<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 9 02, 2005

No. 0542 (Tinh Tấn dịch)
Tu viện cung hiến cho Phật tử một nơi an lành

Nơi thiêng liêng chào đón Phật tử và những người muốn biết nhiều về Tu viện này.
Được viết bởi Debbie Barr, Orlando Sentinel, ngày 1 tháng 9 năm 2005

Kissimmee (Florida) --- Cũng như nhiều người, ông Surapol Pongratananukul ở Kissimmee đương đầu với sự tranh dành và vội vã của đời sống hiện đại trong căn bản hằng ngày.
Tuy nhiên, dân tộc Thái Lan tìm bình yên trong nội tâm qua giáo lý căn bản của Phật Giáo, một tôn giáo có đời sống đứng đắn và thanh lọc tâm ý, được tìm ra do Thái Tử Siddhartha Guatama, là “Đức Phật” cách đây 2,500 năm.

Ông Pongratananukul nói rằng ép mình ngay cả chỉ năm phút cầu nguyện và tham thiền trong một ngày theo truyền thống Phật Giáo mang lại cho ông niềm khuây khỏa. Ông tiếp: “Mọi người trên thế giới đều có những vấn đề và đau khổ. Thiền định mang lại sự bình yên cho tâm bạn. Thiền định làm cho bạn an vui. ” Ông Pongratananukul đã di cư từ Thai Lan sang Kissimmee vào năm 1980.

Thực hành giáo pháp và theo tổ tiên của ông, ông Pongratananukul, 56 tuổi, một vị khách viếng thăm thường xuyên Tu viện Wat Florida Dhammaram, Tu viện Phật Giáo tại Kissimmee từ khi khánh thành năm 1993.
Được thành lập do một Tu viện Phật Giáo tại Thai Lan, ngôi Tu viện này lớn nhất trong ba Tu viện tại vùng Trung tâm Florida và đáp ứng cho 1,000 gia đình địa phương và ngoài Tiểu Bang.
Mảnh đất này là một nơi thiêng liêng giữa các cây sồi khổng lồ trên 7.6 mẫu đất và gồm có một chánh điện, vài phòng thờ, một trường học cho ngày Chủ Nhật, và ngôn ngữ Thái và trung tâm văn hóa cho trẻ em, một dãy tòa nhà với nhà bếp, cốc Chư Tăng, và một nơi kỷ niệm đời sống của Đức Phật. Bên trong chánh điện tôn trí một tượng Phật cao15 feet mạ vàng, chung quanh hàng trăm hoa đủ sắc và lễ vật. Các bức tường được xếp hàng với 33 bức tranh trang trí lộng lẫy làm bởi các nghệ nhân Thái Lan.
Ông Pongratananukul, môt công dân Thái lớn lên trong giáo lý Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada), tôn giáo được thực hành tại các quốc gia Đông Nam Á Châu gồm có Thai Lan, Miến Điện, Tích Lan, Cam Bốt và Lào. Nhánh Bắc Tông (Mahayana) thịnh hành hơn ở các quốc gia Đông Á như phía Đông Trung Hoa, Nhật Bản và Đại Hàn.
Ða số các trung tâm chính cho tín chúng thuộc nhánh Mật Tông (Mantrayana) là Himalayas, Mông Cổ, và Nhật Bản. Nhánh Zen được thực hành hầu hết tại Nhật.

Sư trụ trì Vijitrdhammapani nói tông phái Nguyên Thủy, mà tu viện đang theo, là duy trì Giáo Pháp của Đức Phật chặt chẻ nhất và chính xác nhất trong sự phiên dịch. “Giáo lý Theravada là nguyên gốc của Phật Giáo. Chúng tôi gìn giữ tất cả lời dạy của Đức Phật,” Sư trụ trì đã nói. Cũng như Chư Tăng khác trong Tu viện, Sư trụ trì sống một đời sống trong sạch với những sở hữu tối thiểu.

