<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 10 18, 2005

No. 0577 (Hạt Cát dịch)

100,000 người tuần hành hòa bình ở Nepal.

Bản tin đăng tải trên trang Web Daily Star ngày 18 tháng 10, 2005

Kathmandu, Ấn Ðộ - Hơn 100,000 tín đồ tại vùng nổi loạn ở Nepal đã diễn hành cho hòa bình và dung hợp ngày hôm qua 17 tháng 10, 2005 trong một lễ hội Phật Giáo được tổ chức lần đầu tiên hầu như sau bốn thập niên, chứng nhân và các nhà tổ chức đã nói như trên.

Lễ hội Phật giáo Dipankha Yatra, một lễ hội đánh dấu tiền thân Ðức Phật khi tái sinh làm con tê ngưu, lễ hội đã mang tín đồ của vài tôn giáo lại với nhau để cầu nguyện tại các tu viện và chùa chiền ở Kathmandu và vùng phụ cận Lalitpur.

Ðây là một sự kiện hiếm hoi và nó không thể xảy ra vào một thời điểm nào tốt hơn khi quốc gia đang bị đổ máu vì bạo động, một người tham dự diễn hành nói như vậy.

Phiến quân theo chủ nghĩa họ Mao đã gây nên một cuộc bạo lọan chống chế độ quân chủ đã làm thiệt mạng 12,000 người kể từ năm 1996. Trong tháng hai vừa qua, Ðức Vua Gyanentra đã sa thải một bộ-bốn đảng liên minh chính phủ vì việc thất bại trong trách nhiệm giải quyết phiến quân và nắm lấy quyền hành, một biến động đã khiến các cuộc biểu tình lan rộng từ các đảng phái chính trị trong nước.

Cuộc diễn hành hôm thứ Hai xảy ra sau một khoảng cách 38 năm với sự bất ngờ, không sắp xếp được thời gian, lễ hội chỉ được tổ chức khi có đầy đủ người đồng ý tham gia, các nhà tổ chức cho biết như vậy.

Ông Dharma Ratnba Shakya, chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức lễ hội Dipankha Yatra nói "Lễ hội này là một ví dụ của sự dung hợp tôn giáo tại Nepal".

Các nhà tổ chức nói rằng tín đồ cũng đã nguyện cầu cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh và hiến tặng nhiều pho tượng tê ngưu nhỏ làm bằng đá, bằng đồng tại các chùa chiền.

100,000 march for peace in Nepal
Afp, Kathmandu
Tue. October 18, 2005

More than 100,000 religious devotees in rebellion-hit Nepal marched for peace and harmony yesterday in a Buddhist festival held for the first time in almost four decades, witnesses and organisers said.

The Dipankha Yatra, a Buddhist festival which marks the incarnation of the Gautam Buddha into a blue bull, brings followers of several religions together to offer prayers at monasteries and temples in Kathmandu and nearby Lalitpur.


"It's a rare event and it could not have come at any better time when the nation is bleeding in violence," one of the participants said.

Maoist rebels have waged an insurgency against the ruling monarchy that has claimed more than 12,000 lives since 1996.

In February, King Gyanendra sacked a four-party coalition government for failure to tackle the rebels and seized power, a move that has met with widespread protests from the country's political parties.

Monday's procession came after a gap of 38 years as there is no set timetable for the festival, which is held only when enough people agree to participate, organisers said.

"The ceremony is an example of religious harmony in Nepal," said Dharma Ratna Shakya, chairman of the Dipankha Yatra Organizing Committee.

Organisers said devotees also pray for the welfare of all living beings and offer small idols of bulls made of stone, copper and bronze at temples.

http://www.thedailystar.net/2005/10/18/d51018130489.htm

No. 0576 ( Hạt Cát dịch)

Ngọc xá lợi ngón tay Phật, bảo vật của Trung Quốc sẽ được trưng bày ở Nam Hàn
www.chinaview.cn 2005-10-18 01:58:18

Bản tin đăng trên trang Web Tân Hoa Net ngày 18 tháng 10, 2005
BEIJING, Oct. 17 (Xinhuanet) -- Một mẫu xá lợi thiêng liêng được tin tưởng là từ ngón tay Ðức Phật Thích Ca sẽ được trưng bày ở Nam Hàn trong 42 hôm kể từ ngày 11 tháng 11, căn cứ theo nguồn tin trong một cuộc họp báo giữa Trung Quốc và hiệp hội Phật Giáo Nam Hàn hôm thứ Hai tại Bắc Kinh.

