<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 5 02, 2006

No. 0908 (Hạt Cát lược dịch)
Tầm cầu an tĩnh nội tâm.

Một đôi vợ chồng Phật tử mở cửa, mở lòng chào đón thiền lữ.

BY JACQUELYN LEWIS, The Island Packet
Low Country-South Carolina - April 29, 2006- Tấm biển trên cánh cửa nhà của Je và Jereme trong khu chung cư Williams Hampton Hall đề là “Palmetto Sangha”.

Trong truyền thống Phật giáo, Sangha có nghĩa là cộng đồng, là đoàn thể đệ tử Ðức Phật, và cộng đồng đúng là những gì mà cặp vợ chồng J&J cố gắng thành lập, bất kể là cộng đồng có thể nhỏ bé như thế nào cũng được.

Jeremy, 34 và Je, 27, chủ trì một nhóm Thiền tập Phật giáo tại nhà họ vào mỗi ngày Chủ Nhật. Cho đến nay, chỉ có một hoặc hai người đến tham dự kể từ khi bắt đầu hồi tháng Giêng, 2006. Jeremy nói rằng bởi vì Phật Giáo chưa được truyền bá rộng rãi ở khu vực này.

Tuy nhiên, anh ta nói thêm, anh và Je sẽ tiếp tục thiền tọa mỗi sáng Chủ Nhật trong mái hiên chắn kính của nhà anh cùng với những người đã tham gia.

Jeremy, một y tá làm việc tại Savanath, nói “ Chúng tôi hân hoan mở rộng vòng tay chào đón nhiều người hơn, chúng tôi đã cùng nhau quyết định, chúng tôi sẽ là thiền lữ của nhau, ngay cả nếu như không có ai đến, chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau mỗi cuối tuần”. Anh nói, thực tế, bạn đạo là một thành phần quan trọng trong tôn giáo.

“ Trong truyền thống chúng tôi, rất khó mà thực hành Phật pháp một mình. Ta cần những người khác, những ai cùng một khuynh hướng tâm linh để có thể yểm trợ và giup đỡ lẫn nhau.

Jeremy và Je theo học Phật pháp nơi Thiền Sư Nhất Hạnh. Họ nói họ sẽ nuôi dưỡng cháu bé gái 6 tháng tuổi, Jeya, lớn lên trong tinh thần Phật Giáo, mặc dù cả hai vợ chồng họ đều lớn lên trong gia đình Ky Tô Giáo.

Jeremy bắt đầu biết đến Phật Giáo khi anh vào Ðại học. Anh nói “Tôi lớn lên trong hệ thống Tin Lành Presbyterian, tuy nhiên, tôi không bị rơi vào giáo điều một cách nặng nề, mẹ tôi giới thiệu cho tôi Ðạo Lão và thiền vào năm tôi khoảng 18 tuổi. Vào khoảng thời gian đó, tôi luôn có những nghi vấn về chân lý. Tôi đã trải qua một giai đoạn nghiên cứu tất cả mọi tôn giáo một cách thâm sâu. Tôi thực sự muốn có được một điều gì đó, một tôn giáo mà tôi có thể sùng tín”

Anh đã bị lôi cuốn bởi Phật giáo vì tính cách phóng khoáng của Phật Giáo, và anh bắt đầu đọc thêm sách vở trên đề tài Phật Giáo và bắt đầu hành thiền tại nhà.

Sau khi tốt nghiệp Ðại Học, anh dời nhà từ Georgia đến Colorado và bắt đầu tham dự các lớp thiền tập ở Trung Tâm Shambhala, một trung tâm dạy thiền theo truyền thống Tây Tạng. Dần dần anh trở nên thấm đẫm trong Phật Giáo nhiều hơn cho đến khi anh quy y một năm về trước.

Anh nói “Có một điều gì đó nảy nở trong tôi qua những năm qua” Anh phát biểu về việc anh trở thành một Phật tử.

Anh bắt đầu theo học Phật pháp với Thiền Sư Nhất Hạnh sau khi tham dự một khóa tu học một tuần lễ với Ngài vào hồi tháng 08, 2005. Anh đã quy y một lần nữa với Thiền Sư Nhất Hạnh trong cuối tuần lễ đó.

