<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 01, 2006

No. 0843 ( ÐÐ Uyên Minh)
TRƯỞNG LÃO REVATADHAMMA (Aggamahapandita, M.A, Ph. D )

Ngài sinh năm 1929, thọ giới Sa Di năm mười hai tuổi và từ bé đã tỏ ra một thần đồng xuất chúng. Năm 23 tuổi ngài tốt nghiệp Cao Ðẳng Pàli và năm sau, 1953, được tổng thống Miến Ðiện trao tặng tước hiệu Pháp sư quốc gia Sàsanadhajasiripavaradhammàcariya.

Năm 1956 ngài nhận được học bổng sang du học ở hai đại học tại Benares (Ấn Ðộ ) về tiếng Sanskrit và Hindi. Năm 1960 ngài tốt nghiệp văn bằng Cao Học (M.A) về Phật giáo Bắc Truyền, năm 1964 văn bằng Cao Học (M.A) về tiếng Sanskrit và Triết Học Ấn Ðộ, năm 1967 hoàn tất học vị Tiến sĩ (Ph.D).

Ngay sau đó ngài đã được mời giảng dạy ở các trường đại học và đồng thời được mời ngồi ghế Chủ Biên công trình biên soạn bộ từ điển bách khoa Encyclopedia Of Buddhist Technical Terms.

Song song với những Phật sự trên, ngài còn dành thời giờ viết lách và ấn hành các công trình nghiên cứu Phật học bằng tiếng Pàli và Hindi. Bộ chú giải (hai tập) tác phẩm Abhidhammatthasangaha của ngài đã được nhận giải thưởng Kalidasa như là một trong những công trình xuất sắc nhất trong năm, do viện Hàn Lâm Ấn Ðộ trao tặng. Bộ sách này sau đó đã được dùng làm giáo trình giảng dạy ở nhiều trường đại học. Do nhu cầu hoằng pháp, năm 1975 ngài đã sang sống và làm việc ở Birmingham (Anh Quốc) và từ đó đã nổi tiếng với chức danh thiền sư và giảng sư Phật học ở các đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge, Manchester, Lancaster, Zurich, Harvard, Columbia, Berkeley, Macomb, Champagne. Ngài có nhiều công trình nghiên cứu viết bằng tiếng Anh và cũng là một trong những vị lãnh đạo tôn giáo có các nổ lực vận động hòa bình đáng kể.


No. 0840 ( Hạt Cát dịch)
Hội nghị nghiên cứu "Phật Giáo tại Punjab", Ấn Ðộ.

Patiala, March 29-Trung tâm nghiên cứu Phật Giáo và Tôn Giáo thuộc Ðại Học Punjab hôm 28 tháng 03 đã tổ chức một hội nghị chuyên đề cấp quốc gia với chủ đề “Phật Giáo tại Punjab: Quá Khứ và Hiện Tại”.

Phiên họp đã được chủ tọa bởi giáo sư J.S Greval, cựu Phó Viện Trưởng Viện Ðại Học Guru Nanak Dev Amritsar.

Giáo Sư K.T.S. Sarao, Khoa trưởng phân khoa Nghiên Cứu Phật Giáo đã diễn thuyết về đề tài chính yếu của phiên họp.

Giáo Sư Sarao nói, Phật Giáo, tôn giáo đã một lần phồn thịnh tại Bắc Ấn, bị suy tàn chính yếu là vì thiếu sự liên hệ chặt chẽ giữa các tín đồ.

Thảo luận về những lý do khác nhau trên sự suy tàn và biến mất của Phật giáo từ Punjab, ông đã liệt kê một vài lý do.

Ông cho rằng sự suy đồi đạo đức và luân lý giữa chư tăng ni, sự thù nghịch của Bà La Môn, sự đàn áp bởi các triều đại thuộc Bà La Môn giáo, sự xâm lăng của Hồi giáo và sự phát triển của Ðại Thừa là một số trong những lý do khiến Phật Giáo suy tàn.

Ông cho rằng Phật giáo vẫn tiếp tục duy trì là một tôn giáo đô thị, chỉ bắt nguồn và phồn thịnh tại thành phố, và tín đồ đã không có một điều kiện thiết yếu nào ràng buộc để làm cho bất cứ tôn giáo nào tồn tại.

Giáo Sư Grewal cũng khai mạc Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo. Ông nhấn mạnh rằng Punjab đã sản sinh cả hai hạng người chiến sĩ và thánh nhân. Ðó là mảnh đất nơi mà Kinh Vệ đà được biên soạn và là nơi bắt nguồn và hưng thịnh của Phật Giáo Ðại Thừa.

Seminar on Buddhism
Tribune News Service

Patiala, March 29- The Centre for Buddhist Studies and Guru Gobind Singh Department of Religious Studies, Punjabi University, yesterday organised a UGC-sponsored national seminar on “Buddhism in Punjab: Past and Present”.

It was presided over by Prof J.S. Grewal, former Vice-Chancellor, Guru Nanak Dev University, Amritsar.

