<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 12 11, 2005

No. 0663 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
An toàn của chư Tăng bị đe dọa bởi ở gần hãng làm nổ đá.

Bangkok-Thai Lan_ Để tránh khỏi đá bắn ra từ hầm mỏ, các vị tu sĩ phải đội mũ an toàn . Đó có thể cho là điều bất thường cho các vị Tu Sĩ khi đội mũ vào thời kinh tụng niệm buổi tối nhưng tại tu viện Ratchaburi mũ bảo an là điều cần thiết

Những vị Tu Sĩ tại Wat Tham Yod Thong đang tự bảo vệ mình tránh những hòn đá rơi xuống, đá bắn ra từ trong hầm mỏ gần đấy làm phá hủy nóc nhà của tu viện và những tòa nhà khác.

Vị trí của tu viện nằm cạnh hầm mỏ Sam Ngam trong khu vực Pak Tho và viện trưởng tu viện Phra Athikarn Virat nói rằng vấn đề đó là vấn đề dài hạn. Những mảnh vụn của đá, khi được nổ tung từ hầm mỏ, đụt thủng những mái ngói của mái hiên nhà và là mối đe dọa lâu dài cho các vị Tu sĩ.

Viện trưởng viện tu viện nói gần đây lò hỏa táng đã bị phá hủy bởi những mảnh đá đặc biệt lớn và cũng như tu viện phải chịu khổ sở vì bụi bặm dữ dội từ ngày này qua ngày khác do bởi nổ tung đá mỗi ngày.

Viện trưởng giải thích rằng người ta đến cúng đường tạo phước rất quan tâm về an toàn của các vị tu sĩ nên họ đã cúng dường mũ an toàn để chư Tăng đội vào khi tụng niệm thời kinh buổi tối trong lúc công trình làm nổ núi đá vẫn còn tiếp diễn.

Trụ trì nói: “Mỗi vị tu sĩ đều có nón riêng và đội vào khi công trình làm đá làm việc và tháo mũ ra sau khi tiếng nổ đã chấm dứt.

Mỗi ngày chư tăng cũng gánh vác nhiệm vụ sửa chửa mái ngói bi hư hại và khi mưa xuống phải dùng những thùng chứa đặt dưới những lổ thủng để tránh nước chảy vào bên trong tu viện
Viện trưởng cũng nói thêm“ Taị đây chỉ có 3 vị tu sĩ bởi vì không có vị nào muốn hít thở tất cả những bụi bặm hay là để sức khỏe của các vị bị nguy hiểm đe dọa khi bị đá văng trúng.
Sư nói Sư đã thông báo đến chủ hầm mỏ về tình trạng nhưng không có hành động nào thực hiện.

Giám đốc khu vực hôm qua đã đến xét nghiệm hầm mỏ và tu viện.Ông nói ông sẽ gởi báo cáo đến chính quyền xin phê chuẩn cho phép chủ nhân hầm mỏ được tiến hành nổ tung đá cũng như đến gần tu viện.

Ông nói thêm chủ nhân hầm mỏ nói rằng hầm mỏ của ông đã bắt đầu mở ra trước khi tu viện đã thành lập.

Sưong Chakphet, đốc công tại Thung Luang nói vấn đề giữa tu viện và hầm mỏ đã xảy ra hơn 10 năm nay.

Ông cũng nói thêm với giám đốc khu vực đã hỏi chủ nhân hầm mỏ tìm cách ngăn ngừa làm hư hại tu viện ,nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết.

Ông cũng nói:“Viện trưởng tu viện mong muốn hầm mỏ di chuyển đi nơi khác để các vi tu sĩ có thể sống yên ổn.”


TEMPLE CRISIS: Monks resort to rock ’n’ roll
Published on December 08, 2005

Bangkok- Thai Lan- Frightened clergy wear helmets to escape rain of stone from quarry. It might not be usual practice for Buddhist monks to don helmets for their evening prayers, but in a Ratchaburi temple the unconventional headgear is necessary.

The monks at Wat Tham Yod Thong are protecting themselves from flying stones, which are the by-product of a nearby stone mill and are destroying the temple’s roofs and buildings.

The temple is situated near Sam Ngam Stone Mill in Pak Tho district and Abbot Phra Athikarn Virat says that the problem is a long-standing one. Pieces of stone, which are blasted from the mill, puncture the roofs of the pavilion and pose a constant threat to the monks.

