<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 3 16, 2005

No. 0163
Người Thái Lan dành sự cứu trợ đến những Phật tử quận Aceh ở Nam Dương
Theo ANUCHA CHAROENPO, Bangkok Post, 15 tháng 3, 2005
Những người sống sót sau trận sóng thần Tsunami bắt đầu cười trở lại


<<>> Phra Khru Baideeka Wongsin, a Thai Buddhist envoy to Indonesia, gives money donated by Thai people and monks living in Indonesia to Tina, a tsunami survivor, in front of the Vihara Dewi Samudera temple in Banda Aceh, which was ravaged by the killer waves. — ANUCHA CHAROENPO


Banda Aceh, Nam Dương – Chư Tăng Thái Lan và những người Thái sống ở Nam Dương đang dành hết sự giúp đỡ về tài chánh để giúp hồi phục lại sinh kế cho những Phật tử còn sống sót sau trận sóng thần Tsunami tại quận bị tàn phá nặng nề nhất ở Nam Dương.

Khoảng 1.000 trong số 3.000 Phật tử đã bị chết hay mất tích mà cũng được xem như chết ở trong một thành phố ở Banda Aceh với người Hồi Giáo chiếm đa số, sau khi cơn sóng khổng lồ đã cuốn đi vùng này vào ngày 26 tháng 12 năm rồi.
Bốn ngôi chùa Phật Giáo trong thành phố này cũng bị thiệt hại nặng nề. Ông Phrakru Baideeka Wongsin, Trưởng Ban Đại Diện Phật tử đặc phái đến Nam Dương đã nói rằng Chư Tăng Thái Lan và Phật tử Thái sống ở Bandung, Jakarta, Medan, Jambee and Perkanbaru cho đến nay đã đóng góp khoảng 40 triệu rupiah (180.000 baht) qua Tòa Đại Sứ Thái Lan ở Jakarta và Chùa của ông tại Bandung để giúp đỡ các Phật tử nạn nhân của sóng thần tại Aceh.
“Chúng tôi rất quan tâm đến những người còn sống sót và chúng tôi muốn giúp đỡ họ về cả vật chất lẫn tinh thần để họ có thể trở về cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt”, Ông Phrakru Baideeka Wongsin đến thăm Banda Aceh hôm thứ Sáu tuần rồi để trao tận tay một số tiền mặt đến các Phật tử nạn nhân. Trước đó, 32 triệu rupiah (140.000 baht) đã được thu góp và trao đến các nạn nhân với các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, quần áo, nước uống và thuốc men.
Ông nói: ”Tôi rất vui khi nhìn thấy họ cười trở lại. Chúng tôi đã cho họ một ít những gì chúng tôi có thể cho. Sự giúp đỡ này quả thật nhỏ bé so với những mất mát quá lớn lao mà các nạn nhân đã phải gánh chịu!”
Ngay cả Tổng Thống Nam Dương, Ông Susilo Bambang Yudhoyono, cũng đã cám ơn Chư Tăng Thái Lan và những người dự phần trong hoạt động cứu trợ, khi Chư Tăng và các Phật tử của Hội Phật Giáo Căn Bản Walubi Nam Dương được mời đến để gặp Tổng Thống vào ngày 1 tháng Ba vừa qua.
Bà Tina, 47 tuổi, một Phật tử người Nam Dương gốc Trung Hoa đã mất con trai và chồng cũng như nhà cửa, nói rằng bà thật vui sướng trước ân huệ của Chư Tăng Thái Lan cũng như của dân tộc Thái.
Bà Tina đã rơi lệ kể lại rằng từ khi thảm họa xảy ra, không ai đến giúp bà cả, ngoại trừ một vị Tăng với ít tiền cho bà. Vị Thượng Tọa này đã cho bà khoảng 1.000 baht.
Ông Tania Widjaya, 60 tuổi, Chủ tịch Ban Trị sự chùa Vihara Dewi Samudera đã cảm ơn Chư Tăng Thái Lan và những người đã giúp đỡ các Phật tủ còn sống sót.
Ông nói:”Tôi sẽ không bao giờ quên được sự giúp đỡ quý hóa này.”
(tinhtan dịch)


Thais extend assistance to Buddhists in Aceh province

by ANUCHA CHAROENPO, Bangkok Post, March 15, 2005 Survivors begin to smile again

Banda Aceh, Indonesia -- Thai monks and Thai people living in Indonesia are extending financial assistance to help restore the livelihood of Buddhist tsunami survivors in Indonesia's worst-hit province.

