<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 9 08, 2006

No. 1122 ( Hạt Cát dịch)

Những cảnh tượng cát tường trong tiến trình trà tỳ Ngài Cố Ðại Lão Dhammananda.

Lời người dịch: Bản tin này được dịch với sự dè dặt vì không biết xác suất sự thực ra sao, tuy nhiên Web Master của Trang Tin Tức The Buddhist Channel nói rằng bản thân họ cũng đã thu được vào ống kính những hình ảnh tương tự và sau khi phối kiểm sẽ công bố trên Website The Buddhist Channel vào ngày thứ Hai 11 tháng 9 nên bản tin này được dịch ra để cống hiến cho đại chúng biết thêm vài câu chuyện chung quanh tang lễ Ngài Dhammananda.

Sin Chew Daily, Sept 7 2006
SEMENYIH, Selangor (Malaysia)
Một vài cảnh tượng lạ đã được nhiều người bắt gặp trên nền trời xanh trong buổi lễ trà tỳ Cố Ðại lão HT K.Sri Dhammanada, Ðức Tăng Thống Phật Giáo Mã Lai và Tân Gia Ba.

Vào lúc 9 giờ sáng Thứ Hai 04 tháng 09, 2006, một vài cảnh tượng lạ xuất hiện trên bầu trời khi hai vị tăng sĩ từ Ấn Ðộ tụng kinh cầu nguyện cho Cố Trưởng Lão K.Sri Dhammananda trước quảng trường hỏa táng. Một luồng ánh sáng bất thình lình xuất hiện trên bầu trời trong trẻo, tụ lại thành một hình ảnh tọa thiền của Ngài Dhammananda. Một hình ảnh khác tương tự Bồ tát Quán Âm xuất hiện phía trên hình ảnh trước dường như là để cung nghinh Ngài K. Sri Dhammananda. Các hình ảnh này kéo dài độ 5 phút và lập tức biến mất ngay sau khi chư tăng Ấn Ðộ chấm dứt hồi kinh tụng. Các đệ tử của Ngài Cố Ðại Lão nói rằng sư phụ họ không tán đồng tín chúng tin tưởng vào những hiện tượng mê tín qua những dấu hiệu như trên. Ðệ tử Ngài Dhammananda, Sư Ananda nói Ngài đã nói với tín đồ rằng có những hình ảnh như thế là điều bình thường nên không mấy ai lưu tâm đến nó.

Phật Giáo không tin tưởng vào những việc như thế. Chúng tôi nghĩ rằng có thể đó là những hiện tượng thiên nhiên hoặc có thể là do sự tưởng tượng của tín chúng.

Nhân viên tại Nirvana Memorial Park nói rằng họ cũng đã mục kích những hình ảnh lạ khác trong đêm trước ( 03 tháng 09). Trong lúc trà tỳ bỗng dưng có một tiếng sấm lớn nổ vang và sau đó người ta trông thấy hai con rồng và một ngôi tháp trên nền trời như là nghinh đón Ngài Dhammananda. Không lâu sau đó, một tiếng sấm khác nổ vang và người ta trông thấy một con rồng khác.

Bởi vì tiến trình trà tỳ đòi hỏi một thời gian dài cho số gỗ trong giàn hỏa cháy hết nên công việc chỉ có thể chấm dứt vào ngày hôm sau. Tín đồ phải đợi cho tro than nguội hết mới có thể thu thập tro cốt xá lợi còn lại. Và bởi vì người ta e ngại bọn trộm đạo có thể đánh cắp tro cốt của Ngài nên tín chúng đã thức suốt đêm canh giữ giàn thiêu.


Odd Sighting At Dhammananda's Cremation
Sin Chew Daily, Sept 7 2006

SEMENYIH, Selangor (Malaysia) -- Some strange images were seen in the sky during the cremation of the late Venerable Dr Rev K. Sri Dhammananda, the Chief High Priest of Malaysia and Singapore.

An image like a meditating high priest awaiting ascension was seen in the sky.

At 9 am on Monday (September 4th), odd images appeared in the sky while two priests from India were chanting prayers for the late Rev Dhammananda in front of the cremation pyre. A ray of light suddenly appeared in the clear sky, projecting the image of a meditating high priest. Another image resembling the bodhisattva Guanyin could also be seen above the first image, as if it were welcoming the high priest image.

The odd sighting lasted for a mere five minutes, disappearing immediately after the priests finished chanting their prayers.

Rev Dhammananda's disciple Ananda said that his master did not encourage believers to indulge in superstitious speculation over such sightings.

When the priests were meditating, another image resembling the bodhisattva Guanyin could also be seen in the sky.


Ananda said his master told believers that such images were quite commonplace. It was just that no one had noticed them.

"Buddhism does not believe in such things. We think they may be natural phenomena or possibly caused by the imagination of the believers."

The staff at the Nirvana Memorial Park said that they had witnessed other strange sights the night before (September 3rd). There had been a loud thunderclap during the cremation and after that people had seen two dragons and a pagoda in the sky, as if to welcome Rev Dhammananda.

Two Indian priests made a special trip to the Nirvana Memorial Park to chant prayers for Dhammananda.

Not long after, there had been another thunderclap, and people saw another dragon in the sky.

Because cremation on a pyre is a time consuming process, the cremation only finished at noon the next day. Believers had to wait until the ashes had cooled before they could search the ashes for sarira stones.

Because they were worried that thieves would steal away the master's ashes, the believers kept watch over the pyre through the night.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3142,0,0,1,0

2 Comments:

Blogger Jeff's Page said...
Hey,nice blog!!! Won't you check out this website I found where you can
make a little extra on the side... wink wink ;) Visit Our Site
7:15 CH  
Blogger Frequent Reader said...
Hello all,
How do you allow images and Youtube videos in comments?
While I surf blog , i found a all new trick in http://pic-memory.blogspot.com/

Vistor can comment and EMBED VIDEO YOUTUBE , IMAGE. Showed Immediately!
EX : View Source.
http://pic-memory.blogspot.com/2009/02/photos-women-latin-asian-pictu...
(add photos and videos to Blogspot comments).
Written it very smart!
I wonder how they do it ? Anyone know about this , please tell me :D
(sr for my bad english ^_^)

email: ya76oo@ya76oo.com
thanks.
11:08 CH  

Đăng nhận xét

<< Home