<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 3 13, 2006

No. 0807 (Hạt Cát dịch)
Hội Nghị Phật Giáo Tòan Cầu lần Thứ Tư
Posted on Friday, February 24, 2006by Yong Peng


Perth- Tây Úc- Hội nghị Phật Giáo toàn cầu lần thứ Tư với chủ đề “Phật Giáo: Ðối phó với những vấn đề xã hội- Xây dựng một Thế Giới tốt đẹp hơn”sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng Sáu, năm 2006 tại Hội Trường của Trung Tâm Triển Lãm Perth, Tây Úc.

Ðây là một hội nghị quốc tế nhóm họp mỗi hai năm một lần với sự góp mặt của đại diện tất cả các truyền thống Phật Giáo, hội nghị kỳ thứ Tư này do Hội Phật Giáo Tây Úc đứng ra tổ chức dưới sự chủ trì Sư Ajahn Brahm. Mục đích của nghị hội nhằm cung ứng một diễn đàn thống nhất, nơi các Phật tử xuất sắc từ nhiều truyền thống khác nhau có thể trình bày quan điểm của mình đối với những đề tài thảo luận.

Hội nghị năm 2006 sẽ tụ họp một nhóm tu sĩ khả kính và nhiều diễn giả đến từ Tích Lan, Thái Lan, Úc Châu, Tân Gia Ba, Ðại hàn và Hoa Kỳ. Quan khách được mời sẽ thảo luận về 6 đề tài phụ của hội nghị nhằm triển khai một hướng đi chung trong việc tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn với những kinh nghiệm, ý kiến và những phân tích đa dạng. Hội nghị này có sự góp mặt chính thức của nhiều diễn giả danh tiếng trong tất cả các truyền thống các như Ngài Ajahn Brahm, Ni Sư Dhammananda, Nữ Tiến Sĩ Phật Học đầu tiên tại Thái Lan , Ni Sư YiFa, Thầy Hằng Thiệt, Ajahn Sujato, Công Chúa BhuTan Dechan Wangchuk, Dr.Karma Lekshe Tsomo ,Ven. Professor Dhammavihari, Ven. Chi Kwang Sunim v.v…
,
Sáu đề tài phụ gồm “Phật Giáo và Trào Lưu Chính Thống”, "Tương Lai Phật Giáo: Cư sĩ hay tu sĩ” “ Phật Giáo có vai trò nào trong chính trị?”, “ Phụ nữ trong Phật Giáo, làm thế nào để quân bình giới tính?”. “Bồ Tát Ðạo hay Alahán Ðạo. Có phải là một vấn đề”, “Thiền Chỉ, Thiền Quán, Thiền Công Án hoặc Ðại Thủ Ấn – Xóa bỏ những nhầm lẫn”, "Trợ tử có phải là đạo đức chăng, có thể giúp gì trong bệnh tật và tuổi tác?"


4th Global Conference on Buddhism.

Posted on Friday, February 24, 2006by Yong Peng

The Global Conference on Buddhism is a groundbreaking, international biennial event with an impressive list of speakers representing all the major traditions of Buddhism.The aim of the series of Global Conferences on Buddhism (GCB) is to provide a unique forum where prominent Buddhists from the various traditions can present their answers to controversial questions of wide interest to Buddhists. The contributors will then face the response of a well-informed audience. The probing discussion, looked at from many different angles, has, at the past GCBs, led to stimulating, entertaining and productive dialogue that deepens the understanding of all the participants. It is Buddhism vigorously, yet harmoniously, exploring the Dharma beyond the walls of its temples and monasteries.The 4th Global Conference on Buddhism will be held inthe Perth Convention Exhibition Centre on the 10th and 11th of June 2006. The theme of the Conference is “Buddhism: Confronting the Controversies – to Create a Better World".

This conference will present a range of responses, analysis and solutions to some of the BIG issues – from a uniquely Buddhist perspective

The path to happiness and enlightenment laid out by the Buddha has been followed for over two and a half millennia, mostly in the countries of East Asia but more recently increasingly in the West. Do these simple and profound teachings with their values of peace, simplicity, contentment, tolerance, virtue and generosity continue to have relevance in the modern world? How do Buddhists, regardless of where they live, respond to the complex issues facing them today?
We invite you to join us for two days in the beautiful city of Perth, Western Australia, where you will have the opportunity to learn about the key questions and controversies facing Buddhism globally and to share your personal experiences and ideas on Buddhism with others from around the world!


