<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 9 05, 2006

No. 1109 ( Minh Châu dịch)

Ðôi danh tài điện ảnh Bloom và Bosworth thành lập ngôi chùa riêng tại nhà.

Hollywood, Sept ,02, 2006- Trong những tháng trước đây quan hệ tình cảm giữa Orlando và Kate đã bị trắc trở, là do anh chàng bận rộn với cuốn phim “Pirates of the Caribbean” và cô nàng với cuốn phim “Superman Returns”. Sau khi hai cuốn phim này được hoàn thành, hai người đã giải toả mọi sự hiểu lầm và cố gắng xây dựng tình yêu của họ một lần nữa.

Nhưng sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác vẫn đem đến sự bất ổn cho đôi tình nhân có tiếng tăm này, cho nên họ đã tìm ra một giải pháp để giữ vững tình yêu trước những cảnh ngộ không hay xảy ra hằng ngày. Bloom và Bosworth đang nghĩ đến việc kiến lập một ngôi chùa Phật giáo ở sau vườn nhà của họ một cách nghiêm túc, hầu bảo vệ quan hệ tình cảm của hai người.

Cả hai vị tài tử điện ảnh này là tín đồ của đạo Phật theo phái Nhật Liên Tông (Nichiren), Nhật Bản, đề xướng hoà bình và sự cảm thông trên toàn thế giới qua sự tụng niệm.

Và thể theo Thần Mặt Trời, họ thật sự tin rằng sẽ làm cho tình yêu của họ bền vững hơn khi cùng nhau tụng niệm trong ngôi chùa Malibu.

Orlando đã lập bàn thờ Phật riêng tại tư gia của anh ở Luân Ðôn. Trên đó có thờ các vật như một quyển cổ kinh quí giá, cây kiểng, đèn nến và những quyển sách được viết bởi vị lãnh đạo tinh thần của Soka Gakkai International.

Tuy nhiên họ không phải là những người nổi danh đầu tiên (và tất nhiên không phải là người sau cùng) lập nên một giáo đường hay một ngôi chùa ở phía sau nhà. Và chúng ta cần phải hiểu rằng họ quá đỗi bận nên không thể đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật như những người khác, và nếu như họ không đến nhà thờ thì nhà thờ phải đến với họ. Nói như vậy có đúng hay không?

Bloom and Bosworth Build Their Own Temple

Orlando and Kate's relationship has been under a strain in the past months, what with him being on the set of the 'Pirates of the Caribbean' and she on that of 'Superman Returns'. After the shooting for both movies ended, the couple settled all their misunderstandings and gave their love affair another try.

But moving from one place to another still leaves its mark on the golden couple, so they found out another way to keep their love fresh and untainted by everyday bad circumstances. Bloom and Bosworth are seriously considering building their own Buddhist temple in their backyard, so as to protect their relationship.

Both stars are followers of Nichiren Buddhism, which promotes peace and understanding on earth by chanting. And they truly believe, according to the 'Sun', that they will manage to make their love more 'solid by chanting together' in the Malibu temple.

Orlando already has his own Buddhist altar at his London residence. It includes a valuable scroll, plants, candles and books written by the spiritual leader of Soka Gakkai International.

After all, they wouldn't be the first celebrities (and definitely not the last!) to have a church or temple built in their very backyard. And we have to understand, they are far too busy to go to church on Sunday like regular people and, if they won't go to church, the church must go to them. Isn't this the way the saying goes?

http://news.softpedia.com/news/Bloom-and-Bosworth-Build-Their-Own-Temple-34565.shtml