<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 6 03, 2005

No. 0344 (Khánh Văn dịch)

Phật giáo Trung Hoa, Miến Điện kết chặt tình thân ái và cùng nhau tuyên dương hòa bình thế giới

Xinhua, 31 tháng 5, 2005
Yangon, Miến Điện--, Đại Đức Sheng Hui, phó chủ tịch hội Phật giáo Trung Hoa và Đại Đức Ayiyar Biwansa, phó chủ tịch ủy ban Phật giáo Miến Điện, đã gặp nhau hôm thứ hai vừa qua để kết chặt thêm thâm tình và đồng thời tỏ ý cùng nhau họp tác để làm Phật sự trên thế giới, cũng như thúc đẩy việc hòa bình trên thế giới.


Hai vị lãnh đạo Phật giáo của hai quốc gia Trung Hoa, và Miên Điện còn hứa hẹn sẽ có nhiều trao đổi trong phạm vi Phật giáo, cũng như sẽ phát triển tình thân hữu giữa Phật tử với tất cả mọi người của hai quốc gia để xiết chặt mối quan hệ với nhau.

Để vận động cho việc hòa bình thế giới, Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, và Nam Hàn đã đề nghị mở cuộc hội thảo diễn đàn Phật giáo ở Bắc Kinh vào năm 2006. Đại Đức Sheng Hui ngỏ lời mời mọc Đại Đức Ayiyar Biwansa tham gia vào buổi hội thảo này.

Đoàn đại biểu Phật giáo Trung Hoa đã đến Miến Điện hôm thứ Sáu vừa qua trong 5 ngày viếng thăm. Sau đó, phái đoàn sẽ sang thăm Viet Nam, Lào, và Cambodia.
Phật tử giữa 2 quốc gia này đã tích cực duy trì mối quan hệ và trao đổi Phật sự với nhau trong nhiều năm qua. Điều nổi bật nhất là Xá Lợi Răng Đức Phật của Trung Hoa đã được thỉnh đến Miến Điện 3 lần năm 1955, 1994, và 1996 để Phật tử Miến Điện có dịp tỏ lòng kính ngưỡng, và chiêm bái.

Chinese, Myanmar Buddhist masters stress promotion of friendship, world peace

Xinhua, May 31, 2005

Yangon, Myanmar -- Buddhist masters of China and Myanmar on Monday stressed the promotion of friendship and expressed wishes to jointly enhance the cause of Buddhism in the world and promote world peace.


The remarks were made when a visiting Chinese Buddhist delegation, led by the Most Venerable Sheng Hui, vice-president of the Buddhist Association of China, met with Venerable Ayiyar Biwansa, vice-president of the State Sangha Maha Nayaka Committee of Myanmar.

The two masters also expressed wishes to further strengthen theexchange between the Buddhist circle and develop the "paukphaw" ( fraternal) friendship between the Buddhist followers and the peoples of the two countries.

Sheng Hui said in order to promote world peace, Buddhist circles of China, Japan and South Korea have proposed to hold a Buddhism Forum in Beijing in 2006. He invited Myanmar counterparts to take part in the event.

On the same day, Myanmar Minister of Religious Affairs Brigadier-General Thura Myint Maung met with the Chinese Buddhist delegation, who had visited the Shwedagon Pagoda and the World Peace Pagoda in Yangon.

The Chinese Buddhist delegation arrived here last Friday on a five-day visit to Myanmar and will proceed to Vietnam, Laos and Cambodia after Yangon trip on Tuesday.

The Buddhist circles of China and Myanmar have maintained active exchanges in the past years. As one of the significant moves, the Buddha's tooth relic of China was conveyed to Myanmar for three times in 1955, 1994 and 1996 for Myanmar Buddhists to pay homage.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1264,0,0,1,0

Bản tin ngày 03 tháng 06 năm 2005 (Minh Hạnh nghe và đánh máy)

TT Giác Đẳng: Mở đầu phần tin tức hôm nay chúng tôi xin có vài lời về lời phát biểu ngày hôm qua của cựu Tổng Thống Hoa Ky` Bill Clinton trong buổi phỏng vấn với ông Larry King của đài CNN. Trong buổi phỏng vấn này cựu Tổng Thống Bill Clinton đã lên tiếng bày tỏ y' kiến của mi`nh về sự việc những thành phần bảo thủ mang tánh tôn giáo đang chi phối nền chính trị của Hoa ky`, đặc biệt là khống chế toàn bộ nghị tri`nh của đảng Cộng Hoà. Chưa có bao giờ như lúc này một vị Tổng Thống Hoa Ky` như Tổng Thống George W. Bush và đảng Cộng Hoà đang khai thác tối đa những nỗ lực và tiềm năng của những tổ chức bảo thủ, những tổ chức tôn giáo của Hoa Ky` để đưa những quan niệm về tôn giáo vào nguồn máy lập pháp, hành pháp và nguồn máy công quyền nói chung.

