<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 05, 2006

No. 0989 (Hạt Cát dịch)
Tu sinh Việt Nam đỗ đầu BA trường Ðại Học Phật Giáo với giải thưởng gold medal- huy chương vàng.

Bản tin từ trang web www.myanmar.com ngày 11 tháng 06, 2006

Ðệ Nhất Thư Ký Hội Ðồng Hòa Bình & Phát Triển tham dự lễ hội Tốt Nghiệp Ðại Học Phật Giáo lần thứ Năm.

Yangon, 11 June- Ðệ Nhất Thư Ký Hội Ðồng Hòa Bình và Phát Triển Hòa Bình Miến Ðiện, Tướng Thein Sein, đã tham dự lễ hội Tốt Nghiệp của Viện Ðại Học Truyền Giáo Theravada Quốc Tế Miến Ðiện (International Theravada Buddhist Missionary University) tại hội trường của Ðại Học Phật Giáo Pariyatti Sasana ở Kaba Aye, thành phố Mayangon, Miến Ðiện hôm sáng thứ Hai ngày 05 tháng 06, 2006.

Hiện diện trong buổi lễ còn có các cao tăng trong Mahasanghanayaka Committee (Hội Ðồng Thượng Thủ Tăng Già ) các Ngài Aggamahapandita (Ðệ Nhất Hiền Giả) Ðại Ðức Dr. Nandamalabhivamsa. Ngài Abhidhaja Bhaddantaguru (Ðệ Nhất Tôn Sư Tăng Già), Aggamahasaddhammajotikadhaja (Ðệ Nhất Xiển Giáo Pháp Sư), Ðại Ðức Kumara, Viện Trưởng Viện Truyền Giáo Sayadaw Agga Maha Ganthavacaka, chư tăng ni tốt nghiệp, thành viên Tăng Ðoàn , Tướng Myint Swe, thuộc bộ Quốc Phòng, Ðại Sứ các nước, các nhà lãnh đạo cơ quan tôn giáo ngoại quốc, các tu sinh tốt nghiệp MA, BA về Buddha Dhamma.
Sayadaw viện trưởng Viện Ðại Học đã trao tặng quạt kỷ niệm và văn bằng MA và BA về Buddha Dhamma đến cho tu sinh tốt nghiệp, trao tặng khăn quàng và văn bằng cho các tu nữ và cư sĩ tốt nghiệp.

Daw Aye Mya, Thân mẫu của Khoa Trưởng các phân khoa Viện Ðại Học, Ðại Ðức Dr. Àrdicca trao tặng một huy chương vàng đến cho tu nữ Hồ Thị Kim Trâm của Việt Nam, người đỗ đầu cấp bậc BA về Buddha Dhamma tại trường. Giáo Sư Viện Trưởng đã ký vào tập kỷ yếu và trao tặng một bằng “Khuyến Giảng”- Ovadakatha.

Sau buổi lễ, Tướng Thein Sein đã đảnh lễ các vị chức sắc cao cấp trưởng lão hiền giả và thân mật chào hỏi các hàng cư sĩ.

Secretary-1 attends fifth convocation of International Theravada Buddhist Missionary University

Yangon, 11 June — Secretary-1 of the State Peace and Development Council Lt-Gen Thein Sein attended the fifth convocation of International Theravada Buddhist Missionary University at the convocation hall of State Pariyatti Sasana University on Kaba Aye Hill in Mayangon Township this morning.

Also present on the occasion were Chairman of the State Sangha Maha Nayaka Committee Abhidhaja Maha Rattha Guru Abhidhaja Agga Maha Saddhammajotika Bhaddanta Kumara and member Sayadaws, Rector of ITBMU Sayadaw Agga Maha Ganthavaçaka Pandita Agga Maha Pandita Bhaddanta Dr Nandamalabhivamsa and faculty member Sayadaws, graduate monks and nuns, invited members of the Sangha, Lt-Gen Myint Swe of the Ministry of Defence, departmental heads, ambassadors and charges d’affaires ai of foreign missions, religious title holders, MA (Buddha Dhamma) and BA (Buddha Dhamma) graduates.

The rector Sayadaw presented fans and certificates of degree to MA (Buddha Dhamma) and BA (Buddha Dhamma) graduates, and sash and certificates of degree to nuns and lay person graduates.

Daw Aye Mya, mother of Head of Department Bhaddanta Dr Ardiçça of the University, presented a gold medal to Ho Thi Kim Tram of Vietnam who stood first in the BA (Buddha Dhamma).

The Rector Sayadaw signed the convocation record and gave an Ovadakatha.

After the ceremony, Secretary-1 paid homage to degree holder Sayadaws and cordially greeted lay persons.

http://www.myanmar.com/nlm/enlm/Jun12_rl1.html