<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 30, 2005

No. 0300 (Minh Hạnh dịch)

Phật Giáo Phát triển tại Ðức Quốc

Minh Hạnh dịch từ tờ DW-WORLD.DE
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1231623,00.html

Càng ngày con số người dân Đức say mê Phật pháp càng gia tăng, việc này giúp họ quên đi những băn khoăn về các khỏan chi dụng trong nhà . Đó là một quang cảnh bình an được lập lại mỗi tối tại trung tâm Phật Giáo Hamburg's, là một trung tâm lớn nhất tại Đức. Vào khoảng 100 người Đức, trong đó có một số bác sĩ, kiến trúc sư và quản trị viên ngành quảng cáo, họ cởi giầy, tắt máy điện thoại cầm tay và ngồi lên những tọa cụ đã sẵn sàng trên sàn nhà trong một thiền phòng lớn.

Không khí rất thoải mái, thanh tịnh, một vài người cầm trên tay những đóa hoa hồng, vài người nhìn những bức tranh Đức Phật trên tường với sự kính ngưỡng. “Chúng ta là phản ảnh của nhân quả, là hiện thực mà chúng ta tự mình quyết định cho những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta.” Juliane 43 tuổi, một trong những người hướng dẫn chương trình thiền tập , đã nói với ký giả như vậy. Juliane nói rằng nhiều người đã tới trung tâm bởi vì thất vọng trong đạo Tin Lành, nhưng họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm cho mình một đời sống tâm linh. Juliane nói “Họ nhận thức được rằng, làm ra tiền và tiêu xài không phải là tất cả của đời sống”“Chúng ta muốn tìm hạnh phúc tương quan với những phương tiện ngoại vật. Phật pháp dậy chúng ta những thứ đó không đem lại hạnh phúc, chỉ có thái độ, quan điểm đúng đắn của chúng ta về ngoại vật mới làm chúng ta hạnh phúc."


Trung tâm Hamburg được hướng dẫn bởi một Phật tử 63 tuổi người Ðan Mạch, ông Ole Nydahl, ông ta là một võ sĩ quyền Anh trước kia. Trung tâm này là một trong số những trung tâm Phật Giáo đã thu hút được nhiều Phật Tử trong những năm vừa qua.

Ở tại Ðức, kinh sách của Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng, và của cả những nhà học giả Phật giáo khác chung quanh các đề tài từ phạm vi sức khỏe trong đời sống, đến làm ăn sinh sống là những quyển sách bán rất chạy. Ngay cả một tờ báo quá khích nhứt trong nước là tờ Tabloid Bild mới đây cũng đã chọn chủ đề về Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Tôn giáo đông phương hiện đang được thịnh hành chưa từng thấy tại nước Đức.Có nhiều nhân vật danh tiếng của nước Đức, có niềm tin về Phật giáo, như nữ ca sĩ Nina Hage, đạo diễn Ralf Bauer và cầu thủ đá banh Mehmet Scholl. Việc này đã làm nổi bật lên hình ảnh của một tôn giáo có lịch sử 2500 năm. Sự an lạc trong tâm hồn quả thật là quan trọng hơn những nhu cầu bên ngoài, như là nền kinh tế giao động, nạn thất nghiệp gia tăng, tiền hưu bổng mơ hồ và hệ thống an sinh xã hội không chắc chắn.

Vì chính phủ Đức không thống kê tình trạng tiến thóai của các tôn giáo, nên không ai biết đích xác số người theo Phật giáo tại Đức là bao nhiêu. Tổng Hội Phật Giáo Đức Quốc, một tổ chức bao gồm 52 hội đoàn Phật giáo trong nước, đã ước tính là có khoảng 100,000 Phật tử ng ười bản xứ, thêm vào đó, có khoảng 120,000 Phật Tử người ngoại quốc trong nước Ðức, phần lớn là người Việt và người Thái.Tuy nhiên, thật là rõ ràng, con số các hội đoàn Phật tử tại nước Đức đã đang tăng lên đều đặn: Bắt đầu là 15 hội đoàn vào năm 1970 cho đến ngày hôm nay đã có trên 600 hội đoàn.Tuy nhiên Phật giáo hầu như là một hiện tượng mới tại Đức.

