<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 25, 2006

No. 1057(Tinh Tấn dịch)

Dân chúng toàn quốc Thái Lan cầu nguyện cho Quốc Vương trải qua cuộc giải phẫu.

Bangkok, ThaiLan – July 20, 2006. Chư Tăng Phật giáo và thiện tín đã tụ họp tại các tu viện khắp toàn quốc Thái Lan vào chiều ngày Thứ Năm để tụng kinh cầu an cho Đương Kim Quốc Vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, 78 tuổi, đã được chuyển vào một bệnh viện tại Bangkok sáng sớm cùng ngày để trải qua một cuộc giải phẫu xương sống.

Hàng ngàn tu viện Phật giáo toàn quốc đã tổ chức những khóa lễ cầu an kéo dài từ 5 đến 6 giờ chiều cho vị Quốc Vương khả kính. Ngài đã được dự định giải phẫu xương sống vào đêm thứ Năm.

Hơn ngàn người thành khẩn cầu nguyện đã tụ họp ngoài Bệnh viện Siriraj để chào đón Quốc Vương Bhumibol khi Ngài nhập viện chiều thứ Năm.
Khi Vua Bhumibol đến bệnh viện, mọi người tung hô “Quốc Vương Vạn Tuế”, hầu hết họ trang phục với áo màu vàng.

Màu vàng là màu của Quốc Vương Bhumibol vì Ngài sinh vào ngày thứ Hai, và mỗi ngày trong tuần liên hệ đến một màu may mắn đặc biệt, theo niềm tin của dân tộc Thái.
Tháng qua ThaiLan đã tổ chức những lễ kỷ niệm để đánh dấu 60 năm trên ngai vàng của Quốc Vương Bhumibol, tôn vinh Ngài là một vị Vua trị vì lâu nhất thế giới.

Trang phục áo vàng đã trở thành thời trang trong năm, tượng trưng lòng thành kính đến Quốc Vương của họ.

Vào đầu tuần, các Bác sĩ đã tiết lộ rằng Vua đã được chẩn bệnh vào năm 2003 vì chịu đựng cơn đau thắt lưng do chứng hẹp tủy xương sống, đè vào dây thần kinh xương sống vì nguyên nhân tuổi gìa.

Đầu tiên, bác sĩ đã đề nghị Vua tập vật lý trị liệu, nhưng vào ngày 3 tháng 05, một nhóm bác sĩ chuyên khoa đã quyết định làm một “tiểu phẫu để giảm sức ép dây thần kinh” và làm giảm bệnh trạng gây nên cơn đau lưng và chân, làm tê buốt hai chân khi Ngài đi và đứng.

Quốc Vương vừa trải qua một cuộc điều trị tim, một xương sườn của Ngài đã được tường trình bị nứt trong khi Ngài đi bộ để tập thể duc vào ngày 24 tháng 06, 2006.

(tinhtan dịch)

Thai nation prays for king as he undergoes back surgery

July 20, 2006

Bangkok - Buddhist monks and laymen gathered at temples throughout Thailand Thursday evening to pray for Thai King Bhumibol Adulyadej, 78, who was admitted earlier in the day to a Bangkok hospital to undergo an operation on his spine.
Thousands of Buddhist temples nationwide staged hour-long prayers between 5 and 6 p.m. for the revered king who was scheduled for back surgery Thursday night.
More than 1,000 well-wishers had gathered outside Siriraj Hospital to welcome the King Bhumibol as he checked in to the hospital Thursday afternoon.
When the king arrived at the hospital, shouts of 'Long live the king' came from the crowd, most of whom were clad in yellow shirts.
Yellow is the king's colour because he was born on a Monday, and each day of the week is associated with a specific lucky colour, according to Thai beliefs.
Thailand last month staged celebrations to mark King Bhumibol's 60th year on the throne, making him the world's longest reigning monarch.
Donning yellow shirts has become the fashion statement of the year, symbolizing devotion to their monarch.
Doctors earlier this week revealed that the king had been diagnosed in 2003 as suffering from lumbar spine stenosis, a narrowing of the canal that contains the spinal cord and nerve roots, which is caused by ageing.
Doctors initially recommended physical therapy, but on May 3, a team of specialists resolved to perform 'a microsurgical decompression' to relieve the condition, which causes back and leg pain and numbness in the legs when standing and walking.
The king, who has undergone a heart procedure in the past, reportedly cracked a rib on June 24 while performing walking exercises.

http://people.monstersandcritics.com/royalwatch/article_1182608.php/