<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 04, 2006

No. 1020 (Upekha dịch)

2,300 năm tuổi di tích Phật giáo có thể thay đổi lịch sử triều đại Ashoka.
Sunday June 25 2006 16:06 IST.

BHUBANESWAR: Viện Hàng Hải và Nghiên Cứu Ðông Nam Á Orisa ( Orisa Institute Of Martime và South East Asian studies viết tắt OIMSEAS) phát hiện nhiều di vật có khoảng 2.300 năm tuổi tại quận hạt Jajpur trong tình trạng mà, nếu được xác nhận, có thể làm thay đổi một số các chi tiết lịch sử của triều đại Ashokan.

Ngài Huyền Trang trong bút ký hành hương mô tả rằng Ashoka đã xây dựng 10 tháp tại tỉnh Odra nơi Đức Phật từng thuyết pháp có thể đúng là sự thực .

Trước đó, các sử gia đã từ chối chấp nhận những chi tiết này. Chúng tôi đã hòan tất phần phân tích 5 ngôi tháp và phát hiện thêm 3 kiến trúc tương tự,” OIMSEAS Director Debaraj Pradhan nói với PTI ở đây. Ông nói một thạch bi khổng lồ làm bằng đá nguyên khối và những di vật miêu tả việc hình thành Phật Giáo đã được phát hiện trên ngọn đồi cao Pantur tại quận hạt Jajpur.

Pradhan nói: “Sự khám phá và khai quật gần đây là độc nhất vì đã không có nơi nào trong Ấn Độ mà bạn có thể tìm ra được di vật cổ trong một khu vực nhỏ bé như vậy .Các ngôi tháp được tìm thấy tại Langudi,Tarapur, Deuli đồi Kayama, Neulipur, Bajragiri, Kantigadia và Panturi.

Tổ chức đã đo đạc một cách nghiêm túc địa hình con sông Brahmani_Kelua từ năm 1996 để mở rộng và khai quật những khu vực Phật Giáo.

Tổ chức cũng đã khai quật Langudi và khám phá Tu Viện cổ xưa Pushpagir, tháp AshoKan, 2 pho tượng hiếm có được tin tưởng rằng đó là pho tượng của chính Hoàng Đế Ashoka, bên cạnh 54 khối đá cúng tế, 5 Pho Tượng Phật Dhyani và phế tích của hai tu viện.

Pradhan nói, sự khai quật pháo đài Radhanagar cho biết đó có thể là thủ đô xưa của Kalinga, Pradhan cũng như nhà bảo quản viện bảo tàng của khảo cổ học nói.
Di vật được khám phá trong cuộc khai quật năm ngoái chứng minh rằng Radhanagar hay Tosali là một thành phố phòng ngự nhưng sự phát hiện thú vị năm nay lại cho thấy đó có thể là một thành phố cảng .

“Sự khám phá ra Roman Bullae ( vật trang tri bằng đất nung) và đồ gốm Roman Radhanagar đưa đến giả thuyết là nơi đó có liên quan với Rome. Và Tosali có thể không chuyện gì xảy đến thành phố Port,” Pradhan nói.Ông, mặc dù,điều đó sáng tỏ chỉ được 5 phần trăm của việc khai quật đã được hoàn thành.

“Một khi chúng ta khai quật toàn bộ địa hạt phong phú Jaipur,chúng ta có thể đi đến một kết luận cụ thể”, ông nói. Bên cạnh sự khám phá nhiều di vật thuộc triều đại của Ashokan,các nhà khảo cổ cũng tình cờ gặp nhiều đồ cổ, điều đó nhấn mạnh rằng toàn bộ khu vực có thể là trung tâm hoạt động Phật Giáo.

Cuộc khai quật gần đây cũng thu thập được nhiều mảnh tượng vỡ Phật Giáo, đền tháp và sưu tập đồ gốm còn thừa lại trên bình diện cạnh Vajragiri.

Pradhan nói Vajragiri có thể có liên hệ văn hóa gần gũi nhất với Japan bởi vì ngôi chùa cao nhất Japan là chuà Vajragiri( Kongobu-Li) tại Kutio, thành phố cổ xưa của quốc gia đó.

Một cách thú vị, ở dưới chân của Vajragiri hiện thời, một ngôi làng cổ xưa lớn Kotpur đã được tìm thấy tại đó, ông nói bỏ thêm nhiều công sức nghiên cứu rất cần thiết để xác định mối liên hệ.
Sự khai quật Vajragiri mang lại một mảnh đá đinh ba, đèn theo kiểu Phật Giáo, 12 miếng que sắt và hai miếng ốc xà cừ còn tốt.

