<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 11, 2006

No. 1039 ( Hạt Cát dịch)

Ðêm Hội Trăng Tròn Thái Lan trì hoãn vì Lễ Hội Phật Giáo.

Saturday July 8, 2006

BANGKOK, Thailand (AP) - Lễ hội nổi tiếng thức trắng đêm ở bãi biển của Thái Lan, the Full Moon Party tạm dịch Ðêm Hội Trăng Tròn, sẽ được hoãn lại một vài hôm trong tháng này để không phải bị đụng độ với ngày lễ hội Phật Giáo, các viên chức địa phương cho biết như trên hôm thứ Bảy.

Ðêm Hội Trăng Tròn trên bãi biển hằng tháng ở Koh Phangan, một hòn đảo phía nam, nơi thu hút hằng ngàn du khách trẻ tuổi, sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư, 2 ngày sau đêm trăng tròn, Thống Ðốc tỉnh Surat Thani đã cho biết như trên.

Ông nói “Ðêm trăng tròn rơi vào ngày thứ Hai, trùng hợp với ngày lễ hầu như là quan trọng nhất đối với Phật tử, Tôi đã báo với quý vị chủ nhân các khách sạn, các nhà ngủ dời ngày Ðêm Hội Trăng Tròn đến ngày thứ Tư.

Ngày thứ Hai là ngày lễ Asalha Pujia, ngày Pháp Bảo, kỷ niệm bài pháp đầu tiên của Ðức Phật. Ngày thứ Ba là ngày bắt đầu Mùa An Cư Kiết Hạ.

Thủ Tướng Thaksin Shinawatra, trong bài nói chuyện trên đài phát thanh mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần, gần đây đã kêu gọi thính chúng hãy từ bỏ uống rượu trong Mùa An Cư.

Ông nói “Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải tuân giữ giới điều không uống rượu, ít nhất là trong suốt Mùa An Cư”.

Ðêm Hội Trăng Tròn hằng tháng thường thu hút khoảng 10, 000 người, đa số là du khách ba lô, cho một đêm hội hè thức trắng trên đảo Koh Phangan, một hòn đảo nhiệt đới cửa ngỏ của Vịnh Thái Lan

Thailand's Full Moon Party postponed due to Buddhist holiday

Saturday July 8, 2006

BANGKOK, Thailand (AP) - Thailand's famous all-night beach bash, the Full Moon Party, will be postponed by a couple of days this month so it does not conflict with a sacred Buddhist holiday, local officials said Saturday.

The monthly beach party on Koh Phangan, a southern island that attracts thousands of young travelers, will be held on Wednesday, two days after the full moon, said Vichit Wichaisang, the governor of Surat Thani province.

"The full moon falls on Monday, which is the same day as one of the most important days for Buddhists,'' Vichit told reporters. "I told the hotel and bungalow owners to postpone the Full Moon Party until Wednesday.''

Monday marks the holiday of Asalha Puja, which commemorates the Buddha's first sermon. Tuesday is the start of the Buddhist Lent, a three-month period when Buddhists try to refrain from indulgence.

Prime Minister Thaksin Shinawatra, in his weekly Saturday morning radio broadcast to the predominantly Buddhist country, urged listeners to give up alcohol during the holiday.

"Since we are Buddhists, we have to observe the Buddhist principle of not drinking alcohol _ at least during the Buddhist Lent,'' he said.

The monthly Full Moon Party often draws as many as 10,000 people, mostly backpackers, for a night of raucous partying on Koh Phangan, a rugged tropical island on the Gulf of Thailand. - AP

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/7/8/apworld/20060708140011&sec=apworld