<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 28, 2006

No. 1019 (Upekha dịch)
Bãi mìn ở khu vực thánh tích Phật Giáo Afghanistan được giải tỏa.
Wednesday June 21, 2006(0125 PST)

Kabul—Chương Trình Họat Ðộng Bom Mìn thuộc chính phủ Afghanistan ( viết tắt MAPA) đang làm việc để giải tỏa một trong những nơi có truyền thống văn hóa nổi tiếng và địa danh du lịch tại Afghanistan, nơi có hai pho tượng khổng lồ cổ xưa 2,000 năm tuổi bị chính phủ cựu trào Taliban phá hủy hồi tháng 3 /2001 tại Bamyan.

Cơ Quan MAPA, được yểm trợ bởi Trung Tâm Hoạt Ðộng Bom Mìn Liên Hiệp Quốc vùng Afghanistan (United Nations Mine Action Center, viết tắt UNMACA) thay mặt cho Chính Phủ Afghan, đã giải tỏa những bãi mìn chung quanh các hang động mà các pho tượng đã từng được tôn trí trong mấy năm nay. Cơ quan MAPA đã giải tỏa được 3 bãi mìn chung quanh khu vực Phật tượng và hiện đang làm việc tại nhiều nơi khác.

Cơ Quan Kế Hoạch Giải Tỏa BomMÌnh (Mine Clearance Plannning Agency, thường được biết đến với cái tên viết tắt là MCPA) là một cơ quan bổ sung của chính phủ Afghan, hợp tác với MAPA với nhiệm vụ hàng đầu nghiên cứu địa hình.Công việc nghiên cứu địa hình bao gồm đánh dấu những khoảnh đất có bom mìn để mọi người có thể nhận biết và tránh xa, và bao gồm chuẩn bị cho khu vực giải tỏa .

Cơ Quan Cố Vấn Kỹ Thuật Afghan , hoặc ATC , một cơ quan làm việc bổ sung khác của Afghan, đang làm việc để dọn dẹp những bãi mìn chung quanh các hang động tại Bamyan.

Những chuyên viên tháo gỡ bom mìn của MAPA đã giải tỏa hơn một tỷ thước vuông những khu đất có mìn xuyên qua Afghanistan từ 1990, nhưng vẫn còn hơn 700 triệu thước vuông những khu vưc có bãi mìn còn lại. Những khu đất còn lại này gây ảnh hưởng đời sống tổng số 2 triệu người dân Afghan.

Hai chuyên viên tháo gỡ bom mìn làm việc cho MAPA đã mất mạng sống trong tuần qua tại hai nơi bất ngờ- một liên can đến một vụ bị đánh chất nổ (IDE) và một người bị tai nạn trong lúc tháo gỡ.

Chuyên viên tháo gỡ từ OMAR., một cơ quan bổ sung khác cuả MAPA, khi di chuyển trên đoạn đường từ Kandahar đến Heart, đã bị hệ thống viễn khiển nổ tung khiến một chuyên viên hy sinh, và hai người kaác đã bị thương. Trong một bi kịch khác xảy ra vào thứ năm, một chuyên viên khác từ ATC mất đi cuộc sống trong một tai nạn khi tháo gỡ tại tỉnh Paktia.

Các tai nạn bất ngờ đem đến con số chuyên viên tháo gỡ bom mìn bị hy sinh theo tính cách bị tấn công lên đến 7 người và những chuyên viên bị mất mạng theo tính cách bị tai nạn lên đến 8 từ khi bắt đầu vào năm 2005.

MAPA đang kế hoạch tái kiến thiết sẽ đựoc thực hiện vào mùa hè này trong một tình trạng thiếu thốn ngân quỹ. Cơ Quan MAPA cũng có kế hoạch cắt giảm công nhân viên chức, cơ quan mà hiện nay có số nhân viên hơn 10,000 người ở khắp đó đây trong nước,và với mục đích tăng dần năng suất để có thể phù hợp với tiêu chuẩn Hiệp Ước Chống Bom Mìn .Căn cứ theo tinh thần của hiệp ước, Người dân Afghan sẽ được thoát khỏi nỗi lo sợ sự đe dọa của bom mìn vào năm 2013.

MAPA clears the Buddha sites
Wednesday June 21, 2006 (0125 PST)

Kabul: The Mine Action Programme (MAPA) is working to clear minefields in one of most prominent cultural and tourist spots in Afghanistan - the site of the two giant, 2,000-year-old Buddha statues that were destroyed by the Taliban in March 2001 in Bamyan.
The MAPA, which is coordinated by the United Nations Mine Action Center for Afghanistan (UNMACA) on behalf of the Afghan government, has been clearing minefields surrounding the caves that once housed the Buddhas for the past few years now. The MAPA has already cleared three minefields surrounding the site of the Buddhas and is at work on others.

The Mine Clearance Planning Agency, more commonly known as MCPA, is an Afghan implementing partner of the MAPA that is in charge of surveying the area. The task of surveying involves marking contaminated land so that people can identify and avoid high-risk areas and includes preparing the contaminated area for clearance. Afghan Technical Consultants, or ATC, another Afghan implementing partner, is working to clear the minefields surrounding the caves in Bamyan.

The deminers of MAPA have cleared more than one billion square meters of contaminated land across Afghanistan since 1990, but more than 700 million square meters of contaminated land remain. The remaining contaminated land affects an estimated four million Afghans.

Two deminers lose their lives .

Two of the deminers working for the MAPA lost their lives last week in two separate incidents - one involving an improvised explosive device (IED) and the other a demining accident.

Deminers from OMAR, an Afghan implementing partner of the MAPA, were travelling in a convoy last Thursday on the road from Kandahar to Herat when a remotely controlled improvised explosive device (IED) went off. One deminer died, and two others were injured. In another tragedy on Thursday, a deminer from ATC lost his life in a demining accident in Paktia province.

The incidents bring the number of deminers who have died as a result of insurgent attacks up to seven and the number of deminers who have died as a result of demining accidents up to eight since the start of 2005.

The MAPA plans to restructure .

The MAPA is planning a restructuring that will take place this summer in the face of a shortfall in funding. The MAPA plans to downsize its number of staff, which now tops more than 10,000 employees across the nation, and aims to increase the productivity so that Afghanistan will be able to meet its Anti-Personnel Mine Ban Treaty obligations. Under the Treaty, Afghanistan is to become free of the threat of mines and unexploded ordnance by 2013.

Afghanistan, which ranks as one of the most heavily contaminated countries in the world, and became a member of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction on 1 March 2003.

http://paktribune.com/news/index.php?id=147499