<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 5 08, 2006

No. 0926 (Hạt Cát dịch)

Chùa Ngọc Phật Thái Lan.

Trong vài sự kiện có liên quan đến Ðại Lễ Vesak và Khánh Chúc 60 năm trị vì của đương kim quốc vương Thái Lan, ta đã được nghe nhắc nhiều đến ngôi chùa Wat Phrasrirattana Sasadaram hoặc Wat Phra Kaew, dưới đây là một vài chi tiết về Chùa Ngọc Phật nổi tiếng này.

Bangkok -Wat Phrasrirattana Sasadaram hoặc Wat Phra Kaew, nằm trong thành phố Bangkok dịch Anh “ the Temple of the Emerald Buddha, dịch Việt Chùa Ngọc Phật, tọa lạc trong khuôn viên Cung Ðiện Hòang Gia gần quảng trường Sanam Luang, là một biểu tượng thiêng liêng của kinh đô cổ xưa Rattanakosin tức là Bangkok ngày nay, Triều Ðại và ngôi chùa quan trọng nhất trong đất nước này.

Ngôi chùa được xây dựng từ năm 1782, cùng một thời gian xây dựng của Cung Ðiện Hoàng Gia bởi Ðức Vua Rama I, người đã tạo dựng vương triều Chakri. Khi Ðức Vua Rama I chọn Bangkok làm kinh đô cho triều đại của Ngài, ngôi chùa được xem như là nơi dành cho Hoàng Gia thực hiện các nghi lễ Phật Giáo nhưng không có chư Tăng thường trú tại đó.

Ngôi chùa vốn là một bảo tàng nghệ thuật Thái Lan rất phong phú với các đường nét hoa văn, họa tiết thượng thặng cùng với lối kiến trúc của nó. Chùa có hình dáng của một ngôi Ðiện thờ, tường bên ngoài được bao phủ bằng vàng lá và thủy tinh thiết kế mỹ thuật, trong khi tường bên trong được che phủ bằng các bức bích họa miêu tả cuộc đời Ðức Phật và những đề tài khác.

Thư viện của ngôi chùa được thiết kế nằm trên cao, bốn phía chung quanh dẫn lên bằng những bậc tam cấp theo hình dạng kim tự tháp. Bên trong tàng trữ một chiếc rương chứa đựng Tam Tạng Kinh.

Tôn miếu Hoàng Gia có hình chóp nón dựng thẳng đứng. Bên trong thờ phụng linh vị của 8 vị tiên đế triều đại Chakri. Bên cạnh thư viện là ngôi chùa Wat Angor nhỏ tí hon, ngôi chùa cũng do King Rama I xây dựng.

Các bức tường của ngôi tu viện với bích họa miêu tả khung cảnh trong Ramakian, phiên bản tiếng Thái của Ramayana ( Sử thi triều đại Rama ). Những bích họa này nguyên thủy vốn được vẽ trong thời đại Vua Rama I, và đã được tu bổ một vài lần, miêu tả những giai thoại, truyền thuyết về sự tạo dựng vương triều trong thời cổ xưa.

Chùa Ngọc Phật là một khu vực Phật giáo rất quan trọng bởi vì Tượng Ngọc Phât thiêng liêng nhất được tôn trí trong Ðiện thờ Uposatha của ngôi chùa. Tượng Ngọc Phật được khắc chạm bằng một khối bích ngọc ròng, vốn được người Thái xem như một bửu bối hộ quốc. Mỗi ngày có rất nhiều người, cả hai Thái và du khách ngoại quốc đến viêng thăm ngôi chùa hoặc lễ bái. Ngày 9 tháng 05 tới đây Lễ Khánh Chúc 60 năm trị vì của đương kim quốc vương sẽ được tổ chức tại đây với sự tham gia chúc phúc của đông đảo chư tăng ngoại quốc cũng như Thái Lan.