Tôn Giáo Đông phương được biết đến lần đầu tiên khi ông Karl Seidenstucker sáng lập hội đoàn Phật Tử "dân da trắng" đầu tiên trên thế giới tại thành phố Leipzig vào năm 1903. Sau đó không lâu có một người Đức đầu tiên trở thành tăng sĩ Phật Giáo.Trong năm 1924, một bác sĩ người Đức là bác sĩ Paul Dahlke đã sáng lập trung tâm Phật Giáo đầu tiên tại phía bắc thủ đô Berlin. Thế nhưng, tôn giáo này chỉ được truyền bá giới hạn trong giới trí thức quí tộc Ðức mãi cho đến cuối năm 1960. Rồi sau đó những thành phần thanh niên sống đời sống lập dị (hippies) và những người tìm hiểu về các đời sống tinh thần khác, đã được lôi cuốn bởi tôn giáo Đông phương này.

Đã có nhiều thay đổi từ đó, các hội đoàn đã mở rộng, đã tạo điều kiện cho mọi người có thể tham gia sinh hoạt Phật giáo tại những vùng ngoại ô của các thành phố Ðức. Ngày hôm nay những cộng đồng Phật giáo người Đức đã mua những tu viện cũ và đã xây các tòa thiền viện mới. Tại thành phố Hamburg, trong quận đèn đỏ nổi tiếng St. Pauli, một nhóm 40 người Phật tử trẻ đã biến một xưởng đóng tàu thành một niệm Phật đường.Trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Hamburg có chương trình 7 năm tu học về Phật pháp và hiện nay Phật pháp đã trở thành một môn học chính tại một vài trường học tại thủ đô Bá Linh của Đức quốc.
.


Buddha Enjoys Boom in Germany

DW-WORLD.DE
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1231623,00.html

Increasing numbers of Germans are switching off their worries along with their mobile phones and immersing themselves in Buddha's teachings.
It's a tranquil scene repeated every evening at Hamburg's Buddhist Center, one of the largest in the Germany.
Around a hundred Germans, among them doctors, architects and harried advertising executives, arrive at the building, take off their shoes, switch off their mobile phones and settle down on cushions arranged on the floor of a large light-filled room to meditate.
The atmosphere is relaxed, some hold rosaries in their hands, others look expectantly at pictures of the Buddha on the wall. "We're reflecting about cause and effect, about the fact that we decide ourselves what happens in our lives," 43-year-old Juliane, who leads the meditation, told the news agency dpa.
Juliane said that many who came to the center were disappointed by Christianity but were still looking for a sense in life. "They realize that making money and consuming things isn't everything," she said.
"We tend to link our happiness to conditions, to outer things. Buddhism teaches us that those things don't make us happy, rather it's our attitude to them that does," she added.
The Hamburg center, which follows the teachings of 63-year-old Danish Buddhist leader and former boxer Ole Nydahl, is just one among several Buddhism centers that have cropped up in the country in recent years.
Books both by the Dalai Lama, Tibetan Buddhism's spiritual leader, and by other Buddhists on topics ranging from healthy living to making money are turning up on bestseller lists. Even the country's sensationalistic tabloid Bild recently featured sayings by the Dalai Lama in its headlines. The eastern religion is enjoying an unprecedented boom in Germany.
German celebrities who have embraced Buddhism, such as singer Nina Hagen, actor Ralf Bauer and soccer player Mehmet Scholl, have increased the 2,500-year-old religion's visibility. Its emphasis on inner peace is all the more relevant in a country made unsure of itself as its economy falters, unemployment rises and questions hover over the future of its pension and social security systems.
"Buddhism is becoming increasingly attractive as an alternative to materialism," Hamburg-based German indologist Hans Gruber said recently. "It's the subtle unease about a culture, about a progressive economic and lifestyle system that has conclusive answers to everything, but can't do anything about inner turmoil."
Since the German government doesn't keep any statistics on the religion, no one knows the exact number of Buddhists in country. The German Buddhist Union (DBU), an umbrella organization of 52 groups, estimates there are around 100,000 Buddhists of German origin in the country.
In addition, a further 120,000 foreigners -- mainly Vietnamese and Thai -- living in the country are practicing Buddhists.
What is clear however is that the number of Buddhist communities in the country are steadily rising: from 15 groups at the beginning of the 1970s to over 600 today.
Buddhism, however, is hardly a new phenomenon in Germany.
The eastern religion first surfaced when Karl Seidenstücker founded the world's first "white" Buddhist congregation in Leipzig in 1903. Shortly after, for the first time a German man became a Buddhist monk.
In 1924, German doctor Paul Dahlke founded the first Buddhist center in a villa north of Berlin. The religion, however, stayed the preserve of elite intellectual circles until the late 1960s.
Then hippies and other spiritual-seekers attracted by eastern wisdom transformed it into a more accessible religion practised in incense-filled rooms in German suburbs.
Much has changed since then.
Today Buddhist communities in Germany are buying up former monasteries and building new meditation halls. In Hamburg's famous red-light St. Pauli district, a group of 40 young Buddhists are turning an old shipyard into a spiritual center.
The Tibetan Center in Hamburg now offers a seven-year study of Buddhism and the religion is now an official subject in some schools in Berlin.

