<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 6 26, 2006

No. 1022 (Hạt Cát dịch)

Hòa Thượng Tinh Vân Phật Giáo Ðài Loan gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng.

Taiwan News, June 23, 2006

Taipei, Taiwan - Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI đã gặp gỡ Hòa Thượng Tinh Vân, vị sáng lập Phật Giáo Phật Quang Sơn Ðài Loan hôm thứ Tư trong một cuộc hội họp đại chúng tại giáo đường St. Peter’s Basilica ở Vatican. Trong suốt cuộc gặp gỡ, Ðức Giáo Hoàng diễn đạt sự tôn trọng của Ngài đối với quần chúng Ðài Loan và nói Ngài xin chúc phúc cho họ, Ngài cũng nói rằng Ngài hy vọng sẽ được gặp gỡ quần chúng Ðài Loan nếu có cơ hội.

HT Tinh Vân đã tới La Mã hôm Thứ Ba. Với sự tháp tùng của Ðại Sứ Ðỗ Trúc Sanh thuộc chính phủ Ðài Loan, HT Tinh Vân đã thay mặt dân chúng Ðài Loan gửi lời vấn an đến Ðức GiáoHoàng và mời Ngài viếng thăm Ðài Loan bất cứ lúc nào Ngài mong muốn.

Tự cho mình là một khách hành hương trong chuyến du hành đến Rome, HT Tinh Vân nói Ngài hy vọng chuyến đi sẽ có tác dụng hỗ trợ cho việc cảm thông song phương và hợp tác giữa Phật Giáo và Ki Tô Giáo.

Hòa Thượng Tinh Vân, người sáng lập tổ chứcPhật Giáo Phật Quang Sơn TuViện vào năm 1967 ở miề nam Ðài Loan, tổ chức mà kể từ đó đến nay đã trở thành một tổ chức tu viện Phật Giáo lớn nhất Ðài Loan.

Hiện nay, Phật Quang Sơn đã có hơn 200 ngôi chùa chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới với mục đích đề cao Phật Giáo nhân gian.

Hòa Thượng Tinh Vân, đang dẫn đầu một nhóm đệ tử, hiện đang trong tua du lịch đến chi nhánh Phật Quang Sơn ở Âu Châu. Ngài dự trù sẽ đến Geneva vào tối thứ Tư để tham dự buổi lễ khai mạc một ngôi chùa chi nhánh mới của Phật Quang Sơn ở thành phố Swiss.

Taiwanese Buddhist Master Hsing Yun meets with pope

Taiwan News, June 23, 2006

Taipei, Taiwan -- Pope Benedict XVI met with visiting Master Hsing Yun, founder of the Buddha's Light International Association in Taiwan, Wednesday in a general audience at St. Peter's Basilica in Vatican. During the meeting, Benedict XVI expressed his best regards for the Taiwanese people and said he will pray for them. The pope also expressed the hope of meeting the Taiwanese people if the chance arises.

Hsing Yun arrived in Rome on Tuesday. In the company of Ambassador Tou Chou-sheng of the Republic of China, the Buddhist master extended his respects to the pope on behalf of all Taiwanese Buddhists and invited the leader of the Roman Catholic world to visit Taiwan any time he felt like it.

Calling himself a pilgrim during his Rome trip, Hsing Yun said he hopes the journey will act to help boost mutual understanding and cooperation between Buddhists and Catholics.

Hsing Yun founded the Fo Guang Shan Buddhist Monastery in 1967 in southern Taiwan, which has since then evolved to become the largest Buddhist monastery in Taiwan.

Now, Fo Guang Shan has more than 200 branch temples throughout the world with the express aim of promoting humanistic Buddhism.

After his meeting with Benedict XVI, Hsing Yun called on Paul Cardinal Poupard, president of the Pontifical Council for Culture of the Holy See, for talks on issues of mutual concern.

Hsing Yun, heading a group of his followers, is currently on a tour of Fo Guang Shan branches in Europe. He is scheduled to leave for Geneva Wednesday evening to attend an inauguration ceremony for a new Fo Guang Shan branch temple in the Swiss city
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2864,0,0,1,0