Prof K.T.S. Sarao, Head, Department of Buddhist Studies, University of Delhi, delivered the keynote address.

Professor Sarao said Buddhism, which once flourished in North-West India, declined mainly because of the lack of commitment among followers.

Discussing various reasons for the decline and extinction of Buddhism from Punjab, he listed several reasons.

Moral and ethical corruption among monks and nuns, animosity of Brahmins, persecution by Brahminical kings, Muslim invasions and rise of the Mahayana sect were some of the reasons for the decline of Buddhism, he pointed out.

People from lower castes joined the faith and Lord Buddha condemned the discrimination against them, but he never rejected the caste system as such.

He accepted the fact of a fair amount of friction between Brahmins and Buddhists, but it was no more than academic wrestling.

He opined that Buddhism remained mainly an urbanised faith, originating and flourishing only in cities, and its followers did not have the kind of commitment required to perpetuate any faith.

Professor Grewal also inaugurated the Centre for Buddhist Studies. He remarked that Punjab had produced both warriors and saints. It had been a land where Vedas were composed and where Mahayana sect of Buddhism originated and flourished.

http://www.tribuneindia.com/2006/20060330/punjab1.htm#30#30
No. 0845(Hạt Cát dịch)


Dịch bệnh theo đường hỏa xa từ Tây Tạng vào Trung Quốc

Saturday April 1, 4:19 PM -- Sự hoàn thành tuyến đường hỏa xa thứ nhất nối liền Tây Tạng và những vùng đất khác của Trung Quốc có thể là dẫn chất lan truyền tật bệnh gieo rắt bởi chuột bọ như dịch bệnh mà phần lớn đã ảnh hưởng đến những vùng xa xôi hẻo lánh miền Ðông bắc Trung Quốc, căn cứ theo tường trình của truyền thông Trung Quốc.

Ðường hỏa xa nối liền vùng Hy Mã Lạp Sơn với toàn bộ Trung Quốc khi kahi thông vào mùa hè có thể mang các loại chuột bọ truyền nhiễm đến những vùng đông dân cư, tờ China Daily đã nói như trên..

Trích dẫn lời của các viên chức bộ Ngoại Giao, tờ báo nói rằng sự truyền nhiễm dịch bệnh hiện nay đang ở trong tầm kiểm soát của nhà hữu trách vì các tuyến đường dẫn đến những vùng xa xôi ở Tây Tạng, Thanh Hải và Nội Mông hãy còn thưa thớt. Nhưng một khi các tuyến đường được đưa vào hoạt động đầy đủ, kiểm soát một dịch bệnh là điều rất khó khăn.

Bệnh dịch không phải là vấn đề quan trọng cho sức khỏe công chúng tại Trung Quốc với 24 người tử vong từ năm 2001 đến 2005, căn cứ theo trang nhà chính thức của tờ Nhân Dân Nhật Báo.

Tật bệnh, do bọ chét trên mình chuột và con mạt mốt (một giống thú tương cận con gấu), có thể diệt trừ với thuốc kháng sinh, nhưng tiêu chuẩn y tế ở các vùng xa xôi quá yếu kém đưa đến một kết quả với tỷ lệ hiểm nghèo từ 40 đến 60 phần trăm.

Tật bệnh lan truyền sang con người do bị bọ chét cắn. Một khi vi khuẩn có mặt trong các dung dịch cơ thể, nó có thể dễ dàng lan truyền khắp đại đa số quần chúng .

Wu Jian, kỹ sư trưởng Bộ Kiểm Lâm nói “Năm nay chúng ta phải tăng cường phòng chống dịch bệnh khi dịch bệnh dường như đang lan truyền ra nhiều khu vực với sự hoạt động của tuyến đường hỏa xa Thanh Hải - Tây Tạng.

Ở Trung Quốc, nạn nhân thường bị vướng phải tật bệnh trong khi đi săn lùng Mạt Mótt.


Tibet railway seen spreading rat-borne diseases in China

Saturday April 1, 4:19 PM

The completion of the first railway linking Tibet to other Chinese regions could fuel the spread of rat-borne diseases such as plague that mainly affect remote areas of northwest China, according to state media reports.

The railway, which will link the Himalayan region with the rest of China when it opens in summer, could carry infected rats and people to more densely populated areas, China Daily said.


Quoting State Forestry Administration officials, it said the spread of plague was currently under control because of the lack of rail access to remote affected areas in Tibet, Qinghai and Inner Mongolia.

But once the railway was operational, controlling a plague epidemic could prove difficult, it said.

Plague is not a major public health issue in China, with 24 people dying of the disease between 2001 and 2005, according to the official People's Daily's website.

The disease, carried by fleas on rats and marmots, could be controlled with antibiotics but the poor level of health care in remote areas resulted in a fatality rate of 40 to 60 percent, state media said.

The disease is spread to humans via flea bites. Once the bacteria is present in bodily fluids, it can easily spread through the human population.