Tổng Thống Bill Clinton được hỏi rằng ông có cảm thấy lo ngại về việc này không thi` ông nói rằng: Lẽ ra thi` đảng Cộng Hoà nên lo lắng về việc này, bởi vi` ở trong bất cứ trường hợp nào của lịch sử cho thấy rằng khi những người bày tỏ quan điểm tôn giáo của mi`nh mà cố gắng có một ảnh hưởng chính trị vào nguồn máy công quyền nhân danh Thượng Đế thi` người đó thường tạo nên những khủng khoảng và những khủng khoảng này đáng cho đảng Cộng Hoà lo lắng hơn là đảng Dân Chủ.

Tổng Thống Clinton cũng nói thêm rằng, Hoa ky` là một trong những quốc gia lớn ở trên thế giới và ở tại đây tín ngưỡng tự do tôn giáo phát triển mạnh mẽ, người ta đi nhà thờ nhiều hơn, vi` một ly' do đơn giản là người ta có thể có một nguồn máy công quyền biệt lập với nền tín ngưỡng của dân chúng , khi hai điều đó đi chung với nhau thi` nó tạo ra biết bao nhiêu sự phiền phức khó khăn. Và ông cũng nhận rằng đảng dân chủ ở trong sự thất thế nhất thời đã cảm thấy không thoải mái để thảo luận về đề tài này, nhưng ông tin rằng đảng Dân Chủ nên thảo luận vấn đề một cách thẳng thắng đối với dân chúng hơn là né tránh nó dù là một vấn đề tương đối rất nhạy cảm, theo ông thi` những cuộc thảo luận như vậy sẽ cho người ta biết, người ta hiểu nhiều hơn về một chính phủ Hoa ky`, mà chính phủ đó khả dĩ có thể đáp ứng tất cả nguyện vọng cho tất cả tín đồ những tôn giáo chứ không riêng quá quan trọng về những chủ thuyết của Ky Tô Giáo hiện nay như chính quyền của ông George W. Bush vị Tổng Thống của Đảng Cộng Hoà.

Một tin khác từ Úc Châu, trong đó đề cập đến trường hợp một cặp vợ chồng đang có một triển vọng trở nên đặc biệt giàu có, là nhờ vào một vài thay đổi ở trong sự triển giao tài sản của công ty lớn hàng đầu của Úc với trị giá cổ đông cổ phiếu hiện nay là 2.3 tỷ Mỹ kim, và với sự giàu có của cặp vợ chồng này người ta nghĩ rằng Phật Giáo hay cộng đồng Phật tử nói riêng đã bắt đầu có những ảnh hưởng có những tiếng nói lớn. Trong cái nhi`n của Tây Phương thi` ở bất cứ quốc gia nào nếu tín đồ của các tôn giáo mà có được một cái tư thế vững vàng ở trên nền kinh tế thi` điều đó có một ảnh hưởng kinh tế lớn, nhất là người đó là một người Phật tử. Theo trong một thống kê cho thấy vào thời trước và sau đệ nhị thế chiến thi` có bốn nhà doanh gia giàu có nhất tại Trung quốc và cả bốn nhà doanh gia đó đều là đạo Tin Lành, nói rõ hơn là Tin Lành Methodist và sự việc này đã ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chính trị của Trung Hoa Dân Quốc, thậm trí ở Đài Loan sau này cũng vậy, chúng ta nhớ gia đi`nh của họ Tống, bản thân của ông Tôn Dật Tiên cũng theo đạo Tin Lành, Tưởng Giới Thạch cũng theo đạo Tin Lành, vi` vậy một nhà tỷ phú Úc là Phật tử thi` được người ta chú y' đến xa gần.
No. 0343( Hạt Cát dịch)

Tăng chúng Thái Lan gặp phải khó khăn trong việc từ bỏ hút thuốc.

Agençe France-Presse, May 31, 2005

Bangkok, Thailand -- Khoảng một phần tư trong số 300,000 tăng sĩ Thái Lan không thể từ bỏ được thói quen hút thuốc mặc dù phong trào chống hút thuốc đang nhắm vào họ, một viên chức y tế địa phương nói như vậy. Phong trào này được khởi xướng vào năm 2003 để đối phó khủng hoảng về nguyên nhân dẫn đến sự tử vong của chư Tăng có dấu hiệu liên hệ đến thuốc lá.


Giám Ðốc Hiệp Hội Y Tế Thái Lan, một cơ quan độc lập được chính phủ thành lập, nói rằng con số tu sĩ hút thuốc đã giảm từ con số 55% xuống còn 25% nhưng vẫn chưa đủ. Tuy rằng tình hình đã khả quan hơn nhưng chúng tôi hy vọng con số sẽ giảm xuống nhiều hơn nữa.