Sư nói rằng có vài tông phái Phật Giáo khác nhau nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Giáo Pháp cơ bản của Đức Phật, nguyên là Thái Tử Siddharta Gautama sinh trưởng tại Himalayas ở Nepal vào năm 563 trước Công Nguyên.
Đức Phật dạy rằng tham ái hay sự mong muốn ích kỷ là cội nguồn của bất tọai nguyện, trong khi sự xả ly tham ái dẫn đến giác ngộ và chấm dứt nghiệp báo, là luật tự nhiên của nhân và quả mà con người phải luân hồi tái sinh.
Năm giới trong Phật Giáo là – không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm và không uống rượu hay các chất say – là kỹ năng trong đời sống để thực hành theo con đường dẫn đến giác ngộ.
Ngài Vijitrdhammapani đã nói rằng nếu suốt đời thưc hành Giáo Pháp, bất cứ ai cũng có thể trở thành một vị “Phật” hay giác ngộ.

(tinhtan)

Temple offers Buddhists a place of peace
The sanctuary welcomes followers of Buddhism and those who would like to know more about it.

by Debbie Barr, Orlando Sentinel, September 1, 2005
Kissimmee (Florida) ── Like many people, Surapol Pongratananukul of Kissimmee copes with the hustle and bustle of modern life on a daily basis.
The native of Thailand, however, finds inner peace through the basic principles of Buddhism, a religion of right living and purity of mind laid out by Siddhartha Guatama, the "Buddha," more than 2,500 years ago.

Squeezing in even five minutes a day of prayer and meditation in the Buddhist tradition brings him solace, he said.

"Everyone in the world has problems, suffering," said Pongratananukul, who moved from Thailand to Kissimmee in 1980. The meditation brings peace to your mind, he said. "It makes you happy."

To practice his religion and that of his ancestors, Pongratananukul, 56, has been a regular visitor at the Wat Florida Dhammaram Buddhist temple in Kissimmee since its opening in 1993.

The temple, founded by a Buddhist monastery in Thailand, is the largest of three in Central Florida and serves about 1,000 families locally and out-of-state.

Pongratananukul said he makes weekly visits to the Kissimmee temple on his day off and also accompanies his wife on Mondays when it is her turn to deliver the late-morning meal to the six monks and abbot who reside there. The women in the congregation take turns bringing food to the temple.

The compound is a sanctuary among giant oaks on a 7.6-acre stretch of land. It consists of a main chapel, several shrines, a Sunday school and Thai language and cultural center for children, a fellowship building with kitchen facilities, a monks' residence and a memorial to the Buddha's life.

Inside the main chapel of the temple sits a gilded 15-foot statue of the Buddha surrounded by hundreds of colorful flowers and offerings. The walls are lined with 33 ornately decorated panels made by Thai artisans.

Resident abbot Than Chaokhun Phra Vijitrdhammapani, who has overseen the temple since its opening 12 years ago, said the temple welcomes all Buddhists from across the world as well as people simply interested in learning about Buddhism. The temple, which is equipped with a computer learning station and wide-screen television for DVD viewing, also provides resources and materials for education about the religion.

A native of Thailand, Pongratananukul was raised with the principles of the Theravada branch of the religion, which is practiced in Southeast Asian countries that include Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Cambodia and Laos. The Mahayana branch is more prevalent in East Asian countries such as eastern China, Japan and Korea. Major centers for Mantrayana branch followers are in the Himalayas, Mongolia and Japan. The Zen branch is practiced mostly in Japan.

Vijitrdhammapani said the Theravada school, followed at the temple, is the most conservative to Buddha's teachings and strictest in terms of interpretation.

"The Theravada are original Buddhism. We keep all of Buddha's teaching," said the abbot, who, like the other monks at the temple, lives a chaste life with minimal possessions.

He said that while there are several sects of Buddhism, all are rooted in the basic teachings of the Buddha, who was born Siddhartha Gautama in the Himalayas of Nepal about 563 B.C.

Buddha set forth that craving or selfish desire is the root of discontent, while relinquishment of craving leads to awakening and the release of karma, the universal law of cause-and-effect that propels reincarnation.

The five precepts of Buddhism -- no killing, no stealing, no lying, no adultery or misuse of sex and no indulgence in alcohol or other mind-altering substances -- are life skills to be practiced to keep on the path to enlightenment.