Ðược tin tưởng đó là một trong những ngón tay của Ðức Phật, xá lợi 2,500 năm tuổi được thờ phượng tại chùa Pháp Môn ở Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây ở miền Tây Trung Quốc. Nó đã nằm trong bóng tối ở một nơi bí mật trong một tàng thất hơn 1,100 năm.

Ðây sẽ là lần thứ Tư ngọc xá lợi này được chiêm bái bên ngoài Hoa Lục sau những lần ở Thái Lan năm 1994, Ðài Loan năm 2002 và Hong Kong năm 2004.

Ðây là lần đầu tiên ngọc xá lợi xuất hiện ở Nam Hàn với cuộc triển lãm này, người ta mong mỏi là nó sẽ mang lại hòa bình và yên ổn cho địa phương.

Diễn tả cuộc triển lãm này như là một sự giao lưu tôn giáo quan trọng giữa Trung Quốc và Bắc Hàn trong lịch sử xưa nay, vị Trụ Trì chùa Pháp Môn nói “Cuộc triển lãm này sẽ làm nổi bật tình hữu nghị truyền thống và sự thông cảm giữa dân chúng và Phật tử của hai quốc gia.

Tổ chức Phật Giáo Nam Hàn đã đệ đơn thỉnh cầu xá lợi cho cuộc triển lãm qua Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc hồi năm 2004 và được phúc đáp phê chuẩn sau đó.

Tổ chức Phật Giáo Nam Hàn cũng nói rằng họ sẽ cung cấp văn thư bảo đảm được chính phủ ký kết và lên kế hoạch chương trình chi tiết để bảo đảm cuộc triển lãm sẽ diễn ra một cách thuận lợi.

China's treasured Buddha finger to be enshrined in ROK

www.chinaview.cn 2005-10-18 01:58:18

BEIJING, Oct. 17 (Xinhuanet) -- A relic believed to be the sacred finger of Sakyamuni Buddha will be enshrined in the Republic of Korea (ROK) for 42 days since Nov. 11 in, according to a press conference jointly held by China and ROK Buddhist associations here Monday.

Believed to be one of the fingers of Buddha, the 2,500-year-oldbone is currently kept at the Famen Temple in Xi'an, capital of west China's Shaanxi province. It had been lying in obscurity in asecret underground chamber for more than 1,100 years.

It will be the fourth time for the bone to be worshiped outsidethe Chinese mainland after worships respectively in Thailand in 1994, Taiwan in 2002, Hong Kong in 2004.

This display will be the first appearance of the relic in ROK, which is expected to usher in peace and calm for the locals.

Describing this display as one of the most important religious exchanges between China and ROK in ever history, Xue Cheng, abbot of Famen temple, said "The display will further enhance the traditional friendship and understanding between the people and Buddhists of the two countries."

The ROK organizers had delivered an application for the relic display in 2004 via the China Buddhist Association to the State Council, or the Chinese cabinet, and got approval later.

The ROK organizers said they will provide security documents signed by its government and make a detailed plan to ensure the display carried out smoothly. Enditem

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=dcf84b6296db5bbf&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0579 ( Hạt Cát dịch)

Tượng Phật Quan Âm ở Tu Viện Trang Nghiêm, New York bị cháy.

By TERRY CORCORAN
tcorcora@thejournalnews.com
THE JOURNAL NEWS

(Original publication: October 19, 2005)

Bản tin đăng tải trên tờ The Journal News ngày 19 tháng 10, 2005


KENT, New York —Một pho tượng bên hồ nước tại Trang Nghiêm Tu Viện thuộc thị trấn Ken, quận hạt Putnam, tiểu bang New York, Hoa Kỳ đã bị cháy tận bệ ngày hôm qua 18 tháng 10, 2005 sau khi có ai đó cắm hương quá gần, nhân viên sở cứu hỏa cho biết như trên.

Pho tượng Quan Âm cao khoảng 15 foot (khoảng 5 thước) bị bắt lửa và cháy vào khoảng 1 giờ trưa khi tín chúng đến chiêm bái Xá Lợi Phật cắm hương quá gần chân tượng Phật và bị gió mạnh quét qua.

