<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 9 06, 2005

Bản tin ngày 06 tháng 09 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật giáo trong rơom Diệu Pháp
Minh Hạnh ghi chép


TT Giác Đẳng: Trong bản tin Phật giáo hôm nay trước nhất chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị một mẩu tin nhỏ nói về trường hợp một cộng đồng Phật tử tại Tích Lan, những người này đã sống xót trong trận sóng thần tsunami vừa qua và ngày hôm qua không may là những căn lều tạm cư của họ bị hỏa hoạn cháy tất cả 14 căn hộ như vậy. Những báo chí địa phương khi đăng về tin tức này đã nói rằng họ là những người đã sống xót qua cả hai tai nạn, một là tai nạn của nước, hai là tai nạn của lửa và một số người khác gọi là những người này co`n nặng nghiệp. Tuy nhiên theo chính phủ thi` những người tại thành phố Peraliya ở 98 cây số về phía nam từ thủ đô Colombo sẽ được chăm sóc đầy đủ để họ có nơi tạm trú qua ngày. Được biết rằng hoả hoạn bắt đầu từ một người bán tiệm không hợp pháp ti`m cách để thắp đèn cầy tạo nên ánh sáng đầy đủ trong căn buồng của họ, nhưng vi` bất cẩn nên đã tạo ra hoả hoạn khiến cho 16 gia đi`nh không có nhà ở, tuy vậy đã được chính phủ đặc biệt quan tâm như vậy hy vọng trong thời gian ngắn sẽ có được chỗ ở cho những người này.
Thường những thiên tai không đến và đi lặng lẽ mà là để lại sao đó rất nhiều tin tức. Có lẽ trong mấy ngày qua trong những bản tin tức Phật giáo hàng ngày lại có một số các mẩu tin liên quan đến bão Katrina. Ngày hôm nay chúng tôi có một bản tin nói về trường hợp một số các vị Tăng sĩ mà Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta đến tham dự buổi lễ khánh thành ngôi chùa Vạn Đức tại Biloxi thuộc tiểu bang Mississippi, không may lễ khánh thành lại chọn đúng vào ngày xảy ra cơn bão và mất nhiều ngày không liên lạc được, mọi người đều rất lo lắng.
Cũng nên nói thêm rằng bão Katrina đã tàn phá một khu vực rộng lớn với diện tích lớn hơn vương quốc Anh, ướt tính là 295,000 dặm vuông, và những nơi cơn bão tàn phá trầm trọng thi` tại đó tất cả những phương tiện cần thiết như điện thoại hoặc nhiên liệu như xăng để chạy xe đều không có, do vậy đó là trường hợp rất bi`nh thường nếu qúi vị có những thân nhân bị kẹt lại mà cho đến hôm nay vẫn chưa liên lạc được. Chúng ta nên nhớ rằng với một con số hàng triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, và người Hoa Ky` ít có bao giờ sống mà không có phương tiện như gas, nước, điện thoại, bây giờ không có thi` nó trở thành một nỗi gian truân và có thể rất là khó khăn để cho những người đang có mặt trong vùng bão liên lạc với người thân bên ngoài vùng bão cũng như người thân bên ngoài liên lạc với người thân trong vùng. Chúng tôi xin nhắc lại là cơn bão thiên tai Katrina đã gây cảnh màn trời chiếu đất cho hàng triệu người chứ không phải vài ba chục ngàn người, do vậy rất cần được giúp đỡ. Chúng ta có được bản tin của đài phát thanh từ Garden Grove, đài số 13 tại Garden Grove, California cho biết rằng Chư Tăng và một số Phật tử của chùa Quan Âm tại thành phố này đã sang Biloxi để dự lễ khánh thành ngôi chùa Vạn Đức đã trở về bi`nh an, chúng tôi sẽ liên lạc để biết thêm tin tức về chuyện gi` xảy ra đến TT Tâm Quang. Và chúng tôi được nghe rằng HT. Thắng Hoan tại Louisiana, HT là Chánh Văn Phòng của Hội Đồng Giáo Phẩm của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại Hoa Ky`, văn pho`ng hai Viện Hoá đạo. HT đã đến thăm chùa Pháp Luân vào ngày trước khi cơn bão xảy ra, thế nhưng từ sau cơn bão tới bây giờ thi` chúng tôi không liên lạc được điện thoại cầm tay của HT. Do vậy chúng tôi xin nhắc lại nếu qúi vị vi` một ly' do gi` đó hoặc xa hoặc gần mà biết tin tức của HT Thắng Hoan hay qúi Thầy về dự lễ ở chùa Vạn Đức xin vui lo`ng cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ ti`m cách nhắn lại với những người quen biết xa gần. Như chúng ta biết rằng việc ti`m kiếm người quen bị mất tích là cả một vấn đề lớn không đơn giản bi`nh thường, mặc dầu ở ngay một quốc gia mà phương tiện kỹ thuật rất cao.
Chùa Bồ Đề ở vùng West Bank ở Louisiana, ở trong khu vực bão nhưng không bị tàn phá bởi cơn bão.
Một nguồn tin từ một Phật tử cho biết ở tiểu bang Mississippi chùa Vạn Đức vừa mới khánh thành xong thi` qua ngày hôm sau bị tàn phá bởi cơn bão. Bảy vị Tăng Ni và 47 vị Phật tử phải leo lên nóc nhà và cuối cùng được xe tăng cứu ra khỏi chùa Vạn Đức.N0. 0513 (Hạt Cát lược dịch)

