<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 6 30, 2006

No. 1021(Tinh Tấn dịch)

Nhánh Phật giáo Nguyên Thủy Khmer triệu tập hội nghị Phật Giáo

VNA, ngày 23 tháng 06, 2006.

Cần thơ, Việt Nam – Khoảng hơn 200 Chư Tăng đại biểu của nhánh Phật giáo Nguyên Thủy Khmer tại vùng châu thổ sông Cửu Long (Mekong) và các tỉnh Đông Nam đã tham dự một Hội nghị được khai mạc tại Cần Thơ vào thứ Tư vừa qua.

Hai ngày Hội nghị được hướng dẫn bởi Cơ quan Chính phủ cho các Giáo Hội Tôn giáo và Hội đồng Chấp hành Phật Giáo Tăng già Việt Nam đã cứu duyệt các sinh hoạt hai năm của nhánh Phật giáo Nguyên Thủy Kmer và bổ sung hiến chương của Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị này nhằm mục đích để phổ biến chính sách nhà nước trong các niềm tin tôn giáo và triển khai các sinh hoạt tôn giáo hướng về Hội nghị Phật giáo toàn quốc sắp đến.

Trong bài diễn văn hội nghị, Thầy Thích Pháp Hiển, Phó Chủ Tịch và Tổng thư ký của Hội đồng Tăng già Việt Nam, đã làm nổi bật sự đóng góp của Tu Viện Phật giáo Việt Nam gồm gần hai triệu tín đồ của nhánh Phật giáo Nguyên Thủy Khmer để khẳng định địa vị của Giáo Hội Phật giáo Nguyên Thủy trong nước và ngoài nước trên 25 năm qua.

Từ lúc Hội nghị đầu tiên vào năm 2004, nhánh Phật giáo Nguyên Thủy Khmer đã phát triển vượt bực, Thầy Thích Pháp Hiển đã nói như trên và thêm rằng hơn 450 chùa của nhánh Phật giáo Nguyên Thủy đã có những chứng thực được thể hiện và thường phục vụ cho các sinh hoạt Phật giáo.

(tinhtan dịch)

Khmer Buddhist Theravada branch convenes conference


VNA, June 23, 2006

CAN THO, Vietnam -- More than 200 representatives of the Khmer Buddhist Theravada branch in the Cuu Long (Mekong) Delta and southeast provinces joined a conference that opened in Can Tho City on Wednesday.

The two-day conference, hosted by the Government Commission for Religious Affairs and the Viet Nam Buddhist Sangha’s Executive Council, reviewed two-year activities of the Khmer Buddhist Theravada branch and make amendments to the Viet Nam Buddhist Church’s Charter.

It also aims to disseminate State policies on religious beliefs and launch activities towards the upcoming national Buddhist congress.

Addressing the conference, the Most Venerable Thich Hien Phap, Deputy Chairman and General Secretary of the Viet Nam Buddhist Sangha’s Executive Council, highlighted the contributions by the Viet Nam Buddhist Church, including nearly 2 million followers of the Khmer Buddhist Theravada branch, to affirm its position at home and abroad over the past 25 years.

Since its first conference in 2004, the Khmer Buddhist Theravada branch has made outstanding progress, the Most Venerable Thich Hien Phap said, adding that more than 450 pagodas of the branch had their seals made and were used to serve Buddhist activities.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2861,0,0,1,0