<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 5 12, 2006

No. 0936 (Hạt Cát dịch)
Phật tử dứt bỏ tập quán phóng sanh vì tính chất thương mại.

Kuala Lumpur, May 12, 2006- Một trong những dấu hiệu chào mừng Ðại Lễ Tam Hợp là nghi lễ phóng sinh chim chóc tại các chùa chiền với hy vọng xoa dịu nổi thống khổ của đời sống và thể hiện lòng từ bi- một tập quán cổ truyền cũng như bản thân Phật Giáo.

Nhưng trong vòng 5 năm vừa qua, không có chim chóc được phóng sinh tại Tu Viện Maha Vihara ở Jalan Berhala, Brickfields, Mã Lai Á. Tập quán này đã bị đình chỉ vì tính chất thương mại của thiện sự này gia tăng và đã trở nên tàn nhẫn đối với các loại động vật nhỏ bé.

Thay thế vào đó, tín chúng dâng cúng hương đăng để nguyện cầu và lắng nghe giáo pháp.

Rất nhiều chim chóc bị thương tật sau khi được thả ra và bị bắt lại để bán lần nữa, rất nhiều con bị liệt hại, chúng không bay được nữa.

HT Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda, Sư Trưởng hệ phái Phật Giáo Theravada của Mã Lai và Tân Gia Ba giải thích rằng “ Người ta bắt đầu săn bẫy chim như một nghiệp vụ thương mại để bán chúng theo nhu cầu đòi hỏi của ngày lễ Wesak, và điều đó có nghĩa là một hành động từ bi trong giáo lý nhà Phật đã trở thành phản tác dụng”.

Ngài Dhammananda nói “Một số chim được mang đến chùa đã bị thương, chúng tôi tìm thấy một số bị gẫy cánh, gẫy chân, và một số đã chết. Có đôi khi những con chim này rơi vào tình trạng choáng ngất và từ chối không bay khi đươc trả tự do. Nó không có ý nghĩa gì để làm việc phóng sinh nếu điều này có hậu quả như thế.

Chúng tôi khuyên Phật tử hãy phóng sinh cho chúng vào những thời điểm khác trong năm thay thế cho dịp lễ Phật Ðản.

Mặc dù không có con chim nào được thử nghiệm bệnh cúm gà nhưng đã không thấy một trường hợp nào liên quan đến tập quán phóng sinh trong Phật Giáo được báo cáo tại địa phương.

Tuy nhiên cũng có những Phật tử như Chow Heng Soon thuộc Giáo Hội Phật Giáo Kim Cang Thừa Mã Lai Á, vẫn thả một chuồng chim vào ngày lễ Wesak .

Anh ta nói “Chúng tôi không chỉ thả chim, chúng tôi đi ra chợ để mua các con thú còn sống và mua cá để thả ra sau khi đọc kinh chúc phúc và hồi hướng”.

Buddhists forgo bird-releasing ritual
11 May 2006
Wilson Henry

KUALA LUMPUR: One of the enduring sights of Wesak Day is worshippers at Buddhist temples releasing caged birds in the hope of overcoming the sorrows of life with an act of compassion — a rite as old as Buddhism itself.

Yet for the past five years no birds have been released at the Buddhist Maha Vihara on Jalan Berhala, Brickfields. The practice was stopped because of growing commercialism and cruelty to the birds.

Devotees instead light lamps to invoke blessings and listen to sermons and talks.

Many birds are injured after being released and recaptured for sale again, and many are so traumatised, they refuse to fly.

The Venerable Dr K. Sri Dhammananda, Theravada Buddhist chief high priest of Malaysia and Singapore, explains: "People began to catch birds as a business to sell them to meet the demands of Wesak Day. And what was meant to be a compassionate act in Buddhist teaching became otherwise.

"Some of the birds brought to the temple were injured. We found birds with broken wings, broken legs, and some were dead. The birds were sometimes in a state of shock and refused to fly when set free. It didn’t make sense to release birds if this was the consequence," he said.

"We advise people to set birds free at other times instead."

Though no birds have been tested, there have been no local reports of bird flu linked to this Buddhist ritual.

Buddhists such as Chow Heng Soon of the Kepong-based Vajrayana Buddhist Council of Malaysia, however, still release caged birds on Wesak Day.

"We don’t release just birds, we go to the market and buy live animals and fish and set them free after reciting blessings and chanting prayers."

http://www.nst.com.my/Current_News/nst/Thursday/National/20060511075231
/Article/index_html
No. 0935 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Tích Lan phát hành hàng loạt tiền đồng để kỷ niệm Phật Ðản.

May 11,2006 (LBO), Tích Lan - Hôm thứ Năm, Tích Lan đã phát hành hàng loạt tiền đồng để chào mừng kỷ niệm Phật Ðản lần thứ 2550, các viên chức ngân hàng Trung Ương tuyên bố như trên.

Hàng loạt tiền đồng bao gồm đồng 2,000 rupees, đồng 1,500 rupes và đồng 5 –rupees, đã được ban hành do sự yêu cầu của Bộ Tôn Giáo, viên chức ngân hàng nói thêm.