No. 0299 (Minh Hạnh dịch)
Ðức Dalai Lama Kết Thúc Cuộc Viếng Thăm Sikkim

BBC News, Arpil 27, 2005
Minh Hạnh dịch thuật.

Gangtok: Ngày 27 tháng 4 vừa qua hàng trăm người với những khăn quàng trắng trên tay xếp thành nhiều hàng tại tòa thị chính để chào tiễn biệt Đức Dalai Lama chấm dứt chuyến du hành bảy ngày thăm viếng Sikkim của Ngài.
Trong thời gian Ngài ở tại đây, Đức Dalai Lama đã thăm viếng nhiều cơ sở, lãnh vực khác nhau, bao gồm cả việc giảng dậy những buổi thuyết giảng tại cơ quan huấn luyện an ninh tại đây, tham dự lễ khánh thành một tu viện mới tại thành phố Chandmari, thăm viếng vào khoảng 6 tu viện khác trong vùng Gangtok, xuất hiện truớc công chúng tại sân vận động của Namchí's Baichung, ngoài ra Ngài co`n thăm viếng bức tượng cao 135 ft của Ngài Padmasambhava tại Samdruptse, một tượng cao nhất thế giới.
Trong hai ngày Ngài giảng dậy tại đây, vị lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng cổ võ dân chúng hướng về một cuộc sống đầy đủ y' nghĩa với tinh thần ổn định trong đời sống và có trách nhiệm với xã hội mà họ đang sống tại nơi đó.
Đức Dalai Lama, đã một lần viếng thăm nơi đâu tám năm trứơc, sẽ ở tại Siliguiri và sau đó trở về Dharamsala.

Dalai Lama wraps up Sikkim visit
BBC News. April 27, 2005

GANGTOK: Hundreds of people with khadas (scarves) in hand lined up the lanes and by-lanes of this town to bid farewell to the Dalai Lama who wrapped up his seven-day tour of Sikkim this morning.
During his stay, the Dalai Lama had an array of engagements in various parts of the state, including teaching sessions at the Guards ground here, inauguration of a new gompa (monastery) at Chandmari, visits to about half a dozen gompas in and around Gangtok, an appearance for a public 'darshan' at Namchi's Baichung stadium, besides a visit to the 135-ft statue of Guru Padmasambhava at Samdruptse, the tallest in the world.
At his two-day teaching session here, the Tibetan spiritual leader exhorted the people to lead a more meaningful and spiritually-rich life showing greater concern and responsibility towards the society in which they lived.
The Dalai Lama, who visited the state after a gap of eight years, will stay in Siliguri today en route to Dharamsala.


No. 0298 ( Hạt Cát dịch)

Trung tâm hành tập Thiền Minh Sát dưới sự dìu dắt của đệ tử Thiền Sư Goenka tại Boston (Vipassana Meditation Center, viết tắt VMC)

Image hosted by Photobucket.comTrung tâm VMC tại Shelburne Falls, Massachusetts, là một trong hơn 60 trung tâm quốc tế và vô số địa điểm khác hướng dẫn thực tập Thiền Minh Sát

Khóa tu học 10 ngày đầu tiên trên nước Mỹ được thực hiện tại một cơ sở thuê mướn vào năm 1980, được tổ chức đệ tử của Thiền Sư Goenka đến từ Học Viện Thiền Minh Sát Quốc Tế ở Igatpuri, India. Sau đó, vì mong muốn có được một cơ sở gần nhà nơi có thể thực tập thiền Minh Sát, một nhóm nhỏ học trò người Mỹ và Canada của Thiền Sư thành lập trung tâm thiền Minh Sát đầu tiên ở Hoa Kỳ năm 1982. Thiền Sư Goenka đặt tên cho trung tâm mới này là Dhamma Dhara, Pháp Ðộ. Trung tâm Pháp Ðộ là một Tổ Chức Tôn Giáo Bất Vụ Lợi, Miễn Thuế tại Tiểu Bang Massachusetts.