Nhân viên cứu hỏa Micheal và Capenter đã tới nơi để chữa lửa nhưng pho tượng bằng chất Fiberglass, một loại vật liệu có chất sợi th ủy tinh, đã cháy tận bệ tượng, pho tượng được đặt trên một sàn gỗ bên cạnh một bờ hồ. Cảnh sát cho biết là đã không có ai bị thương trong hỏa hoạn này.

Nhân viên cứu hỏa đã dùng một máy quan sát tia hồng ngoại soi bên trong pho tượng để bảo đảm là lửa đã tắt. Cho chắc chắn hơn, Carpenter đã xịt hóa chất chữa lửa vài lần bằng loại bình xịt.

Khoảng 500 người đã đến chiêm bái xá lợi được trưng bày bởi tổ chức Công Trình Di Lặc trong tua vòng quanh thế giới.

Statue burns at Buddhist monastery in Kent
By TERRY CORCORAN
tcorcora@thejournalnews.com
THE JOURNAL NEWS

(Original publication: October 19, 2005)

KENT, New York — A pondside statue at the Chuang Yen Buddhist Monastery on Route 301 burned to the ground yesterday after someone placed incense too close to it, firefighters said.

The roughly 15-foot-high statue of Kaung Yin, a Bodhisattva motivated by compassion, caught fire around 1 p.m. when incense that worshippers and others had placed near its base were whipped by strong winds. A Bodhisattva is anyone who is motivated by compassion and seeks enlightenment not only for himself or herself but for everyone.

"We're very sad," said Vivian Tsao, a worker at the monastery.

Kent firefighters Michael Campbell and Howard Carpenter responded in an engine but the fiberglass statue had already burned to its base. The statue sat on a wooden platform on the shore of a tranquil pond. Kent police Officer Michael Crawford said no one was injured.

Firefighters used an infrared camera to peer inside the statue to ensure that the fire was out. As a precaution, Carpenter sprayed it a few times with a fire extinguisher.

Roughly 500 people visited the monastery on Sunday to see Buddhist relics that were on display.

http://www.thejournalnews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051019/NEWS04/510190323/1020/NEWS04
No. 0578 (Khánh Văn dịch)
Ấn Ðộ nâng đỡ Phật giáo để thu hút du khách từ Đại Hàn
Soạn bởi Lee Hyo-sik, ngày 18, tháng 10, 2005-10-18

Ấn Ðộ dự định sẽ nâng đỡ Phật giáo cùng văn hóa để thu hút khách du lịch từ Đại Hàn với khẩu hiệu “ Mang Ấn Ðộ đến Đại Hàn và đem Đại Hàn đến Ấn Ðộ.”

“Chúng tôi muốn siết chặt tình thân hữu giữa Ấn Ðộ và Đại Hàn qua sự trao đổi những phong tục giống nhau cùng những đặc tính khác, bao gồm luôn cả Phật giáo, để có thêm du khách Đại Hàn viếng thăm và họ sẽ tận hưởng những gì mà Ấn Ðộ dành cho người ngoại quốc,” bà Renuka Chowdhury, bộ trưởng bộ du lịch, đã nói như trên trong buổi phỏng vấn của tờ nhật báo The Korea Times.

Bà Bộ trưởng nói thêm rằng Ấn Ðộ dự định tổ chức một chương trình có tầm vóc lớn, hai năm một lần vào tháng hai này, và nâng đỡ Phật giáo để thu hút thêm du khách, đặc biệt là những Phật tử.

“ Tôi sẽ viếng thăm Đại Hàn lần nữa vào đầu năm tới để giới thiệu chương trình nói trên. Và hy vọng sẽ lôi kéo được nhiều du khách Đại Hàn,” bà nói thêm.

Ngoài ra, bà Chowdhury còn hy vọng Ấn Ðộ sẽ mở rộng sự trao đổi thương mại với Đại Hàn, đặc biệt là ngành du lịch.

Bà nói tiếp,” Chúng tôi ước muốn Đại Hàn không chỉ đầu tư vào công nghiệp sản xuất, và kỹ thuật điện tử mà còn đầu tư vào ngành du lịch để thu hút thêm du khách.”

