<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 14, 2006

No. 0999 (Hạt Cát dịch)

Di chuyển chùa cổ đến địa điểm mới an toàn không hư hại
Xinhua News Agency June 9, 2006)
Hà Nam, Trung Quốc- Ngôi chùa cổ Từ Nguyên (Ciyuan) thuộc huyện Lâm Châu tỉnh Hà Nam, được di chuyển theo một đường rây đến địa điểm mới cách đó 1,200 mét nhưng đã phải mất 5 tháng trời ròng rã để hoàn tất tổng thể ba tòa nhà nặng khoảng 3,500 tấn được an vị trên mặt đất lần nữa. Một viên chức chính phủ Tỉnh Hà Nam cho biết như trên.

Những người có trách nhiệm trong công trình tái an vị ngôi chùa 1,500 năm tuổi có ba cơ sở tách biệt đã nói rằng công việc di chuyển ngôi chùa chẳng khác nào như là “di chuyển một đĩa cát”

Tổng thể chùa Ciyuan được xây dựng vào thời Sơ Ðường ( 627-649) và được tân trang một lần vào triều đại nhà Thanh (1644-1911).

Ðây là lần đầu tiên, chưa bao giờ có chuyện một ngôi chùa cổ ở Trung Quốc được nhấc lên khỏi mặt đất kể cả nền móng và di chuyển toàn bộ cấu trúc không chút hư hại nào đến đặt xuống vị trí mới.

Sở dĩ ngôi chùa phải dời đến địa điểm mới bởi vì tuyến đường giao thông An Dương –Lâm Châu sắp thực hiện sẽ chạy ngang qua đó. “Sự di chuyển có quá nhiều khó khăn không dự đoán được”. Ông Giám Ðốc Viện Nghiên Cứu Bảo Toàn Kiến Trúc Cổ, người chịu trách nhiệm trong công trình di dời này đã nói như trên

Các chuyên viên kỹ thuật trách nhiệm chuyện di dời đã phải lái chiếc wagon chở ngôi chùa gạch và gỗ cao 9 mét đi qua một đoạn đường rây khúc khuỷu gồ ghề có 13 cua quẹo.


Ancient Temple Moved Intact to New Home

Henan, China - Following a trek of just 1.2 kilometers which took five months to complete the 3,500-ton Ciyuan Temple is on solid ground again, an official in central China's Henan Province said on Thursday.

Those responsible for relocating the three, 1,500-year-old temple buildings said the operation was like "moving a plate of sand".

The Ciyuan Temple complex in Linzhou of Henan was built at the beginning of the Tang Dynasty (627-649) and renovated during the Qing Dynasty (1644-1911).

It's the first time ever that an ancient temple in China has been lifted off its foundations and moved intact to a new location.

The move was necessary to make way for the Anyang-Linzhou Highway which runs between coal mines in the area. "The move had many unprecedented difficulties," said Du Qiming, director of the Henan Research Institute of Ancient Architecture Protection who were responsible for the project.

Those involved in the move had to steer the brick and wooden temple which is nine meters tall around 13 bends and over undulating ground.

(

http://en.ce.cn/Life/arts&heritage/200603/15/t20060315_6381801.shtml