In July Theravada Buddhists celebrated Asalha Puja, or Dhamma Day, to commemorate Buddha's first sermon near Benares, India, and the ordination of his first disciples.

Vijitrdhammapani said that with lifetimes of practice, anyone can become a "Buddha" or an enlightened soul.

The temple, at 2421 Old Vineland Road in Kissimmee, is open from 6 a.m. to 8 p.m. daily. Chanting and meditation sessions are offered twice daily and a weekly sermon is offered at 1 p.m. Sunday. Basic meditation classes and techniques on concentration are available every Saturday from 4 to 6 p.m. For more information, call 407-397-9552 or visit watflorida.org.

source:http://www.orlandosentinel.com/news/local/osceola/orl-ortemple0105sep01,0,5964057.story?coll=orl-news-headlines-osceola
No. 0505 (Như Hạnh dịch)
Sẽ có phương tiện di chuyển bằng đường hàng không đến các khu di tích Phật Giáo ở Bihar, Uttar Pradesh, Ấn Ðộ.

PATNA, INDIA----Trong sự cố gắng lôi cuốn khách du lịch trong và ngoài nước, Hội Đồng Phát Triển Du Lịch Tiểu Bang BIHAR đã đề xuất dự thảo dự án di chuyển bằng đường hàng không đến các khu đền thờ Phật Giáo quan trọng ở BIHAR và UTTAR PRADESH.

Bihar có một khả năng khai thác du lịch hết sức to lớn trong lãnh vực phục vụ du khách hành hương. Để lôi cuốn khách du lịch cả trong và ngoài nước, chúng tôi đã gởi đi một đề nghị đến Trung ương về dự án di chuyển bằng đường hàng không và chúng tôi dự trù không bao lâu sẽ được sự hồi đáp rõ ràng. Giám đốc điều hành BSTDC cho biết như thế.

Ðề án nhắm đến khu du lịch hạng sang, sẽ nối liền Bodh Gaya, Rajgir và Vaishali thuộc Bihar và Samath, Varanasi và Gorakhpur thuộc Uttar Pradesh.

Ông Kishor noí:" Chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng một dịch vụ có phẩm chất sang trọng để họ có thể có cuộc thăm viếng không bị phiền toaí ở các nơi thờ phượng Phật Giáo, vì có nhiều người, đặc biệt là khách ngoại quốc muốn tránh những hành trình đường bộ với điều kiện đường xá tồi tệ cả vùng Bihar và miền Tây Uttar Pradesh."

Ông Kishor cho biết:" Chúng tôi muốn chính quyền UP là một thành viên trong công trình này, nhưng nếu trong trường hợp họ không có thiện chí thì chúng tôi thương lượng với các đòan thể cá nhân.

Air taxi service to Buddhist shrines in Bihar, UP soon
PTI, Sept 3. 2005
PATNA, India -- In a bid to attract foreign and domestic tourists, the Bihar State Tourism Development Corporation (BSTDC) has proposed introduction of an air taxi service to important Buddhist shrines in Bihar and Uttar Pradesh.

"Bihar has a huge and inadequately exploited potential for pilgrimage tourism. To attract tourists, both foreign and domestic, we have sent a proposal to the Centre for introduction of an air taxi service and we expect a positive response soon," BSTDC Ma naging Director, Mr Anand Kishor, said.

The proposed service, targeting upmarket tourists, would link Bodh Gaya, Rajgir and Vaishali in Bihar and Sarnath, Varanasi and Gorakhpur in Uttar Pradesh.

"We want to offer upmarket and quality service to our customers so that they can have a hassle-free visit to shrines on the Buddhist circuit as there are many people, particularly foreign tourists, who want to avoid a road journey given their poor condit ion in both Bihar and Eastern Uttar Pradesh," Mr Kishor said.

