<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 14, 2006

No. 1040 ( Upekha dịch)

Tín thí tạo phước hồi hướng đến Quốc Vương
Tue, July 11, 2006
Bangkok - Hàng ngàn người với y phục màu vàng mang ý nghĩa tạo phước đã tụ tập tại Quảng Trường Buddha Monthon ở Nakhon Pathom hôm qua trong niềm danh dự của Quốc Vương trong ngày Đại lễ Pháp Bảo Asalha Puja Day.

Hoàng Đế, người được kỷ niệm 60 năm ngày lên ngôi vị vua, đang hồi phục sức khỏe do ảnh hưởng tai nạn nhỏ trong một vụ té ngã hôm 29 tháng 6.

Các tín thí tạo phước tại Buddha Monthon cúng dường bố thí và thề nguyền tạo phước lành để hồi hướng đến Hoàng Đế.

Asalha Puja Day, hay Sangha Day,bài Pháp đầu tiên được tuyên bố nhằm tưởng nhớ đến Đức Bổn Sư

Đó là ngày Tăng Già được thành lập và vì thế Holy Triple Gem Tam Bảo được hoàn thành. Cũng từ đó mà Phật Giao được hình thành. Vào ngày trăng tròn của tháng tám theo âm lịch.

Ðược xây dựng để kỷ niệm 2,500 năm kỷ nguyên Phật Giáo, Buddha Monthon làmột trong những địa điểm có tầm mức quan trọng về mặt tôn giáo của ThaiLand.

Phó Bộ Trưởng Sức khỏe Cộng Đồng Ông Anutin Charnveerakul kêu gọi quần chúng tạo thành tích tốt để hồi hướng cho Hoàng Đế.

Dưới ảnh hửong kinh tế khăt khe và thái độ quan điểm đúng đắn của bạn do đó,”

Ông nói.“ Bạn đem niềm vui đến gia đình bạn. Những gia đình vui vẻ đến từ ngôi làng vui vẻ… Sau đó chúng ta sẽ có cả nước vui vẻ.

Anutin cũng khuyến khích quần chúng giữ giới không uống rượu trong mùa An Cư, cho biết say rượu khi lái xe là một nguyên nhân gây tai nạn to lớn.

Phra Thepwisuttikawee, phó trưởng tu viện học viện và thành phố tại Mahachulalongkornraijavi-davala, Đại học Tăng Sinh, nói mọi người nên ngưng quấy phá trong nước và đem lai niềm danh dự cho Hoàng Đế. “ Làm mọi đều tốt và ban phúc lành đến bạn.” Chư Tăng phát biểu.

Tại Khon Kaen, quần chúng cũng đã hồi hướng tại chùa Nong Waeng và chúc tụng đến Hoàng Đế sớm bình phục và trường thọ

Tại Ubon Ratchathani, những thành phố địa phương phóng sanh chim cá và làm từ thiện nhằm bảo vệ cuộc sống gia súc ngăn ngừa nghiệp sát sanh.

Một tín thí tại chùa Ban Ta Kok Hae nói quả phước thiện sự của quần chúng đã được dâng hiến đến Hoàng Đế. Các hoạt động tạo phước tương tự của tín chúng cũng đã diễn ra đó đây trên khắp nước TháiLan.

Merit makers offer alms

Thousands of people wearing yellow made merit at the Buddha Monthon religious complex in Nakhon Pathom yesterday in honour of His Majesty the King for Asalha Puja Day.

His Majesty, who is celebrating his 60th year on the throne, is recuperating from minor injuries suffered in a fall on June 29.

Merit-makers at the Buddha Monthon gave alms and vowed to do good deeds for His Majesty.

Asalha Puja Day, or Sangha Day, commemorates the day Lord Buddha delivered the first discourse.

It was the day the Sangha came into existence and thus the Holy Triple Gem became complete. It is also recognised as the day Buddhism was established. It falls on the full moon of the eighth month in the lunar calendar.
Built to commemorate the 2,500th year of the Buddhist Era, the Buddha Monthon is one of Thailand's most important religious sites.

Deputy Public Health Minister Anutin Charnveerakul called on people to do good deeds as a tribute to His Majesty.

"Embrace sufficiency economy and adjust your attitudes accordingly," he said.

"Then, you can bring happiness to your family. Happy families form happy villages. We will then be a happy country."

Anutin also encouraged people to abstain from drinking alcohol during the Buddhist Lent, saying that drunk driving was a major cause of road accidents.

Phra Thepwisuttikawee, deputy dean for academic affairs and planning at Mahachulalongkornrajavi-dayala, the university for monks, said everyone should stop causing havoc in the country and do good deeds to honour His Majesty.

"Do good things and bless you," the monk said.

In Khon Kaen, people made merit at the Nong Waeng Temple and expressed wishes for His Majesty's quick recovery and long life.

In Ubon Ratchathani, local villagers released birds and fish and made donations to save the lives of cattle destined for slaughterhouses.

One merit-maker at Ban Ta Kok Hae Temple said the people's good deeds were dedicated to His Majesty.

Similar merit-making activities took place across the country.

http://203.150.224.53/2006/07/11/national/national_30008447.php