<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 9 10, 2006

No. 1121 (Hạt Cát dịch)
Câu chuyện về sự tiếp nhận Phật Giáo ở Hoa Kỳ

Ðiểm sách “Hai Ngàn Năm Hành Trình Về Phương Tây của Phật Giáo” của Tác giả Lawrence Sutin bởi Geoffrey Goble, The Dallas Morning News, Sept 6, 2006


Dallas, TX (USA)- Sept 06,2006- Quyển sách của Lawrence Sutin trình bày sự kiện Phật Giáo được chấp nhận ở thế giới hiện đại Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nhưng trong quyển sách này đã không có sự thừa nhận lịch sử phát triển truyền thống - một sự phát triển mà trong nhiều trường hợp đã tạo điều kiện cho sự thích ứng đối với môi trường đất nước Hoa Kỳ.

Vắn tắt: Phật Giáo một cách chung chung như đã được biết và được thực hành trong quốc gia này đã được điều chỉnh đơn nhất cho phù hợp với tính cách của người Mỹ. Ðây là một sự thật đã không được dẫn chứng trong quyển sách của Sutin và đó là những gì mà tác giả cho thấy sự thiếu sót của ông ta.

Quyển sách miêu tả gần như không có Phật tử Á Châu nào khác hơn những người dẫn đầu thành công trong sự nghiệp giảng dạy sinh viên Âu- Mỹ. Thay vào đó, phần lớn công trình chú trọng vào việc diễn dịch về Phật Giáo của các triết gia tên tuổi phương Tây- Hegel, Heidegger và Jung, ví dụ.

Và như thế, quyển sách trình bày một loạt những sự hiểu lầm của Phương Tây và những sai sót trong việc nhìn nhận Phật Giáo. Các sai lầm này vẫn chưa được điều chỉnh và những sai lầm mới tiếp tục nổi lên, cũng như kiến thức của chính tác giả về Phật Pháp bị giới hạn đối với quan kiến tỏ lộ bởi hiện đại quần chúng.

Nếu như là một quyển sách nói về lịch sử sự sai lầm của Phương Tây về Phật Giáo thì đây có thể được kể là một thành công, nhưng trình bày dứt khoát về sự lan truyền của Phật Giáo về Phương Tây thì vẫn chưa được nói đến.

The story of Buddhism's acceptance in the USA
by Geoffrey Goble, The Dallas Morning News, Sept 6, 2006
All Is Change: The Two-Thousand-Year Journey of Buddhism to the West
Author: Lawrence Sutin
Little, Brown, 342 pages, $26

Dallas, TX (USA) -- Lawrence Sutin's book presents the story of Buddhism's acceptance in the modern West, particularly in the United States. Yet in doing so there is no recognition of the tradition's historical development - a development that in many cases facilitated its adaptation to the American milieu.

In short: Buddhism as it is commonly known and practiced in this country has been uniquely tailored to American tastes. This is a fact that is not evident in Sutin's book and of which the author appears to be unaware.

The book describes virtually no Asian Buddhists other than those who forged successful careers by teaching Euro-American students. The bulk of the work focuses instead on the interpretation of Buddhism by well-known Western names in philosophy - Hegel, Heidegger and Jung, for example.

The book, therefore, presents a series of Western misunderstandings and errors regarding Buddhism. These errors remain uncorrected and new ones emerge, as the author's own knowledge of Buddhism is limited to the view presented by modern popularizers.

As a history of Western misconceptions of Buddhism the book might be counted a success, but the definitive account of the transmission of Buddhism to the West remains unwritten.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=10,3136,0,0,1,0
No. 1113 ( Upekha dịch)
Chùa Thiếu Lâm chủ trì tỷ đấu tuyển chọn “Cao Thủ Võ Lâm Quốc Tế”

Beijing, Sept. 3(PTI): 37 vị võ sư hàng đầu trên thế giới đã tập họp tại ngôi chùa Thiếu Lâm thuộc vùng trung bộ tỉnh Hà Nam Trung Quốc nhằm tham dự trận thi đấu chung kết của một cuộc chọn lựa cao thủ võ lâm.

Khởi đầu, theo thời khóa biểu họ sẽ có 9 ngày luyện tập nhằm chuẩn bị vào chung kết.

Những người vào chung kết gồm có ba võ sư thắng giải trong mỗi trận thuộc 6 trận thi đấu quốc tế đã tổ chức ở Mỹ Quốc, Nga Sô, Úc Châu, Pháp Quốc, Đức Quốc và Ý Đại Lợi, và 5 trận ở Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian thực tập, những người thi đấu, thuộc nhiều văn hóa khác nhau, sẽ trao đổi học hỏi văn hóa Thiếu Lâm và tinh thần võ thuật tại ngôi chùa.

18 vị trưởng lão sẽ biểu diễn kỷ xảo võ thuật duy nhất và thuyết giảng về tư tưởng Phật Gíao cũng như lịch sử võ thuật, Liu Dihong, một trong những người tổ chức thi đấu nói như trên đã được trích dẫn bởi tờ China Daily.

Những người thi đấu phải theo những qui luật của nhà chùa, phải đắp áo cà sa như chư tăng, ăn chay và cạo bỏ tóc, râu. Ông Liu nói rằng không dễ gì mà tìm kiếm tụ tập “ Những ngôi sao võ thuật” quốc tế lại như thế được.

Sau khi giai đoạn khổ luyện đã qua, 37 vị tranh tài sẽ hiện diện trong một buổi lễ. Nơi đây họ sẽ biểu diễn và tỷ đấu với chư tăng Thiếu Lâm trước khi đến quận Guzhang thuộc Hồ Nam và Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Ðông để thực sự bước vào cuộc tỷ đấu nhằm đạt danh hiệu “Ðệ Nhất Cao Thủ Võ Thuật Thế Giới”

Ngôi chùa Thiếu Lâm, tọa lạc tại huyện Ðăng Phong thuộc trung bộ tỉnh Hà Nam, thành lập vào năm 495 sau Tây Lịch được nhìn nhận một cách rộng rãi như là nơi khai sinh của võ thuật Thiếu Lâm.

Shaolin Temple to host international kungfu masters

Beijing, Sept. 3 (PTI): Thirty-seven of the world's top martial arts masters have gathered at the famous Shaolin Temple in central China's Henan Province for the final stage of a supreme kungfu contest.

Initially, they will hold nine days of secluded practice in preparation for the mega finale.

The final contestants included the top three winners in each of its six international competitions held in the United States, Russia, Australia, France, Germany and Italy, and in the five events held in China.

During the practice period, the contestants, belonging to varied cultures, will have a chance to learn Shaolin culture and the essence of martial arts in the temple.

The 18 arhats of the temple will impart unique kungfu skills and give lectures on Buddhist thought and kungfu history, Liu Dihong, one of the contest organisers, was quoted as saying by China Daily.

The contestants must follow temple rules by wearing the kasaya outer vestment worn by Buddhist monks, eat vegetarian meals and shave their heads and facial hair. Liu said it had been no easy task to gather the international "kungfu stars."

After the seclusion period is over, the 37 players will take part in a grand ceremony. Here they will present demonstrations and compete with the kungfu monks at the temple before they leave for Guzhang County in Hunan Province and Shenzhen in Guangdong Province to vie for the title of "World No 1 Kungfu Master."

Located in Dengfeng County in Henan province, the Shaolin Temple, built is 495 AD is widely regarded as the birthplace of Shaolin kung fu.
http://www.hindu.com/thehindu/holnus/003200609030340.htm