<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 6 16, 2006

No. 1002 ( Hạt Cát dịch)
Khám bệnh tổng quát cho pho tượng Phật lớn nhất thế giới

People's Daily Online, June 12, 2006
Tứ Xuyên – Trung Quốc: Pho tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới, tọa lạc ở vùng đông nam Trung Quốc sẽ tiếp nhận một tuần lễ khảo sát các nguy cơ hư hại bằng một thiết bị radar địa chất.

Tượng Phật được khắc chạm từ vách núi Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, trông ra biển cả, nơi hội nhập của ba con sông tạo ra giòng nước xoáy nguy hiểm, pho tượng cao 71 mét này được hơn 1200 năm tuổi.

Ông Chen Bo, giám đốc ủy ban quản lý Lạc Sơn Ðại Phật nói “ Rất khó mà nói chỗ nào bên trong pho tượng bị hư hại, những xét nghiệm bình thường chỉ có thể phát hiện những hư hại bên ngoài của pho tượng và có thể gây hư hại thêm cho pho tượng trong vài trương hợp, nhưng thiết bị radar địa chât này thì có thể khảo sát sâu hơn vào phía bên trong”, ông thêm “Ðây là lần đầu tiên ra dar địa chất được sử dụng để khảo sát một di sản văn hóa bằng đá to lớn như thế tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, cấu trúc khá phức tạp phía bên ngoài pho tượng cũng đã mang đến sự khó khăn cho thiết bị radar, thiết bị radar chỉ có thể ghi nhận chính xác khi được tiếp xúc với bề mặt một cách trọn vẹn, trong khi pho tượng Ðại Phật Lạc Sơn lại có bề ngoài dạng hình cầu.

Ô ngChen nói “ Sau khi thảo luận với các chuyên gia về di sản văn hóa, các nhà nghiên cứu từ học viện Khoa Học Kỹ Thuật, chúng tôi đã có một kế hoạch để bảo đảm an toàn cho pho tượng”.

Theo ông Chen, kết quả của sự dò tìm sẽ cung cấp một nền tảng khoa học cho việc tu bổ pho tượng trong tương lai.

Dự án to lớn trùng tu tượng Phật này được khởi xướng từ năm 2001 và cũng chưa hoàn tất, với chi phí ước tính gần 30 triệu USD, trong đó có hai triệu USD do Ngân hàng Thế giới cung cấp. Pho tượng Lạc Sơn Ðại Phật đã được UNESCO đưa vào danh sách Di Sản Văn Hóa Thế Giới vào năm 1996.

World largest Buddha statue to receive health checkup

People's Daily Online, June 12, 2006

Sichuan Province, China -- The world's largest Buddha statue, situated in southwest China, will receive a week-long checkup via geological radar.

Carved into a cliff in Leshan, Sichuan Province, overlooking the point where three main rivers converge, the 71-metre (234-feet) tall Buddha statue is more than 1,200 years old.

"It is hard to say whether there is any damage to the core of the Buddha," said Chen Bo, director of Leshan Giant Buddha Management Committee.

He said usual examination processes can only examine the surface of the Buddha statue and to some extent will cause harm, while geological radar can examine deep inside, said Chen, adding it is the first time radar has been used on a large stone cultural relic in China.

However, the complicated exterior structure of the Buddha statue is causing difficulties. "The geological radar can only make a precise detection when in full contact with the surface of the object, while most parts of the Buddha statue have a spherical surface," said Chen.

"After discussions with experts on cultural relics, researchers from the Chinese Academy of Science and technicians, we now have a plan, which can ensure the safety of Buddha," the director said.

According to Chen, the result of the scan will provide a scientific foundation for the future treatment of the statue.

Though repair works have been carried out on the Buddha statue several times, it has always been tough to protect it, experts said.

The largest repair works on the Buddha statue began in 2001 and are yet to be finished. The whole project is to cost 250 million yuan (about 30 million U.S. dollars), including two million U.S. dollars in World Bank loans.

The giant Buddha statue in Leshan was put on the World Cultural Heritage list of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 1996.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,2832,0,0,1,0