<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 9 01, 2006

No. 1104 ( Hạt Cát dịch)
Ngài K. Sri Dhammananda lâm trọng bệnh

The Star/Buddhist Channel, August 30, 2006

Petaling Java, Malaysia- Ngài Tăng Trưởng của Phật Giáo Mã Lai và Tân Gia Ba, Venerable Dr. K.Sri Dhammananda, 87 tuổi, đang lâm trọng bệnh và đang được điều trị tại một bệnh viện tư nhân ở Petaling Jaya hơn một tuần lễ nay. Tuy nhiên, quần chúng được khuyến cáo không nên thăm viếng Ngài tại bệnh viện.

Ngài đã phải nhờ ống dẫn đưa thực phẩm vào cơ thể trong sáu tuần sau một cơn đột quỵ.

Ngài hiện đang rất yếu sức, chúng tôi có yêu cầu các bác sĩ giúp đỡ Ngài vượt qua cơn trọng bệnh. Ngài vừa mới trở về từ Tân Gia Ba hôm thứ Hai vừa rồi sau ba tuần lễ ở bệnh viện Mount Elizabeth, nơi Ngài đã được chữa trị sau một cơn đột quỵ nhẹ lần thứ hai.

Thay vì trở lại Chùa Buddhist Mahavihara ở Brickfields, Ngài yêu cầu được nhập viện trở lại, Sư Phó chùa Maha Vihara cho biết như trên.

Ngài Dhammananda là tăng trưởng của tu viện Maha Vihara, một cách thân mật, người ta hay gọi Ngài là Sư Cả hay Sư Trưởng, Ngài đã tham gia làm việc trong công cuộc truyền bá Phật pháp 54

Trang Web The Buddhist Channel tường trình rằng Ông Sarath Surende, Chủ tịch Hiệp Hội SasanaAbhiwurdhi Wardhana đã yêu cầu quần chúng không nên đến bệnh viện , nơi Sư đang phục hồi sức khỏe, để viếng thăm.

Ông nói rằng nhiều người thăm viếng sẽ khiến Ngài không thể nghỉ ngơi. Ông Suende cũng nói rằng ban điều hành bệnh viện đã yêu cầu các đại diện Phât tử khuyến cáo đại chúng rằng không nên hạ trại chờ đợi trong khuôn viên bệnh viện vốn có giới hạn.
Chúng tôi hiểu rằng Phật tử quan tâm đến Ngài Sư Cả thân yêu khả kính của chúng ta, nhưng vì lợi ích của Ngài cũng như để duy trì trật tự công cộng tại bệnh viện, chúng tôi tha thiết kêu gọi công chúng hãy trân trọng .

Ông Surende cũng khuyến cáo rằng “Nếu tín chúng thật sự quan tâm đến Ngài, xin hãy tác ý phóng niệm tâm từ gửi đến cho Ngài”.

Ông cũng yêu cầu giới truyền thông hãy nhận lấy vai trò trách nhiệm đối với thông tin được cung cấp như những tin đồn vô căn cứ đang lan truyền chung quanh tình trạng sức khỏe của Ngài.

Trang Web The Buddhist Channel đã được ủy thác như một tiếng nói chính thức phổ biến những thông tin liên hệ đến tình hình mới mẻ nhất của Sư Cả. Thông tin cũng sẽ được chuyển tải qua email và SMS- nhắn tin qua điện thoại di động.

Malaysia's Chief monk critically ill

The Star/Buddhist Channel, August 30, 2006

Petaling Jaya, Malaysia -- The Chief Monk of Malaysia and Singapore Venerable Dr K. Sri Dhammananda, 87, is critically ill and has been in a private hospital in Petaling Jaya for more than a week. The public however, is advised not to visit him at the hospital.

He has been on tube feeding for about six weeks following a stroke.

“He is very weak and we have asked the doctors to help him fight on. He flew back from Singapore last Monday after three weeks at the Mount Elizabeth Hospital where he sought treatment after a second mild stroke.

Instead of returning to the Buddhist Maha Vihara in Brickfields, he requested to be readmitted to a hospital,” said Rev K. Dhammaratana, deputy chief monk of the temple.

Rev Dhammananda is the chief monk of Buddhist Maha Vihara. Affectionately referred to as Chief Reverend, he has been involved in Buddhist missionary work for 54 years.

Meanwhile the Buddhist Channel reports that Mr. Sarath Surendre, President of the Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society, have requested the public not to make visits to the private hospital where the Chief venerable is currently recuperating.

The numerous visitors he said had disrupted the venerable's much needed rest. Mr Surendre also said that the hospital's administrators have requested Buddhist representatives to inform the public not to camp at the hospital as space there was limited.

"We understand the devotee's concern for our much beloved Chief Venerable," said Mr Surendre, "but for the venerable's sake as well as to maintain public order at the hospital, we implore the people to be considerate."

Mr Surendre also advised that "if devotees are really concerned for the venerable, they are encouraged to radiate thoughts of loving kindness (metta) to him."

He requested the media to play the role as responsible information provider as unfounded rumours have been circulating about the health situation of the venerable.

The Buddhist Channel has been assigned as the official media to disseminate information relating to the latest situation of the venerable. Information will also be distributed via emails and SMS.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3096,0,0,1,0