<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 18, 2006

No. 1049 (Upekha dich)

Một bước lui, hai bước tiến.

Originally published July 15, 2006
By Tish Turgeon

Tôi là một Phật Tử chừng vài năm nay. Lần đầu tiên khi tôi biết đến Đạo Phật, đó là một giờ phút “bừng sáng” đối với tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi thầm nhủ “ Tôi đã tìm thấy rồi!”

Nhưng, sự thật tôi chưa tìm được. Đôi khi càng hiểu biết nhiều, bạn càng nhận ra sự hiểu biết của mình càng ít ỏi. Đối với tôi, nhận biết rằng con đường chân chính phải đi từ điểm khởi đầu đã phải mất một thời gian dài. Trên thực tế không có lối đi tắt “nhảy rào” đến ngay điểm giữa, dù là với lòng say mê nhiệt tình. Đây là chỗ công việc đúng đắn bắt đầu. Là chỗ thực hành của tôi và ý nghĩa chân chính mà tôi nắm giữ.

Mặc dù nhóm nhỏ thiền định của chúng tôi không có thầy hướng dẫn, tôi vẫn thành thật tri ân khi có được hiểu biết và kinh nghiệm của hai người từng thực hành nhiều năm qua. Tôi lấy làm thích thú khi đọc sách vở mà họ mang đến cho chúng tôi, những loại sách vở đầy ý nghĩa sâu sắc.

Nhưng nhiều hơn điều đó, tôi hướng về những hạt ngọc trí tuệ đã cho phép tôi nhận thức quan tâm mọi vật dưới một tầm nhìn mới mẻ . Bạn có lưu ý rằng những người trí tuệ nhất giữa chúng ta là những người có khuynh hướng ít nói nhất không?……… Càng nói ít lời, giá trị của mỗi lời nói càng cao, và cả Kris và Kelly dành nhiều thời giờ vào sự quan sát hơn là đàm luận

Cả hai thành viên lâu năm này đều khiêm tốn giản dị, và tôi chắc chắn rằng trong lần gặp gỡ tới đây, họ sẽ cho tôi biết họ đang đi vào đúng “ lối đi”. Dù sao,, tôi rất tri ân sự hướng dẫn của họ. Danh hiệu “ Đức Phật” nghĩa “Giác ngộ”.Đó là điều tôi cố gắng tiếp tục phấn đấu,tỉnh giác trong hiện tại. Tôi đã mất thời gian vài năm mới nhận ra ra sự phấn đấu giữa tâm trí tự nhiên không trau dồi và tình trạng tiến đến sự tỉnh giác.

Sự chuyển hóa sang Phật Giáo là bước đi rất sơ khởi trên con đường trước mặt của tôi.

Tôi không muốn “ trèo lên đỉnh núi” để đạt tới giác ngộ mà tốt hơn là dành thời gian với một người trí tuệ, một người sẽ giúp hướng dẫn tôi đi trên lối đi và sự thực hành trực tiếp. Hy vọng tất cả đều tốt lành.

(Upekha dịch)

Two steps forward, one back

Originally published July 15, 2006

By Tish Turgeon

I've been a practicing Buddhist for several years now. When I first found Buddhism, it was a "eureka" moment. In very short order I was saying to myself, "By George, I think you've got it, girl!"
Well, the truth is I don't have it. Sometimes the more you know, you realize the less you really know. It's taken me this long to realize that any path truly starts at the beginning. There really is no way to "long jump" to the middle, even with the greatest of passion. This is where the real work begins. This is where my practice deepens and takes on true meaning.

Even though our small meditation group lacks a teacher, I am truly thankful to have the wisdom and experience of two people who have been practicing for many years. I enjoy the readings that they bring to our group, which are meaningful and insightful. But much more than that, I look forward to those pearls of wisdom that allow me to consider things from a fresh perspective. Have you noticed that the most wise among us tend to speak the least? The fewer the words, the higher the value of each one spoken, and both Kris and Kelley spend more time in observation than in conversation.
Both of these long-term members are modest and humble, and I'm sure that at the next meeting, they will let me know that they too are just "on the path." However, I am very thankful for their guidance.
The title "Buddha" means "Awakened One." That is what we strive to be, awake and in the moment. It's taken me a few years to realize that the struggle between the very nature of the mind and the state of awakening is ongoing. Conversion to Buddhism is just the very first step onto the path before me.
I don't want to "climb the mountain" to attain enlightenment but rather spend a brief moment of time with the wise man who will help guide me on my path and make it just a bit straighter. May all beings benefit.

http://www.thestarpress.com/apps/pbcs.dll/article?