<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 9 08, 2006

No. 1114 (Tinh Tấn dịch)

Ðối với tôi, Ngài K. Sri Dhammananda là một vĩ nhân.

Được viết bởi Azlan Ramli, một phóng viên Hồi Giáo của tờ New Straits Times,
Ngày 4 tháng 09, 2006.

Kuala Lumpur, Malaysia – Là một phóng viên của báo Thư Tín Mã Lai Á (Malay Mail), từ năm 1994 đến năm 2005, tôi đã gặp Ngài Đại Trưởng Lão K. Sri. Dhammananda vài lần – thường trong những buổi lễ Tam Hợp Wesak mà Ngài đã tổ chức tại Tu viện Phật giáo Maha Vihara ở Brickfields và trong một vài dịp khác.

Vào ngày Lễ Giáng Sinh năm 1998, tôi được chỉ định để tường trình một buổi liên hoan cho khoảng 200 trẻ em được đặc ân tại Tu viện Vihara ở Brickfields.

Được tổ chức bởi một nhóm Ki Tô giáo, Ông già Noel (Santa Claus) là một người Ấn Độ giáo và người cộng tác để thổi các quả bóng, trang hoàng cho buổi liên hoan là một người Hồi Giáo.

Vào tháng Giêng năm 1998 cũng là tháng lễ chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Tôi đến Tu viện Vihara vào lúc 6 giờ 30 chiều và nhiều em bé đang nô đùa quanh đó, chụp hình với Ông già Noel (Santa Claus), và vui đùa với một anh hề và những người khác.

Vào thời điểm giải lao trong mùa chay tịnh của Hồi giáo (buka puasa), tôi mãi suy nghĩ đến chuyện phải đi ăn chiều ở đâu. Đức Trưởng Lão, vị cố vấn tôn giáo của Tu viện Vihara hồi thời đó, ắt hẵn đang quan sát tôi. Dường như Ngài đọc được tư tưởng của tôi, Ngài ôn tồn nói: “Này anh bạn trẻ, đừng suy nghĩ nhiều. Anh có thể giải lao Buka puasa ở đây. Tôi sẽ đi cùng với anh.”

“Xin vui lòng tha lỗi chúng tôi. Chúng tôi chỉ có cơm chay ở đây”, Ngài Dhammananda khiêm tốn và mỉm cười thêm vào, trong khi Ngài dẫn tôi đến một bàn ăn ở nơi nào đó tại cơ ngơi của Tu viện Vihara.

Cho nên ở nơi đó, chúng tôi ngồi tại bàn ăn cùng với vài vị Tăng khác trong y cà sa vàng và một dãy đĩa cơm chay đã được bày ra trước mặt chúng tôi.

Khi tôi nhìn đồng hồ đeo tay, Ngài kéo ra một túi nhỏ đựng một cái radio bán dẫn và Ngài mở đài phát thanh Bahasa Malaysia.

Theo chương trình, vị gõ chuông đã nhắc giờ tụng kinh buổi chiều qua một cái loa nhỏ, cũng đánh dấu thời gian tạm ngưng nhịn ăn.

“Ăn đi, Azlan” Ngài bảo tôi hãy ăn trước. Chỉ sau khi tôi uống một ngụm nước đầu tiên trong ngày, Ngài và các tu sĩ khác mới bắt đầu ăn. Tôi cảm thấy vinh hạnh và nhỏ bé cùng một lượt.

Sự thật, tôi đã không đi đến tiệm gà chiên Kentucky (KFC) hay tiệm teh tarik vì tôi không biết làm thế nào để từ chối lời mời của một vị Tăng Trưởng cao quý của Phật giáo Nguyên Thủy Mã Lai và Singapore. Đó là lễ giải lao buka puasa tại Tu viện Phật giáo dành cho tôi, trong một buổi liên hoan Giáng Sinh.

Thái độ khiêm nhường của Ngài đã làm tăng lòng kính trọng và khâm phục của tôi đối với Ngài.
Trong cuộc gặp gỡ ngắn với Ngài, lòng khoan dung của cá nhân tôi, và sự thông cảm về lòng trung thành, niềm tin và văn hóa của những người khác đã được chuyển hướng mạnh mẽ tốt đẹp hơn.

