<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 08, 2006

No 1036 ( Hạt Cát dịch)
Keerti Chawla, nữ diễn viên trẻ Ấn Ðộ cải đạo sang Phật Giáo.

Ấn Ðộ- 07/07/ 2006. Nữ diễn viên Jayamala đã tin cậy vào vị thượng đế độc thân trẻ tuổi Iyappa tại chùa Sabaramala của ông ta còn Sudha Chandran thì xác nhận đã thực hiện bước thứ 18 của vũ điệu thiêng liêng Bharatanatyam, một vũ điệu nghệ thuật Du Già Cổ Ấn. Rồi thì Meera Jasmine, một tín đồ Ki Tô Giáo, đã đến viếng thăm và cầu nguyện tại Chùa Ấn Giáo Rajarajeswara.

Không giống những vấn đề có thể gây ra tranh luận như trên, một sự kiện hoan hỷ đáng ngạc nhiên có liên hệ đến Phật Giáo. Mặc dù Phật Giáo và chủ trương bất bạo động có nguồn gốc từ Ấn Ðộ nhưng chúng ta đã gửi nó đến Trung Quốc và Nhật Ban hàng ngàn năm trước. Tín đồ Phật Giáo rất ít oi tại Ấn Ðộ.

Hiện nay thì nữ diễn viên trẻ tuổi Keerti Chawla đã quy ngưỡng Phật Giáo. Cô đã trở thành một Phật Tử trong một chuyến công tác ở Mumbai. Kể từ đó cô thực hiện 2 lần tụng niệm cầu nguyện vào buổi sáng và buổi tối kể cả trong thời gian thu hình vai diễn trong các bộ phim mà Cô góp mặt. Mỗi Chủ Nhật, Cô lại hối hả chạy đi nghe thuyết giảng.
Young actress converts to Buddhism!
- 07.07.2006
This seems to be a hard time for deities. Actress Jayamala has been needling the young bachelor god Iyappa in his Sabarimala retreat. Not to be outdone, Sudha Chandran claimed to have danced Bharatanatyam on the 18th step. Then it was Meera Jasmine who had a darshan of Rajarajeswara.
Unlike the debatable issues of above, there is a pleasant surprise concerning Buddha. Even though Buddhism and non-violence originated in India, we sent it years back to China and Japan. Followers of Buddhism are very few in India. Now actress Keerti Chawla has embraced Buddhism.

After ‘Aannai,’ Keeri Chawla is busy with ‘Uyirezhuthu,’ ‘Vettai,’ ‘1966’ and ‘Piragu.’

When she went to Mumbai, she became a Buddhist follower. Ever since, she observes morning and evening prayers even during shooting stints. Every Sunday, she rushes off to hear discourses on Buddha’s teachings.

She has not yet gone overboard with her bhakti, so rasikas can still breathe easy!
http://www.cinesouth.com/masala/hotnews/new/07072006-4.shtml