<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 28, 2006

No. 1089 (Upk dich)

Chùa cổ 500 năm tuổi ở Chang Mai bị sập đổ.

CHIANG MAI, Aug 20 (TNA)- Khu vực gần ngôi chùa ( chedi) lịch sử cổ xưa 5 thế kỷ bị sụp đổ trong khuôn viên một ngôi chùa Phật Giáo sau cơn mưa lớn trút xuống thuộc vùng cựu thủ đô phía bắc khiến nhà chức trách tỉnh ly phải tuyên bố là. “ khu vực nguy hiểm ”

Mang lưới an toàn được đặt năm thước cách xa từ ngôi chùa chedi 505 năm tuổi trong vòng phạm vi vùng ngoại ô thuộc ngôi chùa lịch sử Pan On tại khu thành phố Chiang Mai

Những người thăm viếng bị cấm đoán không được đi vào khoảng đất rào kín hành lang ngôi chùa vì người ta lo ngại cơn mưa khác có thể làm sụp đổ phần khác của ngôi chùa xưa cổ tại sườn núi phía tây và gây tổn hại người qua lại và những người thăm viếng có thể đánh cắp đi những di tích khảo cổ.

Các viên chức thành phố hiện tại đang bảo vệ chung quanh cơ sở sụp đổ 24/24 với quan tâm đặc biệt vì có thể kẻ trộm sẽ lợi dụng tình hình đánh cắp hình tượng Phật được gìn giữ bên trong ngôi chùa được xây dựng trong triều đại của Hoàng Đế Meng Rai thứ 12

Viện chủ trì cho rằng việc sup đổ là do nước mưa thấm vào các làn rạn nứt của kiến trúc.

Những cư dân sống gần ngôi chùa nói rằng họ nghĩ rằng việc sụp đổ có thể là do kết quả của việc tái kiến thiết hai ngôi chùa chedis, điều đó gây ảnh hưởng đến sự sụp đổ của ngôi chùa. Họ nói những công nhân xây dựng đã khoan vaò bên trong nền móng các tháp cho việc khám xét vào 2 ngày trước khi bị sụp đổ.

Dân địa phương nói việc khoan đục làm cho yếu hơn mặt khác nước mưa thấm dần bên trong chedi đã có sẵn nguy hại dễ dàng cho việc sập đổ.

Các viên chức thuộc Bộ Mỹ Thuật Cao Ðẳng sẽ duyệt xét công trình bị hư hại trong thời gian không lâu.


Collapsed Chiang Mai pagoda declared danger zone

CHIANG MAI, Aug 20 (TNA) - The area near an historic five-century-old pagoda (chedi) which collapsed in a Buddhist temple compound on Friday after heavy rain lashed this former northern capital has been declared
a "danger zone" by provincial authorities.

Safety nets have been installed some five metres away from the 505-year-old chedi within the precincts of the historic Pan On Temple in downtown Chiang Mai.

Visitors have been barred from entering the temple compound due both to concern that further rainfall might collapse another part of the ancient pagoda on the eastern flank and hurt passers-by and that some
visitors might attempt to carry away historic artefacts.

Municipality officials are now guarding the collapsed structure on a round-the-clock basis with particular concern for the possible theft of Buddha amulets which were kept inside the pagoda, built during the
reign of the 12th king of the Meng Rai dynasty.

The abbot of the temple believes the collapse resulted from rain entering the structure through cracks.

Residents living nearby the temple said they believed that the collapse might have resulted from the temple's ongoing restoration work on two chedis, which made them vulnerable to damage. They said construction workers had drilled into the stupa's base for an inspection just two days before it collapsed.

Local residents said the drilling made it vulnerable to further rainwater seepage into the already damaged chedi making it collapse.

Fine Arts Department officials will inspect the damaged structure soon. (TNA)-E111

http://etna.mcot.net/query.php?nid=24210