<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 8 22, 2006

No. 1080 (TinhTan dịch)
Kỷ niệm ngày lễ Phật giáo năm 2006 tại Anh Quốc

Được viết bởi H.W. DeSilva, ngày 10 tháng 8, 2006.
London, UK (United Kingdom) – Ngày Lễ Phật Giáo Anh quốc được tổ chức giữa sự tề tựu đông đảo của Chư Tăng Phật Giáo, các thượng khách, thiện tín và các nhà bảo trợ thuộc Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế Sri Saddatissa tại Luân Đôn.

Ngày Lễ Phật giáo Anh quốc kỷ niệm vị truyền bá Phật Pháp đến Luân Đôn đầu tiên vào năm 1908, Đại Đức Ananda Metteya, một nhà giải tích hóa học từ Anh Quốc. Đó là Ngài Henry Allen Bennet (tức Đại Đức Metteya) đã qua Tích Lan, nghiên cứu Phật giáo và thọ giới Tỳ Kheo tại Miến Điện.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức thắp sáng ngọn đèn dầu truyền thống bởi các thượng khách, tiếp theo là khóa lễ truyền Ngũ giới của TT Tiến sĩ Handupelpola Mahinda Nayaka Thero. Sau đó, TT Galayaye Piyadassi Nayaka Thero, là Trụ Trì của Trung Tâm, trong lời tuyên ngôn đón mừng đã phát biểu chi tiết mục đích của buổi lễ và tỏ lòng tri ân đến Đại Đức Metteya về sự hoằng dương cao quý của Ngài lên đến cực điểm trong việc truyền bá Phật giáo tại Anh Quốc.

Tiếp theo, Ông S.S. Ganegammaarachchi, Đại diện Cao Ủy Sri Lanka tại Anh Quốc, nhân danh Cao Ủy cảm tạ một cách vắn tắt quan điểm của Đại Đức Metteya và những sự sắp xếp của TT Piyadassi Thero để tổ chức thích đáng buổi lễ kỷ niệm hàng năm.

Buổi diễn thuyết của TT Tiến sĩ Dr. Deegalle Mahinda Thero, vị Giảng Sư thâm niên, chuyên khoa Nghiên Cứu về Lịch Sử và Văn Hóa của Tôn giáo tại Đại Học Bath Spa, là vị Tăng đã giảng về Phật Giáo Nguyên Thủy tại Luân Đôn đã làm cho hội chúng sinh động với những dữ kiện lịch sử thú vị qua những đồ thị và minh họa của phim ảnh video.

Ðó là một chi tiết tuyệt vời trình bày sự tỉnh thức trong triết lý Phật giáo tại Anh quốc từ đầu thế kỷ trước cho đến ngày nay. Ngài Neil Thorne, Sĩ Quan Đại diện của Nữ Hoàng Anh tại quận hạt Brent thuộc London Borough cũng đã phát biểu lời cảm tạ diễn văn của TT Mahinda Thero và cũng bàn thảo những vấn đề đối diện với các tôn giáo khác tại Luân Đôn trong sự truyền bá triết lý tôn giáo của họ.

Trong chú thích lời cảm tạ Ông Wilmal de Silva đã nói rằng ông hoan hỷ và hãnh diện rằng trung tâm này đã đạt được vinh dự quốc tế trong khoảng thời gian ngắn 15 năm, và tuyên dương sự lãnh đạo nhiệt thành và hướng đạo của TT Piyadassi Nayaka Thero và bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà bảo trợ của trung tâm vì nếu không có các vị này trung tâm sẽ không thành tựu được nhiều như vậy.

Buổi lễ được kết thúc với một chương trình video nói về buổi hội thảo cộng đồng được tổ chức tại Walahaduwa, Galle, Sri Lanka để trao tặng chìa khóa cho những gia chủ tương lai của những căn nhà mới trong làng đặt danh là “Làng Luân Đôn Kingsbury” được xây dựng bởi trung tâm cho nạn nhân của trận sóng thần Tsunami năm 2004.

(tinhtan dịch)Buddha Day Celebrations 2006 in UK

by H.W.De Silva, Photographs by Tissa Madawela, Lanka Everything, Aug 10, 2006

London, UK -- United Kingdom Buddhist Day was celebrated among a large gathering of Buddhist Monks, distinguished guests and devotees and supporters of the Sri Saddatissa International Buddhist Centre in London.

The UK Buddha Day celebrates the arrival in the UK in 1908 of the first Buddhist Emissary, Ven. Ananda Metteyya, an analytical chemist from England. As Henry Allen Bennet he went to Sri Lanka, studied Buddhism and received ordination as a Buddhist monk in Burma.

The celebration commenced with the lighting of traditional oil lamp by the distinguished guests followed by the observance of Five Precepts administered by Ve. Dr. Handupelpola Mahinda Nayaka Thero. Ven. Galayaye Piyadassi Nayaka Thero, Head of the Centre, in his welcome speech stated in detail the purpose of the celebration and paid tribute to Ven. Metteyya for his valuable mission which culminated in the popularising of Buddhism in the UK.

This was followed by a short speech of appreciation of Ven. Metteyya's vision and steps taken taken by Ven. Piyadassi Thero to appropriately commemorate the event annualy, by Mr. S.S.Ganegamaarachchi, Deputy High Commissioner for Sri Lanka in the UK, on behalf of the High Commissioner.

The commemoration lecture by Ven. Dr. Deegalle Mahinda Thero, Senior Lecturer, Study of Religious School of Historical and Cultural Studies at Bath Spa University, who spoke on Theravada Buddhism in London kept the audience alive with interesting historical facts with video graphics and illustrations.

It was a fantastically detailed presentation of the awakening to Buddhist Philosophy in the UK from the beginning of the centuary up to the present day. Sir Neil Thorne, The Deputy Lieutenant and the Queen's Representative in the London Borough of Brent also spoke in appreciating the speech by Ven. Mahinda Thero and also discussed the problems faced by various faith groups in the UK in propagating their religious philosophies.

In his note of thanks Wimal de Silva said that " he was happy and proud that the centre has achieved international repute in a short period of 15 years, and praised the indefatigable leadership and guidance of Ven. Piyadassi Nayaka Thero and paid tribute to the supporters of the centre without whome the centre could not have achieved so much.

The celebration was concluded with a screening of video film on the public meeting held in Walahaduwa, Galle, Sri Lanka to hand over the keys to the prospective owners of the new homes in a village named " London Kingsbury Village " built by the centre for the 2004 Tsunami victims.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,3021,0,0,1,0