Từ một khuôn viên nông trại 8 acres đất khiêm tốn buổi ban đầu, trung tâm thiền tập tiếp tục phát triển. 8 học viên hoàn tất khóa tu học 10 ngày đầu tiên. Ngày nay, hơn 1,500 học viên tham dự trên 30 khóa tu học mỗi năm. Cơ sở thiết bị khuếch trương rộng lớn kể cả thiền đường, trai đường, tinh xá v.v trên diện tích tổng cộng 100 acres. Một đặc điểm của Trung Tâm Pháp Ðịa là một thiền đường dành cho các học viên trở lại có cơ hội hành thiền ở một nơi yên tĩnh biệt lập. Trung tâm tọa lạc tại một địa điểm ở miền quê cách Boston hai giờ xe về hướng Tây, giữa những rừng cây phong đường, vườn táo và nông trại khai thác bò sữa.Image hosted by Photobucket.com
--------------------------------------
Trung Tâm VMC cống hiến các khóa tu học hành thiền từ năm 1982. Kể từ đó đến nay, trung tâm không hề thu một lệ phí nào của học viên tham dự .Chi phí trang trải cho các khóa tu học chỉ duy nhất nhờ vào tài khoản được cúng dường bởi học viên.

Tịnh tài cúng dường cũng chỉ được chấp nhận từ các học viên cũ, có nghĩa là những ai đã hoàn tất ít nhất một khóa tu học với Ngài Goenka hoặc một trong những phụ tá của Ngài. Ðiều này bởi vì học viên nhận thức được những lợi lạc mà bản thân họ đã gặt hái trong việc hành tập thiền quán nên hoan hỷ cúng dường để tạo cơ hội cho người khác.

Ðược nhìn nhận là một học viên cũ chỉ khi nào một người chấm dứt một khóa tu học hoàn toàn. Khi mãn khóa, học viên được chấp thuận cho cúng dường nhưng không phải với ý nghĩa là trả thù lao cho những gì đã thu nhận, mà là bằng sự hiểu biết, rằng họ được tự do tiếp nhận thực tập hành thiền, bởi vì người khác đã đến trước đó hành tập có kết quả lợi lạc và phát tâm cúng dường.

Mỗi trung tâm có một tài khỏan độc lập, ngân khoản cúng dường bởi học viên là nguồn tài trợ duy nhất để thực hiện các khóa tu học theo truyền thống này trên toàn thế giới. Không có một tổ chức hay một cơ sở giàu có nào bảo trợ cho chương trình này, cũng không có một giảng viên hay phục vụ viên nào tại các trung tâm nhận thù lao cho việc phụng sự của họ, vì thế, truyền bá phương pháp thực tập này mang một mục đích cao cả thanh tịnh, hoàn toàn không liên hệ gì đến thương mại.

(HạtCát dịch)

Dưới đây là địa chỉ chính xác và trang nhà cùng email của VMC

Vipassana Meditation Center, Dhamma Dhara
386 Colrain-Shelburne Road
Shelburne, MA 01370-9672, USA
[1] (413) 625-2160, Fax [1] (413) 625-2170
Web: www.dhara.dhamma.org
E-mail: info@dhara.dhamma.org


Welcome to VMC, Dhamma Dhara

The Vipassana Meditation Center in Shelburne Falls, Massachusetts, is one of over 60 international centers and numerous non-center sites where the technique of Vipassana meditation is taught and practiced.

The first ten-day Vipassana courses in the United States were held at rented sites in 1980, and were organized by students of S. N. Goenka of the Vipassana International Academy in Igatpuri, India. Desiring a facility closer to home where Vipassana could be practiced, a small group of American and Canadian students established the first Vipassana meditation center in the United States in 1982. Mr. Goenka named the new center Dhamma Dhara, land of Dhamma. Dhamma Dhara is incorporated as a nonprofit, tax-exempt, 501(c)(3) charitable organization in the state of Massachusetts.

From its modest beginnings as a farm house on eight acres of land, the meditation center has continued to grow. Eight students completed the first ten-day course. Today more than 1,500 students attend over 30 courses each year. Facilities have expanded to include meditation halls, residences and dining rooms on an additional 100 acres. A unique feature of Dhamma Dhara is a meditation pagoda that offers returning students the opportunity to meditate in seclusion.

The center is located two hours west of Boston in a quiet, rural area among sugar maple trees, apple orchards and dairy farms.


----------------------
The Vipassana Meditation Center has been offering meditation courses since 1982. Since that time there has been no charge to course participants. Courses are run solely on a donation basis.

Donations are accepted only from old students, that is, those who have completed at least one course with S. N. Goenka or one of his assistant teachers. This is because they have realized for themselves the benefits of this meditation practice.

Only when new students have completed the course are they considered old students. At the end of their course they are welcome to make a donation, not with the idea of paying for what has been received, but with the understanding that they freely received this practice because others before them have come, received benefit and made a donation.