Tuy cùng ăn chiều với nhau chưa đến một giờ, sự khiêm tốn bình dị của Ngài đã làm cho tôi thành một người tốt hơn, cởi mở hơn và thay đổi mãnh liệt trong cách nhìn tốt hơn vào thế giới mà tôi đang sống.

Đối với tôi, Ngài Đại Trưởng Lão K. Sri. Dhammananda là một vị Phật tử vĩ đại và quan trọng hơn nữa, là một vĩ nhân.

Quốc gia Mã Lai và Cộng đồng Phật Giáo đã mất đi một người rất đăc biệt vào ngày 31 tháng 08, 2006.

Vô cùng thương tiếc, tôi đã vĩnh biệt Ngài.

(tinhtan dịch)

Honoured and humbled by thoughtful gesture


by AZLAN RAMLI, New Straits Times, Sept 4, 2006.

Kuala Lumpur, Malaysia -- As a reporter with The Malay Mail between 1994-2005, I met Rev K. Sri Dhammananda several times — usually during Wesak Day celebrations he led at the Buddhist Maha Vihara (temple) in Brickfields and on a few other occasions.
On Christmas Day, 1998, I was assigned to cover a party for some 200 underprivileged children. It was held at the Vihara in Brickfields.

Organised by a group of Christians, the Santa Claus was a Hindu and the contributor for all the balloons adorning the party area was a Muslim.

December 1998 was also the month of Ramadan. By the time I arrived at the Vihara, it was 6.30pm and many children were already playing around, taking photos with Santa and being entertained by a clown, among others.

As the time approached for buka puasa, I was busy thinking of where to go for my dinner.
The Reverend, the Vihara’s religious adviser back then, must have been observing me.

As if he had read my mind, he calmly said: "Young man, don’t think too much. You can buka puasa here. I will accompany you.

"Please forgive us. We only have vegetarian dishes here," he humbly and smilingly added, while leading me to a dining table somewhere in the Vihara’s premises.

So there we were, sitting at the dining table, together with a few other priests in their saffron robes and a spread of vegetarian dishes was laid out in front of us.

As I was checking my watch, the Reverend brought out a small pocket radio transistor, and tuned in to a Bahasa Malaysia radio station.

As scheduled, the muezzin recited the call for the evening prayer through the little speaker, which also marked the moment to break fast.

"Go ahead, Azlan," he told me to start first. Only after I had my first gulp of water for the day did he and the other priests start eating. I was honoured and humbled at the same time.

The fact that I didn’t go to a KFC outlet or the teh tarik stall wasn’t because I didn’t know how to turn down an invitation of the chief high priest of Malaysian and Singaporean Theravada Buddhism. It was buka puasa in a Buddhist temple for me, during a Christmas party.

The Reverend’s humble gesture greatly raised my respect and admiration for him.
During that brief encounter with him, my personal tolerance and understanding of other people’s faiths, beliefs and cultures was greatly altered for the better.

In less than an hour of dining together, his simple humility made me a better person, more open-minded and drastically changed for the better my ways of looking at the world I live in.
To me, the Rev Dhammananda was a great Buddhist and more importantly, a great human being.

Malaysia and its Buddhist community lost a very special person on Aug 31.
With much sadness, I bid farewell to him.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3117,0,0,1,0
No. 1122 ( Hạt Cát dịch)

Những cảnh tượng cát tường trong tiến trình trà tỳ Ngài Cố Ðại Lão Dhammananda.

Lời người dịch: Bản tin này được dịch với sự dè dặt vì không biết xác suất sự thực ra sao, tuy nhiên Web Master của Trang Tin Tức The Buddhist Channel nói rằng bản thân họ cũng đã thu được vào ống kính những hình ảnh tương tự và sau khi phối kiểm sẽ công bố trên Website The Buddhist Channel vào ngày thứ Hai 11 tháng 9 nên bản tin này được dịch ra để cống hiến cho đại chúng biết thêm vài câu chuyện chung quanh tang lễ Ngài Dhammananda.

Sin Chew Daily, Sept 7 2006
SEMENYIH, Selangor (Malaysia)
Một vài cảnh tượng lạ đã được nhiều người bắt gặp trên nền trời xanh trong buổi lễ trà tỳ Cố Ðại lão HT K.Sri Dhammanada, Ðức Tăng Thống Phật Giáo Mã Lai và Tân Gia Ba.