Bà Chowdhury nói thêm du khách từ Đại Hàn sẽ được chào mừng và sẽ cảm thấy thân thiện với những sản phẩm mang tên Đại Hàn như là LG, và Samsung, mà những năm gần đây đã trở nên gần gũi với nhiều gia đình, đồng thời cộng đồng Ấn Ðộ rất ái mộ người dân Đại Hàn.
“Phương tiện du lịch đã trở nên dễ dàng hơn cho người Đại Hàn viếng thăm Ấn Ðộ với những cải thiện đường Hàng không, và Ấn Ðộ cũng đang cố gắng phát triển các hạ tầng cơ sở về xã hội cũng như giải trí.

Hơn 47,000 du khách Đại Hàn viếng thăm Ấn Ðộ vào năm qua, tăng vọt 21.2 phần trăm so với năm 2003, bà Chowdhury còn hy vọng con số du khách sẽ gia tăng trong năm nay cũng như những năm về sau.

Ấn Ðộ cũng là một nơi thích hợp để mua sắm vì ngày nay Ấn Ðộ dường như có thể sản xuất bất cứ mặt hàng nào mà chúng ta nghĩ đến. Hơn nữa, sản phẩm của Ấn Ðộ, bao gồm tơ lụa, vãi vóc, và mặt Hàng thủ công, rất độc đáo và rất khác so với hàng hóa từ Trung hoa,” bà Chowdhury lên tiếng như trên.

Bà đã viếng thăm Đại Hàn vào ngày 10 đến 12 tháng 10. Chuyến viếng thăm này là lần đầu tiên mà bộ trưởng bộ du lịch Ấn Ðộ thực hiện kể từ trước đến nay.
Bà nói thêm rằng, Ấn Ðộ sẽ tiếp tục tạo thêm sự ngạc nhiên cho du khách nhờ vào sự phong phú của văn hóa và tôn giáo.

Ấn Ðộ còn hãnh diện với nhiều hương vị khác nhau về thực phẩm của từng vùng trong nước.
Bà nói thêm “ Chúng tôi cũng muốn nhìn thấy có thêm nhiều nhà Hàng Đại Hàn ở Ấn Ðộ để hai quốc gia có thể hợp tác và trau đổi với nhau về kỹ nghệ thực phẩm.

India Promotes Buddhism to Attract Korean Tourists

By Lee Hyo-sik
Staff Reporter
leehs@koreatimes.co.kr

10-18-2005 19:03

India plans to promote Buddhism and culture to attract more Korean tourists with the slogan ``Bring India to Korea and Bring Korea to India.’’

``We seek to foster ties between India and Korea and bring them closer with similar cultural and other characteristics, including Buddhism, so that more Korean tourists come and fully enjoy what India offers to foreigners,’’ Renuka Chowdhury, Indian minister for tourism, said in an interview with The Korea Times.

Chowdhury said that India plans to host a large-scale biennial event in February, promoting Buddhism to draw tourists, particularly Buddhists, to the South Asian country.

``I will visit Korea again early next year to hold a large-scale publicity campaign to promote the event. Hopefully, we can attract a large number of Korean tourists.’’ she said.

Chowdhury also expressed hope that India will expand trade and commercial ties with Korea, particularly the tourism industry.

``We would like Korean companies to invest not only in our manufacturing and high-tech industries, but also in tourism, as it will help bring in more Korean tourists,’’ she noted.

Chowdhury said that visitors from Korea will be welcomed and enjoy the great hospitality of Indians as Korean corporate brands, such as LG and Samsung, have become household names and the Indian public is fond of Koreans.

``It is also much easier for Koreans to visit India with significantly improved air connectivity and the country has made efforts to improve its social and leisure infrastructure,’’ she noted.

Over 47,000 Koreans visited India for pleasure last year, up 21.2 percent from 2003, and Chowdhury expects more Korean tourists to come this year and beyond.

``India is also a great shopping destination as it boasts a flourishing manufacturing industry that produces all types of items you can think of. More importantly, our products, including unique textiles and hand-made crafts, are unique and very different from those made by Chinese companies,’’ Chowdhury stressed.

She visited Korea Oct. 10-12. The visit was the first of its kind by an Indian tourism minister.

She added that India has and will continue to surprise visitors as they gain more than what they initially came for, thanks to diverse culture and religion.

``India is also proud of a wide range of unique traditional foods, which are different from region to region, and Korean tourists will find the original Indian cuisine very delicious,’’ Chowdhury said.

``We also would like to see more Korean restaurants open in India, which will help facilitate bilateral cooperation and exchanges between the food industry,’’ she added.

http://times.hankooki.com/lpage/nation/200510/kt2005101819005811970.htm