<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 29, 2006

No. 1062 (Tinh Tấn dịch)

Hội đồng Bồ Đề Đạo Tràng phủ nhận tin đồn về nhánh cây Bồ Đề bị đốn

Patna Daily, ngày 24 tháng 07, 2006.

Bodh Gaya, India – Phủ nhận việc một nhánh cây của cội Bồ Đề Lịch Sử tại Phật tích Bodh Gaya mà dưới cội Bồ Đề đó Đức Phật đã chứng ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác cách đây 2,500 năm đã bị đốn gần đây. Ban trị sự tu viện cho biết nguồn tin đã không xác thực và nhánh cây trong nghi vấn đã thực sự bị đốn cách đây trên 30 năm theo chỉ thị của các nhà thực vật trong thời gian đó.


Thư ký Ban Trị Sự Tu viện Ông Kalicharan Singh Yadav trình ra một bức ảnh của cây Bồ Đề tại Đạo Tràng đã được chụp cách đây vài năm và cho biết rằng nhánh cây bị đốn đi sau khi các chuyên gia thực vật nổi tiếng đã định rằng nhánh cây phát triển không thích hợp.

Gần đây, nguồn tin lan rộng rằng những kẻ tà giáo vô danh đã cắt nhánh cây để làm xáo trộn nơi Phật tích. Vi`các đài truyền hình loan truyền những tin tức này suốt ngày, Bộ Trưởng Ông Nitish Kumar đã quan tâm và ra lệnh cho Bí Thư Địa Phương Ông Afzal Amanullah và Tư Lệnh Cảnh Sát (DGP) Ông Ashish Ranjan Sinha đến viếng Bồ Đề Đạo Tràng (Gaya) mặc dù trực thăng không thể cất cánh được vì thời tiết xấu.

Sau khi viếng thăm tu viện, Quận Trưởng Gaya Ông Magistrate Jitendra Srivastava và Cảnh sát trưởng(SP) Ông Amit Jain đã phủ nhận việc nhánh cây đã bị đốn như đã đồn đãi và nói rằng không lý do gì để quan tâm đến.

Tuy nhiên, Ông Srivastava cho biết ông sẽ mời một nhóm chuyên gia đến để xét nghiệm cây Bồ Đề và làm lắng dịu lời đồn đãi.

Đồng thời, chính quyền Nitish ban hành một cuộc điều tra về tin đồn phá hoại công trình văn hóa của cây Bồ Đề lịch sử.

(tinhtan dịch)

Mahabodhi Committee Denies Rumor of Tree Branch Being Chopped Off


Patna Daily, July 24, 2006

Bodh Gaya, India -- Denying that a branch of the historical Mahabodhi tree in Bodh Gaya under which Lord Buddha attained enlightenment over 2,500 years ago was recently cut off, the temple management said the news was not true and the branch in question was in fact chopped off over 30 years ago under the directions of noted horticulturists of that time.

Temple management committee secretary Kalicharan Singh Yadav, displaying a photo of the tree taken several years ago, said the branch was cut off after it developed some botanical indisposition diagnosed by renowned tree experts.
Earlier, news spread that unidentified miscreants had cut off the branch of the tree to stir up trouble in the land of Buddha. With television channels airing the news throughout the day, a concerned Chief Minister Nitish Kumar directed Home Secretary Afzal Amanullah and Director General of Police (DGP) Ashish Ranjan Sinha to visit Gaya though their helicopter could not take off due to bad weather.
Gaya District Magistrate Jitendra Srivastava and Superintendent of Police (SP) Amit Jain, after visiting the temple, denied the tree had been cut as reported in the media and said there was no reason to be concerned about.
Srivastava, however, said he would invite a team of experts to examine the tree and put the rumors to rest.
Meanwhile, the Nitish government, ordered a probe into the alleged report of vandalization of the historical tree.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2949,0,0,1,0