<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 21, 2006

No. 1010 (Hạt Cát dịch)

Bộ Nội Vụ Mã Lai chỉ thị bắt giữ kẻ giả mạo chư Tăng.
Bernama, June 18, 2006

PENANG, Malaysia -- Bộ Nội Vụ đã chỉ thị cho cảnh sát và sở di trú bắt giữ và trục xuất tu sĩ giả mạo từ nước ngoài vào để tìm kiếm lễ vật cúng dường bất hợp pháp làm hoen ố hình ảnh Phật Giáo. Bộ Phó Bộ Nội Vụ Tan Chai Ho tuyên bố như trên hôm Chủ Nhật.

Ông nói những tu sĩ giả mạo này, những người mặc y á của chư Tăng và đi khất thực ở những nơi công cộng như chợ đê, các hàng quán ăn uống, vi phạm giới luật vì đi khất thực mà không có giấy phép và lợi dụng chiếu khán nhập cảnh cho mục đích viếng thăm của họ.

“Cảnh sát phải bắt giữ và trục xuất họ trở về quốc gia thường trú của họ “.Ông phó Bộ trưởng nói với các phóng viên báo chí như trên sau buổi kễ khai mạc phiên họp tổng quát hằng năm của Hội Ðồng Tăng Già Phật Giáo Mã Lai.

Ông Tan nói giáo lý dạy rằng bát của chư Tăng dùng chứa thực phẩm chớ không phải để chứa tiền bạc, những thứ mà các tu sĩ giả mạo mang theo.

Ông cũng nói rằng một cuộc đối thoại sẽ được tổ chức giữa cảnh sát, sở di trú và giáo hội để tìm phương pháp ngăn chận những kẻ giả mạo

Ông cũng khuyến cáo giáo hội nên phát hành những cẩm nang kể rõ hoạt động của những tu sĩ giả mạo để dân chúng không bị họ lường gạt.

Ông Tan nói đã có ba trường hợp xảy ra gần đây ở Johor Baharu , nơi mà dân chúng đã bắt họ và giao cho cảnh sát.
Ông cũng nói rằng một số tu sĩ giả mạo này đã hứa hẹn coi bói toán và đóan con số trúng trên vé số, họ còn quảng cáo những dịch vụ này trên báo chí địa phương. Ông thêm “ Các nhà báo cũng nên xóa bỏ các lọai quảng cáo này trên ấn bản của họ bởi vì những hoạt động đó đi ngược lại với những gì Phật dạy và làm hoen ố hình ảnh chư Tăng Phật Giáo”.

Malaysia: Home Affairs Ministry Directs Arrest, Deportation Of Bogus Monks
Bernama, June 18, 2006


PENANG, Malaysia -- The Home Affairs Ministry has directed the police and immigration authorities to detain and deport bogus monks from abroad who seek donations illegally and tarnish the image of Buddhism, Home Affairs Deputy Minister Datuk Tan Chai Ho said Sunday.

He said these monks, who were attired in robes worn by Buddhist monks and sought donations from the people at public places such as night markets and eateries, violated the law by seeking donations without a permit and misused their entry visa for the purpose of their visit.

"The police must detain this group of people and the immigration authorities must deport them to their countries," he told reporters after opening the annual general meeting of the Malaysian Buddhist Sangha Association, here.

Tan said that according to Buddhist teachings, the bowls carried by Buddhist monks were meant to be containers for food and not money, which the bogus monks carried in them.

He also said that a dialogue would be held among the police, immigration authorities and the association to keep away the bogus monks.

He advised the association to distribute leaflets on the activities of these bogus monks to the public so that the people would not be deceived by them.

Tan said there were three cases in Johor Baharu recently where the people caught bogus monks seeking donations and handed them to the police.

He also said that some of these bogus monks offer to tell people's fortune and predict winning lottery numbers, and advertise these services in the local newspapers.

The newspapers should decline them space in their publications because the activities ran contrary to Buddhist teachings and tarnished the image of Buddhist monks, he added.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2848,0,0,1,0