<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 12 17, 2005

No. 0677

Friedrich Max Muller Nhà Phiên Dịch Kinh Điển PG tại Anh Quốc.

Hạt Cát tóm tắt bản dịch của Thầy Nguyên Tạng.

Sinh ra là người Đức, Friedrich Max Muller (1823-1900) đã đóng góp rất nhiều cho Phật Giáo trong thời gian ông sống ở Anh quốc. Có thể xem ông là “một người Anh tiêu biểu, nhân cách sống của ông đã làm cho những tác phẩm của ông có đặc tính dành cho giới trí thức ở Anh. Ông là thần dân của Vương quốc Anh. Ra đời ngày 6 tháng mười hai năm 1823, ở Anhalt- Dessau, Đức Quốc, Max Muller là con trai của Willelm Muller, một thi sĩ nổi tiếng trong thời của ông. Là nhà ngữ văn cổ ở tuổi 28, Wilhelm cũng là hiệu trưởng một trường trung học. Sau đó ông trở thành giám đốc thư viện công quốc Anhalt- Dessau tại thành phố quê hương của mình.

Các thi sĩ, họa sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ làm bạn với ông và với người vợ có tài năng và học thức của ông, thường tới viếng thăm nhà của ông. Ông đặt tên cho con trai của mình là Friederich theo tên của Friederich Leopold, Công Tước Anhalt-Dessau, một người bạn của gia đình ông.

Tiến sĩ Ngữ văn 20 tuổi

Gia đình Muller có hạnh phúc nhưng không lâu dài, vì vào năm 1827, Wilhelm qua đời ở tuổi 33, để lại người vợ trẻ, một con gái 8 tuổi và Max, 4 tuổi, trong một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đã có những người bạn giúp đỡ họ, Tiến sĩ Carus, một người bạn của Wilhelm, đưa Max về nhà của ông ở Leipig và cho Max đi học ở đó.

Nhà của tiến sĩ Carus cũng là nơi gặp gỡ của các thi sĩ, họa sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ. Họ thấy Max Muller là một cậu bé có nhiều tài năng. Max cũng muốn học nhạc, nhưng nhạc sĩ nổi tiếng Felix Mendelssohn khuyên ông đừng theo nghiệp âm nhạc, vì vậy ông quyết định nghiên cứu ngữ văn.

Được coi là một thần đồng, Max nhập học Đại học Leipzig ở tuổi 17, và lấy bằng tiến sĩ ngữ văn ở tuổi 20, vào năm 1843. Lúc còn trẻ tuổi ông đã tiếp xúc với những nhà đại trí thức như Lotze, Georg Forsters, Herder, và Goethe, là người ca tụng thi ca và văn hóa Ấn Độ cổ đại. Những vị này gây ấn tượng nhiều cho ông. Ông thảo luận những vấn đề sâu xa của tư tưởng Ấn Độ với Schopenhauer (Triết gia Đức). Nỗ lực văn học đầu tiên của ông là bản dịch tiếng Đức “Hitopadesa”, một bản kinh tiếng Sanskrit, được xuất bản năm 1844.

Sau đó ông đến Berlin, nơi Frans Bopp giới thiệu cho ông khoa học Ấn Đức mà ông này đã đặt ra. Frederich Ruchert cho Max tham dự những hoạt động văn học của mình và dạy ông nghệ thuật phiên dịch. Ông rất thích những bài diễn thuyết của Schelling, và ông thuộc nhóm bạn của Theodor Fontane, là người khen ngợi Max rất nhiều. Dần dần và một cách vững chắc ông đã vượt qua một số vị thầy của mình.

Tháng ba năm 1846, Max đến Paris, thành phố có sức thu hút đặc biệt đặc biệt đối với các nhà Ấn Độ Học và là nơi Antoine Leonard De Chezy và sau đó là Eugnene Burnouf đã sống. Nhờ có Burnouf mà ông biết đến giáo lý Vệ Đà (Veda) và PG. Những bài diễn thuyết của Burnouf về những bài thánh ca của Vệ Đà mở ra một “ thế giới mới” cho Max, như ông đã viết trong tiểu sử tự thuật của mình. Được Burnouf gây cảm hứng, ông quyết định biên tập kinh “Rigveda” và để làm việc này ông đã đến London nơi có văn bản chép tay của cuốn kinh. Đây là một công việc lớn lao và tốn kém. Christian Karl Josias, Nam Tước Von Bunson, Đại Sứ nước Phổ ở Triều Đình Anh Quốc và Công ty Đông Ấn Độ đã tài trợ cho công trình này của ông.