Pradhan nói phần nhiều bằng chứng câu cú khắc chạm và hình ảnh của nó được gởi đến Dr K V Ramesh, giám đốc khoa nghiên cứu khắc cú đã về hưu tại Mysore để giải mã văn tự cổ.
Bằng chứng khắc cú hiện tại có thể chứng minh sự ảnh hưởng của Ðức Phật tại đồi cao Kayama trong tỉnh Kalinga suốt cuộc sống của Ngài,” Ông nói.

Trong khi ấy, Ông Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Orissa Suryanarayan Patro đã hướng dẫn nhà sưu tầm địa hạt Jajpur, Aurobindo Padhi, đi thăm viếng các ngọn đồi được xác nhận bởi OIMSEAS và các sử gia nổi tiếng trong công cuộc nghiên cứu.

2,300 year-old artefacts may change Ashoka-Buddhist history
Sunday June 25 2006 16:06 IST
PTI

BHUBANESWAR: Orissa Institute of Maritime and South East Asian studies (OIMSEAS) has unearthed some 2,300 years-old artefacts in Jajpur district in the state which, it claimed, could change some historical narratives on the Ashokan period.

“The description of Chinese pilgrim Hieun-Tsang about Ashoka that he had constructed 10 Stupas in Odra country where Buddha had preached may come true.

Earlier, historians refused to accept the narrative. We have already analysed five Stupas and found three more similar structures,” OIMSEAS Director Debaraj Pradhan told PTI here. He said a huge inscribed monolithic Stupa along with other remnants of Buddhist establishments had been detected on top of Panturi hill in Jajpur district.

“The current exploration and excavations is unique since nowhere in India you will find old artefacts in such a small area,” Pradhan said. The Stupas were found at Langudi, Tarapur, Deuli Kayama hills, Neulipur, Bajragiri, Kantigadia and Panturi.

The organisation had extensively surveyed the Brahmani-Kelua river valley since 1996 to explore and excavate Buddhist sites. It had excavated Langudi hill site and discovered the ancient Pushpagiri Vihara, an Ashokan Stupa, two rare statues believed to be that of Emperor Ashoka himself, besides 54 rock-cut votive Stupas, five Dhyani Buddha statues and remains of two monasteries.

The excavation of the fort of Radhanagar indicated that it could be the ancient capital of Kalinga, Pradhan said.

The excavation of the fort of Radhanagar indicated that it could be the ancient capital of Kalinga, Pradhan, also the curator of state archaeology, said.

“Either it could be Dantapura mentioned in Ceylonese literature Datha-Ddhatu-Vamsa or Tosali mentioned in special Dhauli rock edict of Ashoka,” he said.

The artefacts discovered from last year's excavation established that Radhanagar or Tosali was a fort city. But interesting findings of this year indicated that it could be a Port city.

“The discovery of Roman Bullae (an earthen ornament) and Roman Rowlletted pottery, suggested that the place had connections with Rome. And it could not have happened had Tosali not been a Port city,” Pradhan Said. He, however, made it clear that only around five per cent of total excavation had been completed.

“Once we excavate the entire archaeologically rich area in Jajpur district, we could come to a concrete conclusion,” he said. Besides, discovery of Ashokan period artefacts, archaeologists have also stumbled upon many antiques, which implied that the whole area could have been a hub of religious activities.

The current excavation also threw up broken Buddhist images, votive Stupas and collection of pottery remains from the surface near Vajragiri.

Pradhan said Vajragiri could have had close cultural contacts with Japan because the highest temple of Japan was the Vajragiri temple (Kongobu-Ji) at Kuito, the ancient capital of that country.

Interestingly, at the foot of the present Vajragiri a big ancient village Kotpur was situated, he said adding more research was necessary to establish the connection.

The Vajragiri excavation had yielded one piece of stone trident, designed religious lamp, 12 pieces of heavy iron rods and two pieces of conch in good condition.

Pradhan said most of the inscriptional evidence and its photographs had been sent to Dr K V Ramesh, retired director of epigraphy at Mysore for deciphering.

“The present inscriptional evidence may prove the association of Buddha in Kayama hill in Kalinga country in his life time,” he said.

Meanwhile, Orissa Culture Minister Suryanarayan Patro has directed Jajpur district collector Aurobindo Padhi to visit all hills identified by the OIMSEAS and involve eminent historians in the research work.

http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IE320060625054442&Page=3&Title=Features+%2D+Health+%26+Science&Topic=166&