-----------
Wat Phra Kaew, the Temple of the Emerald Buddha

Wat Phrasrirattana Sasadaram (Wat Phra Kaew), or the Temple of the Emerald Buddha, situated within the Grand Palace, near Sanam Luang, is a sacred symbol of the Rattanakosin, or Bangkok, Dyansty and the most important temple in realm. It was built by King Rama I, the founder of the Chakri Dynasty, at the same time as the Grand Palace in 1782, when he established Bangkok as his capital, in order to serve as the palace chapel, in which traditional royal ceremonies would be conducted. It thus has a sanctuary for the performance of Buddhist rites, but no residences for monks.
The temple is richly endowed with fine art and architecture. The Emerald Buddha image is enshrined in the phra ubosot, the exterior walls of which are covered with beautiful designs in gold leaf and glass, while the interior walls bear murals depicting the life of Buddha and other subjects.
The phra mondop, or library, is set on a high base surmounted by a stepped pyramid. Inside is reserved a chest containing the Tripitaka, the Buddhist sacred scripture.
The Royal Pantheon, or Prasat Thepbidon, has a high spire. Inside are enshrined statures of the eight previous kings of the Chakri Dynasty.
Next to phra mondop is a miniature replica of Angor Wat, which King Rama IV had constructed.
The walls of the cloister are decorated with murals showing scenes from the Ramakian, the Thai version of the Ramayana. These were originally painted during the reign of King Rama I and have been restored several times.

Activities at Wat Phra Kaew
Wat Phra Kaew, or the Emerald Buddha Temple, is a very important Buddhist site because the most sacred Emerald Buddha Image is kept in the Uposatha Hall of the Temple. Every day many people, both Thais and visitors, come to pay homage or to visit. To jointly celebrate the 60th Anniversary of His Majesty's Accession to the Throne, at 4 p.m. on May 9th, Buddhist leaders, the Sangharaja, Sanghanayaka, Mahathera and Buddhist monks from 45 countries will perform chanting to bless His Majesty King Bhumibol on this special occasion. The ceremony will be presided over by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.

On Visakha Puja Day, His Majesty the King himself, or His representatives, together with the Royal family and people from different walks of life, will take part in the candle-lit procession to commemorate the virtues of the Buddha by circumambulating the Uposatha Hall three times.

http://202.28.52.14/vesak49/watphakaw.php?language=en

----------------------

Emerald Buddha (Wat Prha Kaeo)

Wat Phra Kaeo (Wat Phra Si Rattanasatsadaram), in English called the Temple of the Emerald Buddha, was built as Royal Wat early in the reign of King Rama I (reigned 1782-1809), founder of the Chakri Dynasty, who established Rattanakosin (the inner part of Bangkok) as the capital of the kingdom in 1782. The Wat, completed in 1784, occupies its own compound within the Royal Palace area as did Wat Phra Si Sanphet in the former capital, Ayutthaya. The temple (Wat Phra Kaeo) is a treasure house of Thai arts, and houses the Emerald Buddha, the most revered Buddha image in Thailand. It is the most revered temple in the city, but being the royal chapel no monks reside there. It serves as the center for all religious rites pertaining to the state and monarchy, such as ordinations under royal patronage, special ecclesiastical rites, and the swearing of fealty.

The image of the Emerald Buddha is regarded by the Thai people as the palladium of the kingdom, just like statues of Pallas Athene were regarded as protectors of cities and states in ancient Greece. King Rama I brought the image from the palace in Thonburi, the short period former capital on the west bank of the Chao Phaya River. It was placed in the Main Assembly Hall (Bot) of the newly-built Royal Chapel and has remained there ever since. The "Emerald Buddha" is carved from a block of jade. It is an object of national veneration and crowds come to pay respect to the memory of the Buddha and His Teachings on certain days of the weeks when it is open to the public.

During its two hundred years history, the chapel has undergone several renovations, restorations and additions to its edifices. Extensive restoration and additional construction were carried out in the reigns of Rama III (reigned 1824-1851) and Rama IV (Mongkut, reigned 1851-1868). The latter's task was completed by his son, Rama V (Chulalongkorn, reigned 1868-1910), in time for the Bangkok centennial celebrations in 1882. Further renovations were made by Rama VII (Prajadhipok, reigned 1925-1935) on the occasion of the city's 150th anniversary in 1932.

