<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 3 11, 2005

No.0155
Sự Viếng Thăm cuả các nhà sư Tây Tạng đã trở thành “Tri Kỹ” cùng với cô Viakley 54 tuổi.

Theo cô Sara Cannon, Tờ báo Pittsburgh Live, ng ày 10 tháng 3 năm 2005

Tin từ Pittsburgh, Penn, Hoa Kỳ - Khi cô Jonie Viakley hân hạnh gặp được các nhà sư Tây Tạng trình diễn tại trung tâm lịch sử và nghệ thuật quãng cáo làm thép tại Point Breeze cho 1 đại nhạc hội năm 2003, cô không ngờ rằng đây chính là duyên kỳ ngộ đễ bắt đầu một tình bạn chân chính..Cô Viakley, 54 tuổi, là 1 trong những người đưoc cô Sue Martin, người tổ chức và là giám đốc khách du lịch tại trung tâm Frick, để hướng dẫn các nhà sư Tây Tạng trình diễn “Nghệ thuật huyền bi’ và bí mật cuả Tây Tạng.” 1 loại âm nhạc thần bí và khiêu vũ.Theo ông Martin “ chúng tôi luôn có 1 sự tương quan gần gũi với các nhà sư, họ xứng đáng là bạn tri kỷ của chúng ta.”Nhà Sư Tenzin Dundup, có thể nói tiếng Anh trôi trảy và nhà sư Sonam Tenzin là các vị khách quý tại nhà cô Viakley suốt thời gian các vị sư ở lại Pittsburgh.Nhà sư Dundup được coi là 1 thành viên trong gia đình cô Viakley và đã thăm cô Viakley 6 lần khi nhóm nhà sư du lịch trong suốt thờì gian trình diễn đại nhạc hội vào tháng tám. Ngược lại, cô Viakley, đã viếng thăm các nhà sư tại thiền viện Loseling, tiểu bang Karnataka, miền nam Ấn Độ để dạy Anh Ngữ.Cô Viakley và nhà sư Dundup đã có cuộc trao đổi về ngôn ngữ suốt 1 buổi chiều tại Thiền Viện.Ngôi Thiền Viện này được sáng lập nguyên thuỷ tại Lhasa, Tây Tạng vào năm 1416 nhưng được tái lập lại tại Ấn Độ sau khi Trung Hoa xâm lăng Tây Tạng, trong số 10,000 nhà sư Tây Tạng tại tu viện này, chỉ có 250 vị thoát khỏi được cuộc xâm lăng và tàn phá Tây Tạng cuả chính quyền Trung Quốc.Khi cô Viakley đến thăm thiền viện này, hầu hết các sách Anh Ngữ đã quá cũ, vì vậy cô ta đã phaĩ tự soạn lấy bài học cho các nhà sư Tây T ạng.Cô Viakley nói rằng sự học hành tập trung vào những cuộc thão luận, Địa dư , Xã hội học và Toán Học, mặc dù mới đầu cô không hiểu gì về tiềng Tây Tạng, nhưng về sau, cô ta đã hiễu được và cảm thấy thích thú trong công việc dạy học tại ngôi thiền viện này.Cô Viakley được tặng rất nhiều quà bởi các nhà sư Tây Tạng, nhưng quan trọng nhất là kỷ niệm dạy hoc và đàm đạo giữa cô và các nhà sư Tây Tạng.Cô Viakley nhận xét rằng các nhà sư rât bình tĩnh và điềm đạm, suy nghĩ rất sâu sắc và trong tương lai sắp tới, cô Viakley, 1 luât sư chua bao giờ thực tâp, dự định sẽ quay lại Thiền Viện Loseling vào tháng 10 và ở lại trong 6 tuần lễ.
DươngTiêu Lược Dịch
từ website: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,867,0,0,1,0

Visiting Buddhist monks become 'friends for life'

