<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 21, 2006

No. 1090 (Hạt Cát dịch)
Hình tượng quý giá Phật giáo xuất cảng lậu sang vào Hoa Kỳ bị tịch thu.

The Nation, August 16, 2006

Bangkok: Một kiện hàng chứa hơn 100 hình tượng Ðức Phật và các tác phẩm nghệ thuật Phật Gíao với mục đích buôn lậu vào Hoa Kỳ đã bị tịch thu ngày hôm qua tại Thái Lan.

Một viên chức quan thuế tại cảng Lat Krabang, Bangkok giơ cao một pho tượng Phật, một trong hơn 100 hình tượng khác bị phát giác trong một kiện hàng gửi đi Hoa Kỳ.

Các viên chức cảnh sát và viên chức hải quan đã khui một kiện hàng chứa các nghệ phẩm của một người đàn ông 45 tuổi , ông Jack David Portert. Ông tổng giám đốc thuộc Cục Hải Quan, Sathit Limpongpan cho biết như trên.

Bên trong kiện hàng các viên chức tìm thấy 58 tượng Phật, 2 tượng Phật Thủ, 63 tượng chư Thánh đệ tử, 14 tượng chư thiên thần hộ pháp theo truyền thốngThái Lan, ba kệ sách quý và một túi chuỗi hột, những thứ này được dấu vào trong các món hàng như vật dụng trang trí nhà cửa và bàn ghế.


Các nhân viên điều tra phát hiện rằng các món hàng này - nghe nói được mua từ miền Bắc và tại Bangkok- đã trình khai gian dối với hải quan là hộp đựng nữ trang, đèn và hình nộm nhồi bông sẽ được gửi tới Hoa Kỳ bằng đường thủy.

Ông Sathit nói một cuộc sát nghiệm sơ khởi do Bộ Cao Ðẳng Mỹ Thuật thực hiện cho thấy các tác phẩm này là nguyên tác, ông nói thêm rằng các tác phẩm tượng Phật cổ - bất cứ là nguyên tác hay sao chế- đều bị cấm xuất cảng nếu không có giấy phép
của Bộ Cao Ðẳng Mỹ Thuật .

Ông Sathit nói “Vì hàng hóa xuất cảng bị trình khai gian dối nên nhà chức trách đã tịch thu tất cả “, ông còn nói thêm rằng , những món hàng này vô giá.
Xuất cảng hàng hóa bị cấm ra khỏi Thái Lan sẽ bị phạt gấp bốn lần trị giá món hàng hoặc là 10 năm tù giam.

'Priceless' Buddha images seized en route to the US

The Nation, August 16, 2006
Bangkok, Thailand -- A container carrying more than 100 Buddha images and artefacts that were about to be smuggled to the United States was impounded yesterday.

A customs officer at Bangkok’s Lat Krabang customs checkpoint carries a Buddha image, one of over 100 such artefacts seized from a container bound for the United States.

Makkasan railway police officers and Bangkok customs officers broke open a container carrying the artefacts belonging to 45-year old Jack David Porter, said Customs Department director-general Sathit Limpongpan.

Inside the container, officers found 58 Buddha images, two Buddha head images, 63 images of Buddha's great disciples, 14 images of Thai traditional guardian angels, three sacred bookcases and a bag of holy beads, which were hidden among furniture and home decoration items, Sathit said.

The investigation found that the items - allegedly bought from the North and Bangkok by Porter - were falsely declared as jewellery boxes, lamps and dolls that were to be transported by ship to the US.

Sathit said an initial examination by the Fine Arts Department showed the items were authentic, adding that ancient Buddha images - be they authentic or copies - were prohibited from being exported without permission from the Fine Arts Department.

Since the items were wrongfully declared, authorities had seized all the property, said Sathit, adding that the items were priceless.

Smuggling prohibited items out of Thailand is punishable with a fine worth four times the item's value, or up to 10 years in jail.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=52,3044,0,0,1,0