<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 21, 2006

No. 1055(tinhtan dich)

Cơn giông bão mãnh liệt gây tổn thương hàng chục Phật tử tại Vermont

The Associated Press, Thứ Tư ngày 19 tháng 07, 2006.

Burlington (AP) (USA) – Một cơn giông bão mãnh liệt đã làm gãy đổ cây cối và đường dây điện tại miền đông bắc Vermont vào trưa thứ Ba, gây tổn thương hàng chục Phật tử đang tu học và thổi dạt chiếc thuyền tuần tiểu của cảnh sát khoảng 40 feet, các viên chức đã nói.
Vài bản tường trình rằng một cơn trốt đã xoáy xuống tỉnh Barnet và các nhà khí tượng từ Đài Khí Tượng quốc gia tại Burlington đã đến vùng này vào hôm thứ Ba để cố gắng xác định rằng nếu cơn trốt đã gây thiệt hại hay đó chỉ là một cơn bão dữ dội, Đài Khí Tượng Quốc gia do nhà khí tượng Ông Eric Evenson đã cho biết.
Ông Evenson đã nói: “Thật rõ ràng một cơn bão mãnh liệt gây kết quả thiệt hại trầm trọng.”
Cường độ dữ dội của một phần cơn bão đã kéo dài đến 20 phút và sự thiệt hại nặng nề nhất được tường trình gần ngã tư đường 5 và hướng Tây đường Barnet.
Đã có nhiều cây bị đổ xuống theo tường trình tại Barnet, Ryegate, và Peacham.
Ông Evenson nói tiếp: “Khí hậu đang gây ra thời tiết tệ hại quanh vùng Littleton, New Hampsire và tôi tin rằng cơn bão đã di chuyển hoàn toàn về vùng Maine.”
Cơn bão đã làm mất điện khoảng 2000 cư dân trong vùng Barnet-Ryegate, Bà Dotty Schnure, một xướng ngôn viên tại Điện Lực Núi Xanh đã nói như trên.
Cơn bão đã làm đứt hai đường dây cao thế phục vụ cho mỗi cộng đồng.
Công ty điện lực đã nối lại đường dây cao thế tại vùng Ryegate vào khoảng 3 giờ chiều và các nhân viên điện lực bây giờ đang phục hồi lại đường dây điện cho vùng Barnet.
Vào 6 giờ chiều, 1,000 cư dân vẫn chưa có điện ở vùng này.
Bà Schnure nói rằng đường dây cao thế phục vụ vùng Barnet đã được sửa chữa vào khoảng 8:30 sáng. Sau đó, các nhân viên điện lực bắt đầu phục hồi điện cho từng nhà. Bà không biết sẽ mất đến bao lâu để hồi phục điện lực lại cho tất cả người tiêu thụ.

(tinhtan dich)

Severe storm injures a dozen in Vt.

The Associated Press
Wednesday, July 19

BURLINGTON (AP) — A severe thunderstorm knocked down trees and power lines in northeastern Vermont at midday Tuesday, injuring about a dozen people at a Buddhist retreat and moving a sheriff's cruiser about 40 feet, officials said.
There were some reports that a tornado touched down in Barnet and meteorologists from the National Weather Service office in Burlington were in the area Tuesday trying to determine if that's what caused the damage or if it was just a severe thunderstorm, said National Weather Service Meteorologist Eric Evenson.
"It was definitely a very intense storm that was very prolific in producing severe damage," Evenson said.
The intense portion of the storm lasted about 20 minutes and most damage was reported near the intersection of U.S. Route 5 and West Barnet Road.
There were trees reported down in Barnet, Ryegate and Peacham.
"It was producing severe weather around the Littleton, New Hampshire, area," Evenson said. "I believe that storm went all the way into Maine."
The storm knocked out power to about 2,000 customers in the Barnet-Ryegate area, said Dotty Schnure, a spokeswoman for Green Mountain Power.
The storm knocked out two transmission lines serving each community. The utility rerouted power into Ryegate by about 3 p.m. and line crews are now working to restore the line serving Barnet.
At 6 p.m. 1,000 customers were still without power in Barnet.
Schnure said the transmission line serving Barnet was repaired by about 8:30. After that crews began working to restore power to individual customers.
She didn't know how long it would take to restore power for all customers.

http://www.benningtonbanner.com/region/ci_4068674