<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 11 04, 2005

No. 0598 ( Hạt Cát dịch)
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma khai mạc Hội Nghị Phật Giáo tại New Delhi.
Phayul, November 2, 2005
Bản tin đăng tải trên trang Web Buddhist Channel ngày 02 tháng 11, 2005
Dharamshala, India --Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã khai mạc “ Hội Nghị Quốc Tế Phật Giáo Ðại Thừa ” tại thủ đô Ấn Ðộ ngày hôm nay, 02 tháng 11, 2005. Hội nghị được Giáo Hội Phật Giáo Tây Tạng New Delhi tổ chức đã diễn ra tại Trung Tâm Ấn Ðộ Quốc Tế.

Hội nghị có chủ đề “Hội Nghị Quốc Tế về Phật Giáo Ðại Thừa: Lịch Sử và Văn Hóa” thu hút các đại biểu Phật Giáo từ 18 quốc gia, Ðài Phát Thanh Tiếng Nói Tây Tạng tường trình như trên.

Chư Tăng và Phật tử tại tu viện Lhoka Gongkar Choede đã xướng tụng kệ kinh để đón chào Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đến tham dự hội nghị.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã diễn tả mối trắc ẩn của Ngài về vụ nổ ở Delhi làm tử vong 59 người và làm nhiều nạn nhân khác bị thương. Ngài nói “Ðây là một cuộc quy tụ tín chúng nên nó rất thích đáng để chúng ta cầu nguyện cho những ai phải chịu khổ đau vì thiên tai như bão táp, động đất và do con người gây nên như vụ nổ vài ngày trước ở Delhi”.

Phát biểu về nhu cầu khảo cứu các công trình cổ xưa của Phật Giáo, Ðức Ðạt Lai nhấn mạnh rằng phải chú ý nhiều hơn nữa về các công trình Phật Giáo chính yếu ở Nalanda như là Nagarjuna.

His Holiness Inaugurates Buddhist Conference in New Delhi
Phayul, November 2, 2005
Dharamshala, India -- His Holiness the Dalai Lama today inaugurated the International Conference of Mahayana Buddhists in the Indian capital today. Organized by the New Delhi based Tibet House the conference was opened today at India International Centre.

Titled 'International Conference on Mahayana Buddhism: History and Culture' the conference has drawn Buddhist participants from 18 countries, reported the Voice of Tibet radio.

As the monks of the Lhoka Gongkar Choede monastery chanted prayers Buddhists masters and practitioners welcomed His Holiness the Dalai Lama to the conference venue.

His Holiness the Dalai Lama expressed his sadness over the Delhi explosions, which killed 59 people and injured many others. "This is a believers' gathering so it is worthwhile to pray for the people who suffer natural disasters like hurricanes, earthquakes and also manmade sufferings like the one just a few days ago in Delhi," said His Holiness the Dalai Lama.

Speaking on the need to conduct researches on ancient works of Buddhist masters, His Holiness emphasized that more attention should be paid to the works of Buddhists masters of Nalanda like Nagarjuna.

His Holiness will be away till 24 November on visits to United States and Scotland.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1894,0,0,1,0