A renovation of the entire temple was undertaken in the present reign of Rama IX, King Bhumiphol Adulyadej, to commemorate the Rattanakosin (Bangkok) bicentenary in 1982. The Royal Chapel thus incorporates no less than two centuries of Rattanakosin craftsmanship and artistic ingenuity.

Three main buildings inside the temple which form up a glittering scene are the Golden Stupa, enshrining the relics of the Buddha,
the Royal Pantheon which is a pavilion used for keeping statues of deceased kings of Chakri dynasty, the Phra Mondop or the Library, housing the Tripitaka or a Buddhist scripture, . Besides, the 178 section mural paintings which depict the story of the Ramayana are the superb masterpiece of Rattanakosin artisans.

Once you are past the entrance, you will see to your left a large golden Chedi (Golden Stupa) on a platform, and in front of you the back of the large chapel (Bot) with the Emerald Buddha ("emerald" means "green", the statue is in reality made of a single piece of fine green jade). It is a surprisingly small dark green figurine (only 75 centimeters high) sitting under a golden filigree canopy on a high throne. The Bot (chapel) is a splendid building with a red and blue three-tiered roof that rests on high columns that are like the walls covered over and over with blue and golden faience ornaments. Other noteworthy buildings are the Phrasad Phra Tephidon (Royal Pantheon), crowned with a high filigree Prang (which contains the relics of the previous kings of the Chakri dynasty), with lovely mythical Khinaree (half man, half bird) statues in front of it, and Ho Phra Montien Tham (or Damma), the supplementary library. This library houses the temple's copies of the holy scriptures and has especially attractive doors with mother-of-pearl inlays. The main library has recently been renovated . And don't miss the murals in the galleries that enclose the temple complex. These lovely paintings depict scenes from the Thai Ramayana (Ramakien) Epic. The pictures are unbelievably vivid and detailed and show besides the heroic tale of Rama and his war against the giant king lots of fascinating vignettes from life in ancient Thailand.

http://www.hellosiam.com/html/Bangkok/Bangkok%20-%20Emerald%20Buddha.htm
No. 0928

The morning session of the 3rd International Buddhist Conference on the 2nd day
mcuit
[ 08/05/2006 ]

On the second day of the Third International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak 2006, the event has moved from Buddhamonthon in Nakhon Pathom Province to the United Nations Conference Center in Bangkok, Thailand.

At around 8:30 AM today, over 1,500 Buddhist leaders and scholars from 45 countries around the world performed the chanting and meditation for approximately 15 minutes. Later on, honorable and special guests, including Deputy Prime Minister Suwat Liptapanlop, UNESCAP Executive Secretary Kim Hak-su, and UNESCO Office Director Sheldon Shaeffer, gave an opening address.

According to Mr. Suwat’s message, he has been assigned by Prime Minister Thaksin Shinawatra to be closely involved in the preparation and organizing of this Conference. The Deputy Prime Minister hopes that this conference will make a much expected contribution to the burning issue of world peace and sustainable development.

Following the messages from the guests of honour, a discussion on "The Buddhist Contribution to World Peace and Sustainable Development" proceeded until today's scheduled luncheon.

Reporter : Praphorn as reporter souce http://thainews.prd.go.th/newsenglish/previewnews.php?news_id=254905080014

http://202.28.52.14/vesak49/details_1.php?id=30
No. 0925 ( Hạt Cát dịch)
Hội nghị Phật Giáo Quốc Tế lần thứ ba với mục đích mang lại hòa bình cho thế giới đã khai mạc.

Bangkok -Thainews- May, 07, 2006 - Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế lần thứ ba kết hợp với Ðại Lễ Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc đã khai mạc ngày hôm nay 07 tháng 05, 2006 tại hội trường Buddhamonthon thuộc tỉnh Nakhon Pathom. Năm nay hội nghị đặt trọng tâm vào giáo lý mà Ðức Phật giảng dạy nhằm mang lại hòa bình cho thế giới.

