<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 01, 2006

No. 1026 ( Hạt Cát dịch)

Ðể tạo phước, Phật tử Thái Lan vận động không uống rượu trong mùa an cư .

Các Vận động viên nói bia rượu làm mất mát nặng nề nhất trong giới nghèo khổ.
Sat, July 1, 2006 : The Nation: Last updated 11:03 am (Thai local time)

Bangkok: Các thức uống có chất say làm tốn kém ngân sách Thái Lan 1000 tỷ Baht một năm qua sự tổn thất vì tai nạn, tội phạm và sức khỏe, chủ tịch ỦyBan Phát Triển Sức Khỏe, Suchai Charoenratanakul nói như trên hôm thứ Hai.

Bộ Thể Dục báo cáo rằng năm ngoái, dân chúng Thái đã tiêu thụ 10 ngàn triệu lít (10,000 million) thức uống có chất alcoho và đã tiêu tốn 187 tỷ Baht cho bia rượu, Ông Suchai, cũng là Quyền Phó Thủ Tướng đã nói như trên. Tuy nhiên tổn thất về kinh tế chưa được lượng định một cách chính xác, nó phải là con số giữa năm trăm ngàn tỷ baht (Bt500,000 billion) tới một triệu tỷ Baht một năm.

Trung tâm nghiên cứu về những vấn đề liên hệ đến bia rượu nối liền sự tốn kém với nghèo khổ nói rằng những người có thu nhập thấp tiêu phí cho bia rượu trên một tỷ lệ rất cao so sánh với những người có đồng lương khả quan hơn.

Ðề nghị của Ông Suchai đã được nêu ra trong phiên họp khởi xướng chiến dịch kêu gọi dân chúng Thái không uống rượu trong suốt ba tháng An Cư Kiết Hạ Phật Giáo bắt đầu từ 11 tháng 07 để tỏ lòng tôn kính đến Ðương Kim Quốc Vương nhân dịp kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Ngài.

Ðệ Nhị Phó Chủ Tịch Ủy Ban Phát Triển Sức Khỏe, ông Udomsil Srisangnam, nói rằng một vật chứng để nhắc nhở việc không uống rượu trong mùa An Cư năm nay đã được dệt thành một chiếc cẩm nang có 2 ngăn, một ngăn chứa đựng bưu thiếp có bức ảnh Ðức Vua khi Ngài còn là một tu sĩ và một ngăn kia chứa một quyển sổ tay dành cho tín chúng ghi chép lại những các món tiền chi dụng trong mùa chiến dịch để kiểm sóat tiêu phí - hoặc là tiết kiệm trên bia rượu .

Cẩm nang này sẽ được phân phối đến 10,155 y xá khắp nơi trong nước và các văn phòng của những tổ chức phi chính phủ.

Chiến dịch cũng sẽ hợp tác với Văn PhòngPhật Giáo Quốc Gia để gửi lời kêu gọi đến 30,000 ngôi chùa trong khắp nước để thúc đẩy - tạm thời hoặc vĩnh viễn - Cắt giảm bia rượu.

Chiến dịch cũng kết hợp lực lượng với 19 tổ hợp vận động cho phong trào “ White taxis” nhằm mục đích kêu gọi chống uống rượu trong giới tài xế taxi.

Tài xế Wichai nói “các bạn đồng sự của anh tiêu pha vào khoảng từ 35 đến 150 baht cho rượu trà. Khi họ say thì không thể làm việc và gây phiền toái cho gia đình của họ”.

ALCOHOL ABUSE

Make merit, abstain from drinking for Buddhist Lent

Sat, July 1, 2006 : Last updated 11:03 am (Thai local time)
Campaigners say liquor takes heaviest toll among the poor

Bangkok: Alcoholic drinks cost Thailand up to Bt1 trillion a year in losses through accidents, crimes and health problems, Thai Health Promotion Foundation president Suchai Charoenratanakul said yesterday.

The Excise Department reported that Thais last year consumed 10,000 million litres of alcoholic drinks and paid about Bt187 billion for liquor, said Suchai, who is also a caretaker Deputy Prime Minister. Although the economic loss has not been quantified precisely, it should come to between Bt500,000 billion and Bt1 trillion a year, he said.

The foundation's research centre for alcohol-related problems linked consumption to poverty, saying low-income people spent at a higher ratio on drinks compared with those with bigger salaries.

Suchai's comments were made at the beginning of the foundation's campaign to get Thais to stop drinking during the three-month Buddhist Lent starting on July 11 to pay tribute to the His Majesty the King on the 60th anniversary of his accession to the throne.
The foundation's second vice president, Udomsil Srisangnam, said a pledge to refrain from drinking during the Buddhist Lent this year had been woven into a two-section booklet. One part of it is a postcard carrying HM the King's picture taken when he was a monk and the other a balance sheet for the devout to record their expenses during the period to nail down their expenditure - or savings -on alcohol, he said.

The pledge booklets will be distributed through 10,155 health stations nationwide and from the offices of non-government organisations, he said. Requests for the booklets can be channelled through www.stopdrink.com or www.thaihealth.co.th.

The campaign will also co-operate with the Office of National Buddhism to get 30,000 temples across the nation to urge - temporary or permanent - alcoholic abstinence, he said.

It has also joined forces with 19 cooperatives to campaign for "white taxis," implying vehicles with drivers refraining from drinking and helping the anti-alcohol campaign.

Taxi driver Wichai Pahuwattanakorn said most of his colleagues spend between Bt35 and Bt150 a day on liquor. When they get drunk, they cannot work and create problems for their families.