By Sara Cannon, Pittsburgh Live, March 10, 2005
Pittsburgh, Penn. (USA) -- When Jonnie Viakley met the Tibetan Buddhist monks performing at the Frick Arts and Historical Center in Point Breeze for a concert in 2003, she realized it would be the beginning of a friendship.
Viakley, 54, was among those asked by Sue Martin, concert organizer and director of visitor services at the Frick, to host the visiting monks performing in the "Mystical Arts of Tibet," a sacred music and dance group."We all established close relationships with 'our monks,'" Martin said. "They are friends for life."Monks Tenzin Dundup, who speaks English, and Sonam Tenzin were guests in Viakley's Oakmont home during their stay in Pittsburgh.Dundup became "like family" and has visited Viakley six times as the group traveled since that August concert. She visited the monks last November at the 144-acre Drepung Loseling Monastery in Karnataka State, South India, to teach English.Viakley said it was her long conversations about words with Dundup during his stay that caused him to invite her."We would sit into the evening and talk about the language," Viakley said.The monastery originally was established in Lhasa, Tibet, in 1416 but was re-established in India after the Chinese invaded Tibet in 1959, Viakley said."Of the 10,000 monks there, only 250 escaped," Viakley said.It was an honor to be invited to the monastery to teach English because it is not open to the public, Viakley said. The area is protected and a visit requires permission from the Indian government and a visa."I feel very lucky," Viakley said. "It's not exactly a Buddha Disneyland."When she arrived at the monastery, she found that English books were out of date and had to create her own lessons."The English in the books was archaic, and the skill levels ranged widely," Viakley said. "It was a challenge for me and a challenge for them."She said the studies rely heavily on debate and range from basic subjects like geography, sociology and mathematics to intensive monastic studies as the "grades" progress."I don't understand it at all because I don't speak the language," Viakley said concerning the debates she observed. "But it was fascinating."Viakley was given several gifts by the monks before she returned home, including two farewell tea parties, but said the biggest thing she brought home was the memory of their presence."It's a fully aware calmness," she said. "They had smiles that seemed to go to the bottom of their feet. They have one of the most deep, broad cultures on the planet."Viakley, a non-practicing attorney, plans on returning to teach again at the monastery in October for six weeks.
No.0154
Nghệ thuật lấy hình Đức Phật làm nền cho Computer.

Trong trang website này http://www.bodhivision.net/ các bạn sẽ tìm thấy hàng trăm bức hình của Đức Phật dung làm nền cho computer.Phật Pháp có mặt khắp nơi, ngay cả khi bạn bật chiếc computer lên, các bạn có thể thấy hình Đức Phật trên màn ãnh ngay lập tức. Mỗi tấm hình Đức Phật được sang tạo một cách rất mỹ thuật, hoặc được chỉ dẫn rất chi tiết để các bạn có thể cài đặt vào computer một cách dễ dàng.Nhiều bức hình minh hoạ và ẫn ý rất nhiều câu chuyện , cuộc đờì, và giáo pháp cuã Đức Phật.Tất cả những hình ãnh nghệ thuật về cuộc đời và sự nghiệp hoằng dương đạo pháp cuả Đức Phật đều được tặng và cho không có một chút lệ phí nào(download free). Chúng tôi khuến khích các bạn hãy dùng những hình ảnh làm nền cho Computer để học hỏi và tìm hiểu Giáo Lý và cuôc đơì của Đức Phật. Nêú các bạn nào có những bức chân dung, hoặc hình ảnh cuộc đời và giáo lý Đức Phật và muôn trở thành thành viên cũa website này, xin vui long gưửi email về: bolehcan@yahoo.com, Trang web nghệ thuật này hợp tác chặt chẻ với trang web Buddhist Channel.
DươngTiêu Lược Dịch. (từ website: http://www.buddhistchannel.tv/)

Jazzing up the Channel!

We are pleased to bring to you a selection of high quality, inspiring wallpapers for your Desktop. The Buddhist Channel is currently working closely with a group of "Dharma inspired" graphic artists whose Photoshop challenged imageries are changing the way we look at Buddhist Art. Take a breath.
Welcome to Bodhi Art
You'll find here a sprinkling of Hi-Res computer generated, Dharma inspired wallpapers. Each of the wallpaper has a theme, or is embedded with a specific teaching. We have this fond habit of teasing the mind with abstract thoughts using the Buddha's teachings. We deeply believe that all objects can be our teachers. We can learn from anything, if only we have an open heart, and a receptive mind.The birth of an abstract idea begins with an empty paper, or in this case, an empty screen. It is through the empty paper or screen that many possibilities are born. We hope that through this myriad representation of digital abstracts, we can help to open some hearts and minds. A life based on the teachings of emptiness opens up to many possibilities.
What you will get from Bodhi Art ....
The wallpapers hosted here are free for you to sample and use on your personal computer desktop. We encourage you to use your desktop as a visual Dharma teaching tool - both for yourselves and your friends or family. To enable more people to enjoy this work of joy, Bodhi Art is collaborating with the
Buddhist Channel to promote this art form. If you wish to join in and contribute in making Buddhist digital art, please write to us at bolehcan@yahoo.com.