More Information?

Call 08 9345 1711 or email admin@bswa.org. to find out more or to register today.

A biennial event, the series of Global Conferences on Buddhism aim to provide a unique forum at which prominent Buddhists from various traditions can present their responses and solutions to key issues of interest to Buddhists. The ensuing panel discussions prompted by questions from conference delegates are aimed at providing a stimulating, entertaining and productive dialogue that deepens the understanding of all participants.

All Traditions Represented
Vajrayana – Mahayana – Theravada

Assure yourself of a stimulating,
informative weekend


The 2006 conference brings together an impressive group of respected ordained and lay speakers from Sri Lanka, Thailand, Australia, Singapore, Korea and the United States. Our invited guests will address the six sub-themes of the conference to provide a diversity of analysis, experience and opinion. These themes range from ‘Women in Buddhism’ through to ‘Euthanasia’ and the ‘Buddhist Response to Fundamentalism’Conference Sub-Themes

Buddhism’s Answer to Fundamentalism
The Future of Buddhism: Lay or Sangha
Does Buddhism Have a Role in Politics?
Women in Buddhism – how to make gender irrelevant?
The Bodhisattva Way or the Arahat Way – does it matter?
Jhana, Vipassana, Satori or Mahamudra – cutting through the confusion?
Is Euthanasia Ethical – will it help with issues of illness and aging?

Don’t miss out on this opportunity to hear such an impressive group of speakers presenting unique perspectives on some of Buddhism’s most compelling dilemmas.
http://www.globalconferenceonbuddhism.org/modules/content/?id=6

No. 0809( Hạt Cát dịch)

Phật tử Ðài Loan thích hành hương di tích Phật Giáo Hoa Lục bằng du thuyền.
UPDATED: 08:22, March 13, 2006

Taiwan- Một nhóm 357 Phật tử Ðài Loan đã đến Hoa Lục bằng du thuyền từ thành phố Chương Hoa đến Hạ Môn, một thành phố nằm phía đông tỉnh Phúc Kiến, vào hôm Chủ Nhật để khởi sự cho một chuyến hành hương vào lục địa Trung Quốc.

Phụ đạo du lịch từ Ðài Trung đã hoạch định lộ trình ghé ngang Kim Môn, Ðài Loan và sau đó xuyên qua eo biển Ðài Loan để vào Hạ Môn. Cuộc hành trình bằng du thuyền mất 14 giờ.

Khách hành hương sẽ viếng thăm các chùa Phật Giáo ở hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Ðông và sẽ trở lại Ðài Loan cũng bằng phương tiện trên.

Hơn 80 phần trăm số du khách được Cơ Quan Du Lịch Quốc Gia tiếp nhận là người cao niên tuổi từ 50 đến 80. Mục đích của họ khi thăm viếng Hoa Lục chính là đi chùa chiêm bái dâng hương đến Ðức Phật.

Cơ quan du lịch cho biết rằng con số Phật tử du khách từ Ðài Loan đến Hoa Lục đang trên đà tăng trưởng. Cơ quan đã thu xếp tàu bè cho khoảng 3000 du khách Phật tử Ðài Loan trong năm vừa qua.


More Taiwan Buddhism worshippers take chartered motorboat for pilgrimage tour on mainland

UPDATED: 08:22, March 13, 2006

A group of 357 Taiwan Buddhism worshippers taking a chartered motorboat from Changhua in Taiwan arrived at the city of Xiamen, east China's Fujian Province, on Sunday to kick off a week-long pilgrimage tour of China's mainland.

The navigation from Taichung made a stopover in Kinmen, Taiwan and crossed the Taiwan Straits to Xiamen. The jetboat ride took 14 hours.

The pilgrims will go to Buddhist temples in Fujian and Guangdong provinces and go back to Taiwan by the chartered jetboat on March 18.

Over 80 percent of the tourists received by the China National Tourism Agency were seniors aged between 50 and 80. Their goal of travel is mainly go to Buddhist temples and offer incense to Buddha.

The agency said the number of Buddhist tourists from Taiwan to the Chinese mainland is on rise. The agency arranged chartered boat crossings for some 3,000 Taiwanese Buddhist pilgrims last year.

Source: Xinhua

http://english.peopledaily.com.cn/200603/13/eng20060313_250124.html