Ðợi chờ một cú điện thọai nhưng ...vẫn chưa nghe được gì.

By JANETTE RODRIGUES, The Virginian-Pilot, August 31, 2005
Bản tin đăng tải trên trang Web The Virginian-Pilot số ra ngày 31 tháng 08, 2005

Hampton Roads, Virginia (USA) - Cư dân khu vực Hampton Roads, Virginia cùng thân nhân và bạn bè của họ sống tại vùng duyên hải vịnh Gulf, nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi Katrina, đã không thể liên lạc với nhau trong những ngày qua. Nhà hữu trách nói họ không có thông tin đặc biệt nào để đưa ra vì cơn bão đã phá hủy hệ thống truyền thông.

Dân địa phương đang lo lắng, một số trở nên hoảng hốt sau khi gọi đi những cú điện thoại không kết quả đến các cơ quan, tổ chức cứu trợ hoặc lục lọi các bản tường trình của truyền thông hầu mong tìm ra được một chi tiết gì đó trong các bản tin, một khuôn mặt trong chỗ tạm trú đông nghẹt, một cái tên của người vừa được cứu thoát trên mái nhà v.v…Bất cứ tin gì.

Diana Ngô, 35, đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với TT Thích Tâm Hoàn, một tu sĩ ở chùa Giác Hoa tại Chesapeake thuộc tiểu bangVirginia.

Thầy Tâm Hòan đã đáp máy bay tới Biloxi tham dự một buổi lễ hội Phật giáo hằng năm và bị kẹt ở thị trấn này hôm thứ bảy sau khi phi trường đóng cửa vì trận bão.
.
Ngo nói rằng Thầy Tâm Hoàn và 6 tu sĩ khác, kể cả một vị với tuổi 80 cùng với một ni cô thường trú tại ngôi chùa ở Biloxi đã bị một chỗ tạm trú gần chùa từ chối vì không còn chỗ trống.

Ngo nói “Ngôi chùa ở Biloxi cách bãi biển chỉ năm phút đi bộ, chúng tôi quan ngại quanh chuyện nước lụt. Chúng tôi còn liên lạc được lần chót với thầy vào hôm chủ nhật 28 tháng 08, 2005 ”, Thầy Tâm Hoàn đã gọi điện thoại hồi tối Chủ Nhật cho biết rằng Thầy không sao, Thầy không muốn Phật tử lo ngại.