Around a 1,000 of the 3,000 Buddhists were killed or went missing and presumed dead in this Muslim-dominated town of Banda Aceh after the giant waves swept the region on Dec 26 last year.
Four Buddhist temples in the town also suffered heavy damage.
Phrakru Baideeka Wongsin, deputy chief of Buddhist envoys to Indonesia, said Thai Buddhist monks and Thai people residing in Bandung, Jakarta, Medan, Jambee and Perkanbaru had so far donated around 40 million rupiah (180,000 baht) via the Thai Embassy in Jakarta and his temple in Bandung to the Buddhist tsunami victims in Aceh.
``We are very concerned about the survivors, and we want to support them both financially and morally so that they can return to normal life as quickly as possible,'' said Phrakru Baideeka Wongsin, who travelled to Banda Aceh last Friday to hand out some of the donated cash to the Buddhist victims. Earlier, 32 million rupiah (140,000 baht) was collected and handed along with basic essentials like food, clothing, water and medicine, to the victims.
The Buddhist envoy had closely inspected the damaged temples and damage to the Buddhist community in Banda Aceh during his stay. The majority of Buddhists here are Chinese-Indonesian. There are no Thai Buddhists here.
``I am very happy to see them smile again. We gave them what little we could offer. It was small compared to the losses they had suffered,'' he said.
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono even thanked Thai monks and people for taking part in tsunami relief operations when the monk and members of the Indonesia-based Walubi Buddhist Organisation were invited to meet the president on March 1.
Tina, 47, a Chinese-Indonesian Buddhist, who lost her son and husband as well as her house, said she was greatly delighted at the mercy of Thai Buddhist monks and Thai people.
Mrs Tina broke down in tears telling that since the tragedy happened, no one had come forward, except the monk, with any money for her. The senior monk gave out the equivalent of 1,000 baht to her.
She blamed the central government for being slow in bringing help to the tsunami survivors in Aceh.
Tania Widjaya, 60, a committee chairman of Vihara Dewi Samudera temple, thanked Thai Buddhist monks and people for helping the Buddhist survivors.
``I will not forget this kind assistance,'' he said.


http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=23,886,0,0,1,0No.0162
Hội Nghị Phật giáo thế giới ở Colombo

Colombo Page News Desk, ngày 14 tháng 3, năm 2005

Colombo, Tích Lan—Sẽ có một cuộc hội nghị diễn ra hai ngày của Phật giáo thế giới về phương cách phụng sự hữu hiệu nhất sau những cơn thiên tai như nạn sóng thần Tsunami vừa qua, được tổ chức bởi hội Phật giáo Á Châu, và trung tâm Phật giáo từ thiện Tích Lan, sẽ diễn ra ngày 19 và 20 tháng 3, tại BMICH (là một hội trường quốc tế nằm ở Colombo, Tích Lan)

Đại biểu từ 16 quốc gia trên thế giới bao gồm cả tây phương sẽ mở cuộc họp tại Tích Lan với dự kiến để thành lập hội từ thiện Phật giáo thế giới đầu tiên tương tợ như hội Hồng Thập Tự.

Nhân viên trung tâm Phật giáo từ thiện, Tích Lan, và cựu cố vấn cao cấp của chính phủ hoàng gia Cambodia, bà tiến sĩ Hema Goonatilake, đã đứng ra tổ chức phiên họp này. Các đại biểu sẽ bàn thảo về cấu trúc của tổ chức từ thiện dựa trên nguyên tắc Phật giáo.

Chủ tịch hội Phật giáo Á Châu, ông Olcott Gunasekera, giải thích với ký giả là thành lập một hội từ thiện Phật giáo thế giới là một việc rất cần thiết, mà nạn thiên tai Tsunami vừa qua là một bằng chứng cụ thể.

Cơn sóng thần vừa qua đã biến chùa chiền trở thành trung tâm từ thiện, và nơi trú ngụ cho nạn nhân. “Chúng tôi từng chứng kiến quý chư tăng đối sử với nạn nhân rất hiền hòa, không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc dân. Các vị tăng thật sự đã đem Phật pháp áp dụng một cách tài tình, khéo léo để phục vụ.”