Vào lúc 9 giờ sáng Thứ Hai 04 tháng 09, 2006, một vài cảnh tượng lạ xuất hiện trên bầu trời khi hai vị tăng sĩ từ Ấn Ðộ tụng kinh cầu nguyện cho Cố Trưởng Lão K.Sri Dhammananda trước quảng trường hỏa táng. Một luồng ánh sáng bất thình lình xuất hiện trên bầu trời trong trẻo, tụ lại thành một hình ảnh tọa thiền của Ngài Dhammananda. Một hình ảnh khác tương tự Bồ tát Quán Âm xuất hiện phía trên hình ảnh trước dường như là để cung nghinh Ngài K. Sri Dhammananda. Các hình ảnh này kéo dài độ 5 phút và lập tức biến mất ngay sau khi chư tăng Ấn Ðộ chấm dứt hồi kinh tụng. Các đệ tử của Ngài Cố Ðại Lão nói rằng sư phụ họ không tán đồng tín chúng tin tưởng vào những hiện tượng mê tín qua những dấu hiệu như trên. Ðệ tử Ngài Dhammananda, Sư Ananda nói Ngài đã nói với tín đồ rằng có những hình ảnh như thế là điều bình thường nên không mấy ai lưu tâm đến nó.

Phật Giáo không tin tưởng vào những việc như thế. Chúng tôi nghĩ rằng có thể đó là những hiện tượng thiên nhiên hoặc có thể là do sự tưởng tượng của tín chúng.

Nhân viên tại Nirvana Memorial Park nói rằng họ cũng đã mục kích những hình ảnh lạ khác trong đêm trước ( 03 tháng 09). Trong lúc trà tỳ bỗng dưng có một tiếng sấm lớn nổ vang và sau đó người ta trông thấy hai con rồng và một ngôi tháp trên nền trời như là nghinh đón Ngài Dhammananda. Không lâu sau đó, một tiếng sấm khác nổ vang và người ta trông thấy một con rồng khác.

Bởi vì tiến trình trà tỳ đòi hỏi một thời gian dài cho số gỗ trong giàn hỏa cháy hết nên công việc chỉ có thể chấm dứt vào ngày hôm sau. Tín đồ phải đợi cho tro than nguội hết mới có thể thu thập tro cốt xá lợi còn lại. Và bởi vì người ta e ngại bọn trộm đạo có thể đánh cắp tro cốt của Ngài nên tín chúng đã thức suốt đêm canh giữ giàn thiêu.


Odd Sighting At Dhammananda's Cremation
Sin Chew Daily, Sept 7 2006

SEMENYIH, Selangor (Malaysia) -- Some strange images were seen in the sky during the cremation of the late Venerable Dr Rev K. Sri Dhammananda, the Chief High Priest of Malaysia and Singapore.

An image like a meditating high priest awaiting ascension was seen in the sky.

At 9 am on Monday (September 4th), odd images appeared in the sky while two priests from India were chanting prayers for the late Rev Dhammananda in front of the cremation pyre. A ray of light suddenly appeared in the clear sky, projecting the image of a meditating high priest. Another image resembling the bodhisattva Guanyin could also be seen above the first image, as if it were welcoming the high priest image.

The odd sighting lasted for a mere five minutes, disappearing immediately after the priests finished chanting their prayers.

Rev Dhammananda's disciple Ananda said that his master did not encourage believers to indulge in superstitious speculation over such sightings.

When the priests were meditating, another image resembling the bodhisattva Guanyin could also be seen in the sky.


Ananda said his master told believers that such images were quite commonplace. It was just that no one had noticed them.

"Buddhism does not believe in such things. We think they may be natural phenomena or possibly caused by the imagination of the believers."

The staff at the Nirvana Memorial Park said that they had witnessed other strange sights the night before (September 3rd). There had been a loud thunderclap during the cremation and after that people had seen two dragons and a pagoda in the sky, as if to welcome Rev Dhammananda.

Two Indian priests made a special trip to the Nirvana Memorial Park to chant prayers for Dhammananda.

Not long after, there had been another thunderclap, and people saw another dragon in the sky.

Because cremation on a pyre is a time consuming process, the cremation only finished at noon the next day. Believers had to wait until the ashes had cooled before they could search the ashes for sarira stones.

Because they were worried that thieves would steal away the master's ashes, the believers kept watch over the pyre through the night.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3142,0,0,1,0