Đồng tiền 2,000 rupee vàng mạ bạc có hình Bồ Tát Sĩ Đạt Đa và 7 đóa hoa sen hình tròn, có đường kính 38.61mmm và cân nặng 28.28 grams. Ðồng tiền này được chứa trong một hộp thuộc loại tặng phẩm và được bán với giá 7000 rupees.

Đồng tiền 1,500 rupees bạc, được đựng trong một hộp kỹ niệm, giá bán 5,000 rupees. Ðược đúc bằng bạc đúng tuổi, đồng tiền có đường kính 38.61 mm và cân nặng 28.28 grams. Kiểu mẫu của đồng tiền này tương tự như đồng 2,000 rupees.

Ðược đúc bằng đồng thau in hình núi Sri Pada, đồng tiền 5 rupee sẽ được lưu hành ngay lập tức, ngân hàng cho biết như trên.

Cũng như đồng tiền 5rupee khác đang lưu hành, đồng tiền 5 rupee kỷ niệm sẽ có hình dạng, trọng lượng và màu sắc giống nhau.

Công chúng có thể mua đồng tiền kỷ niệm từ 15 tháng 5 tại Viện Bảo Tàng Tiền Tệ Ngân hàng Trung Ương, Bộ Tôn Giáo và chi nhánh chỉ định của ngân hàng Ceylon và Ngân Hàng Nhân Dân.

Vào năm 1957, Sri Lanka phát hành đồng 5 rupee bạc để kỷ niệm Phật Ðản 2500 hay Phật lịch 2500 năm.

Một thời gian ngắn sau khi đúc chế, đa số những đồng tiền đúc cùng một đợt đã tản lạc, nhưng những đồng tiền thì rất phổ thông giữa các nhà sưu tầm tiền đồng.Sri Lanka launches coin series to commemorate Buddhist anniversary

May 11, 2006 (LBO) – Sri Lanka Thursday launched a series of commemorative coins to celebrate the 2550 anniversary of the Buddha, the Central Bank said.

The coin series comprising 2,000 rupees, 1,500 rupees and 5-rupees, were issued at the request of the Religious Affairs ministry, the bank said.

The 2,000 rupee gold plated silver coin features the Bodhisathva Siddhartha and seven lotus blossoms. Round in shape, it has a 38.61 millimeter diameter and weighs 28.28 grams.

The coin will be issued in a presentation box and will be sold at 7000 rupees.

The 1,500 rupee silver coin, comes in a commemorative box priced at 5,000 rupees.

Minted in sterling silver, the coin has a 38.61 millimeter diameter and weighs 28.28 grams.

The design of the coin is similar to the 2,000 rupee issue.

Minted in brass depicting the Sri Pada Mountain, the 5-rupee coin will be put into circulation immediately, the bank said.

As with other 5-rupee coins in circulation, the commemorative issue will have the same shape, weight and colour.

Public can buy the commemorative coins from May 15 at the Central Bank Currency Museum, Rajagiriya, Religious Affairs Ministry and selected branches of the Bank of Ceylon and People's Bank.

In 1957, Sri Lanka issued a 5-rupee silver coin to commemorate 2500 Buddha Jayanthi, or the 2500 year in the Buddhist calendar.

Shortly after minting, most of the original coin batch was melted, but the coins are popular among numismatists.

The Buddhist calendar starts with the passing away of the Lord Buddha which is known as Parinirvana or the attainment of eternal bliss.

Nearly 70 percent of the island's 19.5 million people practice Buddhism.

http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?newsID=104002407&no_view=1&SEARCH_TERM=16
No. 0937

VP to attend Waisak day commemoration at Borobudur temple

May 12 21:57

Jakarta (ANTARA News) - Vice President Jusuf Kalla will attend the commemoration of Buddhism`s Enlightenment Day of Waisak at the Borobudur temple, Magelang, Central Java, on Saturday evening, the committee said here on Friday.

The secretary of the Waisak Commemoration Committee, Lieus Sungkharisma, said after a meeting with the Vice President that Kalla had agreed to attend the event.

The Vice President would attend the function as President Susilo Bambang Yudhoyono who was originally expected to come to the event had cancelled the plan as on the same day he had to be at a state ceremony in Bali.

"The President is unable to attend the Darmashanti Waisak celebration this year so that we requested the Vice President`s readiness," Lieus said.

So far, there are two organizations for the Buddhist community in Indonesia, namely "Walubi" (Indonesia Buddhist Council) and KASI (the Indonesian Supreme Shangha Conference).

Lieus said that representatives of Walubi and KASI held a meeting at Religious Minister M Maftuh Basyuni`s house in 2005 where the two Buddhist organizations agreed that the celebration of a Waisak Day would be organized on a rotating basis by Walubi and KASI.

"Last year, President Yudhoyono attended the Waisak Day celebration which was organized by Walubi. Now when it is organized by KASI, we hope that the event would also be attended by the President," he said.

But the President is unable to attend so that we hope the Vice President would attend the Saturday commemoration, he added.

http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=12638