Hành động của chư tăng trong nạn thiên tai vừa qua, đã xóa đi những thành kiến sai lầm của những ai chê trách đạo Phật. “Những ai có thành kiến cho rằng tu sĩ Phật giáo có sự phân chia sắc dân, hay cực đoan, sẽ có cơ hội để thay đổi quan niệm mình sau khi biết được hành động của các tăng sĩ.” Ông Gunasekera đã nói như vậy.

Khánh văn lược dịch, Sư cô Liễu Pháp hiệu đính

Global Buddhist Conference in Colombo

ColomboPage News Desk, March 14, 2005

Colombo, Sri Lanka -- The two-day Global Buddhist Conference on ‘Buddhist Humanitarian Services in a Post-tsunami Context' organized by the Asian Buddhist Congress and the Buddhist Resources Centre, Sri Lanka will be held at the BMICH on March 19 and 20.
Delegates from 16 countries including the West will meet in Sri Lanka with a view to form the first international Buddhist relief organisation similar to Red Cross and Red Crescent.The idea to hold such a conference has been canvassed by the coordinator of the Buddhist Resource Centre, Sri Lanka, and former senior advisor to the Royal Government of Cambodia, Dr. Hema Goonatilake. The delegates will discuss the structure of the organisation based on Buddhist principles.Asian Buddhist Congress President Olcott Gunasekera explaining to the media the aim of establishing a Buddhist Humanitarian Service Organisation said the recent tsunami disaster created the need for such an organisation.The tsunami disaster turned the temples to centers providing relief and virtually became camps for the displaced. "We have seen for ourselves how the Buddhist monks treated all who came to them disregarding their race, religion or colour. They did really put into practice the teaching of the Buddha to serve all out of compassion for the many, for the good and welfare of them,” he said.The disaster also gave the opportunity to erase from the minds of those holding wrong views of the Buddhist monks. "If the world had held the view that Buddhist monks were racists or extremists, the conduct and the way the `Bhikkus' assisted people who were the victims of the tsunami disaster have given them an opportunity to change their views," Gunasekera said.Incumbent monk of the Toronto Maha Viharaya, Canada, Ven. Ahangama Rathanasiri Thera was also present at the media conference in Colombo.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,881,0,0,1,0
No.0161
Cuộc đi bộ hoà bình của Phụ nữ cho tương lai của Tây Tạng

Theo tin từ Siliguri, Ấn Độ, ngày 13 tháng 3 năm 2005

Hội Phụ Nữ Tây Tạng ở Đông Bắc Ấn Độ đã bắt đầu cuộc đi bộ hoà bình ở Viện Nghiên Cứu Phật Học Sed Guyed gần Siliguri nhân lễ kỷ niệm lần thứ 46 ngày Phụ Nữ Tây Tạng.
Phụ nữ và trẻ em từ nhiều nơi trong vùng đã tham gia vào cuộc đi bộ hoà bình khởi hành từ Siliguri và kết thúc ở Calcutta. Hội Phụ Nữ Tây Tạng đang kêu gọi một sự đàm phán thực sự và có ý nghĩa cho tương lai của Tây Tạng. Cuộc đi bộ hoà bình này nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho tiến trình đàm phán giữa các đại diện của ngài Dalai Lama và các nhà lãnh đạo Trung quốc.
Bà Nina Burma, thành viên của Hội Phụ Nữ Tây Tạng cho biết: “Phụ nữ từ các nơi của Đông Bắc Ấn Độ đang tham gia vào cuộc đi bộ này. Chúng tôi cần hoà bình, sự ổn định và thịnh vượng cho Tây Tạng. Chúng tôi cần sự ủng hộ của Chính phủ Ấn Độ để giải quyết vấn đề.”
Loksan Champa, một người tham gia cuộc đi bộ phát biểu: “Chúng tôi cần sự tôn trọng nhân quyền ở Tây Tạng, chúng tôi cần sự tôn trọng các quyền cơ bản, và trên hết, chúng tôi cần một xứ Tây Tạng bình yên.”
Hội Phụ Nữ Tây Tạng kêu gọi mạnh mẽ các nhà lãnh đạo Bắc Kinh hãy lập tức tiến hành cuộc đàm phán chính thức với ngài Dalai Lama và các phái viên của ngài để có thể đem lại những thay đổi chính trị tích cực ở Tây Tạng mà không phải lãng phí thời gian.

