<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 10, 2006

No. 0980 NEW( Hạt Cát dịch)
Ấn Ðộ chiêu dụ du khách với lịch sử Ðức Phật

Agence France-Presse, Reuters, The Associated Press

MONDAY, JUNE 5, 2006

NEW DELHI- Nhà hữu trách du lịch Ấn Ðộ hôm thứ Hai 05 tháng 06, 2006, nói rằng họ dự định làm nổi bật di sản Phật Giáo phong phú của Ấn Ðộ để thu hút du khách trong năm Khánh Ðản Phật Lịch 2550 đang diễn ra.

Phong trào “ Come to India – Walk With the Buddha”, tạm dịch “Hãy Ðến Với Ấn Ðộ- Cùng Ðức Phật Ði Bộ” nhằm mục đích thu hút du khách, những ai đến thăm viếng các khu vực thánh tích Phật Giáo, một sự chú trọng trên ngành du lịch tâm linh, ông Amitabh Kant, một nhân vật cao cấp trong ngành du lịch Ấn Ðộ đã nói như trên.

Mặc dù lân cận với những quốc gia có dân số Phật tử rất cao, như Nhật Bản, Thái Lan v.v….Ấn Ðộ vẫn chưa thể thu hút được một số lượng du khách Phật tử lớn lao - một thực tế hiển nhiên bị quy cứ bởi thiếu phương tiện di chuyển bằng đường hàng không, bởi đường xá tồi tệ và hệ thống khách sạn không tương xứng.

Tuy nhiên, nhà hữu trách đã dự định chuẩn chi 55 tỷ đồng Rupees tức khoảng $1.2 tỷ Mỹ Kim để cải thiện đường xá và khách sạn chung quanh 22 khu Thánh Phật Tích Giáo, nhất là các thành phố thánh địa thuộc Bồ Ðề Ðạo Tràng - Bodh Gaya như Rajgir và Nalanda. Ông Kant nói như trên.

India to lure tourists with history of Buddha
Agence France-Presse, Reuters, The Associated Press

MONDAY, JUNE 5, 2006

NEW DELHI- Indian tourism authorities said Monday that they planned to highlight the country's rich Buddhist heritage to attract tourists as the 2,550th anniversary of Buddha's birth approaches.

"Come to India, Walk With the Buddha" aims to attract tourists who would travel to Buddhist heritage sites, an emphasis on spiritual tourism, said Amitabh Kant, a top tourism official.

Despite its proximity to countries with sizable Buddhist populations, such as Japan and Thailand, India has not been able to attract large numbers of Buddhist tourists - a fact widely attributed here to bad air connections, poor roads and inadequate hotels.

However, authorities plan to spend 55 billion rupees, or $1.2 billion, to improve roads and hotels around 22 Buddhist sites, particularly the holy cities of Bodh Gaya, Rajgir and Nalanda, Kant said. (AP)

http://www.iht.com/articles/2006/06/05/news/travel6.php