Ngo và những thành viên khác của chùa Giác Hòa, Virginia không thể không suy nghĩ về trường hợp Thầy của họ, họ đã nói đến việc thuê xe lái xuống Biloxi để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Thầy.

Rob Shapiro, phát ngôn viên của Hội Hồng Thập Tự vùng Hampton Roads nói tổ chức đã nhận được vài cú điện thoại từ những người muốn tìm kiếm thân nhân và bạn bè của họ.

Ông Rob nói thêm “Ðây là một nỗi khó khăn bởi vì chúng tôi không muốn nói chúng tôi không thể giúp đỡ mọi người, nhưng hệ thống truyền thông không hoạt động và có thể không hoạt động được trong một thời gian dài, người ta đã không thể đến nơi đó được.
(Hạt Cát lược dịch)

Some wait for word, but word can’t get out
By JANETTE RODRIGUES, The Virginian-Pilot, August 31, 2005

Monks and Buddhist delegation from California attending a local temple's festival have yet to be contacted

Biloxi, Miss. (USA) -- The most agonizing thing for Cindie Murawski is not knowing what has happened to family members who decided to hunker down in Hurricane Katrina’s path.

Her sister, Cheryl Rasbury, 46, decided to take shelter at the small town newspaper, The Sea Coast Echo, where she works in Bay St. Louis, Miss. Rasbury was so confident that the building, which survived Hurricane Camille, could withstand Katrina that she brought her 17-year-old daughter and 4-year-old granddaughter with her.

Murawski, 43, of Virginia Beach, said Tuesday that she hasn’t heard from her sister since Sunday afternoon.

“Basically, Bay St. Louis is now a river,” she said of the town of 8,200, where her sister lives a few blocks from the Gulf of Mexico.

She is not alone.

Hampton Roads residents with family and friends in the Gulf Coast areas hardest hit by the hurricane have been unable to reach them for days. Authorities say they have no specific information to pass on because the hurricane devastated communications networks.

Locals are worried, and some are growing progressively frantic as they make futile calls to disaster relief organizations, or sift through media reports, trying to cull something from the news.

A face in a crowded shelter. The name of someone rescued from the roof of a house. Anything.

Diana Ngo, 35, is trying to find out what happened to the Rev. Thich Tam Hoan, the monk of the Chua Giac Hoa Buddhist Temple in Chesapeake.

He flew to Biloxi for a annual religious celebration, and he found himself stranded in the resort city on Saturday after the airport was shut down because of the hurricane.

Ngo said that Thich and the six monks, including one in his 80s, and a nun who lives at the Biloxi temple were turned away from a nearby shelter because there was no room.

“The temple is only five minutes walk from the beach,” Ngo said of Biloxi. “We are concerned about the water and the flooding. The last time we heard from him was Sunday.”

Thich called on Sunday night to reassure temple members that he was okay. He didn’t want them to worry.

Ngo and other temple members cannot stop thinking about their monk. They have talked about renting a vehicle and driving down to Biloxi to find out what has happened to him.

Rob Shapiro , spokesman for the Hampton Roads Red Cross, said the organization has received several telephone calls from people trying to local family and friends.

“This is tough because we don’t like to say we can’t help anybody,” he said. “But communications are down, and they might be down for a long time, and people can’t get in there.”

He said the Red Cross is meeting immediate emergency needs, such as shelter, food and medicine; state and local emergency management and the Federal Emergency Management Agency , or FEMA, are dealing with search and rescue efforts; and utility companies are working to restore power, water and telephones.

Murawski was able to reach another family member, who tried to check in on her sister. He was unable to reach Bay St. Louis, and the state police in Mississippi have asked people to stay out of the effected areas, she said.

“I’m waiting to find out when the roads are passable,” Murawski said. “Until then, I’m trying to live life as normally as I can. I’m doing my best to hold on tight right now.”

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1634,0,0,1,0