(Liễu Pháp dịch)

Women's peace march for the future of Tibet

ANI, March 13, 2005

Siliguri, India -- The Tibetan Women's Association (TWA) of North Eastern India flagged off a peace march at the Sed. Guyed Institute of Buddhist Studies at Salugasea, near Siliguri recently on the 46th anniversary of the Tibetan National Women's Day.
Women and children from different part of the region are taking part in the peace march that started from Siliguri and will end in Kolkata.The TWA is calling for an actual and meaningful negotiation on the future of Tibet. The peace march actively seeks support towards the ongoing process of confidence building measures between the Dalai Lama's envoys and the Chinese leadership."Women from different part of the northeastern region are participating in the rally. We need peace, stability and prosperity in Tibet. We also need support of the Indian government to solve the problems," said Nina Burma, a member of Tibetan Women's Association(TWA)."We need respect in Tibet for human rights, we need respect for fundamental rights and above all we need a safe Tibet," said Loksan Champa, a participant in the peace rally.TWA strongly calls on the Chinese leadership in Beijing to immediately engage in formal negotiation with the Dalai Lama and his envoys and thereby usher in a positive political arrangement in Tibet without further waste of time.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,879,0,0,1,0
No. 0160
Brisban kêu gọi dân chúng cho mượn tôn tượng Phật.

Bangkok Post 12 March 2005

Brisbane, Úc Châu -Viện bảo tàng Brisbane vừa ra thông báo kêu gọi dân chúng quanh vùng cho mượn tôn tượng Phật để trưng bày trong cuộc triễn lãm 2005 sắp tới nhằm mục đích nghiên cứu và khai triển những ý nghĩa khác nhau của Phật pháp.

Được mệnh danh “ Chư Phật Brisbane”, cuộc triển lãm tổ chức bởi Viện Bảo Tàng Brisbane, với sự hợp tác của Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo tại Đại Học Queensland, được hoạch định khai trương ngày 24 tháng 05, 2005 tại Viện bảo tàng Brisbane, nhân dịp đón mừng ngày lễ Phật Đản 22 tháng 5 năm nay.


Ngài Thị Trưởng Campbell Newman nói rằng Viện Bảo Tàng Brisbane nhắm vào mục đích sáng tạo một cuộc triễn lãm ngoạn mục với 2549 tôn tượng Phật, mỗi tượng biểu hiệu cho một năm kể từ lúc Đức Phật đản sinh cho đến nay.
Viện Bảo Tàng đã sưu tầm được khoảng 1000 hình tượng và vẫn còn đòi hỏi một con số nhiều hơn sẽ phải mượn của cư dân Brisbane.

“Tôn tượng Phật sẽ được tìm thấy đây đó trong vùng Brisbane từ chùa chiền, nhà hàng, tiệm buôn, cơ sở thương mại, gia cư, vườn tược và những nơi công cộng”. Ông Newman nói.

Căn cứ vào cuộc thống kê dân số mới nhất vào năm 2001, Phật giáo là tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Úc Châu.

Cuộc triển lãm “ Chư Phật Brisbane” sẽ được xem như một công trình truyền bá rộng rãi hình ảnh chư Phật, đặc biệt tại Brisbane, một cuộc nghiên cứu những ý nghĩa đã được hiểu khác nhau về Đức Phật dù là một biểu tượng cho giác ngộ hay một món quà lưu niệm hoặc một ngoạn khí kỳ mỹ quý giá.
(Hạt Cát dịch)

Brisbane calls for Buddhas
12 March 2005

Brisbane - The Museum of Brisbane (MoB) is asking residents to lend their Buddhas for a 2005 exhibition that will explore Buddhism in Brisbane and the different meanings of Buddha.
To be titled, "Brisbane Buddhas", the exhibition is being developed by MoB in partnership with the Centre for Buddhist Studies at the University of Queensland and is scheduled to open at the MoB on May 24, 2005, to mark Visakkha Pucha, Buddha's birthday, which takes place this year on May 22.
Lord Mayor Campbell Newman said MoB was aiming to create a spectacular display of 2,549 Buddhas, one for each year since Buddha's birth. The museum has so far found over 1,000 images and is still on a quest for more to be loaned from the people of Brisbane.
"Buddhas can be found throughout Brisbane in temples, restaurants, shops, businesses, homes and gardens and in public spaces," Newman said.
According to the latest Australian census (2001), Buddhism is the fastest growing religion in Australia.
"Brisbane Buddhas will look at the widespread image of Buddhas, particularly in Brisbane, exploring the different meanings given to Buddha and whether it is a symbol of enlightenment, a souvenir or a treasured exotic ornament."

BANGKOK POST