Ở thư viện Bodleian, Max Muller tiếp xúc với Giáo sư Wilson thuộc Đại Học Oxford, dịch giả của bản Anh Hùng Ca “Ramayana” và là người thuyết phục ông sống ở Anh Quốc. Năm 1848 ông định cư ở Oxford, và năm 1849 sau khi xuất bản tập đầu tiên của “Rigveda” ông được Đại Học Oxford mời diễn thuyết về môn triết học đối chiếu. Từ đó trở đi Max Muller nổi tiếng dần dần. Ông trở thành Giáo sư ngôn ngữ Âu Châu Hiện Đại năm 1854, thành viên của ban giám đốc Trường All Soul College năm 1858, và Quản thủ thư viện Bodleian năm 1856. Trước đó ông được trao tặng bằng M.A danh dự và là một thành viên của Giáo Hội Christ.

Chức vụ Giáo Sư tiếng Sanskrit bị khuyết vào năm 1860, nhưng trong một trường đại học có khuynh hướng tôn giáo, sự phân biệt sẽ tất nhiên tấn công vào người đã giới thiệu triết thuyết của Kant cho trường, ngăn cản việc đề cử ông vào chức vụ này. Nhưng tám năm sau, chức Giáo Sư Ngữ Văn được đặt ra, và theo quy chế, Max Muller trở thành Giáo Sư đầu tiên của môn này. Ông tiếp tục giữ chức vụ này cho đến khi qua đời.

Ông đã chủ biên một loạt Kinh sách Đông Phương gồm năm mươi cuốn, là thành viên dịch tiếng Anh của hai mươi học giả hàng đầu thế giới, kể cả bản dịch Kinh Pháp Cú (Dhammapada) của ông. Sau loạt sách này, ông tiếp tục biên tập một loạt kinh sách Phật Giáo với sự bảo trợ của Hội Phiên Dịch Kinh Điển Pali (Pali Text Society). Khi ông qua đời vào năm 1900, Rhys Davids kế tục công việc biên tập loạt sách này và hai mươi bản dịch của loạt sách ấy đã được xuất bản. Những tác phẩm Phật học tiêu biểu của ông bao gồm: Kinh Pháp Cú Thí Dụ của Ngài Phật Âm, một bản dịch Miến Điện (Buddhaghosa's Dhammapada Parables. A Burmese Translation); Thuật Ngữ Phật Học: một bản kinh Phật thời cổ đại bị gán cho Ngài Long Thọ (Buddhist Technical Terms. An Ancient Buddhist Text Ascribed To Nagarjuna); Bộ sưu tập các bài kệ Kinh Pháp Cú (Collection Of Verses. Dhammapada); Kinh Điển PG Đại Thừa (Buddhist Mahayana Texts); Những Văn Bản về Giới Luật (Vinaya texts).Ngoài việc biên tập hai loạt sách này, Max Muller đã viết rất nhiều tiểu luận và những bài báo về các đề tài khác nhau về giáo lý nhà Phật.

Hạt Cát tóm tắt bài dịch của Thầy Thích Nguyên Tạng trên trang Quảng Ðức.
No. 0676 (Hạt Cát dịch)

Ðạt Lai Lạt Ma dot com
Phayul, December 11, 2005

Bản tin đăng tải trên trang Web The Buddish Channel ngày 11 tháng 12, 2005

Dharamshala, India -- Kỹ thuật thông tin lan truyền nhanh chóng ảnh hưởng của nó trên khắp thế giới cũng nhanh như sự gia tăng con số những người ngưỡng mộ vị lãnh đạo tâm linh Tây Tạng 70 tuổi, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.
Những người ngưỡng mộ và đồ chúng của Ðức Ðạt Lai hoan hỷ tiếp nhận sự chúc lành của Ngài dù chỉ là một nụ cười hay chỉ một cái nhìn thoáng khi Ngài lướt qua đám đông đồ chúng đang nhắm mắt chấp tay cầu nguyện.

Và bây giờ vị đạo sư Phật Giáo thần ân đã làm cho việc chúc phúc trở nên dễ dàng hơn bằng một phương pháp khác, e – blessing - tức là chúc phúc trên mạng lưới toàn cầu. Văn phòng của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma vừa thành lập một Website www.dalailatma.com nhân dịp kỷ niệm 16 năm được giải Nobel Hòa Bình của Ngài.

Trang nhà liệt kê các thông tin về thời khóa biểu, chương trình thuyết giảng, diễn thuyết, hội họp với các vị chức sắc, đời sống lưu vong, sưu tập hình ảnh, thông tin chi tiết để liên lạc và tin tức v.v...

“Trang Web không phải để đề cao bản thân Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Nó dùng để liên đới ra thế giới với thông điệp yêu thương, hòa bình và từ ái cùng trách nhiệm vũ trụ của Ngài ”, một phóng viên của hãng thông tấn AFP trích dẫn lời một thành viên trách nhiệm trang Web như trên.

Tên miền của Web site được cúng dường bởi công ty Jcrows.com đến chính phủ Tây Tạng năm 1999. Một tên miền khác panchenlama.com chưa được sử dụng cũng đã được cống hiến đến cho chính phủ Tây Tạng bởi công ty Jcrows.com.

Công Ty Jcrows.com đã nhận ra thế giá của những tên miền cao cấp chưa được đăng ký đối với chính phủ Tây Tạng từ năm 1999.

