<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 8 19, 2006

No. 1078 (Upekha dịch)
Tượng Phật cao 36m đang được xây dựng tại Kelantan, Mã Lai

Bernama, August 9, 2006
BACHOK, Kelantan (Malaysia)—
Một pho tượng Phật chiều cao 36 thước “ Tượng Phật đứng” đang được xây dựng tại chùa Phithikyan Phutthaktham tại Kampung Balai .Chi phí pho tượng vào khoảng 2 triệu Mã Kim (RM2 mil) ( US$ 548,000), hầu hết từ trong quỹ cúng dường do cộng đồng đóng góp.

Công trình bắt đầu xây dựng vào năm 2002 và dự trù hoàn tất vào 2009, Sư trụ trì chùa, Acharn Pho Chai nói.

Kelantan đã có hai pho tượng Phật—chiều cao 30 metre “ Tượng Phật đứng” tại Kampung Jubakar và 10.6 metre cao và 40.9 metre chiều dài “ Tượng Phật nằm” tại Kampung Jambu hoặc Kampung Berok. Cả hai tại quận hạt Tumpat.

Tượng Phật đứng có thang máy bên trong cho người đến viếng thăm dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng từ trên đỉnh chóp của pho tượng

Năm chuyên viên và một kỹ sư chịu trách nhiệm trong công trình này.

Sư trụ trì nói pho tượng sẽ thu hút nhiều du khách đến Kelantan c ũng nh ư hi ện nay, dân chúng từ Đài Loan, Hongkong, Trung Hoa, Viêt Nam. Cambodia, Laos và Thailand đến quan sát diễn tiến thực hiện công trình.

Với kiến trúc duy nhất , Kampung Balai sẽ là một địa điểm du lịch quan trọng , Ngài nói.

Ông nói hai tượng rồng, mỗi tượng chiều dài đo được 181,6 mét làm thành hàng rào của ngôi chùa.

Mỗi tượng trị giá RM 150,000 Mã Kim và cả hai được cúng dường bởi vị trụ trì trước của chùa, Ngài Ajchan Porchai hồi năm 1992.

36m Tall 'Standing Buddha' Being Built In Kelantan
Bernama, August 9, 2006

BACHOK, Kelantan (Malaysia) -- A 36-metre tall "Standing Buddha" is being built at Wat Phithikyan Phutthaktham in Kampung Balai here.It costs RM2 mil (US$ 548,000) to build, mostly using funds donated by the public.

The construction work began in 2002 and was scheduled to be fully completed in 2009, said head priest Pharphochai Acharn Pho Chai.

Kelantan already has two huge Buddha statues -- the 30-metre tall "Sitting Buddha" in Kampung Jubakar and the 10.6-metre tall and 40.9-metre long "Sleeping Buddha" in Kampung Jambu or Kampung Berok. Both are in Tumpat district.

The Standing Buddha has a lift inside it which will enable visitors to have a clear view of the village from the top of the statue.

Five skilled workers and an engineer are involved in the construction.

The priest said the statue would attract more tourists to Kelantan as even now, people from Taiwan, Hongkong, China, Vietnam, Cambodia, Laos and Thailand had come to see how the work was being carried out.

With the unique architecture, Kampung Balai would be a major tourist spot, he said.

He said two dragon statues, each measuring 181.6 metres long, made up the fence of the temple.

Each was worth RM150,000 and both were donated by former priest Archan Phrak Ajchan Porchai in 1992.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3006,0,0,1,0