The abbot said the funeral pyre was recently destroyed by a particularly large piece of stone and the temple also suffers from a severe dust problem due to the residue created by the daily stone blasting.

The abbot explained that people coming to make merit became so concerned about the monks’ safety that they provided them with helmets to wear while they were praying in the evening when the stone blasting is in process.

“Each monk has his own helmet and we wear them while the blasting is taking place then remove them once the blasting is over,” he said.

The monks also undertake the daily task of repairing the damage done to the roofs and when it rains containers have to be placed under the holes to prevent water leaking into the temple buildings.

“There are only three monks left here now because no one wants to breathe in all the dust or risk damage to their health with all the stones falling down,” the abbot said.

The abbot said he had informed the mill owner about the situation but no action has been taken.

As a temporary measure the monks have been forced to place netting under the roofs at the pavilion to catch the falling debris.

District officers yesterday went to examine the stone mill and the temple. An officer said he would send a report to the governor to ask for confirmation that the mill has permission to undertake the stone blasting process in such close proximity to the temple.

He added that the mill owner had said his mill began its operations before the temple was established.

Suwong Chakphet, a village headman at the Thung Luang sub-district said the problem between the temple and the mill had been ongoing for more than 10 years.

He added that district officers have asked the mill to try to prevent the damage to the temple, but the problem has yet to be solved.

“The abbot wants the mill to move out so that the monks can live in peace,” he said.

Saichon Srinuanchan

The Nation

http://www.nationmultimedia.com/2005/12/08/national/index.php?news=national_19364781.html
No. 0668 (Hạt Cát dịch)
Mùi vị nếp sống trong tu viện
By LIM CHIA YING
Bản tin được đăng tải trên trang Web The Star ngày 10 tháng 12, 2005
Kualalumpur -Mã Lai - Một nhóm trẻ em tuổi từ 8 đến 14 gần đây đã được nếm mùi nếp sống tu viện khi tham gia chương trình xuất gia gieo duyên được tổ chức bởi Trung Tâm Phật Giáo Tam Bảo

Buổi lễ được tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo Tam Bảo, Taman Wawasan, Puchong, 20 thiếu niên và 3 thiếu nữ đã tới nơi hôm sáng Chủ Nhật để chuẩn bị cho tuần lễ sống trong tu viện

Căn cứ theo Sư phó Tu Viện Maha tại Bricfields, ÐÐ Dhamma Ratana, đây là chương trình được tổ chức lần đầu tiên cho lứa tuổi này.

Sư nói mục đích chương trình nhằm giúp thanh thiếu niên thấm nhuần giá trị đạo đức và dạy dỗ chúng kính trọng cha mẹ.

Trong suốt một tuần lễ, các em sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không truyền hình, không phim ảnh và trò chơi điện tử.

Sư Ratana nói “Khi không có trò tiêu khiển từ bên ngòai, trẻ em có thể tập chú tâm ý trọn vẹn vào giáo pháp và tận tâm thực hành đường hướng tôn giáo của đời sống”.

Sư nói “Hy vọng rằng khi các em trở về nhà chúng sẽ trau giồi tư cách, thái độ tốt hơn và lớn lên sẽ trở thành một người tốt.

Trong khi các em trai cạo tóc thì các em gái được miễn.

Sư nói thêm “Tóc được cạo sạch bởi vì chúng tôi nhận thức rằng tóc là vật bất tịnh. Là tu sĩ, cạo tóc cũng có nghĩa là làm đơn giản đời sống của chúng ta”.

Có khoảng 9 lão tăng từ Malacca và Singapore đến tham dự chương trình Thiếu Niên Xuất Gia Gieo Duyên tuần vừa qua. Sau khi thế phát, buổi lễ thọ giới được cử hành tiếp theo sau đó.

Các sinh hoạttrong ngày gồm thức dậy lúc 5:30 sáng để tác bạch xin thọ trì giới luật và lễ bái Tam Bảo, sau đó là hành thiền và quét dọn chùa chiền. Sau buổi điểm tâm là giờ thính pháp

Giảng dạy giáo pháp sẽ được tổ chức vào những ngày nhất định, trong những ngày khác, các em sẽ tham dự những buổi trình chiếu phim ảnh về cuộc đời Ðức Phật.
Trong buổi sáng, các em cũng sẽ đi bát quanh chùa để nhận thực phẩm cúng dường từ tín chúng và du khách.