Ðể bảo vệ tên miền đối với những ai không có thẩm quyền sử dụng, tên miền này được khóa kín dưới biệt danh “Câu Lạc Bộ Ủng Hộ Tây Tạng Tự Do Dưới Kiểm Soát Của Trung Quốc” sau khi đăng ký vào năm 1996.

www.DalaiLama.com
Phayul, December 11, 2005

Dharamshala, India -- Information technology is fast spreading its influence across the world and equally fast is the increase in the number of admirers of the 70-year Tibetan leader, the Dalai Lama. Admirers and followers of the Dalai Lama take as blessings even a smile of the Dalai Lama, or just a glimpse of the leader passing through a throng of followers who with their eyes closed and hands folded gesture as if to pray.

And now the charismatic Buddhist master has made it easier for people to be blessed but in a different way, e-blessing. The office of the Dalai Lama launched a website
http://www.dalailama.com/ yesterday on the occasion of the 16th anniversary of the conferment of Nobel Peace prize on the Dalai Lama.

The website features information on the Dalai Lama's teaching dates, speeches, meetings with dignitaries, life in exile, photo gallery, contact details and news.
"The website is not to promote the Dalai Lama himself. It is to reach out to the world with his message of love, peace and compassion and universal responsibility," an AFP report quoted a member of the website developer as saying.

The domain name was donated by JCROWS.COM to the Tibetan government in 1999. Another domain name panchenlama.com which is not yet operational was also donated to the Tibetan government by the company.

JCROWS.COM had 'realized the potential value of the domains as yet unregistered top-level domain name to the Tibetan government in 1999.

In order to protect them from unauthorized use, the domain names were parked under the moniker 'The Help Free Tibet From Chinese Occupation Club' after registering them in 1996.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2062,0,0,1,0
No. 0679 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Making effective use of funds
Sean Augustin

Dec 18:

IN a Buddhist temple in Hikkaduwa, Galle, a three-hour drive from Colombo, a group of children interact merrily with Malaysian actress Ida Nerina.
Spared by the tsunami that devastated other parts of the country, Aceh, Thailand and parts of Malaysia, the temple became a makeshift stage for drama workshops.

The workshop is part of the Sunera Foundation’s Theatre Outreach Project which uses drama tools as therapy to help victims cope with the disaster in Galle, Ampara, Matara, Jaffna, Hambantota and Trincomalee.

Ida, the project’s spokesperson, recorded a video diary when she was there in early November.

The project is one of six funded by the Force of Nature aid foundation (FON), which most Malaysians recognise as the concert organiser that brought in a multitude of performers, including the Black Eyed Peas, Wyclef Jean and Anastasia.

Thus far, the organisation has spent RM1.5 million of the RM12 million collected from the concert.

But FON chief executive officer Steve McCoy is not rushing to spend the funds.

Apart from the fact that their spending is based on a cycle, the organisation has plans to use the funds effectively.

"Giving money is easy, but using money responsibly is difficult," he said.

"If throwing money at a problem would solve it we would have certainly done so. But in this case, money isn’t the problem."

That is why the projects funded by FON are long-term and revolve around developing human capital, like the remedial teaching programme to improve academic performances of students.

There is also the sponsorship of Acehnese medical students who had to complete their final year in other medical colleges when their Zainal Abidin Hospital in Banda Aceh was destroyed.

As with the medical students, FON collaborated with the Muslim Professional Forum (MPF) to finance the living expenses of a 100 final year students.

"Without the college, students had no patients for practice so we sent them around Indonesia to complete their studies," said McCoy.

Other projects include the setting up of an engineering faculty to help in the reconstruction of Aceh and a two-year project with Kyoto University to study solutions in the rebuilding of affected areas.

The response to the projects has been great and the foundation is encouraged by the co-operation shown by the local community.

"It’s a real privilege to witness the unity of the people of Aceh, which puts us in a good position to facilitate the aid," McCoy said.

But relief efforts have their share of problems with bureaucracy and corruption, both frustrating tasks. The biggest problem though may be the generosity itself.

"The tsunami was one of the best-funded disasters and it became a case of too many cooks. There was very little communication and co-ordination and this meant some communities got more than they needed."

Haphazard planning by other campaigns also saw winter clothing sent to Sri Lanka and consumed by cows while a consignment in Banda Aceh has yet to be distributed.

"We can’t carry on like this. We have to learn to work smarter," said McCoy.

Currently, the foundation is ironing out details with MPF to help the next batch of medical students in Aceh.

On Monday, the "Tsunami — One Year On" campaign will be launched to raise public awareness on survivors and their needs.

From Dec 26 till Jan 2, the foundation is organising an exhibition, which Malaysian actress Datuk Michelle Yeoh is scheduled to attend with the Malaysian Chinese Photojournalist Association showcasing about 170 pictures of Aceh and Sri Lanka.

http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Sunday/National/20051218084822/Article/indexb_html