“Tôi thật lấy làm hoan hỷ lắm, người tôi như bị thổi bay đi”, anh nói về triết lý của TS Nhất Hạnh “Nó rất phóng khoáng, và rất nhất quán, tôi nghĩ đó là mhững gì mà thế giới cần đến trong thời điểm hiện tại hôm nay.

Finding inner peace
Buddhist couple opens their home and minds to meditation
BY JACQUELYN LEWIS, The Island Packet
Published Saturday, April 29, 2006
The sign on the door of Je and Jeremy Williams' Hampton Hall townhouse reads "Palmetto Sangha."

Sangha means "spiritual community" in the Buddhist tradition, and community is exactly what the couple is striving to create -- no matter how small that community might be.

Jeremy, 34, and Je, 27, host a Zen Buddhist meditation group in their home on Sundays. So far, only one or two people have shown up for meetings since they started the sessions in January. Jeremy says that's because Buddhism isn't widespread in this area of the country.

However, he adds, he and Je still will be meditating every Sunday on their screened-in porch, to the backdrop of a bubbling fountain, on their own or with those who choose to join them.

"We would love and be open to more people," says Jeremy, who works as a nurse in Savannah. "But we made a decision together that we would be sangha to each other. Even if no one showed up, we would meet every weekend."

He says, in fact, that camaraderie is an important part of the religion.

"In our tradition, it's very hard to practice Buddhism by yourself. You need other people who have a similar mindset so you can support and help each other."

Jeremy and Je follow the teachings of Thich Nhat Hanh, a Vietnamese Buddhist monk, peace activist and author, who is known for his work with Martin Luther King Jr. and his approach of combining traditional and a more modern approach to Buddhism.

Nhat Hanh promotes "engaged Buddhism," or applying the teachings to every day life, which includes "mindfulness trainings," or principals that promote compassion, awareness and moderation.

"It's mostly about compassion, open-mindedness and awareness," says Jeremy, who is working toward becoming an ordained member of the Order of Interbeing, which Nhat Hanh founded in the 1960s.

Jeremy and Je say they will raise their 6-month-old daughter, Jeya, Buddhist, although both of them grew up in Christian households.

Jeremy didn't discover Buddhism until college.

"I was raised Presbyterian, but it was never dogmatic," he says. "My mother introduced me to Taoism and meditation at about 18."

Around that time, Jeremy says, he also went on what he calls a "quest for truth."

"I went through a phase where I studied just about every religion in depth," he says. " I really wanted to have something -- a religion -- I could respect."

He was attracted to Buddhism's open-mindedness, he says, and he began reading up on the subject and meditating at home.

After college, when Jeremy moved from Georgia to Colorado, he started taking meditation courses at a Shambhala Center, which is based on Tibetan Buddhism. He gradually became more immersed in Buddhism, he says, until he took his "refuge vows" -- a formal commitment Buddhism -- a year ago.

"It was something that developed over the years," Jeremy says of becoming a Buddhist.

He started following Nhat Hanh's teachings after he attended a week-long retreat with the religious leader in August, 2005. He took a second set of vows for the Nhat Hanh teachings at the end of that week.

"It was so amazing, it just blew me away," he says of Nhat Hanh's philosophy. "It's very open-minded; it's very inclusive, and I think that's what the world needs today."

Je, a professional dancer and dance teacher, says she had come across Buddhist themes in art and dance techniques before she met Jeremy, but she wasn't familiar with the particulars of the philosophy.

"I didn't know I would become a Buddhist," she says, adding that she grew up as a Catholic in Korea.

She and Jeremy, who also served as a Korean linguist in the U.S. Army, met on a networking Web site called koreanfriendfinder.com, a few years ago when Jeremy was considering taking a trip to Korea. The two have been married for about two years, and they moved to the Lowcountry to be closer to Jeremy's family about a year and a half ago.

Je says she learned about Buddhism from Jeremy, and she's been studying alongside him ever since.

Jeremy says Buddhists don't actively recruit others to the religion, but he's hoping to meet others who are interested in it and want to build a support network.