Sư Ratana nói “Ðiều này làm cho các em hiểu được ý nghĩa thế nào là khiêm cung và tán thán thực phẩm cúng dường”.

Trong thời gian ở chùa, các em cũng sẽ được đưa đi viếng thăm các ngôi chùa khác trong thành phố.

Cũng sẽ có những chương trình dành cho các em phát biểu trên những đề tài các em đã học hỏi. Các em cũng sẽ tham dự các khóa thi khảo sát kiến thức mà các em đã thu thập.

Hy vọng rằng các em sẽ phát triển tâm thức và thấu đáo tốt hơn một số lãnh vực trong giới luật tu viện.

Chương trình một tuần lễ dài hoàn mãn với một chứng chỉ tặng thưởng đến các em và cúng dường thực phẩm đến chư tăng cùng các sa di.

Sư Ratana nói Trung Tâm Phật Giáo Tam Bảo đã hoạch định sẽ tổ chức chương trình xuất gia gieo duyên hằng năm.

Sư nói thêm “Rất khó cho người địa phương trở thành tu sĩ bởi vì họ không thể từ bỏ vật chất sở hữu.

Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng giới trẻ, những người đã có kinh nghiệm trong chương trình sẽ thấy được đường đi trong nếp sống tu sĩ dưới một góc cạnh khác và đường đi của sự phục vụ cho cộng đồng Phật Giáo.

A taste of life in the monastery

By LIM CHIA YING


The young monks coming out in their saffron robes to pay their respects to the monks.
A GROUP of children aged between eight and 14 years had their first taste of monastery life recently when they participated in the Buddhist Novitiate programme organised by Ti-Ratana Buddhist Society.

The ceremony, held at Ti-Ratana Buddhist Centre in Taman Wawasan, Puchong, saw 20 boys and three girls arriving one early Sunday morning to prepare themselves for their week-long stay in the monastery.

According to deputy chief monk of Buddhist Maha Vihara in Brickfields, Rev Dhamma Ratana, the programme is being held for the first time for children of that age group.

He said the objective was to help instil moral values in children and teach them about respect for parents.

“Throughout the one week, the children will be completely ‘detached' from the outside world. No television, movies and computer games.

“When there are no outside distractions, children can fully focus their minds on Buddhism teachings and practise wholeheartedly the religious way of life.

“Hopefully, when they return home, they will cultivate better manners and behaviour, and grow up to become good adults,” added Rev Ratana.

While the boys had their hair shaved, the girls were spared.


One of the boys having his head shaved for the Buddhist Novitiate programme.
“Shaving of hair is done because we regard keeping of hair as dirty. As monks, this is to also simplify our lives,” he said.

About nine senior monks from Malacca and Singapore attended last week’s novitiate programme.

After the hair was shaved, the ordination service followed.

This is where children pay respect to the monks before going up to their parents to receive the robes they will wear for the rest of the week.

A typical day’s activity, said Rev Ratana, would be waking up at 5.30am to attend renewal of precepts and chanting, followed by meditation and cleaning of the temple.

After breakfast is the dhamma session.

“Dhamma talks are held on certain days. On other days, the children will attend presentations that chronicle Buddha’s life.”

In the mornings, the children will also go around the temple collecting alms like rice from well-wishers and visitors.

This, said Rev Ratana, was to make children understand the meaning of humbleness and to appreciate the food.

“During their stay, the children will also be taken to visit Buddhist temples in town.

“There are sessions where we let them speak on subjects that they have learned. They will also be tested and judged on their knowledge acquired so far.


The three girls who are also part of the programme paying their respects to the monks.
“Hopefully, they develop spiritually and understand better some aspects of monastic discipline,” he added.

The week-long programme culminated with a certificate presentation to the children and offering of vegetarian food (also known as dana offering) to the monks and novices.

Rev Ratana said Ti-Ratana Buddhist Centre was planning to hold the novitiate programme yearly.

“It is difficult to recruit locals to become monks because they are not able to renounce material possessions.

“Therefore, we hope that young children who have experienced the programme may see the path of monkhood in a different light and be of service to the Buddhist community.”

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/12/10/central/12714236&sec=central