<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 8 13, 2006

No. 1074 (Tinh Tan dịch)

Chư Tăng Phật Giáo Ấn Ðộ đặt lại vấn đề về giới ngoại đạo nắm quyền điều hành ngôi cổ tự Ðại Bồ Đề

Indo- Asian News Service, ngày 30 tháng 07, 2006.

Patna, India – Chư Tăng Phật giáo đã đặt câu hỏi với giới ngoại đạo nắm quyền quản lý ngôi cổ tự Ðại Bồ Đề (Mahabodhi) xây dựng cách đây 1,500 năm tại tỉnh Bodh Gaya của Bihar. Chư Tăng cũng đã buộc tội những kẻ ngoại đạo về việc nhánh của cây Bồ Đề lịch sử thiêng liêng bị đốn và bán lá Bồ Đề cho một tổ chức buôn lậu quốc tế.
Hiên nay Chư Tăng đang họach định khởi xướng những đợt phản kháng mới và muốn Chính quyền trung ương trao lại quyền hạn cho Chư Tăng quản lý một trong những ngôi điện thờ thiêng liêng nhất của Phật giáo bằng cách sửa đổi lại Đạo luật Quản lý Tu viện Bồ Đề Đạo Tràng.
Để bắt đầu cho vấn đề này, Ngài Bhante Anand, Chủ tịch của hội đồng tu viện Ðại Bồ Đề Đạo Tràng Toàn Ấn Độ đã cho biết rằng điều này là một âm mưu mà sự quản lý tu viện đã bị đặt dưới sự kiểm soát của những kẻ ngoại đạo.
“Chúng tôi không hiểu tại sao những kẻ ngọai đạo lại có quyền điều khiển ngôi điện thờ thiêng liêng nhất của Phật giáo. Chúng tôi đã quyết định đặt lại vấn đề bằng cách vận động chính trị, động viên và phản kháng để tín đồ được quyền quản lý,” Ngài Bhante Anand đã nói với phóng viên tờ báo IANS tại đây trước khi cuộc hội nghị toàn quốc hai ngày của hội đồng đã bắt đầu hôm Chủ Nhật.
Chư Tăng Phật giáo khắp toàn quốc đã tham dự cuộc hội nghị để bàn thảo vấn đề này.
“Chúng tôi cũng yêu cầu giải tán Hội đồng quản lý tu viện ngay lập tức” Ngài Bhante Anand đã nói.
“Nếu sự quản lý các chùa, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và đền thờ Sikh (Gurdwaras) không bị các giáo phái khác kiểm sóat, thì tại sao Tu viện Bồ Đề Đạo Tràng lại không được như vậy?.”
Ngài Bhante Anand, cũng là chủ tịch của hội Akhil Bharatiya Bhikkhu Mahasangh (ABBM), một vị tăng có uy thế của Hội Tăng già đã nói rằng một đoàn đại biểu sẽ diện kiến Bộ Trưởng Bihar Ông Nitish Kumar vào Thứ Hai để trao lại một thỉnh nguyện thư.
Ngài Bhante nói tiếp: “Nếu không có sự đáp ứng nào từ ngày 31 tháng 08, chúng tôi sẽ đệ trình vấn đề này lên Thủ Tướng Manmohan Singh.”
Ngài Bhante nói rằng các Phật tử đã được giao chức vụ tầm thường trong việc quản lý tu viện từ năm 1949.
Ngài thẳng thắng quy cứ cho các thành viên ngoại đạo của hội đồng quản lý tu viện có trách nhiệm trong việc nhánh cây Bồ Đề bị đốn. Người ta tường trình rằng vào khoảng đầu tháng Bảy một số người vô danh đã đốn mất nhánh cây Bồ Đề.
Ngài Anand nói rằng Ngài nghi ngờ có sự dính líu của tổ chức buôn lậu quốc tế trong tội phạm này, Ngài nói thêm rằng đã có một nhu cầu lớn lao từ Nhật Bản về lá cây, các khúc của nhánh cây Bồ Đề và chút đất nơi Phật tích.

(tinhtan dich)


http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2958,0,0,1,0