"We would like the UP government to be a partner in this enterprise but in case they are unwilling we can have deals with private parties," Mr Kishor said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1626,0,0,1,0
No. 0504 (Khánh Văn lược dịch)

"Mối tương quan giữa tôn giáo và khoa học", một quyển sách mới của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Viết bởi DANA DUGAN, Idaho Mountain Express Staff Writer, ngày 2, tháng 9, 2005

Wood River Valley, Idaho (USA)- Đức Đat Lai Lat ma chẳng những là một biểu tượng cho sự đoàn kết trên thế giới mà Ngài còn là tác giả của hàng chục quyển sách. Quyển mới nhất của ngài sẽ được xuất bản trong một vài tuần tới bởi nhà in Morgan Road Books, với tựa đề “Vũ trụ trong hạt nguyên tử: nơi gặp gỡ giữa khoa học và tôn giáo”. Đây là một đề tài mà ngài đã nghiên cứu, tìm hiểu trong nhiều năm qua. Một điểm rất đặc biệt là tuy Ngài là một trong những vị lãnh tụ tôn giáo được kính trọng và ái mộ nhất trên thế giới, ngài lại rất hứng thú với khoa học.
Thật vậy, ngài nhận xét rằng quyển sách này là: “Một nổ lực để khảo sát hai nguyên tắc quan trọng của nhân loại với mục đích làm sáng tỏ thêm mối tương quan và áp dụng điều hiểu biết với thế giới xung quanh.

Từ những suy diễn về nguyên nhân và kết quả, những dẫn chứng sẽ được khám phá và từ đó chúng ta có thể tham khảo tỉ mỉ thế giới hữu hình và vô hình.”
Từ tuổi thơ, Đức Lama đã có sở thích về khoa học. Có lúc ngài chơi đùa với những máy móc, dụng cụ khoa học hàng giờ, quên cả thời gian.
Khoảng một thập niên sau khi sống lưu vong, ngài lui tới rất nhiều nơi trên thế giới, kể từ đó, ngài thích thú kết bạn với nhiều nhà khoa học, bao gồm nhà triết gia quá cố Sir Karl Popper, nhà vật lý Carl von Weizsäcker, và nhà vật lý lượng tử quá cố David Bohm. Ngài đã tham dự rất nhiều hội nghị giữa khoa học và tôn giáo. Năm 1983, Đức Lama gặp gỡ một vị khoa học gia thần kinh hệ, ông Francisco Varela. Cùng ông Adam Engle, ông Varela đã tổ chức một chương trình đối thoại sâu sắc và độc nhất giữa Phật giáo và khoa học, dần dà về sau đã trở thành Học viện Tâm trí và Ðời sống (Mind and Life Institute)
Kể từ cuộc hội họp đầu tiên của Học viện Tâm trí và Ðời Sống, ngài rất thường xuyên dành thời gian suốt một tuần để tham gia hội nghị được tổ chức mỗi nhị niên. Vì thế, không có gì đáng kinh ngạc khi biết ngài rất am hiểu về khoa học và quyển sách này sẽ nói lên điều đó.

Ngoài ra, Đức Lama còn thường chủ tọa các buổi hội họp giữa những học giả Phật giáo và những nhà khoa học thần kinh hệ để hoạch định bước kế tiếp trong việc nghiên cứu tâm trí và não bộ. Thường những hội nghị này được tổ chức một cách thân mật ở Dharamsala, Ấn-Độ, nơi ngài trú ngụ.
Đức Lama viết thêm trong quyển sách rằng khoa học và Phật giáo có chung một mục đích là cùng phục vụ nhân loại, và tạo điều kiện để con người trên thế giới thông cảm, và hiểu nhau hơn. Khoa học cống hiến những phương tiện vô cùng hữu ích để ta hiểu muôn loài đều ảnh hưởng lẫn nhau.

Ngài viết: “Nói một cách nghiêm khắc, những điều kinh điển Phật giáo dạy không nằm ngoài sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm và sự suy luận hữu lý. Thật vậy, chính Đức Phật, đã có lần nói rằng chúng sinh không nên tin lời Đức Phật nói bởi chỉ vì tôn sùng Đức Phật, mà hãy nghiệm chứng những gì Đức Phật dạy qua lý lẽ và kinh nghiệm bản thân.