"I feel like, through Buddhism, I've found out how to live my life in an extraordinary way," he says.

http://www.islandpacket.com/features/story/5701530p-5107876c.html
No. 0912

JuBus -- Embracing Judaism and Buddhism

By BILL REDEKER

ABC News- May 2, 2006 — During my long career at ABC News, I have been posted in two seemingly opposite religious corners of the world. I spent nine years in Japan where Buddhism is practiced and nearly four years in Tel Aviv and Jerusalem where the majority of the people follow Judaism. That should qualify me to write about JuBus (pronounced "Jew-Boos"), followers who simultaneously embrace Judaism and Buddhism. The reality is I feel a little nervous exploring the subject, as I still remember that old warning every kid got at summer camp: "Don't discuss politics or religion."

But here goes.

JuBus caught the eye of one of our more astute editors when a long takeout appeared in today's Los Angeles Times. For anyone interested, I strongly urge you to read it online (http://www.latimes.com/news/local/la-me-jubus2may02,0,3937916.story?coll=la-home-headlines). It's filled with anecdotal information from adherents who are "at peace with the paradox." The moniker "JuBu" has been around for a while but was popularized by Roger Kamenetz in his 1994 book, "The Jew in the Lotus."

On the one hand, Judaism bans idol worship yet followers find no problem in placing a statue of Buddha in a family shrine along with Jewish relics. My favorite quote in the article comes from Marc Lieberman, a San Francisco ophthalmologist who set up a historic dialogue between the Dalai Lama and Jewish leaders in 1989. "I'm a healthy mosaic of Judaism and Buddhism," Lieberman told the LA Times. "Is that fair to either religion? Fair schmair! It's what I am."

No one seems to know how many JuBus embrace this dual religious identity. The last survey was conducted in the 1970s. Research shows about one third of Buddhism converts were raised Jewish. But getting a specific number has proved impossible. There are 6 million Jews in America and 3 million Buddhists. Just how many crossovers, converts or dual religious citizens exist remains a mystery.

Understanding anyone's religious beliefs — or their combination of beliefs —

requires a suspension of analysis that reporters are supposed to be known for. Still, there are a few clues.

Buddhism is one of the most forgiving and accepting religions on earth. I remember being told by my friend Hisayo Sakata in Tokyo, "In Japan, we are born Shinto but die Buddhist. Our belief is not founded on guilt or any supreme being but on acceptance and the belief that we should help the poor, treat others with compassion, and essentially follow the golden rule." How does that square with the customs and tribalism of Judaism? "We accept everyone," Hisayo said as she and I threw a couple of coins into the donation box at a temple (or was it a Shinto shrine?) and clapped our hands twice. Later, I would pick up an antique praying monk in Thailand and place it on a Japanese chest in the entryway of my apartment. A stone Buddha head was another acquisition, though I considered the two religious symbols "ethnic antiques" and not religious idols. I felt the same way about a raked stone meditation garden in Kyoto.

Jews identify with their ancestors' pain and suffering. There is immense pride in the traditions and customs handed down since the time of Abraham. I always appreciated the fact that Judaism wraps itself in a very rich tapestry of historic customs marked by specific holidays. Some of my most memorable moments in Israel were at Passover Seders. To now hear that JuBus mark Passover with "a Zen Seder" evokes memories of the 1960s beat poet Allen Ginsberg. Could Zen possibly live side by side with the strict rules of the Old Testament?

The politically correct way to refer to this religious mixture is "paradoxical diversity." One Jewish woman I spoke with told me she follows "Judaism as my inherited religion," but feels "comforted by the lessons of life Buddhism espouses."

A Jewish man told me he thought it was just the latest feel-good trend. "I'm Jewish, I'm proud of it; I don't need any other religious experience in my life," he said. He then launched into a screed against Jewish mysticism, Madonna and Scientology. Not sure why Scientology became a part of our discussion.

The LA Times story describes this religious duality as "a new American hybrid" that is "blossoming, fed by a large representation of Jewish practitioners." I'd love to know whether Madonna has discovered "JuBuism" but no one I spoke with could come up with her phone number.

http://abcnews.go.com/US/Beliefs/story?id=1914402&page=1&CMP=OTC-RSSFeeds0312
No. 0910 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Ðón mừng đại lễ Vesak ở một tu viện nhỏ.