"This year, we have to do more to prevent plague as the disease is likely to spread to more areas with the operation of the Qinghai-Tibet Railway," said Wu Jian, chief engineer of the administration's department of afforestation.

In China, victims of the disease usually contract it while hunting marmots.

In Nangqen county, in Qinghai province, the disease spread among at least four families in 2004 and killed six people by the time the local centre for disease control was informed, the reports said.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=1c3eb1928a01de1c&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0844 (Hạt Cát dịch)

Những bà nội trợ Phật tử và việc cứu vớt một đàn cá

Himalayan News Service

Kathmandu, April 1 -- Thành phố Thủ Ðô Kathmandu có thể bỏ rơi không chăm sóc khu vực Ðài Kỷ Niệm Rani Pokhari hồi thế kỷ 18 một thời gian dài, nhưng một số nữ Phật tử Tây Tạng đã không chịu …bó tay.

Hôm nay, một số đã …dốc túi trong khi số khác …đập vỡ ống heo, gom góp số tiền họ đã chắt mót để ..hà hơi tiếp sức cho đời sống mới của những sinh vật tại khuôn viên đài kỷ niệm.

Các bà nội trợ lo âu đã mua khoản 30 bồn nước uống và đổ xuống cái hồ khô cạn để cứu vãn cho bầy cá dưới hồ.

Cái hồ đã bị khô cạn với mức độ báo động đáng lo ngại vì đã không có mưa nhiều trong mùa đông vừa rồi và bởi vì mực nước đã xuống thấp một cách quá đáng, kết quả của quá nhiều cuộc hút nước ngầm dưới đất và những chỗ trám trên mặt chung quanh hồ.

Bà Chhorten Lama, một bà nội trợ từ Boudha nói “Thật đau lòng khi nhìn thấy cái hồ trở nên khô cạn như thế. Chúng tôi đến đây mỗi ngày để cho cá ăn và nhận thấy khó mà có chút nước nào, chỉ là một lớp bùn. Chúng tôi vội vã tụ họp lại để tìm phương cách. Nỗ lực nhỏ nhoi này là kết quả chuyện phiếm đàm của chúng tôi”.

Tất cả gồm 15 tín nữ và hai thiện nam, họ đã mua 30 bồn nước và đổ xuống hồ. Ða số những người làm công việc ..nghĩa hiệp này là những bà nội trợ đã từng có cơ sở sản xuất thảm trải nhà nhưng hiện nay rảnh việc ở nhà. Bà Lama nói “Trước tiên bà xin phép nhân viên bảo vệ công trình và hợp đồng với nhà sản xuất mang nước đến tận nơi, không phải chúng tôi làm việc này vì giàu có, chúng tôi làm vì nghĩ rằg nỗ lực nhỏ này của chúng tôi có thể cứu vớt cho hàng trăm con cá sinh sống trongcái hồ kém may mắn này”.

Trưởng Cục Môi Trường Thành Phố KMC Rabin Man Shrestha nói “Không có cách nào giữ được nước hồ trong mùa này bởi vì nước sẽ tiếp tục bốc hơi và đã không có mưa. Chúng tôi đã gửi đến đó 2 bồn nước mỗi ngày nhưng không kết quả gì. Biện pháp duy nhất là lưu trữ nước mưa”.

Housewives give new life to Rani Pokhari fish

Himalayan News Service

Kathmandu, April 1:The Kathmandu Metropolitan City may have left the 18th century monument of Rani Pokhari uncared for for donkey’s years, but some Buddhist women of Tibetan origin are refusing to give up.
Today, some dug into their pockets while others broke open their piggy banks and collectively they pooled money to infuse new life into the monument.
The anxious housewives purchased around over 30 tankers of drinking water and poured it into the drying pond, so that they could at least save the fish there.
The pond was drying up at an alarming rate because there was no rain last winter and also because the water level has gone down excessively, as a result of too much underground water extraction and surface sealing around the pond area.
“It was heart-wrenching to see the pond getting so dry. We come here to feed the fish here everyday and we realised that there was hardly any water, only a layer of mud. We hurriedly put our heads together in our locality. This small effort is the result of our confabulations,” said Chhorten Lama, a housewife from Boudha.
Altogether 15 women and two men bought over 30 tankers of water, and dumped the water in the pond. Most of those who did this yeoman’s service are housewives who once had carpet industries but are now idle at home.
Lama said she first asked permission from the guards and they ordered the water tanker owners to bring the water here.
“We did not do it because we are rich, we did it because we thought that our one small effort could save hundreds of fish living in this unfortunate pond,” she said.
Chief of KMC Urban Environment Section Rabin Man Shrestha said there was no way of retaining water during this season because the evaporation continues and there is no precipitation.
“We have been sending two consignments of water per day there, but that is of no help. The only remedy is collection of rainwater,” he said.

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?
filename=aFanata0scqzpga2Ua2a8a.axamal&folder=aHaoamW&Name=
Home&dtSiteDate=20060402