Cả hai khoa học và Phật giáo đều cùng dựa trên quan điểm “khảo sát hiện tượng.” Đức Lama là người có gốc rễ sâu xa trong đời sống tâm thức. Tôn giáo của Ngài không khuyến khích Ngài cùng các chư tăng cải đạo cho ai cả. Hơn nữa, thông điệp của Ngài lúc nào cũng từ bi bác ái, Ngài khuyến khích mọi người hãy bỏ hết thành kiến để có thể chấp nhận những điều mới lạ.

Examine spirituality as it relates to science
By DANA DUGAN, Idaho Mountain Express Staff Writer, Sept 2, 2005

The Dalai Lama's new book to be released next week

Wood River Valley, Idaho (USA) -- His Holiness the Dalai Lama is not only a uniting presence all over the world, he is the author of more than 10 books. His latest is being released by Doubleday's Morgan Road Books two days after his Sept. 11 appearance in the Wood River Valley.

"The Universe in a Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality" is a subject that His Holiness has long studied. Remarkably, it's not such an odd idea that one of the most highly regarded spiritual men in the world is interested in and passionate about science.

Indeed, the Dalai Lama writes that his book is an "effort to explore two important human disciplines for the purpose of developing a more holistic and integrated way of understanding the world around us, one that explores deeply the seen and the unseen, through the discovery of evidence bolstered by reason."

His interests began early. As a small boy, shut away with elderly tutors in the gigantic Potala Palace in Lhasa, Tibet, the young lama spent hours tinkering with the mechanical objects left there by his predecessor, the 13th Dalai Lama, including watches and two film projectors. His fascination with mechanics, science and technology was established then and has long flourished despite his having had no formal education in the sciences.

About a decade after his exile in 1959 he began traveling extensively, and ever since he's enjoyed long friendships with many scientists, including the late renowned philosopher of science Sir Karl Popper, physicist Carl von Weizsäcker and the late quantum physicist David Bohm. He has participated in many conferences on science and spirituality. In 1983, His Holiness met Chilean neuroscientist Dr. Francisco Varela, who, in partnership with Adam Engle, created a unique form of in-depth dialogue between Buddhism and science that has grown into the Mind and Life Institute.

Since the first Mind and Life meeting in 1987, His Holiness has regularly dedicated a week to these biennial meetings. It comes, then, as no surprise to find in the new book that he is astute and learned on the subjects.

His Holiness the Dalai Lama also convenes neuroscientists and Buddhist scholars to define the next steps in the study of the mind and brain. These have typically been intimate meetings at his residence in Dharamsala, India.

Science and Buddhism share a common objective, His Holiness writes. That is to

serve humanity and create a better understanding of the world. Science offers powerful tools for understanding the interconnectedness of all life, he has said.

He writes: "Strictly speaking, in Buddhism scriptural authority cannot outweigh an understanding based on reason and experience. Buddha himself, in a famous statement, undermines the scriptural authority of his own words when he exhorts followers not to accept the validity of his teachings simply on the basis of reverence to him."

He goes on to say that people should test the truth of what is said through "reasoned examination and personal experiment."

Both science and Buddhism are "two investigative traditions." His Holiness is a man deeply rooted in the life of the mind. His spirituality does not encourage him or his followers to convert anyone. Rather, since his message is and always will be compassion, he strongly encourages keeping an open mind at all times.

"The Universe in a Single Atom" shows this concept over and over. It's not an easy read. There are no daily affirmations on the subjects of which His Holiness expounds. Instead, the book is scholarly though chatty and informative. Chapters come with headings such as "Emptiness, Relativity and Quantum Physics," "Evolutions, Karma and the World of Sentience" and "Ethics and the New Genetics."

On His Holiness' desk in Dharamsala sits a figure. It's not a religious icon, but an icon to him nonetheless. It's a plastic model of a brain with detachable labeled components. A gift, it includes a handwritten synopsis of the key points of neurobiology.

Get your head around it. His Holiness has, albeit with some of the best teachers and mentors in the world.

--------------
"The Universe in a Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality" by His Holiness the Dalai Lama. 209 pages $24.94 Morgan Road Books/Doubleday
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=10,1619,0,0,1,0