Trên 2,500 nhân vật gồm các nhà lãnh đạo Phật Gíao, tu sĩ, triết gia, học giả từ 45 quốc gia đã tham dự hội nghị trong ngày hôm nay. Trong buổi sáng sớm, Ðức Tăng Thống Thái Lan, Ngài Somdet Phra Buddhacharya đã chủ tọa phiên triển lãm “ Ngày Vesak: Hòa Bình Thế Giới” tại Viện Bảo Tàng Phật Giáo. Trong suốt buổi lễ khai mạc, Ngài đã nói Lễ Hội Vesak là sự kiện quan trọng nhất trong năm đối với tất cả các Phật tử. Vì thế, Phật tử khắp mọi nơi đều đón mừng kỷ niệm.

Liên Hiệp Quốc đã nhìn nhận sự quan trọng của Giáo Pháp và đã thông qua một tuyên cáo công nhận Ngày Lễ Hội Vesak là một ngày lễ quốc tế chính thức. Vì thế, mọi người khắp nơi trên thế giới đều mong muốn được chung sống trong một nền hòa bình hạnh phúc và ấm áp hơn.

Chính phủ Thái Lan đã giao cho Ðại Học Mahachulalongkornrajavidyalaya trọng trách tổ chức hội nghị. Ðại Học đã thỉnh mời chư vị lãnh đạo Phật Giáo trên thế giới góp phần trong lễ hội tôn giáo tại Vương Quốc Thái Lan này. Ðại học cũng đã hợp tác với nhiều hội đoàn, cơ quan khác trong việc tổ chức hội nghị.

HT Giảng Sư Tiến Sĩ Phra Dhammakosajarn, Viện trưởng Viện Ðại Học Chulalongkorn nói hội nghị được tổ chức để cho tất cả mọi người ở bất cứ ngỏ ngách nào trên thế giới cũng đều được thấu suốt sự quan trọng của Phật Pháp.

Trong dịp lễ hội lớn lao này, đương kim Quốc Vương cũng được Chư Tăng khắp nơi trên thế giới về tham dự hội nghị chúc lành đánh dấu 60 năm trị vì của Ngài tại chùa Emerald Buddha – Chùa Ngọc Phật, nằm trong tổng thể Cung Ðiện Hoàng Gia.

3rd International Buddhist Conference aims at bringing peace to the world
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549

Bangkok - May, 07, 2006 - The Third International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak has now commenced at Buddhamonthon Auditorium, Buddhamonthon in Nakhon Pathom Province. This year’s conference is underlining the teachings of Buddhism to create world peace.

Over 2,500 Buddhist leaders, monks, philosophers, and academics from 45 countries attended in the conference today. Early this morning, His Holiness Somdet Phra Buddhacharya presided over the Exhibition “Vesak Day: The World Peace” at the Buddhist Museum. During the opening ceremony, he said Visakha Puja is the most important day of the year for all Buddhists. Therefore, Buddhists everywhere unite to celebrate and pay homage to the Lord Buddha and commemorate the celebration as Visakha Puja Day.

The United Nations has considered the importance of the Dhamma and approved a resolution that Visakha Puja Day is an official international day. Furthermore, people from around the world would like to see more peaceful coexistence, happiness and warmth.

The Thai government has also given Mahachulalongkornrajavidyalaya University the responsibility of organizing the conference. The university has invited Buddhist leaders worldwide to take part in this religious celebration in the Kingdom of Thailand. It is also coordinating with various agencies in holding this event.

The Most Venerable Professor Dr. Phra Dhammakosajarn, the Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya, said the conference is being held so people from every corner of the world would acknowledge the importance of Buddhism. The meeting will provide Theravada and Mahayana Buddhist leaders throughout the world with the auspicious opportunity of blessing His Majesty the King of Thailand on his 60th anniversary of his accession to the throne at the Emerald Buddha in the compound of the Royal Grand Palace.

http://www.thaisnews.com/news_detail.php?newsid=171779