Thái Lan là một trong những quốc gia Á Châu mà chính phủ rất nghiêm khắc trong đạo luật chống hút thuốc. Các hoạt động chống hút thuốc trước đây đã thỉnh mời chư Tăng từ Thái Lan, Cam Bốt và Tích Lan yểm trợ phong trào chống thói quen hút thuốc nhưng một trong những thách thức chính là thuyết phục bản thân tu sĩ từ bỏ hút thuốc.

Mồi lửa để hút thuốc hiện nay được xem như là bất hợp pháp ở đa số những nơi công cộng tại Bangkok kể cả các trung tâm thương mại, trường học, nhà hàng, và những nơi thờ phượng, tu sĩ chưa thể từ bỏ được phép hút trong khu vực riêng tại chùa.


"Nghiện Nicotine vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng ở rất nhiều tu sĩ", Sư Maha Pisarn tại chùa Wat Pathum Wanaram, một ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok, nơi có khoản 20 đến 100 tu sĩ hút thuốc đã nói như trên.


"Tu sĩ nên làm gương cho đại chúng, vì vậy chúng tôi quyết định rằng tu sĩ không được phép hút thuốc nơi công cộng, nhưng đối với những ai không thể từ bỏ chúng tôi cho phép họ hút trong khu vực dành riêng tại chùa".
Tu sĩ được xem là nên tránh xa các thói hư tật xấu và đời sống lợi dưỡng dù chưa có sắc lệnh nào cấm đoán họ hút thuốc như là giới cấm uống rượu và các chất say.

Chùa chiền là nơi nên cấm hút thuốc, và cúng dường - một tập tục truyền thống lâu đời - bằng thuốc lá đã được Hội Ðồng Tăng Già Tối Cao quy định là một tội lỗi. Với dân số 64 triệu, Thái Lan có 9 triệu người hút thuốc căn cứ theo Cơ Quan Y Tế Sức Khỏe. Hiện nay có khoảng 39 % nam giới tuổi từ 15 trở lên hút thuốc so với con số 60% hồi hai mươi năm trước.
Tại miền Bắc Thái Lan, khu vực nghèo nàn nhất, tỷ lệ hút thuốc của tu sĩ vào khoảng 40% theo thống kê năm 2004. Chúng tôi đã khuyến cáo dân chúng không nên cúng dường thuốc hút cho chư tăng, và điều này đã có hiệu quả khả quan .

Buddhist monks find it hard to quit

Agençe France-Presse, May 31, 2005

Bangkok, Thailand -- About a quarter of Thailand's 300,000 Buddhist monks can’t kick the habit despite an anti-smoking campaign targeting them, local health authorities say. The campaign was launched in 2003 in response to statistics showing that the leading cause of death among Thai monks is tobacco related disease.

Associate Professor Supreda Adulayanon of the Thai Health Promotion Foundation, an independent agency set up by the government, says the number of smoking monks has decreased, but not by enough.

The number of monks who smoke fell from 55% 15 years ago to 25% today, according to the foundation.

"It should be better, but we still hope to decrease it more," Adulayanon says, adding that much of the decline observed was in the 1990s.

Thailand is among a host of Asian nations whose governments are tightening anti-smoking laws.

Anti-smoking activists have previously enlisted Buddhist monks from Thailand, Cambodia and Sri Lanka to help fight the tobacco habit, but say one of the main challenges is persuading monks themselves to quit.

Asia's monks have also been encouraged to attend workshops on Buddhism and tobacco control.

Smoke in the temple

Lighting up is now illegal in most public places in Bangkok, including shopping malls, schools, restaurants and religious places, yet monks who are unable to break their habit are still allowed to smoke in their temple quarters.

Temples are supposed to be non-smoking >>
areas, but this isn't always the case (Image: Reuters/Bazuki Muhammad)

Nicotine addiction remains a serious problem for many monks, says Phra Maha Pisarn, a monk at Wat Pathum Wanaram, a prominent Bangkok temple where about 20 of the 100 monks smoke.

"Monks should set an example for people, so we decided that monks should not smoke in public. But for monks who could not quit smoking, we allow them to smoke in private temple areas," he says.

Monks are expected to shun vice and life's luxuries yet there is no religious edict banning them from smoking, as there is against drugs or alcohol.

Temples are supposed to be smoke-free environments and leaving cigarettes as offerings - a long-held tradition among followers - has been labeled a sin by the Supreme Sangha, Thailand's top Buddhist authority.

Thailand, with a population of 64 million, has 9.6 million smokers, according to the Thai Health Promotion Foundation.

Some 39% of Thai males aged 15 or more smoke, down from 60% 20 years ago.

In the northeast, Thailand's poorest region, the smoking rate among monks is at 40%, Adulayanon says, citing a 2004 survey.

"We have asked people not to offer cigarettes to the monks, and that has proved effective."
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,00000001266,0,0,1,0