<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 29, 2006

No. 0905 (Hạt Cát dịch)
Trung Quốc làm phim tài liệu về Ðức Phật tại Bihar.

Patna, Ấn Ðộ , Apr 26, 2006. Một số nhà làm phim Trung Quốc hi ện đang thu hình cho cuốn phim tài liệu về cuộc đời Ðức Phật tại tỉnh bang Bihar, với hy vọng rằng công trình này sẽ giúp dân chúng Trung Hoa hiểu biết nhiều hơn về bậc Ðạo Sư vĩ đại đã khai sáng Phật giáo.

Một nhóm 15 thành viên thuộc Ðài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc, kể cả chủ nhiệm sản xuất Lee Ziyang Dong và đạo diễn Kin Tiyenu cũng có mặt để thu hình những pho tượng quý hiếm tại bảo tàng viện Patna.

Phần lớn phim được thu hình tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, nơi Ðức Phật đản sinh, và tại Nalanda, Rajgrih hồi tháng Hai. Tháp Ðại Giác ở Bồ Ðề Ðạo Tràng được tin tưởng là nơi Ðức Phật chứng đạo hơn 2,500 năm trước.

Mục đích của bộ phim là phố biến cho đại chúng Trung Hoa biết Mạng Mạch Phật Giáo ở tỉnh bang Bihar, Ấn Ðộ. Ðại sứ Trung Quốc tại Ấn Ðộ, ông Tôn Ngọc Tỷ nói với phóng viên tờ báo IANS như trên.

Vị đại sứ nói Trung Quốc và Ấn Ðộ đã đến gần nhau hơn và cuốn phim là một phần của chương trình giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Ông Tỷ nói “Phật tử Trung Hoa háo hức chờ đợi xem cuốn phim này để hiểu biết thêm về mạng mạch Phật Giáo”

Chinese make film on Buddha in Bihar
ICNS, April 26, 2006

Patna, India -- Some Chinese filmmakers are now in Bihar shooting a documentary on the life of Buddha hoping their work would help Chinese know more about the founder of Buddhist religion.

A 15-member team of China Central Television (CCT), including producer Lee Ziyang Dong and chief director Kin Tiyenu, is here to shoot rare statues in the Patna Museum.

A major part of the film was shot in Bodh Gaya, the birthplace of Buddhism, and at Nalanda and Rajgrih in February.

The Bodh Gaya shrine in Gaya district is believed to be where the Buddha attained enlightenment more than 2,500 years ago.

"The goal of the film is to popularize in China the Buddhist circuit (in Bihar)," Chinese Ambassador to India Sun Yuxi told IANS.

The envoy said China and India were coming closer and the film was part of a cultural exchange program between the two countries. "People in China are keen to know about the Buddhist circuit," he said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,2609,0,0,1,0
No. 0904 ( Hạt Cát dịch)
400,000 Mỹ Kim cúng dường cho chùa từ tiền trúng số.

Nebraskka :Một bản tường trình của tờ báo Lincoln Journal Star tại Nebraska như sau "Trong bốn năm qua, thành viên của cộng đồng Phật Giáo VN tại Lincoln đã chắt mót, dành dụm cho giấc mộng mua một ngôi chùa mới. Hiện nay thì họ đã có thêm 400,000 USD – cám ơn món quà của Phật tử Ðào Quang, người được chia 15 triệu Mỹ Kim sau khi đóng thuế trên vé số Powerball.

Cộng đồng Phật Giáo VN tại đây với ngôi chùa Linh Quang, đã mua 20 mẫu đất năm 2002 ở đường 33 và West Pleasant Hill để xây dựng một ngôi chùa mới. Ngôi nhà biến cải thành chùa mà Phật tử gặp gỡ, lễ bái hiện nay đã hoạt động từ hồi đầu năm 1990. Căn nhà biến thành chùa nhỏ bé ở Lincoln đã phục vụ cho 1000 gia đình Phât tử sinh sống trong vùng. Ông Ðào Quang là một Phật tử sinh họat lâu năm trong cộng đồng này. Ông là một trong tám nhân viên làm việc trong hãng sản xuất thực phẩm, những người chia nhau số tiền lô trúng Powerball lớn nhất trong lịch sử trúng số ở nước Mỹ hồi tháng hai.

Mỗi người trúng sẽ nhận được 15 triệu mốt Mỹ Kim sau khi đã đóng thuế. Ông Ðào đã cúng dường $400,000 từ món tiền trúng số này đến cho ngôi chùa.


Powerball Winner Donates to Buddhist Temple

NEBRASKA – As reported by the Lincoln Journal Star: "For four years, members of Lincoln's Vietnamese Buddhist community have scrimped and saved for their dream of a new temple. Now they're $400,000 closer — thanks to a gift from Powerball winner Quang Dao.

"Dao, who has been active in the Linh Quang Buddhist Center, dropped by the existing temple at 216 W. F St. a couple of Sundays ago and more than doubled the pot.

"…The Vietnamese Buddhist community bought 20 acres in 2002 at Southwest 33rd Street and West Pleasant Hill Road for a new temple. The converted house they're in now has been used for worship, prayer and meetings since the early 1990s.

"The temple serves about 1,000 Vietnamese Buddhists living in Lincoln.

"…Dao was one of eight employees of Lincoln's Cook's food processing plant who shared the largest Powerball jackpot in U.S. history in February.

"Each winner received $15.1 million after taxes. Dao reportedly planned to spend some of the money building homes for himself and other family members in south Lincoln. He also was one of three winners who gave nearly $6,000 to residents of the People's City Mission on April 4…"