Each center is financially independent, and these donations are the only source of funding for centers to be able to offer courses in this tradition around the world.
There is no wealthy foundation or individual sponsoring them. Neither the teachers nor the course servers receive any kind of payment for their service. Thus, the spread of this technique is carried out with purity of purpose, free from any commercialism.


See Introduction to Vipassana, Course Schedule and Registration, Where We Are Located
Vipassana Meditation Center, Dhamma Dhara

386 Colrain-Shelburne Road
Shelburne, MA 01370-9672, USA
[1] (413) 625-2160, Fax [1] (413) 625-2170
Web: www.dhara.dhamma.org
E-mail: info@dhara.dhamma.org
http://www.dhara.dhamma.org/CourseInformation.htm
http://www.dhara.dhamma.org/overview.htm

No. 0297 (Hạt Cát dịch)

Tín đồ Cơ Ðốc Giáo lo ngại dự luật “Chống cải đạo” tại Tích Lan.

Colombo, Apr. 29 (FIDES/CWNews.com) Tín đồ Cơ Ðốc Giáo đang quan tâm một cách nghiêm trọng việc quốc hội có thể phê chuẩn đạo luật “ Chống Cải Ðạo”, thông tấn xã Fides báo cáo như vậy.

Nếu được thông qua, đạo luật sẽ gây ra một sự thay đổi về thái độ và quan hệ giữa những cộng đồng tôn giáo khác nhau tại Tích Lan, và nó sẽ vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền, một giáo hội Cơ Ðốc địa phương báo cáo với Fides. Nghịch lý thay, hãng thông tấn Fides nói, đạo luật - cái sẽ được đem ra thảo luận và biểu quyết trong vài ngày tới - thay vì để bảo vệ tự do tôn giáo thì ảnh hưởng của nó sẽ hoàn toàn trái ngược.


Ðạo luật kết tội bất cứ cá nhân nào thay đổi tôn giáo trong trường hợp bị xem là trái đạo đức hoặc bất hợp pháp. Ðể ngăn ngừa, việc trừng trị sẽ bao gồm cả phạt vạ nặng và bị lao tù tới 7 năm. Nó bị thất bại trong việc phán đoán quyết định thay đổi tôn giáo của một cá nhân có phải là kết quả của một thủ đoạn quyến dụ để bị xem là bất hợp pháp.

Lãnh đạo giáo hội Cơ Ðốc tại Tích Lan đặc biệt quan tâm tới việc làm sáng tỏ tính chất quyến dụ như đã đề ra trong pháp chế, bởi vì người ta chỉ trích sự hiện diện và công tác thiện nguyện xã hội của Cơ Ðốc Giáo là một hình thức quyến dụ.

Ðạo luật được đề đạt bởi 9 tu sĩ Phật Giáo thành viên quốc hội và đảng tôn giáo Jathika Hela Urumaya. Một đạo luật tương tự đã được giới thiệu năm ngoái nhưng đã bị tối cao pháp viện bác bỏ vì bất hợp hiến. Ðạo luật hiện nay đang được thảo luận và sắp biểu quyết chính là đạo luật được đề đạt năm ngoái đã tu chỉnh.

Hạt Cát dịch.

Anti-conversion bill worries Christians in Sri Lanka

Colombo, Apr. 29 (FIDES/CWNews.com) - Christians in Sri Lanka, including the local Catholic community are seriously concerned that parliament may approve an anti-conversion bill, the Fides news service reports.

If approved, the bill would cause a radical change of attitude and relations between the different religious communities in Sri Lanka, and it would violate religious freedom and human rights, a local Church source told Fides. Paradoxically, the Fides source said, the bill-- which is to be discussed and voted in the next few days-- is being passed off as a measure to protect religious freedom, when its effects are the complete opposite.

The bill outlaws any personal change of religion under circumstances which can be considered immoral or illegal. Envisaged punishment includes a heavy fine, and up to seven years in prison. It falls to a magistrate to judge whether a person's decision to change religion was the result of trickery and "proselytizing" and is therefore illegal.

Church leaders in Sri Lanka are particularly concerned about the interpretation of "proselytizing" as contained in the legislation, because some critics of the Christian presence in the country claim that social and charitable work is a form of "proselytizing."

The bill was introduced by nine Buddhist monks who are members of parliament and of a fundamentalist religious party, Jathika Hela Urumaya. A similar bill was introduced last year, but ruled unconstitutional by the country's highest court. A slightly amended form of the bill is now under discussion.

http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=36851