WOODSTOCK, Chicago, May 01, 2006--- Sujatha Paradenive không nhìn Đạo Phật như một tôn giáo.

Paradenive, một tu sĩ và cũng là giảng sư của Tu viện Thanh Liên ở Woodstock, Chicago, nói: “Đó là một nếp sống, một phương cách sống, mọi người thích thú xem đó như một triết lý đời sống. Chúng tôi không nó ‘ Đến và tin ’ mà chúng tôi nói ‘Đến để thấy.’’

Paradeniye hy vọng rằng sẽ có khoảng chừng 150 dân chúng đáp ứng lời kêu gọi cho ngày thứ Bảy. Tu viện của ông và một nhóm thiền Woodstock sẽ tụ họp thứ bảy đông đủ để chào mừng ngày lễ Vesak lần thứ tư của ngôi chùa. Buổi lễ sẽ cử hành lúc 6 p.m với khóa lễ kinh chiều tại Woodstock Congregational Unitarian Church, 221 Dean ST.

Vesak là đại lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh, thành đạo và Nhập Níp Bàn của Đức Phật. Peradeniye nói.

Với ba sự kiện thiêng liêng đó, buổi lễ sẽ bao gồm phần giới thiệu và giải thích ý nghĩa về xá lợi của Đức Phật, cầu kinh, nhạc cầu nguyện, biểu diễn điệu trống Nam Hàn, thiền định, cúng dường và đảnh lễ Xá lợi Ðức Phật. 15 Chư Tăng từ Tích Lan, Viet Nam và Bangladesh sẽ chủ trì thời khóa tụng niệm.

“ Sau chương trình phía bên trong của chúng tôi, chúng tôi sẽ có hội hoa đăng,” Peradenive nói “Rất là rực rỡ, chúng ta sẽ mang hoa sen và lồng đèn đi nhiễu hành tại Woodstock Square.

Trong buổi tối hành thiền, trình pháp và đạo ca sẽ được trình bày trước công chúng, . nhà giữ trẻ sẽ được sắp xếp trong tầng hầm tu viện.

Cả tọa cụ thiền và ghế dài có dựa trong tu viện sẽ sẵn sàng để cho những người tham dự sử dụng. Peradeniye nói ông nghĩ rằng cư dân từ Mc Henry và Kane cũng như miền nam Wisconsin, sẽ tham dự đông đảo.

Mọi người trông chờ hòa bình và an lạc,
”. Ông nói. “ Thiền định là pháp hành đại chúng, bất cứ ai cũng có thể thực hành.”

Celebration features night of meditation
[published on Mon, May 1, 2006]
By REGAN FOSTER

rfoster@nwherald.com
WOODSTOCK – Sujatha Peradeniye doesn't view Buddhism as a religion.

"It is a way of living, so people like it as a philosophy," said Peradeniye, a Buddhist monk and guiding teacher of Woodstock's Blue Lotus Temple. "We don't say, 'Come and believe.' We say, 'Come and see.' "

Peradeniye is hopeful that about 150 people will be answering that call Saturday.

His temple and the Woodstock Zen Group will team up Saturday to host the fourth annual Visakha Celebration. The event begins at 6 p.m. with the evening bell chant at Woodstock Congregational Unitarian Church, 221 Dean St.

Visakha is the celebration of the birth, enlightenment, and death of the Buddha, Peradeniye said.

In honor of those three events, the celebration will include an introduction to and explanation of Buddha relics, a refuge chant, dancing, devotional music, Korean drumming, meditation, and offerings and homage to the Buddha's relics. Fifteen Buddhist monks from Sri Lanka, Vietnam and Bangladesh will lead the devotional chanting.

"After our program inside the church, we will have a lantern parade," Peradeniye said. "It is beautiful. We carry the lotus blossoms and the lanterns through the Woodstock Square."

The evening of meditation, reflection and song is open to the public, and child care will be provided in the church basement.

Both meditation mats and pews will be available for those wishing to participate.

Peradeniye said he expected residents from McHenry and Kane counties, as well as southern Wisconsin, to attend.

"People are looking for peace and happiness," he said. "Meditation is universal. Anybody can practice it."

http://www.nwherald.com/CommunitySection/other/322522057771265.php