng)

THOMAS WILLIAM RHYS DAVIDS (1843-1922)


VÀ HIỆP HỘI THÁNH ĐIỂN PÀLI Ở ANH QUỐC

Cũng như nhiều học giả Phật Giáo châu Âu khác, ông Rhys Davids bắt đầu sự nghiệp của mình là một viên chức của Hoàng gia Anh làm việc tại các chính quyền thuộc địa ở trong vùng Nam Á. Tuy nhiên, khi khám phá ra kho tàng trí tuệ Phật Giáo đang ẩn tàng phía sau những bộ kinh Pàli đồ sộ ở Tích Lan, ông đã quyết định chấm dứt con đường danh vọng của mình mà đi thẳng vào lĩnh vực học thuật và nghiên cứu ngôn ngữ Pàli. Ông đã đậu được bốn bằng tiến sĩ (gồm triết học, sử học, ngôn ngữ học và văn chương) và đã cống hiến trọn đời mình cho công trình nghiên cứu, phiên dịch và ấn hành Tam tạng thánh điển Pàli (Pàli Tipitaka). Năm 1881, ông cùng vợ (bà Caroline Augusta Davids) đã thành lập Hiệp hội Thánh Điển Pàli (Pàli Text Society - PTS) tại Luân Đôn. Đây có thể xem là một tổ chức Phật Giáo đầu tiên tại Anh quốc với sự tham gia của nhiều học giả nổi tiếng Âu châu và Á châu, để nghiên cứu, biên soạn, chuyển ngữ và in ấn kinh điển Phật Giáo bằng tiếng Pàli và Anh ngữ.
Ngoài việc tham gia công tác phiên dịch, biên tập ..., ông Davids còn biên soạn những sách Phật Giáo có giá trị như "Từ điển Pàli - Anh" gồm 500 trang, in lần thứ nhất vào năm 1921 và được tái bản vào các năm 1925, 1992 và 1995 ; "Những câu hỏi của vua Milinda" (xuất bản năm 1890) ; "Phật giáo, lịch sử và văn học" (Xb năm 1896) ; "Những pháp thoại của Đức Phật" (Xb năm 1899) ; "Phật giáo Ấn Độ" (Xb năm 1903)...
Dù bận rộn điều hành công việc của Hội, phiên dịch, biên soạn kinh sách, nhưng tiến sĩ Davids vẫn giữ thời giờ nhất định để đi diễn thuyết khắp nơi ở nước Anh và ở nước ngoài, trong đó Tích Lan và Hoa Kỳ là nơi ông thường xuyên lui tới. Từ năm 1881 đến 1894, ông đến Hoa Kỳ nhiều lần để diễn thuyết bài giảng đầu tiên của ông là "Nguồn gốc và sự phát triển của Phật Giáo Ấn Độ", các đề tài khác là về giáo lý PG theo hệ Nikàya, sự hòa hợp giữa PG và Ky-tô giáo, lịch sử tôn giáo thế giới... Trong mỗi dịp xuất hiện trước công chúng Hoa Kỳ, ông không quên giới thiệu về tổ chức PTS. Ông làm việc không biết mỏi mệt cho đến cuối đời, ông tạ thế vào năm 1922. Lúc ấy, Hiệp hội đã in được 70 quyển kinh sách các loại (cả bản gốc Pàli và bản dịch tiếng Anh).

http://www.quangduc.com/quocte/01pgkhaptg3-davids.html